Hotărârea nr. 130/2015

Hotărârea.nr. 130 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 martie 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.130

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 martie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 martie 2015;

Având în vedere dispozițiile art.42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 martie 2015.

p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează, SECRETAR Dumbrăveanu Mana


Coman Claudiu


fi — <C’

7

•_ . e *

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 martie 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că nu lipsește nici un consilier județean. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Coman Claudiu

Bună ziua, începem ședința de astăzi, înainte de a intra în ordinea de zi, la noi se desfășoară, la Consiliul Județean Brașov, un eveniment deosebit, la aceeași oră. O să îl rog pe domnul vicepreședinte Veștea să prezinte o scurtă informare.

Dl. Mihail Vestea

Mulțumesc și bună ziua și din partea mea, succes în lucrările de astăzi dar așa cum spunea domnul președinte Claudiu Coman, există în momentul de față în desfășurare o ședință a Agenției de Dezvoltare Regională și cred că este bine să participăm și acolo pentru că interesele noastre sunt de a încerca să aducem cât mai mulți bani europeni în județul acesta. Conform regulamentelor permiteți-mi să mă retrag.

Dl. Coman Claudiu

Sigur domnule vicepreședinte, după ce votăm ordinea de zi, am întârziat puțin ședința pentru că am fost împreună, un sfert de oră am participat la primirea participanților și deschiderea lucrărilor iar pentru faptul că sunt două activități o să conduc în continuare lucrările ședinței noastre ordinare iar domnul Vestea o să ne

S             >                                                                                                  9

reprezinte la ședința ADR. Ordinea de zi pe care o avem, vă rog să îmi permiteți la diverse, interpelări, informări, diverse, să suplimentăm cu 13 puncte. Conform art.43 ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local sau județean după caz la propunerea celui care în condițiile art.39 a cerut întrunirea consiliului, adică a președintelui. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amânate până la ședința următoare și numai cu votul majorității consilierilor locali sau județeni prezenți. Despre ce este vorba? Sunt unele proiecte care nu au putut să intre pentru că nu trecuseră prin comisii, comisiile erau informate și făceau parte dintr-o gândire pe care noi am avut-o, este vorba de primele trei și anume proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Consilprest, Carfil și Metrom. Am cerut ca aceste unități să ajungă în situația să își prezinte și să le aprobăm BVC-urile, toate odată. S-a lucrat pe comisii, s-a știut de aceste chestiuni, primele 12 sunt și trecute prin comisii. Punctul 4 de pe ordinea de zi este o chestiune legată de Olimpia, o chestiune mai veche care a fost amânată și nu mai poate fi amânată, trebuie să o decidem astăzi într-un fel sau altul. La momentul respectiv o să vă prezint mai multe amănunte. Punctul 5 este vorba chiar de întâlnirea de astăzi, documentații cadastrale de intabulare a drumurilor județene DJ 131 și DJ 131B pentru că altfel noi nu putem să mergem mai departe în accesarea de fonduri europene. Punctul 6, suntem în întârziere oricum cu stabilirea costului mediu lunar pentru Complexul de Servicii Victoria. Punctul 7 este alt proiect care a fost amânat legat de constituirea veniturilor proprii ale Camerei Agricole. Punctul 8 din nou o chestiune legată de modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Brașov. Punctul 9 iar o chestiune mult amânată și urgentă privind inițierea procedurii pentru închirierea imobilului construcție situat în Brașov str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5. Punctul 10 o informare cu privire la terenul aflat în domeniul privat al județului Brașov, a fost și în plenul trecut. Punctul 11 o hotărâre, domnul Ambrus la momentul respectiv o să vină cu precizări cu privire la o completare a Hotărârii nr.89 din 2009 modificată prin Hotărârea 369/2011 a Consiliului Județean Brașov referitoare la obiectivul de investiții alimentare cu apă a localităților Racoș și Mateiaș comuna Racoș. Punctul 12 o chestiune de ultimă oră, se cere evacuarea Muzeului de Etnografie din imobilul din Piața Sfatului nr. 15 Muzeul Civilizației Urbane și vă prezentăm o informare și solicităm o expertiză iar punctul 13 de pe ordinea de zi, care nu a trecut prin comisii, este vorba de o propunere de hotărâre generală prin care se deleagă atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov, inclusiv dreptul de semnătură, ale domnului vicepreședinte Coman Claudiu, care le-a primit prin hotărârea de consiliu județean nr.8 cu privire la activitatea desfășurată pe perioada când acesta se află în concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație, deplasări în teren la lucrări și alte situații prevăzute de legislația în vigoare care permit lipsa de la locul de muncă, domnului vicepreședinte Veștea Mihail. în sensul în care pot să apară tot felul de situații neprevăzute, să nu facem o sută de mii de ședințe pentru stabilirea unor astfel de chestiuni. Se poate întâmpla, că noi nu am luat în calcul și chestiunea aceasta, ce se întâmplă dacă cel care este delegat și pe care dumneavoastră l-ați delegat, adică subsemnatul, este în concediu medical. Iarăși suntem în situația să nu putem face ședință de consiliu și atunci propunem această hotărâre generală care să acopere toate situațiile prevăzute de lege. Sigur că în momentul în care, specific, apare o astfel de situație, această hotărâre este completată cu dispoziția de rigoare. Deci acestea sunt chestiunile pe care vroiam să vi le supun ca suplimentare a ordinii de zi conform art.43 coroborat cu art.39. Dacă mai sunt alte intervenții? Domnul Vasile Ungureanu.

Dl. Ungureanu Vasile

Da domnule președinte, pentru că punctul 13 de pe ordinea de zi se cheamă interpelări, informări și diverse doresc să îl punem în aplicare exact cum scrie aici, dar mai întâi interpelările și apoi celelalte și anume am o interpelare de făcut către conducerea executivă a consiliului județean care prin inacțiunea de care dă dovadă, cred că prejudiciază grav și o să zic la momentul respectiv.

Dl. Coman Claudiu

Da, deci interpelare domnul Vasile Ungureanu la punctul de interpelări, informări și diverse. Domnul Zavarache vă rog.

Dl. Zavarache Constantin

Mulțumesc domnul președinte, vreau să punem un punct pe ordinea de zi. Noi am votat în 16.11.2012 aderarea Județului Brașov la Clusterul Regional Electrotehnic. Deci am făcut acest lucru însă potrivit statutului clusterului ar fi trebuit să votăm, să desemnăm și o persoană care să ne reprezinte în acest cluster și eu îl propun pe domnul Pascu Mihai să fie această persoană care să ne reprezinte. Practic o completare a Hotărârii nr.213/2012

Dl. Coman Claudiu

Vă rog doamna secretar.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Hotărârea va fi cu aplicabilitate de astăzi, nu am cum să mă duc retroactiv în completarea acestei hotărâri.

Dl. Zavarache Constantin

Nu contează, principalul este că avem un reprezentant.

Dl. Coman Claudiu

Deci hotărâre de consiliu județean completare reprezentant. Domnul Paul Enache.

Dl. Paul Enache

O interpelare domnul președinte.

Dl. Coman Claudiu

Domnul Fliundra.

Dl. Fliundra Ionel

O întrebare, mi s-a semnalat faptul că organigrama spitalului de Neuro nu a fost de mai mult timp, dacă cumva a ajuns la noi?

Dl. Coman Claudiu

O punem tot aici, domnul Oltean.

Dl. Oltean Vasile

Tot o interpelare dacă se poate.

Dl. Claudiu Coman

Doamna Minea Luana.

Dna. Minea Luana

O demisie, vreau să îmi dau demisia din AGA.

Dl. Coman Claudiu

O să vă rog să așteptați până la diverse, luăm act de demisie. Dacă nu mai sunt alte propuneri atunci vă supun la vot ordinea de zi cu cele 13 puncte la interpelări și diverse pe care le-am introdus, plus celelalte 6 intervenții pe care le-ați avut dumneavoastră și ordinea de zi normală. Vă rog procedură de vot, deci cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Mihail Vestea

Cu permisiunea colegilor vă rog să îmi permiteți să mă retrag.

Dl. Claudiu Coman

Da domnule vicepreședinte, vă mulțumim pentru efortul pe care îl faceți ca să ne reprezentați la ADR. Mulțumesc. Punctul 1 de pe ordinea de zi este vorba de procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din 16.02.2015, vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a consiliului județean din data de 20.02.2015, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC Metrom Industrial Parc SA Brașov. Comisia 1 dacă aveți comentarii? Dacă nu sunt comentarii vă rog să trecem la vot, procedură de vot vă rog, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2015-Ghidul Solicitantului. Aș vrea să fac eu câteva precizări pentru totală transparență, orice finanțare pe care consiliul județean o acordă pe diverse domenii se numește finanțare nerambursabilă. Aceste finanțări nerambursabile pot să fie făcute pe baza unei proceduri transparente prin publicarea acestor elemente pe care pentru cultură noi le publicăm și le aprobăm în această ședință, pe site și prin respectarea unor condiții. Nu există posibilitatea, în afară de proiectele proprii al consiliului județean, cum ar fi finanțarea acelui eveniment organizat împreună cu Adunarea Regiunilor Europene în cooperare cu Primăria Brașov și cu Universitatea Transilvania, care să poată să fie finanțat direct fără să intre în zona finanțărilor nerambursabile. Este bine ca toată lumea să știe cum se alocă aceste fonduri. Deci la punctul 4 dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog domnul Danu.

Dl. Aurelia Danu

Ca o completare la cele spuse de dumneavoastră aș propune și am discutat și cu domnul consilier Ambrus și cu domnul consilier Oltean și am propune ca în următoarele două săptămâni să fixăm o întâlnire pentru a extinde acest ghid care este în momentul de față un ghid foarte transparent, respectă toate cerințele inclusiv cele impuse prin ghidurile care deja sunt aprobate de către autoritățile de management ale Ministerului Culturii și v-aș propune să constituim o întâlnire cu toate instituțiile de cultură din județul Brașov, astfel încât să încercăm să elaborăm proiecte pentru a accesa, pe platformele europene sunt trei linii de finanțare, inclusiv a patra, cea care este finanțarea pe AFCN pe Ministerul Culturii și cele două comisii împreună cu instituțiile de cultură să încercăm să venim cu un proiect integrat și dacă se poate multianual. Putem accesa fonduri din exercițiul anului 2014-2020 și o mare parte din fondurile pe care le-am alocat din buget în acest an să le utilizăm ca și cofinanțări la acele linii de finanțare.

Dl. Claudiu Coman

Am înțeles că beneficiați de sprijinul executivului, o să vă rog să întruniți Comisia de cultură să formalizați această propunere și împreună cu direcția de specialitate să putem să organizăm acele întâlniri la care aș vrea să particip și eu, chiar o să vă rog să mă anunțați când vor fi organizate. Acum să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea Master-planului, versiunea definitivă din cadrul proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov 2014-2020. Dacă sunt comentarii? Vă rog domnul Comea.

Dl. Claudiu Cornea

Domnule președinte, stimați colegi aș fi interesat să mi se pună la dispoziție și mie o copie după acest mașter plan.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Avem suportul CD și vi-1 putem pune la dispoziție fără nici o problemă. Este în format electronic, nu l-am scanat pentru că este foarte, foarte mare.

Dl. Claudiu Cornea

Da, mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Există avizele de specialitate. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte, doamna secretar, ar fi bine când votăm ceva să știm ce votăm. Atâta timp cât nu ni s-a pus la dispoziție e cam greu.

Dl. Claudiu Coman

Domnul Ungureanu vă rog să luați cuvântul când vi-1 dau. Mulțumesc. Nu v-am dat cuvântul, vă dau cuvântul imediat. Tocmai spuneam, când ați intervenit dumneavoastră, că fiecare proiect de hotărâre trece prin cel puțin două comisii și Comisia de sănătate, de exemplu, nu avea de ce să vizeze acest proiect. Comisia 1, vă rog.

Dl. Adrian Gabor

Și noi l-am avut la comisie, am chemat din executiv pe domnul Săcuiu, puteați la fel, cei care ați văzut ordinea de zi, să îi chemați. Nici noi nu ne pricepem și e foarte stufos ca să îl iau la mână și chiar nu am avut interes. Am vrut să îl întrebăm, ne-a explicat, am dat avizul favorabil.

Dl. Coman Claudiu

Am înțeles, deci nu sunt observații. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Scuze pentru mai înainte domnul președinte dar am înțeles că mi-ați dat cuvântul. Ați spus de două comisii care în principiu ar trebui să fie de specialitate în privința respectivă. Comisia de administrație publică cred că ar avea legătură cu administrația publică iar acest plan, mașter plan, deci problema este dacă e foarte stufos proiectul care trebuie supus spre aprobare, să fim anunțați cu ceva vreme înainte ca împreună cu executivul să putem să ne facem timpul să vedem despre ce este vorba acolo. Asta vă cer. Credeți-mă, am încredere în executiv în ceea ce privește partea de master-plan pentru județ că s-a dovedit până acum că a fost bine, dacă nu chiar foarte bine, dar ar trebui și noi să știm ce votăm în general.

Dl. Coman Claudiu

Așa este și până acum am colaborat foarte bine din acest punct de vedere și am apreciat disponibilitatea pe care ați avut-o de a muncii în plus și de a vă implica în general în toate aceste proiecte. Mulțumesc, dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților (membri și membri supleanți) în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de către Consiliul Județean Brașov. Aici o să am rugămintea să împărțim acest vot în 6 pentru că noi avem 6 unități și o să vă cer permisiunea după ce vom primii un punct de vedere de la Comisia de sănătate, să votăm anexele, avem anexele de la 1 la 6, pe rând. Doamna Câju, vă rog.

Dna. Mariana Câju

Da, aceasta este faza finală a procedurii pentru desemnarea membrilor în consiliile de administrație. Consiliul județean la ședința trecută a desemnat reprezentanții Consiliului Județean Brașov, între timp președintele Consiliului Județean Brașov prin dispoziție de președinte a nominalizat de asemenea membri la toate spitalele iar pentru celelalte structuri unde nu avem competență au fost desemnate de către Colegiul medicilor, sindicat, DSP și așa mai departe. Trebuie să luăm act practic să avizăm aceste consilii de administrație.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, cu ce aș dori să completez, am lucrat foarte bine aici cu Comisia de sănătate care s-a implicat în această procedură care a fost foarte elaborioasă. Acesta este motivul pentru care practic nu am putut să o votăm plenul trecut, s-a lucrat cel puțin 60 de zile. Comisia de sănătate, ca să înțelegeți procedura, a făcut niște propuneri, inclusiv am dispus împreună cu colegul Mihail Vestea, tot Comisiei de sănătate să vină cu propunerile pentru acele persoane nominalizate prin dispoziția președintelui. Ulterior Comisia de sănătate, acest propuneri le-a înaintat direcției de specialitate, adică Direcției de Sănătate, care a făcut referatul de specialitate. Ce trebuie să știm vis-a-vis de cum arată aceste consilii ca propuneri din partea noastră că conform legii, nu am pus în aceste consilii decât funcționari publici care au studii de specialitate, care au maștere, așa m-ați informat, pentru că dacă este vorba de reprezentanții consiliului județean, înseamnă că acești reprezentanți ai consiliului județean trebuie să fie în măsură să informeze cu privire la desfășurarea activității la acele spitale și să se implice în această activitate. Mi-a spus doamna secretar că vom vota o hotărâre cu mai multe anexe, asta înseamnă că, din punctul meu de vedere, să îmi spuneți dacă este corect, votăm fiecare anexă în parte urmând să mai dăm un vot pe toată hotărârea. Nu este corect? Dar cum este corect? Că putem să votăm și fiecare persoană nominal.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Nu putem să votăm fiecare persoană, sunt desemnați prin dispoziție sau ordin. Fiecare instituție și-a desemnat reprezentanții pe care noi îi includem în consiliile de administrație conform lui 186 din Legea nr.95/2006. Ce vreau să vă precizez, am lucrat materialul la vremea când am primit referatul cu o singură anexă pe care erau toate consiliile de administrație a celor 6 spitale din subordine. Vă rog să îmi permiteți să modific proiectul de hotărâre ca fiecare articol să aibă de exemplu se aprobă consiliul de administrație Spitalul Clinic de Urgență Brașov conform Anexei nr. 1 și fiecare articol va face referire la numărul de anexe care conține reprezentanți în consiliul de administrație pe fiecare spital.

Dl. Claudiu Coman

Atunci avem 6 voturi. Supun plenului aprobarea pentru modificarea hotărârii în acest sens ca să avem 6 anexe și 6 hotărâri pentru că mi se pare că ar trebui să avem fiecare spital cu hotărârea lui. Deci propunerea de a modifica hotărârea inițială în sensul în care să disjungem 6 hotărâri separate pentru fiecare spital în parte. Vă rog, supunem la vot dacă sunteți de acord cu această modificare. Culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat și atunci înseamnă că avem 6 hotărâri și începem cu hotărârea 6.1 pentru Spitalul Clini de Urgență Brașov. Deci noi am modificat doar articolul 1. Articolul 2 și articolul 3 rămân valabile pentru fiecare hotărâre în parte. Deci hotărârea 6.1 Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, membru în CA desemnat de Consiliul Județean Brașov - Puiu Loredana și Broscățan Ramona. Supleant în CA desemnat de Consiliul Județean Brașov Verdeș Ionel și Șchiopu Marilena. Membru în CA desemnat prin dispoziție de CJ Brașov Szasz Alina Ioana, membru supleant în CA Posedaru Tisbia. Membru în CA desemnat de Direcția de Sănătate Publică Brașov Coman Magdalena, membru supleant în CA Bufhariu Lavinia. Membru în CA desemnat de Facultatea de Medicină Brașov Nedelcu Laurențiu, membru supleant Dan Grigorescu. Vă rog să votăm CA-uI pentru Spitalul Județean de Urgență Brașov, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Trecem la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brașov, conform anexei, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Spitalul Clinic de Copii Brașov conform anexei, procedură de vot, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Hotărârea legată de Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Hotărârea 6 de la același punct 6, Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Cu mulțumirile Comisiei de sănătate pentru că odată trecut acest hop se poate intra în linie dreaptă pentru organizarea procedurilor de concurs, îl rog pe domnul Maxim să vină cu o altă solicitare.

DL Adrian Maxim

Vroiam să vă spun că la acest punct m-am abținut pentru că sunt în conflict de interese, este soția mea acolo, deci nu am votat la acest punct ca să se consemneze în procesul-verbal.

Dl. Claudiu Coman

Am înțeles și vă rog să se consemneze că nu toată lumea care poartă numele Coman este mama, fata, soția. Deci cei care sunt cu Coman în consiliile respective nu au nici o legătură de rudenie cu subsemnatul. Punctul 7 proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale pentru Protecția Copilului Brașov a imobilului cu destinația „Centru de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap” situat în localitatea Brădet, Municipiul Săcele. Discuții? Luminița Olteanu te rog.

Dna. Luminița Olteanu

Pentru colegi, este un centru realizat de către fundația SERA și ni-1 dă nouă în proprietate fiind pus în funcțiune și fiind un centru foarte bun.

Dl. Claudiu Coman

Am înțeles, este un lucru foarte bun, este o hotărâre de patrimoniu, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind transmiterea pentru o perioadă de 5 ani a unei părți din imobilul nr.3545 situat în Municipiul Brașov, str. Lungă nr.233, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov. Vă rog, dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții să trecem la vot, la fel este vot de patrimoniu, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru scoaterea la licitație a unui spațiu în incinta Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A.

Sbârcea” Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov. Discuții? Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Consiliului Județean Brașov. Vă rog discuții. înainte să îi dau cuvântul domnului Vasile Ungureanu vroiam să vă spun să rămânem doar la faza de discuții. Mai sunt niște lucruri care mai trebuie discutate în comisii și atunci o să amânăm acest punct de pe ordinea de zi. Vă rog domnul Ungureanu.

Dl. Ungureanu Vasile

Pentru acest proiect de regulament meritul îi revine domnului consilier județean Aurelian Danu și credeți-mă că a muncit, se vede clar că a muncit mult și în general bine și foarte bine. Se repetă niște chestiuni, sunt numai 3-4 puncte unde și eu și doamna secretar am dori să facem niște mici modificări dar în general este bine elaborat. Nu știu dacă doamna secretar a reușit să introducă în proiect ce împreună cu dumneaei am stabilit că ar trebui modificat. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, nu are rost să continuăm acum discuțiile. Ce vreau să vă informez este că sunt niște chestiuni la care ținem și pe care pot să vi le comunic acum chiar dacă regulamentul nu este aprobat, de acum în acolo o să funcționăm după ele. Este vorba de intonarea imnului de stat la ședințele festive, de asemenea este vorba de ținerea ședințelor ordinare de regulă în ultima săptămână a lunii și pentru a vă putea face programul puteți să vă notați de acum următorul lucru și anume în luna aprilie ședința va fi în 27-28 sau 29 aprilie pentru că după aceea urmează 1 mai, probabil 27 sau 28 aprilie. în luna mai în 27 sau 28 mai, în luna iunie în 29 sau 30 iunie, ca să nu mai apară acele probleme legate de faptul că nu știm exact când ținem ședința. Deci noi știm deja în aprilie, mai, iunie când se vor desfășura ședințele ordinare. Asta înseamnă că tot în același regulament pe care îl vom aproba în ședința din 27 sau din 28 aprilie vom stipula că obligatoriu ședințele comisiilor se desfășoară în zilele de luni si de marți, că dacă mai sunt si alte ședințe sau doriți să vă întâlniți suplimentar asta nu este nici o problemă, pot să fie cât de multe ședințe. De asemenea facem această procedură pentru ca materialele, referatele, să poată să fie prezentate în așa fel încât ele să aibă posibilitatea să fie întocmite și să fie trecute prin comisii. De acum înainte știind acest calendar vom putea să imprimăm o anumită regularitate circuitului documentelor și în mod sigur problema semnalată de colegul Vasile Ungureanu nu mai are cum să se întâmple. In acest fel este clar că obligatoriu toate comisiile vor avea posibilitatea să se exprime și să vizualizeze toate documentele. Deci stimați colegi, în concluzie, vă propun amânarea pe data viitoare a aprobării regulamentului de ordine interioară de organizare și funcționare. Asta înseamnă că vă rog să votăm cu da pentru că votăm cu amânarea. Vă rog să votați, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, pe ședința următoare. Punctul 12 proiect de hotărâre privind aprobarea majorării numărului de persoane pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc, cu un amendament, cu schimbarea perioadei și păstrarea numărului de zile, în sensul în care după ultima discuție pe care am avut-o cu doamna ambasador Simona Corlan, ambasadorul României în Regatul Marocului, față de perioada inițială în care se dorea această delegație, au apărut câteva probleme și atunci propun să nu mai spunem exact perioada, probabil în perioada 03-12 iulie sau în altă perioadă care se va conveni de acord cu partenerii noștri din Maroc. Este vorba aici de două elemente legate de dorința noastră, aici suntem în cooperare cu municipiul Brașov, am fost în Regatul Marocului anul trecut, am devenit și membri prin subsemnatul a grupului de prietenie marocano-român și dorim să dezvoltăm o cooperare cu Regatul Marocului, în sensul în care ne propunem două obiective. Atât prezența noastră din punct de vedere cultural la nivelul evenimentelor organizate de Ambasada României în Maroc, chestiune care nu ne privește pe noi, ci pe acele organizații care sunt în subordinea sau instituții care sunt în subordinea noastră și în cooperare cu Primăria Brașovului, dorim să realizăm un parteneriat, o înfrățire, fie cu o zonă, fie cu o localitate din Maroc. Avem mai mulți candidați, am obținut avizele, pentru că pentru astfel de acțiuni trebuie obținute avizele de la Ministerul Afacerilor Externe. Aceste avize de principiu sunt obținute și rugămintea este de a accepta în acest proiect de hotărâre schimbarea perioadei. De ce este nevoie de proiect de hotărâre? Pentru că în conformitate cu ultimele precizări legislative, orice delegație care este mai mare de 2 persoane, trebuie votată și aprobată de către plenul Consiliului Județean Brașov pentru motive temeinice. Dacă mai sunt alte întrebări? Vis-a-vis de proceduri vreau să vă spun că o să comunicăm, pentru că au fost unele chestiuni care poate nu au fost discutate amănunțit înainte, o să punem la dispoziția tuturor comisiilor prin comisia de specialitate, prin Comisia de relații externe, programul acțiunilor care se desfășoară în acest an. Până la ora actuală pot să vă spun că este vorba de un eveniment foarte important, Adunarea Regiunilor Europene 14-17 iulie la Goteborg, 30 de ani de ARE, noi suntem membri ARE, desfășurăm în perioada 7-9 mai un eveniment iarăși foarte important, consider eu, gestionat de domnul Ambrus. Domnul Ambrus este președintele subcomisiei de educație din cadrul ARE și facem un eveniment legat de educație și inovare în cooperare cu Universitatea Transilvania din Brașov și cu Primăria Brașov. Toate aceste lucruri pe care le facem în afară de Adunarea Regiunilor Europene le facem în cooperare cu Primăria Brașov pentru că sunt interese comune. Al doilea interes comun pe care îl avem în afară de Regatul Marocului este cantonul Vaud care are capitala la Lausanne din Elveția. După cum știți atât Brașovul cât și Lausanne-ul candidează în 2020 pentru desfășurarea aceluiași eveniment sportiv. Faptul că suntem în competiție nu excede sau nu exclude cooperarea cu atât mai bine, sau Brașovul sau Lausanne-ul va pierde iar celălalt îl va sprijinii, deci va mai fi în mod cert pe plenul nostru acțiuni, acest parteneriat cu cantonul Vaud la nivelul județului Brașov și respectiv cu orașul Lausanne la nivelul Primăriei Brașov. Deja s-a făcut o înfrățire între Predeal și o localitate al cărui nume îmi e greu să îl pronunț, nu l-am notat și nu vreau să greșesc dar există. Și atunci pentru toate aceste activități o să facem o diseminare a lor prin Comisia de relații externe în așa fel încât în funcție de modul în care programul vă permite, competențele vă permit și interesele specifice, să putem să facem aceste echipe. Acolo unde este cazul o să trebuiască să le votăm prin plen. A, considerat necesar să fac aceste precizări tocmai pentru a fi lucrurile foarte clare. Vă rog dacă mai sunt alte intervenții la acest punct pe odinea de zi? Domnul Mareș.

Dl. Mareș Ioan

Domnule președinte eu chiar fac parte din Comisia de relații internaționale și am o nelămurire, o întrebare și o rugăminte. încep cu rugămintea, aș vrea ca până la plenul următor să ni se prezinte în plen lista cu deplasările în străinătate în ultimii trei ani, deci mandatul acesta și persoanele care au participat la acele deplasări. Asta ar fi una și următoarea am vrea să știm criteriile după care sunt selectate persoanele, dintre consilierii județeni, care se deplasează în străinătate. Vă mulțumesc.

D1. Claudiu Coman

De acord, alte discuții? Luminița Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Poate că ar trebui să ne prezentați, nu acum, în ședința următoare, care au fost realizările din precedenta vizită de anul trecut pentru că eu țin minte că ați fost tot o delegație destul de consistentă și poate ne spuneți realizările și ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere turistic, pentru că văd că acum pe partea asta, din ce am citit eu, este ca și gândire, iar din punctul meu de vedere, având în vedere că noi am zis că avem un buget foarte mic, aș vrea să îmi spuneți estimativ cât costă această deplasare.

Dl. Coman Claudiu

Da, raportul există, el o să fie pus la dispoziția consilierilor, el este public, nu este nici o problemă. Dacă doriți îl prezentăm și în plenul următor. în ceea ce privește costurile avem o direcție de specialitate și cred că pot să fie estimate. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu vă rog să trecem la vot, culegem voturile, vă rog să repetăm votul pentru că sunt 32 în sală și să avem 32 de voturi.

Dl. Claudiu Cornea

Domnule președinte dacă îmi permiteți, vă rog să reluați votul fiindcă nici mie nu mi-a funcționat aparatul.

D1. Claudiu Coman

Deci vă rog să reluăm votul, culegem voturile, deci nu a trecut această hotărâre, vă mulțumesc, punctul 13 de pe ordinea dezi, începem cu interpelările. Interpelarea domnului Vasile Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte permiteți-mi să îmi susțin interpelarea când vine și doamna secretar aici, pentru că este vorba de executivul consiliului județean din care face parte și dumneaei. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Atunci o să trecem la cele 13 puncte suplimentare și facem la urmă interpelările. Punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru SC CONSILPREST SRL Brașov. Este vorba de Consilprest, ați avut AGA înainte. Vă rog domnul Maxim

Dl. Maxim Adrian

Stimate domn președinte am dori ca la ședințele noastre de AGA unde participăm consilierii să veniți și dumneavoastră, unul dintre vicepreședinți, în calitate de invitați fără să votați, deci nu încălcați nici un regulament pentru că foarte multe lucruri pe care le discutăm acolo sunt legate și de executivul consiliului județean. Deci aș dori ca de acum când mai avem AGA să participați ca să preluați mesajele direct, că nu știu cum ajung la dumneavoastră dar este foarte important să participați.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, noi nu am participat până acum la aceste ședințe datorită faptului că ne-am dat demisia din AGA dar o să ținem cont de această dorință de a participa în calitate de invitați. Dacă mai sunt alte intervenții? Domnul Vasile Ungureanu

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte am aflat că dumneavoastră și domnul vicepreședinte Veștea v-ați dat demisia din AGA Consilprest.

D1. Claudiu Coman

Tocmai am spus.

D1. Vasile Ungureanu

Problema este că nu puteți. Asta e părerea mea de jurist pentru că din AGA fac parte conform legii totalitatea membrilor consiliului județean. Dumneavoastră ca să nu fiți incompatibil, am și aici o soluție, nu veniți. Exact pe dos de cum a zis domnul Maxim. Dar nu puteți să vă dați demisia din AGA. Este ca și cum v-ați da demisia din consiliul județean. Deci nu veniți ca să nu fiți incompatibili.

Dl. Adrian Gabor

Poate să vină nu poate să voteze. Noi avem probleme cu executivul, trebuie să căutăm soluții ca ei să fie informați și atunci ei trebuie să fie prezenți. Nu votează ca să nu fie incompatibili. Mulțumesc.

Dl. Vasile Ungureanu

Să nu se consemneze nicăieri faptul că sunteți prezenți pe acolo.

Dl. Claudiu Coman

Doamna secretar.

Dna. Maria Dumbrăveanu

îmi cer scuze, în mod normal nu aș fi intervenit, dar având în vedere că am experiența acelui proces care a început anul trecut în care domnul președinte Căncescu a fost suspectat de ANI că ar fi în incompatibilitate, a fost în aceeași situație, noi am votat și am semnat de legalitate hotărârea la vremea respectivă pe motivul că acel operator era un operator regional și aveam toate argumentele. Aici este vorba de o societate comercială de interes local. Societatea comercială de interes local este definită prin lege, pentru că este constituită printr-o hotărâre a unei unități administrative locale, Județul Brașov, în speța noastră. Din precedentul cazului anterior despre care v-am vorbit, chiar dacă domnul președinte nu a participat la nici o ședință, simplul fapt că în același timp avea calitatea și de președinte al Consiliului Județean Brașov și de reprezentant în acel operator SC Apă Sibiu, ANI a luat în considerare doar simpla calitate fără participarea la ședință. Din această cauză și ca să ne ferim de acea incompatibilitate prevăzută de 161/2003 domnii vicepreședinți, având această calitate nu își pot manifesta calitate de membru AGA.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc pentru precizări, de la ședința următoare o să venim în calitate de invitați pentru a ține legătura cu ceea ce se aprobă sau se votează la ședințele respective. Am înțeles care este mesajul și până la urmă important este să fim prezenți. Deci punctul 1 de la diverse, este vorba de BVC-ul Consilprest, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Cine a fost președinte de ședință la AGA? Domnul Gabor, a primit avizul AGA? Bun, deci este totul în ordine. Punctul

  • 2 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru SC CARFIL Industrial Parc SA Brașov. Discuții? Domnul Gabor.

Dl. Adrian Gabor

In primul rând aș vrea să fac o informare, am avut săptămânile trecute mai multe discuții, a fost și AGA restrânsă a Parcului Industrial Carfil, s-a luat decizia și s-a aprobat de AGA mică reducerea personalului cu 37,5, reducerea cenzorilor de la

  • 3 la 1 și un supleant, ceea ce nu am făcut vreau să se prindă ca și amendament și colegii să fie de acord ca atâta timp cât am redus personalul cu 37,5 să reducem și consiliul de administrație de la 5 la 3 iar până la prima ședință, liderii de grup să facă propunerile cu membrii în CA. Problema asta o are și Parcul Industrial, conducerea, pentru că trebuie să caute un cenzor, cei trei până acum nu s-au prezentat și au tratat cu indiferență. S-au câștigat procese, s-au eliberat spații. încă o problemă, la Parcul Industrial Carfil există spații de birouri, spații pentru hale, să luăm la mână unde plătim chirii, cum este Direcția Copilului și toate birourile, ADDJB unde plătim iarăși și suntem somați și alte probleme, să venim să facem o listă, să mergem la fața locului, chiria la parcul industrial și acolo va trebui să plătim dar este modică față de ce chirii se plătesc în oraș, cred că 1,5 euro, se poate negocia cu Parcul Industrial Carfil și atunci sprijinim și parcul și scăpăm de marile cheltuieli pe care le avem cu chiriile în consiliul județean. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, de acord cu această reducere de la 5 la 3 dar înțeleg că este o procedură pe care trebuie să o urmăm și să o votăm în ședința următoare. Acum votăm BVC-ul și să nu uitați să vă preocupați de această problemă ca ea să intre pe ordinea de zi în ședința următoare. Domnul Maxim mai doreați să interveniți?

Dl. Maxim Adrian

Domnul președinte și data trecută am ridicat aceeași problemă și aș propune să aprobăm bugetul și după aceea propunem să se ia act să se reducă CA și luăm decizia de reducere de la 5 la 3 astăzi și după aceea să se facă nominalizarea.

Dl. Claudiu Coman

Eu am înțeles de la doamna secretar că trebuie urmată o procedură.

Dl. Maxim Adrian

Se urmează o procedură dar noi putem să luăm decizia asta urmând ca procedura să se desfășoare.

Dl. Claudiu Coman

Trebuie urmată procedură să treacă prin AGA și ședința viitoare vom aproba. Cred că nu e nimeni împotrivă. Domnul Ungureanu

Dl. Vasile Ungureanu

Domnul Maxim nu a zis să se ardă o procedură dar vine în întâmpinarea tuturor și practic a cerut să dăm o decizie privitoare nu la persoane ci la număr. Deci nu zice să nu mai fie cutare sau cutare ci zice să se reducă de la 5 la 3, luăm decizia acum iar după aceea AGA duce mai departe la îndeplinire formalitățile și procedura legală. Deci noi atât suntem de acord să se reducă de la 5 la 3. Ce și cum se va face în continuare se va face conform legii.

Dl. Coman Claudiu

Excedem procedura. Suntem de acord să se reducă de la 5 la 3 respectând procedura, deci în plenul viitor să fim în măsură să votăm această procedură să nu ne poată ataca nimeni, să votăm reducerea de lâ 5 la 3. Până atunci se poate lucra în paralel și cu nominalizări și cu alte chestiuni. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu vă rog să votăm punctul 2 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la SC METROM Industrial Parc SA Brașov. Despre ce este vorba doamna secretar?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este vorba de repartizarea profitului net pe 2014 pe care îl va propune Consiliul de Administrație spre aprobare AGA de unde consiliul județean are niște venituri din calitatea de acționar unic la SC Metrom.

Dl. Claudiu Coman

Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de Evaluare întocmit la data de 30.10.2014, de expert atestat ANEVAR, Ioan Palici. Vă rog doamna secretar precizări suplimentare.

Dna. Maria Dumbrăveanu

în ședința de data trecută am propus plenului consiliului județean și a fost văzut de câteva comisii raportul ANEVAR care a fost cerut în virtutea unei hotărâri a Consiliului Județean Brașov din vara anului 2014 în care am spus că demarăm procedura pentru închirierea imobilului domeniu public Olimpia, toată baza sportivă Olimpia. S-a făcut raportul ANEVAR, data trecută nu a îndeplinit condițiile de aprobare pentru că fiind vorba de patrimoniu am avut 19 voturi, deci nu s-a emis hotărâre. Totuși având în vedere că în perioada dintre cele două ședințe, am înțeles că din partea Consiliului Local Brașov că nu se dorește asocierea cu Județul Brașov în exploatarea acestui bun, v-am propus spre analiză și aprobare gestionarea domeniului public al județului care este în sarcina Consiliului Județean Brașov, respectiv baza sportivă Olimpia și am propus în această hotărâre mai multe articole care toate înseamnă gestionarea patrimoniului public. Este vorba despre însușirea acelui raport ANEVAR, Hotărârea Consiliului Județean Brașov de a închiria prin licitație publică tot ce ține de partea care revine în proprietatea Județului Brașov, respectiv terenul de tenis, imobil, magazie, tot ce avem strict în proprietatea noastră. Caietul de sarcini a fost conceput cu datele luate din raportul ANEVAR se exprimă prețul pe metru pătrat exprimat în lei și euro și care va fi prețul de pornire la licitație. Dacă această hotărâre care trebuie să îndeplinească condițiile de 2/3 pentru că este vorba de gestionarea patrimoniului și aici Curtea de Conturi este atentă la ce facem, va trebui după aceea să se desemneze o comisie care în baza acestei hotărâri care dacă va fi aprobată în plenul consiliului județean astăzi, va trece la desfășurarea licitației publice, propunerea este de închiriere pe trei ani. Dacă dumneavoastră aveți observații la material?

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc. Adi Maxim și vă rog să rămâneți la ședință si să transmiteți colegilor care au plecat să se întoarcă în sală.

Dl. Adrian Maxim

Vis-a-vis de Olimpia vroiam să punctez și eu câteva lucruri pentru că are o istorie destul de lungă și de zbuciumată. Deci în sfârșit acum pentru că am cerut la doamna secretar să vă confirm toate documentele, deci ceea ce discutăm este efectiv ce are consiliul județean, deci terenul de tenis, clădirea, este prins aici terenul de tenis cu tribune și clădirea aceea făcută imediat în colț și cu parcarea. Deci acum vorbim strict de ce are consiliul județean, deci să nu le fie frică la colegi că votăm altceva. Din răspunsul ambiguu pe care l-a dat municipiul, adică municipiul spune așa noi vrem să ne gestionăm singuri ce avem, adică ei au o bucată de teren pe care noi, consiliul județean, am construit un teren de tenis și o construcție. înainte de a merge mai departe cu vânzarea cred că și consiliul local o să fie interesat de o colaborare dar ar trebui să trimiteți o delegație, dăm mandatul unor colegi, să încercăm încă odată pentru că este mult mai bine.

Dl. Claudiu Coman

Am încercat domnul Maxim, ne-am edificat.

Dl. Adrian Maxim

Ne-am edificat, vă mulțumesc. Atunci luăm de bun acel răspuns ambiguu.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog domnul Pop.

Dl. Pop Mircea Virgil

Domnule președinte trei ani de zile acolo, nu știu, ați încercat, nu ați încercat, nu știu situația de acolo dar trei ani de zile cine vine să-ți investească trei ani de zile? Adică trebuie pornit și de la situația actuală a bazei. Eu zic că trei ani de zile trebuie gândită un pic mai profund închirierea, dacă vrem să facem închiriere pe termen lung și dacă vrem să facem o închiriere benefică și pentru cel care vine să investească și pentru consiliul județean, pentru că inclusiv la partea de restaurant sau la partea de clădire, clădirea este într-o anumită situație, terenul este și el întreținut cu eforturi. Trebuie gândit și așa că un teren de tenis nu îl faci peste noapte și îl dărâmi poimâine că tu ai pe 3 ani de zile contractul.

Dl. Claudiu Coman

Asta este ideea, dacă este cazul să modificăm perioada la propunerea plenului. Dna. Luminița Olteanu

Să punem 5 ani cu drept de prelungire și atunci probabil că îi dă posibilitatea celui care îl ia să aibă siguranța investiției.

Dl. Claudiu Coman

Vasile Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Da domnule președinte, sunt de acord cu propunerea colegului de faptul că trei ani pentru a investi în așa bază sportivă, ca timp este puțin ca să îți recuperezi ce ai băgat acolo, înseamnă ceva mai mult, că nu se duce să împuște leul, se duce să facă o activitate bună pentru comunitate. Deci sunt de acord să fie mai mare perioada, de exemplu 5 ani, dar avem experiență, noi consiliul județean, foarte proastă cu aceste contracte pe termen foarte lung și nu mai departe decât la fostele garaje ale partidului, unde a fost groaznic să scăpăm de acel contract care contract a fost extraordinar de defavorabil județului Brașov. Așa încât vă propun ca perioada să fie de 5 ani, de minim 5 ani sau de 5 ani cu drept de prelungire, dar ceea ce va însemna contactul și condițiile de licitație între consiliul județean și potențialul contractor să fie foarte bine gândite și să se spună foarte clar că dacă nu respectă acele condiții pleacă de acolo fără despăgubiri. Știți ce s-a întâmplat și cred că doamna Dumbrăveanu și alți colegi de aici știu foarte, foarte bine ce probleme am avut cu celelalte contracte. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Da, ne însușim cu 5 ani cu prelungire. Atunci supun la vot hotărârea modificată doar aici în acest termen de 5 ani cu drept de prelungire. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi nu a trecut. Trebuie 24 pentru că este vot de patrimoniu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnilor și doamnelor colegi dacă nu facem ceva în privința acestui complex Olimpia îl ținem mai departe legat de capul nostru ca pe o piatră de moară și în loc să câștigăm sau măcar să reducem pierderile la zero, o să băgăm bani în a îl întreține degeaba. Așa încât vă rog frumos, dacă domnul președinte va dispune să se reia votul, vă rog frumos votați cu pentru sau dacă aveți altă idee decât 5 ani spuneți. Acela trebuie să putem să îl dăm să nu mai băgăm bani în el de pomană. Vă mulțumesc.

9

D1. Claudiu Coman

Mulțumesc, au mai venit colegi în sală, vă rog să reluăm votul, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat și vreau să vă asigur că atâta timp cât ocupăm aceste poziții nu apar materiale care să ne pună pe noi în pericol, adică să încercăm să ascundem ceva, știu că sunt niște spețe sensibile cu Agrementul, cu Olimpia, o să mai fie în această ordine de zi. Exact cum a spus colegul Ungureanu, trebuie să facem ceva, măcar să nu mai avem costuri suplimentare. Prin procedura de licitație și prin banii pe care îi obținem ca redevență, măcar să obținem ceva să nu mai cheltuim în plus. Aceasta este ideea. Am încercat cu Primăria Brașov, la un moment dat se părea că pe unele proiecte putem să mergem în parteneriat, lucrurile sunt mai complicate din acest punct de vedere, trebuie să lucrăm cu ceea ce avem. Domnul Pop.

D1. Pop Mircea Virgil

Domnule președinte, exact aceeași discuție, poate acolo la modul de stabilire a licitației, la modul de desfășurare a licitației sau la stabilirea caietului de sarcini și acolo ar trebui gândită exact aceeași problemă. Cine va administra baza? Tocmai ca să evităm probleme de genul că nu sunt specialiști care fac asta.

Dl. Claudiu Coman

Cine câștigă licitația.

Dl. Pop Mircea Virgil

E bine să agreăm și firme care au experiență în domeniu sau și firme care desfășoară aceeași activitate. Și la Agrement aceeași discuție este și probabil așa cum ziceau și colegii, până la urmă se va ajunge și la Agrement și la restul, la vânzare.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, domnul Fliundra.

Dl. Fliundra Ionel

Susțin ideea colegului meu domnul președinte, propunerea mea în caietul de sarcini să fie stipulat ca licitatorii care vor veni să prezinte probabil un proiect de modernizare pe un termen mult mai mult de 5 ani, după mine, de investiții acolo, de numărul locurilor de muncă, de clădiri dacă se vor mai construi.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc pentru observațiile pe care le-ați avut, ele se corelează cu faptul că acolo este vorba de un spațiu unde avem un monument istoric. Domnul Braga

Dl. Braga Horațiu

Nu cred că se pot face constrângeri în caietul de sarcini, cred că trebuie să fie liberă competiția pentru oricine, nu cred că vom putea impune ceva pentru că vom fi contestați.

Dl. Ungureanu Vasile

Cum să nu, se poate prevede și în caietul de sarcini și în contract că în cazul în care respectivul nu se ține de ceea ce a spus că va face în ceea ce ni se înaintează nouă să fie dat afară fără mare tam tam și fără despăgubiri.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, punctul 5 proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de întabulare a drumurilor județene DJ131 și DJ 131B în domeniul public al Județului Brașov. Intervenții? Domnul Enache.

Dl. Paul Enache

Bănuiesc că este vorba de reparații nu?

Dl. Claudiu Coman

Nu, este vorba de documentațiile cadastrale de intabulare.

Dl. Paul Enache

Nu, nu am nici un comentariu, rămân surprins că nici acum nu s-au intabulat. Dl. Claudiu Coman

Pentru a putea fi făcută procedura de finanțare a asfaltării din fonduri europene. Deci culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice „Castanul”, a contribuției lunare de întreținere, precum și a modalităților în care va fî acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2015. Intervenții? Dacă nu sunt vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor pentru anul 2015. Discuții? Dacă nu sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Brașov prin reducerea temporară pe perioada 01.03.2015 - 31.03.2015, a unui număr de 9 paturi din cadrul Secției Clinice Pediatrie I (Afecțiuni Digestive) pentru lucrări de igienizare. Discuții? Dacă nu sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 referat nr.3136/17.03.2015 privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică , a imobilului - construcție, situat în Brașov str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5. E aceeași problemă să facem ceva ca să nu mai plătim în plus. Dacă nu sunt discuții să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 informare privind terenul aflat în domeniul privat al județului Brașov, pe care este edificată clădirea Complex Agrement Tâmpa. Este vorba de acea evaluare a terenului care aparține primăriei și noi cerem primăriei și amprentarea la sol pentru că dacă vom ajunge în situația să propunem într-un plen viitor cumpărarea respectivului teren, să cumpărăm doar ceea ce este sub ce avem, nu tot terenul care a fost evaluat. Deci asta era ideea iar executivul a inițiat adresele de corespondență către primărie și am considerat necesar, pentru că s-a tot făcut vorbire despre această însușire a evaluării și această chestiune, să punem un punct separat pe ordinea de zi ca să vă informăm cu privire la acest lucru. Punctul 11 referat nr.1557/17.03.2015 privind completarea Hotătrârii nr.89/2009 a Consiliului Județean Brașov, modificată prin Hotărârea nr.369/2011 a Consiliului Județean Brașov, referitoare la obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș”. Domnul Ambrus

Dl. Ambrus Carol

Da domnul președinte, distinși colegi, este vorba de o investiție efectuată de consiliul județean în comuna Racoș de care aparține și satul Mateiaș, lucrare terminată în urmă cu 2 ani de zile și undeva suntem încărcați cu această lucrare care stă în aer. Deci prin această hotărâre dorim să preluăm ceea ce este practic al nostru, al consiliului județean, această lucrare. Compania Apa a apelat la un expert tehnic care a făcut verificarea corespondenței dintre lucrarea efectuată în teren și documentația tehnică, acest lucru se pare că corespunde și practic nu există nici o problemă ca lucrarea să fie luată și transferată către Compania Apa pentru exploatare și în folosul comunității. Mulțumesc.

DI. Coman Claudiu

Mulțumesc, o recepționăm și o transferăm, e tot vot de patrimoniu. Dacă nu mai sunt alte intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 informare privind imobilul din P-ța Sfatului nr.15 -Muzeul Civilizației Urbane. în 25 martie este ordinul de evacuare, acesta este termenul în instanță, am avut mai multe întâlniri cu avocați, experți, părți aflate în această chestiune, o să o rog pe doamna Dumbrăveanu să vă facă o scurtă informare, în urma căreia am solicitat o expertiză cu privire la valoarea imobilului în sensul în care această valoare a imobilului să fie determinată ca valoare de piață din care se scade valoarea investiției proprii a consiliului județean. Noi am așteptat expertiză judiciară, poate să fie sau să nu fie dispusă de instanță, s-ar putea ca până se dispune, dacă se dispune expertiza judiciară, să fim evacuați din spațiul respectiv. Vă rog doamna Dumbrăveanu să dați mai multe amănunte în legătură cu acest imobil.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este vorba de imobilul monument istoric de categoria A, Piața Sfatului nr.15 unde la ora actuală funcționează Muzeul Civilizației Urbane, este secție agreată prin atestarea Muzeului de Etnografie de către Ministerul Culturii în ultimul demers al muzeului. Ideea este că aici consiliul județean, începând cu 2001 mai ales, a investit foarte multe fonduri pentru reabilitarea acestei clădiri monument istoric. Din păcate avem un proces pe rol în care s-a cerut identificarea acestei valori. Există o valoare contabilă și o valoare de expertiză, o valoare dată de numărul de contracte succesive pe care s-a făcut această reabilitare de clădire, monument istoric. Nu avem la ora actuală o raportare a valorii inițiale a clădirii și din această cauză, din câte știu, în lima septembrie a fost o întâlnire în care avocații ambelor părți care ne reprezintă în instanță atât pe noi cât și pe proprietari, nu s-a finalizat. în primul rând trebuie să vă fac precizarea că fiind monument istoric categoria A, înțeleg că la nivelul județului Brașov nu avem un expert care să-și asume o asemenea expertiză. Am făcut demersul să identificăm un evaluator ANEVAR agreat, nu s-au înțeles asupra faptului că nici un evaluator nu își asumă riscul să spună valoarea clădirii inițiale anterior investițiilor asumate de Consiliul Județean Brașov, dar nici Consiliul Județean Brașov nu poate renunța la această valoare care aduce sigur plus valoare la valoarea reală a imobilului. Totuși, având calitatea de proprietar de drept, actualii proprietari au făcut demersuri în justiție în care solicită evacuarea Muzeului Civilizației Urbane din clădire. Noi încercăm să identificăm și să facem un raport de evaluare mergând pe ideea să găsim un evaluator care să facă o expertiză. Expertiza se poate face numai la valoarea de piață a imobilului din care să se scoată valoarea investiției proprii a Consiliului Județean Brașov. Sigur că ne-am dorit ca această expertiză să fie admisă în instanță pentru că nu aș vrea să fie o expertiză a consiliului județean și o altă expertiză la care ajunge dosarul de instanță.

Dl. Popa Mihai

înțelegem că este o acțiune în instanță pentru despăgubiri. Deci este o acțiune pe care am introdus-o noi consiliul județean în care am solicitat despăgubirile, despăgubirea noastră cu contravaloarea investițiilor făcute și atunci această expertiză de care dumneavoastră ați făcut vorbire este o probă pe care trebuie să o furnizăm în instanță.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este solicitată în instanță.

Dl. Mihai Popa

Si nu este admisă?

Dna. Maria Dumbrăveanu

încă nu, a fost solicitată

Dl. Mihai Popa

A fost solicitată, trebuie să așteptăm dacă este sau nu este admisă. In situația contrară dacă nu va fi admisă, instanța se va pronunța pe baza altor probe. Deci nu avem nici un fel de problemă. Noi putem să facem eventual o expertiză extrajudiciară pe care să o depunem ca probă în instanță. Deci nu avem nici un fel de problemă sub acest aspect, dar trebuie să așteptăm să vedem dacă este admisă expertiza judiciară.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Acestea au fost argumentele pe care executivul le-a depus în fața domnului avocat, reprezentant al părții adverse, dar dânsul nu vrea să aștepte pronunțarea acestei expertize judiciare.

Dl. Mihai Popa

Deci evacuarea este o problemă separată. Am înțeles că s-a finalizat acest proces prin care s-a dispus evacuarea.

Dna. Maria Dumbrăveanu

A*.

In 25 se pronunță.

Dl. Mihai Popa

în 25 se pronunță? Păi poate atunci nu se pronunță favorabil pentru evacuare

Dna. Maria Dumbrăveanu

Noi am adus în atenția dumneavoastră situația reală.

Dl. Mihai Popa

Deci este o informare.

Dl. Claudiu Coman

Este o informare și de ce este o chestiune de oportunitate? Pentru că fiind dată situația, exact cum am descris-o și cu expertiza judiciară care sigur ne-ar fi cea mai favorabilă dar instanța nu știm din ce motive nu o dispune și din discuția cu avocații am înțeles că instanța poate să o dispună sau poate să nu o dispună și atunci am zis că este o chestiune pur și simplu de oportunitate pe care plenul trebuie să o decidă. Dacă plenul decide să facem expertiză în afara expertizei judiciare o facem, dacă nu, nu o facem, dar să avem îndeplinită această procedură.

Dl. Mihaî Popa

Da de ce nu așteptăm să vedem dacă dispune sau nu expertiza.

Dl. Claudiu Coman

Pentru că ne scot afară.

Dl. Mihaî Popa

Dar nu are nici o legătură că ne scot afară cu expertiza.

Dl. Vasile Ungureanu

Mai întâi o întrebare, dacă am înțeles bine, se dorește o expertiză judiciară imobiliară? Sau judiciară privitor la ce? Nu se poate face o expertiză judiciară de evaluare cu privire la o stare de lucruri care a fost. Deci nu poate să evalueze un evaluator imobiliar ceea ce a fost că nu are de unde să știe ce a fost. Asta a spus doamna secretar.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Am înțeles că în termeni tehnici si financiari va trebui stabilită valoarea de piață a monumentului, aia care este, din care să se admită valoarea investițiilor noastre. Aici suntem în diferend. Noi am depus în instanță un număr de acte, contracte, toate demersurile pe care le-am făcut pe care partea adversă nu vor să ni le agreeze. E vorba de exprimarea valorii.

Dl. Vasile Ungureanu

îmi cer scuze, exact asta cred că trebuie făcut, expertiză judiciară cu valoarea de piață a investițiilor noastre. Asta este cu totul altceva dar așa cum spunea colegul, domnul Popa, dacă ei nu ne acceptă în mod normal prin instanță, deci să ceară prin instanță chestia asta, atunci noi vom cere o expertiză extrajudiciară. Adică nu vom cere, vom depune o expertiză extrajudiciară dacă o hotărâm acum aici. Domnul Popa sunteti de acord?

Dl. Coman Claudiu

Nu știm dacă se aprobă sau nu se aprobă, dânșii au făcut o expertiză și ca să putem să continuăm discuțiile cu dânșii nu putem să mergem pe expertiza lor. Domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Stimați colegi, trebuie să le aducem un pic aminte celor care vor această clădire că în anul 2001 sau 2002 noi am făcut o licitație prin care am cumpărat diferite apartamente și garsoniere ca să eliberăm acele spații, că erau chiriași acolo și eu nu știu dacă în expertiza aceea sau în valoarea aceea este prinsă și această investiție pe care a făcut-o consiliul județean ca să elibereze spațiile respective. Deci trebuie să le reamintim și treaba aceasta lor.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Sunt cuprinse, urmează să vedem dacă instanța le admite sau nu pentru că e discutabil dacă ei le admit ca investiție.

DI. Claudiu Coman

Iar solicitarea era dacă sunteți de acord sau nu să cerem o expertiză cu privire la valoarea imobilului în sensul detectării valorii de piață din care să se scadă valoarea investițiilor proprii ale Consiliului Județean Brașov. Domnul Gabor.

Dl. Adrian Gabor

Haideți că ne încurcăm. Mai bine ne strângem și facem o comisie ca să rezolvăm problema. în hârtiile de retrocedare, când s-au retrocedat, eu știu de la școlile care au fost și de la imobilele care au fost la primărie, este explicat că trebuie să despăgubească cel care este pus în posesie cu investiția? Atunci avem o problemă mare, trebuie să facem această expertiză neapărat. Eu zic să se întâlnească Comisia juridică cu executivul și să demarăm procedura. Că dacă nu scrie asta, să nu ne despăgubească pe investiții, avem o problemă mare, vă spun de acum.

DI. Claudiu Coman

Am înțeles, deci supun la vot, dacă sunteți de acord să facem această expertiză, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Danu o completare?

Dl. Aurelian Danu

O completare, având în vedere că vorbim de o expertiză și valorică propun ca la aceste discuții să fie prezentă și Comisia economică.

Dl. Claudiu Coman

Sigur ca executiv achiesăm la această propunere și așa vom face. Delegarea atribuțiilor, cadru general, vă rog discuții. Culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul următor de pe ordinea de zi interpelări.

Dna. Maria Dumbrăveanu

O să vă rog să îmi permiteți, cu acordul dumneavoastră, să completez acest proiect de hotărâre cu propunerea că împuterniciți președintele să dispună prin dispoziție.

Dl. Coman Claudiu

Am spus acest lucru. Interpelare domnul Vasile Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Vă mulțumesc. Domnule președinte, doamnă secretar, stimați colegi, voi încerca să fiu foarte scurt în ceea ce am să vă expun și vă promit că indiferent de rezultat, este ultima luare de poziție aici în acest cadru pe acest subiect și anume, în luna octombrie la Comisia juridică și probabil și la celelalte comisii, ne-a sosit un proiect de hotărâre privitor la validarea anumitor concursuri privitoare la funcționari publici, să se valideze posturile de funcționari publici, la alte upgradări de posturi din cadrul instituțiilor subordonate consiliului județean. Am cerut acte suplimentare ca să putem vota în cunoștință de cauză. De la Direcția Județeană de Evidență a Populației ne-a sosit un maldăr de acte din care rezulta că pe unul din concursuri, directorul de acolo, a dispus să se facă o comisie cu subordonații din subordinea dumnealui, deci director interimar, iar concursul de referea la un post de funcționar public permanent. Au fost 5 persoane care s-au înscris la acel concurs. Una din persoane era chiar domnul director care s-a înscris la propriul concurs organizat cu persoane din subordinea dumnealui. Știți cine a luat concursul, l-a luat chiar dumnealui. Problema este, am făcut în momentul acela o interpelare la executiv, ați spus să fac în plen această interpelare, am făcut-o în luna noiembrie și am cerut să se facă o analiză pentru că după părerea mea de jurist, acolo s-a încălcat legea penală la cel puțin două articole și este evident lucrul acesta. S-a spus în plen, executivul a luat la cunoștință, trebuia să facă o analiză. Nu s-a întâmplat nimic. Vine luna următoare, același lucru, fac aceeași expunere. Executivul trebuia să facă o analiză, domnul Coman a promis că se va face analiză, nu s-a făcut analiză. In ianuarie am cerut același lucru și mi s-a spus că mi se va da acest lucru, că se va constitui o comisie din partea direcției juridice. Doamna secretar după ce în plen s-a expus, deci noi când venim aici nu venim că ne-a trimis mama, suntem consilieri județeni, ceea ce se discută aici și se hotărăște are valoarea de obligativitate a se înfăptui de către executivul consiliului județean. Mi s-a spus să dau și în scris acest lucru. Dacă noi venim și aici avem discuții, luăm decizii, dacă după aceea trebuie să dăm în scris, nu știu ce mai căutăm aici. în acest sens, domnule președinte, acea persoană care conduce interimar instituția este pusă și cu semnătura dumneavoastră. Doamna secretar, același lucru. Dacă se va dovedi de către organele de cercetare că dumneavoastră i-ați prelungit mandatul în timp ce practic nu putea să se întâmple acest lucru, știți ce este posibil să se întâmple. Vă promit că este ultima oară când discut în acest spațiu acest lucru. Oricum, foarte curând, din cel puțin două motive diferite va trebui să predea mandatul. Nu puneți pe cei care preiau mandatul să facă verificări pentru că ei nu au nici o vină. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

La ce verificări vă referiți?

Dl. Vasile Ungureanu

Analiza privitoare, așa cum am spus de fiecare dată, a legalității constituirii acelei comisii, iar comisia ținând cont că ei examinau pe șeful lor, puși de șeful lor, inclusiv comisia a fost în stare de ilegalitate. Asta întrebați pe orice jurist.

Dl. Claudiu Coman

Am transmis serviciului juridic această chestiune. Vă rog doamna Dumbrăveanu.

Dna. Mana Dumbrăveanu

Am cerut punct de vedere, am un document întreg, conform Hotărârii de Guvern 611 există un regulament de organizare a concursurilor. Există comisii și există modalitate de contestare a acestor concursuri. Există termene legale. Toate aceste concursuri se desfășoară sub egida Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Agenția Națională a Funcționarilor Publici și-a trimis propriul reprezentant. Este cadrul legal în care în cazul în care nu sunt funcții de conducere și nu este vorba de un post de conducere, își delegă reprezentanți prin reprezentanții Instituției Prefectului. Toate termenele în care noi pe linie administrativă ne putem sesiza curg în 6 luni. Concursul, sper că nu greșesc, a fost în ianuarie, noi am primit această sesizare în luna octombrie, noiembrie, decembrie. Am toată stima, pot să vă precizez în schimb în acest tot timp nu am făcut nici un demers de prelungire a directorului interimar. Nu cred că am semnat nici un act ilegal și sigur că dacă acele organe la care se referă domnul consilier județean Ungureanu vor lua niște măsuri

Dl. Claudiu Coman

O singură precizare, nu că îmi e frică de răspundere, nu am semnat nimic și dacă semnam, spuneam am semnat și oricum vă asigur că nu semnez absolut nici o hârtie fără să am avizul de legalitate. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Vroiam să spun doar ceva dar revin și cu completare la ceea ce ați spus acum. O numire pe un post de interimar nu se face pe veci. înseamnă că trebuie să verificați pe ce perioadă a fost făcută și dacă nu cumva a depășit perioada. Dar asta e treaba dumneavoastră, nu a mea. Deci, eu singurul lucru pe care vi l-am cerut a fost să facem o analiză dacă din punct de vedere legal s-a încălcat sau nu legea penală doamna secretar. Nu partea cealaltă. Deci dacă doriți să faceți asta bine.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, dacă mai sunt intervenții? Vă rog domnul Manea.

Dl. Manea Ion

Da, eu vreau să îl felicit pe domnul jurist, dacă o face obiectiv la acea instituție toate felicitările, pentru că tot a revenit cu acest subiect însă dacă are vreun interes subiectiv sau familial, cred că se sesizează iarăși cineva. Mulțumesc

Dl. Vasile Ungureanu

Am avut, am spus la început, am spus și de ce și doresc să se intre în legalitate. Asta este ceea ce am dorit.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, pe viitor domnule consilier dumneavoastră puteți să interveniți fără să vă dau cuvântul. Punctul următor, completarea hotărârii de consiliu județean în ceea ce privește clusterul. Domnul Zavarache ce trebuia să completăm acolo? Membru domnul Pascu Lucian. Vă rog cine este pentru? Procedură de vot secret, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Interpelare domnul Paul Enache.

Dl. Paul Enache

Domnule președinte în noiembrie-decembrie, de la Guvern au venit foarte mulți bani pentru renovarea drumurilor din județ. Având în vedere că a fost o situație critică la consiliul județean și că au venit zăpada și ploile, am renunțat și ni s-a comunicat că acei bani vor fi alocați pentru deszăpeziri iar în primăvară vor începe lucrările pentru drumuri. Suntem la mijlocul lunii martie și până în acest moment nu s-a făcut nimic cu drumurile. Vrem să ne faceți o precizare privind banii alocați care sunt pentru aceste drumuri fiindcă sunt sute de familii care fac naveta pe drumul de la Rupea la Făgăraș, pe drumul de la Hoghiz tot la Făgăraș și în alte zone unde nu se mai poate circula decât cu elicopterul. Cum elicoptere nu avem trebuie să refacem drumurile. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, prin votul dumneavoastră am dispus acum două ședințe constituirea unei comisii care să aibă ca obiect de activitate tocmai evaluarea activității serviciului de drumuri. A mai trenat activitatea acolo domnule Comea? Ne faceți o informare la plenul următor? Ne faceți o informare între timp? Vă rog.

Dl. Claudiu Cornea

Domnule președinte, stimați colegi, în urmă cu câteva zile am primit documentele solicitate de la direcția de drumuri, noi ne-am întrunit, comisia pe care dumneavoastră ați nominalizat-o ca și componență, urmând ca în primul plen cu proximă ocazie să vă transmitem și să vă facem o informare vis-a-vis de tot ce am primit de la direcție.

Dl. Claudiu Coman

Să completați și cu observațiile domnului consilier Enache în cazul în care ele nu sunt prinse. Cred că sunt prinse în obiectivele stabilite inițial.

Dl. Paul Enache

Scuze că intervin din nou, această comisie ar fi foarte bine să se urce în mașină și să meargă pe aceste drumuri din județ să vadă în ce stadiu se află, ce bani ar trebui alocați, fiindcă dacă le facem iar cu 5 mașini de piatră pentru 15 km în două săptămâni și punem o pojghiță de asfalt sau două lopeți de piatră

Dl. Claudiu Cornea

Ii mulțumesc pentru recomandare colegului dar îi atrag atenția că nu suntem angajații consiliului județean, tocmai de aceea am cerut documente și informare de la direcția de specialitate.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, sper că data viitoare vom avea toate aceste elemente. Domnul Fliundra.

Dl. Fliundra Ionel

Solicitasem dacă organigrama Spitalului de Neuro a ajuns pe masa noastră pentru că nu am văzut-o și am fost contactat de anumite persoane spunându-mi că aceasta nu există. Și doi, aș vrea să știu dacă s-au demarat procedurile de audit intern, la solicitările mele privind APDT-ul și Clubul Sportiv Țara Bârsei.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Am primit materialul, este la Direcția de Sănătate.

Dl. Claudiu Coman

Deci materialul este la Direcția de Sănătate, doamna Câju.

Dna. Mariana Câju

Aș dori să îi răspund colegului și în același timp să îi pun și eu o întrebare. De cinci luni de zile de când avem noua conducere la consiliul județean am stabilit împreună, toți consilierii județeni, că vom participa, comisiile, împreună cu cei doi vicepreședinți pe această perioada de suspendarea președintelui, la deciziile și conducerea consiliului județean. în această perioadă Comisia de sănătate a avut o activitate extrem de costisitoare, zilnic prezența noastră poate fi văzută aici. Mulțumesc pe această cale colegilor din Comisia de sănătate care își alocă foarte mult timp în această activitate. Aș vrea să îi rog pe colegi și să îl întreb în același timp pe colegul Fliundra de unde are această informație pentru că pe lângă întâlnirile pe care comisia le-a avut cu executivul consiliului județean, am avut întâlniri repetate și cu conducerile spitalelor despre care vorbim, pe care le avem în administrare. Acestea au avut ocazia și le-am solicitat de nenumărate ori, s-a constituit și o comisie de stabilire a strategiei pe sănătate din care face parte și domnul vicepreședinte Veștea, directorii din executivul consiliului județean, toți managerii spitalelor aflate în administrarea consiliului județean. Cum vă spuneam le-am solicitat de fiecare dată ca orice sesizare sau reclamație să fie adresată Comisiei de sănătate sau executivului consiliului județean. Orice reclamație sau sesizare dacă au în legătură cu direcția noastră de sănătate. De aceea îl întrebam pe colegul Fliundra, de unde are această informație și aș vrea să rog toți consilierii județeni ca de acum înainte în momentul în care cineva, că bănuiesc că cineva din conducerea acelui spital i-a sesizat această problemă. în momentul în care consilierii județeni primesc astfel de sesizări să le recomande reprezentanților spitalelor să respecte procedura și să facă sesizarea scrisă la consiliul județean astfel încât comisiile care sunt de specialitate să își îndeplinească atribuțiile. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Domnul Fliundra.

Dl. Ionel Fliundra

Avem aceeași calitate de consilieri județeni iar în momentul în care îți atrage atenția sau ți se impune un anumit punct de vedere cred că la un capitol diverse nu este prea mult spre a prezenta acest subiect. Am înțeles că această organigramă nu este nevenită numai de anul acesta, este de mai mult timp neadusă la consiliul județean, domnul vicepreședinte Mihail Veștea știe despre situație iar pentru că nu a fost adusă probabil că nici salariile nu le puteau primii acei oameni. Eu nu cred că am făcut decât să vin în sprijinul colegilor mei sau colegilor care au avut această muncă în ultim vreme.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, în mod sigur lucrurile sunt rezolvate din toate punctele de vedere dar apreciem faptul că toți colegii se preocupă de bunul mers al lucrurilor în consiliul județean. Eu cred că în momentul în care și ROF-ul va intra în vigoare și va formaliza anumite chestiuni, în mod sigur nu vor mai exista astfel de lucruri care țin poate de o lipsă de comunicare, dar lipsa de comunicare nu vine din prea puțină muncă ci din prea multă muncă pentru că fiecare dintre dumneavoastră ați avut preocupări în ceea ce privește comisiile pe care le-ați condus și asta e o lipsă a noastră că nu am găsit cadrul ca în afara ședințelor de consiliu să ne mai întâlnim și inter comisii, ceea ce ne dă o idee foarte bună să mai facem și niște comisii mixte pentru a comunica mult mai eficient. Punctul următor de pe ordinea de zi, este vorba de interpelare domnul Olteanu. Totuși aici am și eu de răspuns pentru că probabil știți se face un program al auditului, auditul este în subordinea președintelui consiliului județean, se face un program pe tot anul. Dar am vorbit cu domnul Popa, șeful serviciului de audit, și am convenit că atât în ceea ce privește Clubul Sportiv Țara Bârsei cât și APDT-ul, cât și Evidența Populației, vom iniția misiuni de audit ad-hoc se numesc, pentru a face și a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Oltean.

Dl. Oltean Vasile

îmi cer scuze că într-un moment atât de inoportun intervin și eu, cred că nu prea am obosit în timpul cât am fost consilier cu intervențiile mele dar vin sub impresia evenimentelor de ieri când m-am întâlnit la consorțiu cu cei care răspund de cultura brașoveană. Ne apropiem cu pași mărunți de momentul în care Brașovul vrea să devină capitală culturală. Cum să devină capitală culturală? Nu știu dacă ați văzut la televizor sau prin alte mijloace ce se întâmplă în alte județe, la ce nivel se manifestă ei în domeniul culturii. Eu am aici o listă pe care scrie așa -Aniversări istorice și personalități și culturale ale județului Brașov. Aniversare istorică este una singură - 70 de ani de la terminarea celui de Al Doilea Război Mondial. E una singură. Deci într-un an de zile avem o singură aniversare culturală pe județul Brașov. Doi, avem aici o listă superbă. în fiecare lună personalități. Frumos, Iașiul are mult mai multe numai că cultura brașoveană are 379 de nume dar omitem foarte multe puternice nume de care eu nu am auzit și nu le văd în lista aceasta. Nu vi le prezint că ar trebui să vă țin încă o jumătate de oră să spun câte contribuții au avut acești oameni care nu sunt prevăzuți în lista respectivă. Constat la Brașov o situație mai mult decât penibilă. Fiecare sector al culturii își face manifestarea și celălalt sector nu știe de ea. Lipsa de prezență din partea instituției județene la toate aceste manifestări de cultură. Am avut de înălțare Ziua Eroilor. De la toate instituțiile de valoare ale Brașovului au fost prezenți, reprezentanți de la consiliul județean-nimeni.

Dl. Claudiu Coman

Dumneavoastră părinte.

Dl. Oltean Vasile

Eu am fost ca popă și de 9 mai ca popă am făcut slujba și după aceea am încercat să vorbesc ceva de Ziua Independenței Naționale, mi s-a tras un pumn în spate și a spus că nu e Ziua Internațională ci este Ziua Europei și să vorbesc de Ziua Europei. La care eu am replicat că nu știu nimic și am primit așa un maldăr de documente despre Ziua Europei cadou. Deci în contextul acesta al unei situații mai mult decât penibile în care noi ne pregătim pentru cultură facem din nou cultură. Asta e adevărul, 300 de ani de la Brâncoveanu l-am materializat printr-un muzeu Brâncoveanu. La deschidere în 16 august am fost singur în fața unei săli goale. Acum în 16 august nu a fost nimeni, am fost singur într-o sală monumentală cu 3600 de documente Brâncoveanu și 130 de cărți Brâncoveanu, cu trupa de cântăreți care urma să cânte o oră un spectacol de muzică Brâncovenească, Anatoli și eu singur. Și a trebuit să apelez la bătrânele din biserică să vină să umple sala că altfel eram singur. V-am spus aceasta ca buni colegi, ca buni prieteni, ca unul care vrea să facă ceva pe domeniul de cultură și nu poate. Deci îmi e imposibil, muzeul acela e gol tot timpul, nu vine nimeni. Dumneavoastră aveți atâtea delegații, una nu vine acolo. In timpul urâților ăia de comuniști eu nu făceam față la delegațiile care veneau din toate direcțiile. A fost ziua lui Titulescu ieri. Cine a venit? Năstase, vai de el. Deci ce vreau să vă spun, dumneavoastră credeți că asta însemnează prezență? Deci nici o autoritate locală să nu vină, cu excepția prefectului care a venit și vine peste tot, este un om extraordinar. Deci dragii mei, hai să facem împreună ceva. Eu m-am gândit la un lucru la care aș vrea să mă înscriu, să coordonez activitatea tuturor instituțiilor culturale din Brașov în sensul ca să iau din fiecare instituție un prieten personal care să mă ajute să formez un colectiv de acțiune și prin acest colectiv să întrunim această corespondență între instituțiile de cultură. Cât ați auzit dumneavoastră de Direcția de Cultură a Județului Brașov implicată în ceva de câțiva ani de zile? E posibil așa ceva? Să avem Direcția Județeană de Cultură și consiliul județean să nu aibă nimic. Avem Comisia de cultură la județ, avem comisia de cultură de la primărie, avem instituții abilitate de cultură și pe ele nu scrie cultură sau cei care o fac nu sunt pricepuți a face cultură. Câte cărți de cultură vedeți în orașul Brașov? Vă susține Asociația Șaguniștilor îmi spune bunul meu prieten. Foarte bine, am făcut o acțiune superbă la Liceul Șaguna. Și eu am fost la Liceul Șaguna și am ținut doi ani jumătate muzeul Șaguna și nu a deschis nici un șagunist ușa muzeului, ca urmare doi ani jumătate l-am ținut deschis -închis că nu a venit nimeni să îl deschidă. Și ca atare 1-am închis de tot. Deci dragii mei, am lansat cu această supărare a mea pe care am avut-o ieri în fața consorțiului că aș vrea să fac o treabă bună. Concret, în 14 mai este Ziua porților deschise la muzee. Am solicitat două lucruri 1500 de lei pentru ca să facem niște afișe și ceva pancarde. Nu se poate conform legii. Am solicitat ca mașina aia a consorțiului consiliului să circule în noaptea aceea pentru oricine vrea să meargă în direcția muzeelor. Am apelat la organele IRTA și ei nu pot pune la dispoziție mașini peste program și ca atare în noaptea aceea nu se vor putea deplasa oamenii de la o instituție la alta. Deci arunc doar piatra în casa dumneavoastră ca să mă înțelegeți că e un semnal de alarmă. Dacă vrem să devenim capitală culturală, asta a vrut-o și Titulescu pentru că de aia s-a înmormântat la Brașov pentru că a zis că Brașovul o să devină capitală culturală. Să dea domnul ca asta să se întâmple în timpul mandatului dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc domnule consilier, problemele sunt reale și sunt complicate. Și noi simțim că din orice punct de vedere cultura nu este chiar la locul pe care îl merită în județul nostru și vă mulțumesc pentru dorința de implicare și o să facem în așa fel, personal vă promit, că o să găsim aceste soluții ca împreună cu direcția de specialitate de la nivelul consiliului județean, cu Comisia de cultură în care sper că veți revenii după ce vom reorganiza comisiile, să putem să facem o treabă cât mai bună din acest punct de vedere. Legea ne îngrădește în foarte multe chestiuni, noi trebuie să le înțelegem și trebuie să acționăm în conformitate cu aceste prevederi. Vă mulțumesc pentru intervenție și pentru semnalul de alarmă tras. La urmă, ultimul punct de pe ordinea de zi, luăm act de demisia doamnei Minea Luana.

Dna. Minea Luana

Da, din AGA Carfil SA și din motive personale.

Dl. Claudiu Coman

Am înțeles și solicit ca până data viitoare să veniți cu o propunere ca în plenul următor, respectând procedurile, să putem să votăm un înlocuitor. Domnul Enache.

Dl. Paul Enache

Propunerea noastră pentru înlocuirea doamnei Minea este să fie domnul Zavarache.

Dl. Claudiu Coman

Da, în plenul următor vom vota și o propunere completă, luăm act de faptul că propunerea dumneavoastră este domnul Zavarache și eu personal sper ca dânsul începând cu 28 aprilie să reprezinte consiliul în această AGA.

Dl, Paul Enache

Haideți să votăm.

Dl. Claudiu Coman

Nu putem că trebuie să respectăm procedurile. Vă mulțumesc, declar ședința încheiată.

p. Președinte,                                         Secretar,

Vicepreședinte                             Dumbrăveanu Maria

Coman Claudiu