Hotărârea nr. 129/2015

Hotărârea.nr. 129 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – Proiect POS Mediu 2007-2013 „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Braşov” revizuit în aprilie 2015

România


.silîiil .Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 129

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate-Proiect POS Mediu 2007-2013 "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov”, revizuit în aprilie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2015;

Analizând referatul nr. 4340/22.04.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare prin care se propune revizuirea Studiului de Fezabilitate-Proiect POS Mediu 2007-2013 „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov” în cee ace privește „Reabilitarea și extinderea conductei de alimentare cu apă potabilă Stația de Tratare Apă Potabilă Tărlung-Săcele-Brașov”;

Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 91, alin. (1), lit. ”b” și ”d”, alin. (3), lit. ”f’ și alin. (5), lit. ”13” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97, art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Studiul de Fezabilitate-Proiect POS Mediu 2007-2013 "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov”, revizuit în aprilie 2015, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare.

p.PREȘEDINTE, Vicepreședinte Coman Claudiu
Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria