Hotărârea nr. 128/2015

Hotărârea.nr. 128- privind privind aprobarea documentului strategic „Master Planul” judeţean pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată – forma actualizată şi revizuită şi a Listei de Investiţii Prioritare (LIP) propuse pentru finanţare în perioada 2014 - 2020

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.128

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea documentului strategic „Mașter Planul” județean pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată - forma actualizată și revizuită și a Listei de Investiții Prioritare (LIP) propuse pentru finanțare în perioada 2014 - 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul nr.ad.4339/16.04.2015 întocmit de Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune aprobarea documentului strategic „Mașter Planul” județean pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată - forma actualizată și revizuită și a Listei de Investiții Prioritare (LIP) propuse pentru finanțare în perioada 2014 - 2020;

Ținând cont de adresa Companiei Apa Brașov S.A. înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 4339/16.04.2015 ;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.2, lit „d” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentul strategic „Mașter Planul” județean pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată - forma actualizată și revizuită și a Listei de Investiții Prioritare (LIP) propuse pentru finanțare în perioada 2014 - 2020, conform anexei pe suport electroni CD, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la Art.l se asigură din Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocații de la bugetul de stat, alocații de la bugetele locale, contribuții din fondurile proprii ale opratorului sau împrumuturi de la Instituții Financiare Internaționale sau bănci comerciale.

Art«3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de dezvoltare.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu