Hotărârea nr. 127/2015

Hotărârea.nr. 127 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 aprilie 2015

româniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro Website: wtrvr.judbrasov.ro


ULII L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.127

din dala de 29.04.2015

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 aprilie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la dala de 29 aprilie 2015;

Analizând Dispoziția nr. 250/24.04.2015, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 29 aprilie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea unui număr de 5 puncte la punctul 51 - „Diverse" al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 aprilie 2015.

Art.2. - Se aprobă modificarea ordinii votării punctelor înscrise pc ordinea de zi, în sensul votării punctelor 25 și 45 ale ordinii de zi, înainte de punctul 1 din ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din dala de 29 aprilie 2015.

Art.4, - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a propunerilor domnului consilier județean Cornea Gheorghe Claudiu privind:

 • - stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Conferința și Expoziția Aeroporturi Regionale Europene de la Reykjavik-Islanda, din perioada 18-20 mai 2015

 • - stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Conferința și Expoziția Aeroporturi Regionale Europene de la Reykjavik-Islanda, din perioada 18-20 mai 2015

 • - stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Adunarea Generală: Ceremonia de aniversare a 30 de ani de la înființarea ARE de la Golcborg-Sucdia din perioada 9-12 iunie 2015

Art.5. - Se aprobă amânarea punctelor nr. 27. 49 și 50 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 aprilie 2015.

Art,6. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din dala de 29 aprilie 2015, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 250/24.04.2015 și propunerile formulate.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte

1 ex.- ColecțieConsiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR. 250

din data de 24.04.2015

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, ora IO00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

In temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2015, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.03.2015.

 • 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al județului Brașov în AGA Compania Apa Brașov Brașov S.A

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru nevăzători „Rază de lumină” Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

6 . Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de indentificare date imobil, situat în Brașov, Piața Sfatului nr.23, cu destinația Bastion Grafi, domeniul public al județului Brașov, în vederea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliare ale cărții funciare.

 • 7. Proiect de hotărâre pentru împuternicirea domnului vicepreședinte Coman Claudiu în vederea emiterii unei dispoziții privind constituirea comisiei de selecție și evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale depuse pentru anul 2015 și comisiei de soluționare a contestațiilor.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în ..Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în aglomerarea Brașov, pentru indicatorii NO2 PMi0 și SO2” februarie 2015.

 • 9. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov. în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.Carfîl Industrial Parc S.A. Brașov al doamnei consilier județean Minea Luana, ca urmare a demisiei.

 • 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfîl Industrial Parc SA.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov (fost Spitalul de Pediatrie Brașov).

 • 12. Proiect de hotărâre privind denunțarea participării Județului Brașov ca membru fondator la constituirea Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2015-2016.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Clinică Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2015.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă la nivelul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2015.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă la nivelul Spitalului de Pneumofitiziologie Brașov pe anul 2015.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă la nivelul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov pe anul 2015.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Brașov, prin reducerea pe perioada 01.04.2015 - 30.04.2015 a unui număr de 10 paturi din cele 35 aflate la Secția Clinică Pediatrie I (Afecțiuni digestive).

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pentru anul 2015.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2015.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.LA. Sbârcea” Brașov pentru anul 2015.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumofitiziologie Brașov.

 • 24. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu procentul de 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” spre finanțare Ministerului Sănătății.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Mașter Planul” județean pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată forma actualizată și revizuită și a Listei de Investiții Prioritare (LIP) propuse pentru finanțare în perioada 2014 - 2020 din cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov”.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei Paritare pentru emiterea licenței de traseu câștigătorului desemnat în cadrul ședinței de atribuire S.A.E.T. pentru Programul de transport public județean de persoane prin servicii regulate 2014-2019.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DRABUS SPEED S.R.L., pe traseul Zămești (centru CEC) -Poiana Mărului - Râșnov (SC PROTEC DAC SRL punct de lucru SC D.M. Elekcrom SRL -parcare incintă) și retur.

 • 28. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru Județul Brașov.

 • 29. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.6, situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 19.

 • 30. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4, situat în imobilul din municipiul Brașov str. Poarta Schei nr.35.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 111/18.03.2015 privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brașov

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate, până la data de 31.12.2015 a contractului de concesiune nr.2145/2005 încheiat cu d-na Țenea Sanda, pentru cota de 1/2 din Cabinetul medical stomatologic nr.3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice ..Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l.

 • 33. Proiect de hotărâre privind avizarea folosinței gratuite pentru sala de spectacol din cadrul imobilului - domeniu public al Județului Brașov - aflat în administrarea Centrului Cultural Reduta Brașov, pentru evenimentul anual ediția a IX-a, Campionatul Național de Skandenberg.

 • 34. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului, domeniu public al județului Brașov, situat în Municipiul Făgăraș, str. Hurez nr.l în favoarea UAT Municipiul Făgăraș și încetarea dreptului de administrare înscris în favoarea Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov.

 • 35. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru lucrările de prestări de servicii executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor și a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2015.

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 a Hotărârii nr.221/2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov pentru participarea Județului Brașov în calitate de membru fondator la constituirea Asociației „Brașov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov.

 • 39. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului județului Brașov - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 31.03.2015.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2014.

 • 41. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015.

 • 42. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de întreținerre pe DJ 105, Voila - Cincșor - Cincu - lim. Jud. Sibiu, km 3+700-9+500.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de reparații pentru DJ 730 - lim. Jud. Argeș - DN 73 km3+200 - 4+000, DJ 730A-DN73-Fundata - Fundățica - lim. Jud. Argeș, km 4+300 - 5+000.

 • 45. Proiect de hotărâre privind revizuirea Studiului de Fezabilitate - Proiect POS Mediu 2007-2013 „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în Județul Brașov” în ceea ce privește „Reabilitarea și extinderea conductei de alimentare cu apă potabilă Stația de Tratare a Apă Potabilă Tărlung - Săcele - Brașov”.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov.

 • 48. Informare privind obiectivul de Investiții Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav.

 • 49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.67/20.02.2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov.

 • 50. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului patrimoniului Județului Brașov pe anul 2014.

 • 51. Diverse.

  p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman  Vizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


România
Consiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.04.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Brașov în Adunarea Generală a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov”.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional care cuprinde strategia tarifară pe 2015 în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 107/2015 privind validarea membrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Pascu Mihai, director general al Direcției Generale Administrație Publică, ca membru în comisia specială de analiză și verificare a modului în care se desfășoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”