Hotărârea nr. 123/2015

Hotărârea.nr. 123 – privind aprobarea evidenţierii în proprietatea publică a judeţului Braşov, a obiectivelor de investiţii „Alimentare cu apă a localităţilor Racoş şi Mateiaş, comuna Racoş” şi „Alimentare cu apă a localităţilor Zizin şi Purcăreni, cumuna Tărlungeni, precum şi a numirii operatorilor de exploatare a acestora”


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.123

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea evidențierii în proprietatea publică a județului Brașov, a obiectivelor de investiții „Alimentare cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș” și ,,Alimentare cu apă a localităților Zizin și Purcăreni, cumuna Tărlungeni, precum și a numirii operatorilor de exploatare a acestora”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr. 1557/17.03.2015 întocmit de Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții, Urmăriere Contracte și Lucrări prin care se propune completarea art.l din HCJ NR. 89/29.05.2009, modificată prin HCJ nr. 369/26.09.2011, referitoare la obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș”

Ținând cont de:

  • • Convenția nr. 6895/07.09.2006 încheiată între Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Consiliul Județean Brașov, în anul 2008 s-a realizat obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș” finalizarea fiind asigurată de M.T.C.T. iar cofinanțarea de Consiliul Județean Brașov;

  • • Procesul -Verbal de predare - primire nr. 1506/24.02.2009 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințe către Consiliul Județean Brașov;

  • • Adresele nr.5784/21.10.2014, nr390/20.01.2015 și nr. 1557/9.02.2015 înaintate de S.C. Compania Apa Brașov S.A.

Având în vedere prevederile art.2 din HGR nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare precum și art.91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit. „a” pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare .

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă evidențierea în proprietatea publică a județului Brașov, a obiectivelor de investiții “Alimentarea cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș” cu valoarea de 6.832.179,78 lei, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre și “Alimentarea cu apă a localităților Zizin și Purcăreni, comuna Tărlungeni”

Ârt.2 - Se aprobă numirea operatorului de exploatare -S.C. Compania Apa Brașov, pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș”și numirea operatorului S.C. Tigers Corn SRL Brașov, pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a localităților Zizin și Purcăreni, comuna Tărlungeni”.

Art.3. - Cu data prezentei, HCJ 89/ 29.05.2009 și HCJ nr. 369/26.09.2011, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Tehnică


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

T>.

\Jia.eJoresejdjto te* douÂts) ‘^/ojUcIuj


ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂȚILOR RACOS SI MATEIAS, COM RACOS, JUD.BRASOV Conform Proces-Verbal de Recepție Finala nr.337/GS/24.11.2010

Locația mijlocului fix <1>

Denumire mijioc fix <2>

Cod clasificare

<3>

Cantitate

Valori

Durata normala de funcționa re (ani) <7>

(buc) sau (m) <4>

(USD) <5>

(RON) <6>

1, CAPTARE (STATIA DE TRATARE BOGATA).

1.1 PUTFORAT(H=50m)

1.8.1.

1 buc.

24,323.78

84,636.84

30

1.2 SKID POMPARE (2 pompe x 5,5 kW; H = 38 mCA; Q 108,0 mc/h)

1.8.12.

1 buc.

66,919.35

232,852.07

35

1.3CAMINAPOMETRU

1.8.15.

1 buc.

11,159.98

38,832.19

25

Total (1):

o

356,321.10

102,403.11

2, ADUCTIUNE BOGATA-MATEIAS

2.1 CONDUCTAADUCT1UNE BOGATA-MATEIAS

(HDPE; 0 = 160 mm; PN 6 bar)

1.8.6.

1 buc.

378,059.59

1,315,493.30

30

Total (2):

378,059.59

1.315,493.30

3.GOSPODARIE APA MATEIAS

3.1 REZERVOR 500 mc

1.5.7.

1 buc.

179,515.52

624,640.85

25

3.2 STATIE POMPARE (2 pompe verticale x 15,0 kW;

Q = 64,0 mc/h, cu turatie variabilă)

1812

1 buc

41,518.38

144,467.03

35

3.3VAS HIDROFOR 5001

2.1.24.7.

1 buc.

2,087.79

7,264.66

15

3.4STAT1ECLORINARE

2.1.24.4.1.

1 buc.

9,167.75

31,900.03

7

3.5 UNITATE DE CLORINARE (rezervă)

2.1.24.4.1.

1 buc.

8,319.57

28,948.72

7

3.6 CONTAINER GOSPODĂRIE APA - MATEIAS

• (supraf. = 25,00 mp)

1.8.15.

1 buc.

40,317.48

140,288.39

25

3.7 DRUM ACCES

1.3.7.1.

175

8,285.29

28,829.42

20

3.8 ÎMPREJMUIRE SI PORT1

1.6.3.2.

150

10,301.21

35,844.00

20

Total (3):

o

299,512.99

1,042,183.10

4.RETEA DISTRIBUȚIE APA lfifiJYIAIEIAS

4.1 Conducta HDPE; 0 = 63 mm; PN = 6 bar (str. DE SUS)

1.8.6.

256

17,672.86

61,606.48

30

4.2 Conducta HDPE; 0 = 63 mm; PN = 6 bar (str. OLTULUI)

1.8.6.

181

6,645.08

23,122.18

30

4.3 Conducta HDPE; 0 = 63 mm, PN = 6 bar (str. SCOLII)

1.8.6.

412

23,624.84

82,208.60

30

4.4 Conducta HDPE; 0 = 63 mm; PN = 6 bar (str. LUNCII)

1.8.6.

230

13,351.74

46,342.74

30

4.5 HIDRANT INCENDIU SUBTERAN DN 80MM

1.8.15.

2 buc.

1,775.93

6,179.50

25

4.6 CIȘMELE STRADALE

2.1.24.7.

12 buc.

10,737.21

37,361.12

12

73,807.66

256,820.62

Total (4):

73,807.66

256,820.62

5, ADUCTIUNE APA MATEIAS - RACOS

5.1 CONDUCTA ADUCTIUNE MATEIAS -

RACOS

(HDPE; 0 = 200 mm; PN = 6 bar)

3.120

457,266.92

1,591,102.50

30

6. REȚEA DISTRIBUȚIE APA loc, RACOS

6.1 Conducta HDPE; 0 = 63 mm; PN = 6 bar (str. DE JOS)

1.8.6.

279

43,538.96

151,505.31

30

6.2 Conducta HDPE; 0=110 mm; PN = 6 bar (str.IMREH BARNA DJ13IC)

1.8.6.

711

57,808.59

201,160.25

30

6.3 Conducta HDPE; 0 = 125 mm; PN = 6 bar (str. IMREH BARNA DJ 13IC)

1.8.6.

716

51,800.15

180,252.30

30

6.4 Conducta HDPE; 0 = 63mm; PN = 6 bar (str. BETHLEN)

1.8.6.

239

17,647.60

61,409.48

30

6.5 Conducta HDPE; 0 = 63mm; PN = 6 bar(str. CETATII)

1.8.6.

449

19,608.44

68,232.74

30

6.6 ConductaHDPE;0=63mm; PN=6bar(str. DE SUS)

1.8.6.

129

1,561.41

5,433.34

30

6.7 Conducta HDPE; 0 = 63mm; PN = 6 bar (str. STRAMTA)

1.8.6.

129

12,454.99

43,340.43

30

6.8 Conducta HDPE; 0 = 90mm; PN = 6 bar (str. BORBATH)

1.8.6.

561

8,764.64

30,386.99

30

6.9 ConductaHDPE;0=63mm; PN=6bar(str. BORBATH)

1.8.6.

430

68,556.93

238,561.94

30

6.10 Conducta HDPE; 0 = 63mm; PN = 6 bar (str. SARIGOS)

1.8.6.

294

25,951.04

90,303.49

30

6.11 Conducta HDPE; 0 = 63mm; PN = 6 bar (str. CAMPU STRÂMT)

1.8.6.

215

23,094.39

80,363.03

30

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

6.12 Conducta HDPE; 0 = 63mm; PN = 6 bar(str. NYIRO JOSEF - DJ131C)

1.8.6.

1339

90,131.77

313,637.29

30

6.13 Conducta HDPE; 0 = 125 mm; PN = 6 bar (str. NYIRO JOSEF-DJ 13 IC)

1.8.6.

811

73,889.04

257,116.42

30

6.14 Conducta HDPE; 0 = 110 mm; PN = 6 bar (str. NYIRO JOSEF-DJ 13 IC)

1.8.6.

208

13,184.42

45,878.67

30

6.15 Conducta HDPE; 0 = 90mm; PN = 6 bar(str. NYIRO JOSEF - DJ 13IC)

1.8.6.

580

39,000.05

135,710.97

30

6.16 Conducta HDPE; 0 = 90mm; PN = 6 bar(str. GĂRII)

1.8.6.

565

10,372.35

36,093.33

30

6.17 Conducta HDPE; 0 63mm; PN = 6 bar (str. MICA)

1.8.6.

188

5,773.60

20,090.77

30

6. REȚEA DISTRIBUȚIE APA loc, RACOS

6.18 Conducta HDPE; 0 = 63mm; PN = 6 bar (str. GINDO)

1.8.6.

129

13,762.22

47,889.28

30

6.19 Conducta HDPE; 0 = 63 mm; PN = 6 bar (str. BISERICII)

1.8.6.

268

9,840.53

34,242.72

30

6.20 Conducta HDPE; 0 = 90mm; PN = 6 bar (str. BAZALTULUI)

1.8.6.

355

18,825.82

65,509.41

30

6.21 Conducta HDPE; 0 = 63 mm; PN = 6 bar (str. BAZALTULUI)

1.8.6.

356

12,055.56

41,950.50

30

6.22 Conducta HDPE; 0 63 mm; PN 6 bar (str. CARIEREI)

1.8.6.

118

1,742.97

6,065.12

30

6.23 HIDRANT INCENDIU SUBTERAN DN 80mm

1.8.15.

3 buc.

2,662.15

9,263.65

25

6.24 CIȘMELE STRADALE

2.1.24.7.

34 buc.

30,422.10

105,861.73

12

Total (6):

o

652,449.72

2,270,259.16

909,134.17

3,163,416.42

TOTAL GENERAL:

o

1,963,500.0

6,832,179.78