Hotărârea nr. 122/2015

Hotărârea.nr. 122 – privind aprobarea iniţierii procedurilor de închiriere prin licitaţie publică a imobilului – construcţie, situat în municipiul Braşov, Aleea Tiberiu Brediceanu, nr.5, cu destinaţia de „Complex Agrement Ţâmpa”Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.122

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea inițierii procedurilor de închiriere prin licitație publică a imobilului -construcție, situat în municipiul Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu, nr.5, cu destinația de „Complex Agrement Țâmpa”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr.3136/17.03.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniul prin care se propune aprobarea inițierii procedurilor de închiriere prin licitație publică a imobilului - construcție, situat în municipiul Brașov, Aleea Brediceanu, nr.5, cu destinația de „Complex Agrement Țâmpa;

Ținând cont de propunerile și discuțiile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 293/2014.

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă inițierea procedurilor de închiriere prin licitație publică a imobilului -construcție, proprietate privata a județului Brașov, situat în municipiul Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu, nr.5, cu destinația de „Complex Agrement Țâmpa”, în conformitate cu dispozițiile HCJ nr. 293/2014

Art.2. - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 104/06.03.2014 privind aprobarea demarării procedurilor de delegarea gestiunii serviciului de administrare a imobilului proprietate privată a județului Brașov- Complex Agrement Tâmpa, prin procedura negociere directă cu S.C. CONSILPREST SRL Brașov

Art.3.- Președintele Consiliului Județean asigură aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Tehnică și Direcția Juridică și Relații cu Publicul.


Contrasemnează, SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu
•n^iliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.293

din data de 30.07.2014


- privind aprobarea demarării procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică și privată a Județului Brașov prin licitație publică și aprobarea regulamentului privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 30.07.2014


Analizând referatul nr.8456/28.07.2014 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu prin care se propune aprobarea demarării procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică și privată a Județului Brașov prin licitație publică și aprobarea regulamentului privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a Județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.14, art.15 și 16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.91, alin.l, lit.b, alin.4 lit a și art 123 alin.l și 2 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.34/2006 privind achizițiile publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:


Art.1. - Se aprobă demararea procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică și privată a Județului Brașov prin licitație publică:


Art2. - Se aprobă regulamentul privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a Județului Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Ur^anisip și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.
Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu