Hotărârea nr. 120/2015

Hotărârea.nr. 120 – privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor, pentru anul 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.120

din data de 18.02.2015

- privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor, pentru anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2105

Analizând referatul nr.1778/12.03.2015 întocmit de către Direcția Economică -Compartimentul Venituri, prin care se propune stabilirea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor, pentru anul 2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.l alin.(2), art. 7 din H.G.R. nr. 1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și art. 91 alin.(l) lit „b” și lit. „d , alin.(3) lit.”c1? și alin.(5) lit. ."a", pct.i4 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilește structura serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor, pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Camera Agricolă Județeană Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrăveanuAnexă la Hotăryea                                                         p. PREȘEDINTE,

CJBv nr. 4^0 / /^•Q2>*cbl jT                                           VICEPREȘEDINTE,

Claudiu Coman


STRUCTURA SERVICIILOR SPECIFICE PRIN CARE SE CONSTITUIE

VENITURILE PROPRII ALE CAMEREI AGRICOLE JUDEȚENE BRAȘOV, CUANTUMUL TARIFELOR, PRECUM ȘI MODALITĂȚILE DE ÎNCASARE ȘI UTILIZARE A FONDURILOR PENTRU ANUL 2015

«i a


I. Structura serviciilor specifice și cuantumul tarifelor:

Nr. crt.

Servicii specifice

Tarif

1.

1.1. Servicii de elaborare și multiplicare a materialelor informative de specialitate (pe suport de hârtie sau pe suport magnetic) și alte multiplicări.

2 lei/pagină

1.2. Servicii de elaborare și multiplicare a broșurilor cuprinzând suporturile de curs pentru programele de formare profesională autorizate de C.N.F.P.A.1, organizate de instituție.

50 lei/exemplar

2.

2.1. Servicii privind elaborarea de Cereri de plată pentru proiectele depuse pe măsurile din P.N.D.R.2

100 lei/cerere de plată

2.2. Servicii privind elaborarea de Raport de progres pentru proiectele depuse pe măsura 112 din P.N.D.R.2

100 lei/raport de progres

3.

Documentații pentru justificarea lucrărilor efectuate pe pajiștile naturale care au beneficiat de sprijin prin P.N.D.R.2 - axa 2 „îmbunătățirea mediului și a spațiului rural” - măsura 214 - Plățile de agro-mediu.

2-5% din valoarea sumei acordată ca plată directă

4.

Servicii privind elaborarea de proiecte de amenajamente pastorale în condițiile prevăzute de art. 8 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013.

până la 4% din valoarea proiectului

5.

Cursuri autorizate de C.N.F.P.A.1:

300 lei/cursant, din care:

- Tarif pentru înscriere

100 lei/cursant

- Tarif pentru eliberarea certificatului de calificare profesională

200 lei/cursant

6.

Servicii de consultanță la cerere, inclusiv deplasarea specialistului la locația menționată, în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru atestarea produselor tradiționale conform O.M.A.D.R. nr. 724/2013, respectiv pentru obținerea atestatului de producător conform Legii nr. 145/2014, consultanță și documentație privind Programul Național Apicol conform H.G. nr. 1050/2013 și Legii nr. 383/2013.

20 lei/oră


  • II.     Modalități de încasare:

Modalitățile de încasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate sunt în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Factură Fiscală și Chitanță Fiscală.

  • III.    Utilizarea veniturilor proprii:

1. Cheltuieli curente și de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform legilor în vigoare;

t                    2. Cheltuieli de personal, deplasări în țară și în străinătate.

1 *

i i*

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

1

C.N.F.P.A.: Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților

2

P.N.D.R.: Programul Național de Dezvoltare Rurală