Hotărârea nr. 119/2015

Hotărârea.nr. 119 – privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice “Castanul”, a contribuției lunare de întreținere, precum și a modalității în care ca fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.119

din data de 18.03.2015

-privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice “Castanul”, a contribuției lunare de întreținere, precum și a modalității în care ca fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul cu nr.2953/12.03.2015 întocmit de către Direcția Economică -Compartimentul Venituri privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria- Căminul pentru persoane vârstnice „Castanul”, a contribuției lunare de întreținere, precum și a modalității în care ca fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, art. 24, alin. (1) și (3), art. 25, alin. (1) și (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare; dispozițiile art.91, alin.(5), lit. „a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilește costul mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria- Căminul pentru persoane vârstnice „Castanul”, în sumă de 885 lei/persoană.

Art.2. Se stabilește cuantumul contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii serviciilor sociale în procent de 100% din costul mediu lunar de întreținere, respectiv 885 lei/persoană.

Art3. Se stabilește modalitatea în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, după cum urmează:

  • a. Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru cămin;

  • b. Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 600 lei;

  • c. Susținătorii legali pot acoperi, din veniturile proprii, contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.

Art.4. Președintele Consiliului Județean Brașov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția Economică și Complexul de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice „Castanul”.


p. PREȘEDINTE,/^4 VICEPREȘEDINTA^* Claudiu Comari o

Contrasemnează SECRETAR, Maria Dumbrăveanu