Hotărârea nr. 118/2015

Hotărârea.nr. 118 – privind însuşirea documentaţiilor cadastrale de intabulare a drumurilor judeţene DJ 131 şi DJ 131 B în domeniul public al Judeţului Braşov

RomâniaJUDEȚEAN BRAȘOV


HOTĂRÂREA NR.118

din data de 18.03.2015

- privind însușirea documentațiilor cadastrale de intabulare a drumurilor județene DJ 131 și DJ 131 B în domeniul public al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 martie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 3027/16.03.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentațiilor cadastrale de identificare a datelor imobilelor - drumurile județene DJ 131 (Măieruș - Apața) și DJ 131 B (Apața -Ormeniș - Augustin), în vederea intabulării acestora în domeniul public al Județului Brașov;

Ținând cont de documentațiile cadastrale de identificare a datelor imobilelor, întocmite de către ing. Zaharia I. Cosmin Ioan - Birou Cadastru Geodezie și Cartografie, în vederea intabularii DJ 131 și DJ 131 B în favoarea județului Brașov, domeniul public;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și însciere în evidențele de cadastru și carte funciară, art. 91, alin. (1), lit. ,.c” și art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se însușesc documentațiile cadastrale de identificare a datelor imobilelor - drumuri județene DJ 131 (Măieruș - Apața) și DJ 131 B (Apața - Ormeniș - Augustin), întocmite de către ing. Zaharia I. Cosmin Ioan - Birou Cadastru Geodezie și Cartografie, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea intabulării acestora în domeniul public al Județului Brașov.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartiment Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu