Hotărârea nr. 116/2015

Hotărârea.nr. 116 - privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

România
(’oirsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.116

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr. 3079/2015 întocmit de Direcția Economică prin care se propune aprobarea unui mandat special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov în vederea aprobării situațiilor financiare pe anul 2014, a raportului administratorilor și cenzorilor și repartizarea profitului net aferent anului 2014;

Luând în considerare HCJ Brașov nr. 532/25.10.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov

Având în vedere dispozițiile art.l 11 lit „a” din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare , art.l lit „f din ”O.G. nr.64 din 30 august 2001, actualizată, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, precum și art. 91, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă mandatul special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, în vederea exercitării următoarelor atribuții:

  • - aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014

  • - aprobarea raportului administratorilor și cenzorilor

  • - aprobarea repartizării profitului net al societății aferent anului 2014.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu