Hotărârea nr. 115/2015

Hotărârea.nr. 115 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.115

din data de 18.03.2015

~ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ia S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr.3077/16.02.2015 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 201.5 la S.C.Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, adresa nr. 2874/11.03.2015 a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.119, înregistrată Ia Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/ 1923 /2003 și având CUI: 15786039;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/09.03.2015, precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 170/1.04.2014 privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 567/9.12.2013 privind aprobarea mandatului pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile adniinistrativ-teritoriaie sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014, art. 111, alin. (2), Iii. „e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, și art.45, art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, pentru S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - S.C.CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov și Direcția Economică vor duce la

indeplinire prezenta hotărâre

p. PREȘEDINTE   /£’      M

VICEPREȘEDINTE V       U

Contrasemnează,

Claudiu Coman "ȚA vUANtȚ/ T7;

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

________________ 'jmp.i il iiwuo I KIAL HAHL Z>A

Sediul/Adresa STR ZiZINULUI nr 119, BRAȘOV

Cod unic de înregistrare RO 15786039

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii iei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent {2014)

Propuneri an curent (2015)

o/ /o

Estimări an2016

%

Estimări an 2017

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

WK

102,00

102,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1880,90

1848,56

98.28

1885,53

1923,24

102,00

102.00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

b)

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

4

6,oo

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0,00

6,00

0.00

0

0

0.00

0,00

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1859,27

1843,06

99,13

1880,03

1917,74

102,01

102,01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1833,75

1818,06

99,14

1854,53

1891.73

102,01

102.01

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

703,42

666,08

94,69

679,40

692,99

102,00

102,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

684,97

650,78

95,01

663,80

677.08

102,00

102,00

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

457,96

418,63

91,41

427.00

435,53

102,00

102.00

C1

ch. cu salariile

13

435,02

397,73

91,43

405,68

413,79

102,00

102,00

C2

tonusuri

14

22,94

20,90

91,11

21,32

21.74

102,01

101,97

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

cheltuieli cu plai! compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

133,45

118,08

88,48

120,44

122,85

102,00

102,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

137,33

114,07

83,06

116,35

118,68

102,00

102,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

443,66

499,50

112,59

509.49

519,68

102,00

102,00

2

Cheltuieli financiare

20

25,52

25,00

97,96

25,50

26.01

102,00

102,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

6,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

fii

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

21,63

5,50

25,43

5,50

5,5

100,00

100,00

IV

impozit PE PROFIT

23

14,74

0,98

6.65

0,98

0,98

100,00

100,00

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA OPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

6,89

4,52

65,60

4,52

4,52

100,00

100,00

1

1

Rezerve legale

25

2,50

0,23

0,00

0,23

0,23

100.00

100,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28. 29

30

4,39

4,30

0.00

4,30

4,30

0,00

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1,89

1,24

0,00

1,24

1,24

0,00

0,00

a}

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

1,89

1,24

0,00

1.24

1.24

o.oc

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oc

o.oc

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -

Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.0C

0,00

O.OC

O.OC

O.OC

0.0(

0,00

INDICATORI

Nr

rd.

P relimtnat an

precedent (2014)

Propuneri an curent

(2015)

%

Estimări an2016

Estimări an 2017

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

2 ......

5

----gFCT' "

7

8

9

10

Vi

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

d}

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

I

e)

alte cheltuieli

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

121,72

125,00

102.69

130,00

135,00

104.00

103,85

1

Alocații de la buget

44

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

hx

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

121,72

125,00

102.69

130,00

135

104,00

103,85

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Nr, de personal prognozat la finele anului

48

15

10

66,67

10

10

100,00

100,00

2

Nr.mediu de satariați total

49

15

10

66,67

10

10

100.00

100,00

V

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49|/12*1000

50

2544,22

3488,58

137,12

3558,33

3629.42

102,00

102,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2416,78

3314.42

137,14

3380,67

3448.25

102,00

102,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,49)

52

125,39

184,86

147,42

188,55

192,324

102,00

102,00

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finitei persoană)

53

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

988,50

997,02

100,86

997,08

997.14

100,01

100,01

8

Plăți restante

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

9

Creanțe restante

56

909,05

621,37

68,35

350,00

250,00

56,33

71,43

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILOperatorul economic SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA..

Sediul/Adresa STR ZIZINULUi nr 119, BRAȘOV

Cod unic de înregistrare RO 15786039

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (2014)

Propuneri an curent {7 fit5

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

Propuneri

7=6/5

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2-rRd.22-rRd.28)

1

0

2285,20

1880,90

1848,56

98,281

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+RdJ8+Rd.9+Rd.12+RdJ3+Rd.14)f din care:

2

0

2285,15

1880,9

1848,56

98,28

al

din producția vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

0,00

2214,82

1638,41

1818,56

111

a!)

din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

0,00

615,80

543,06

570,21

105

a3)

din redevențe și chirii

6

0,00

1299,02

1095,35

948,35

86,58

a4ț

alte venituri

7

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd,10+Rd.11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JiL

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

0,00

70,33

242,49

30,00

12,37

«)

din amenzi și penalități

15

0,00

65,33

233,58

30,00

12,844

f2)

din vânzarea activelor șt alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0,00

5,00

7,92

0,00

0

- active corporale

17

0,00

5,00

7,92

0,00

0

- active necorporale

1B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4|

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

î5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,99

0,00

0,00

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<0

din dobânzi

26

0,00

0,05

0,00

0,00

0

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

0,00

2225,30

1859,27

1843,06

99,128

Cheltuieli

care:

de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

0,00

2193,30

1833,75

1818,06

99,144

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd>46), din care:

31

0,00

837,47

703,42

666,08

94,692

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

0,00

611,45

565,27

541,27

95,754

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0,00

31,50

20,57

6,00

29,169

b>

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0,00

12,46

0,04

4,00

10000

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0,00

12,46

0,04

4,00

10000

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

0,00

10,00

20,14

5,00

24,826

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

0,00

557,49

524,52

526,27

100,33

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

INDICATORI

bir.

rd.

Prevederi an precedent (2014)

an curen!

/201 6

%

Aprobat

Preliminat / Realizai

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care:

40

0,00

48,67

7,77

14,00

180,18

ȘL

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0,00

35,00

1,48

5,00

337,84

b)

cheltuieli privind chiriile <Rd.43+Rd.44) din care:

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bl}

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

45

0,00

13,67

6,29

9,00

143,08

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47*Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62*Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

0,00

177,35

130,38

110,81

84,99

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0,00

1,50

2,50

5,00

200

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0,00

1,50

2,50

5,00

200

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.S3), din care:

50

0,00

19,40

8,59

2,40

27,939

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0,00

4,40

2,40

1,40

58,333

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0,00

15,00

6,19

1,00

16,16

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șt publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ch.de promovare a produselor

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58*Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0,00

3,10

0,00

0,00

0

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

"

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0,00

3,10

0,00

0,00

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0,00

2,00

0,11

0,50

454,55

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care;

63

0,00

33,44

7,49

4,00

53,405

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0,00

33,44

7,49

0,50

6,6756

-interna

65

0,00

33,44

7,49

0,50

6,6756

-externa

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0,00

15,00

13,23

10,00

75,586

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0,00

7,91

7,68

7,91

102,99

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0,00

95,00

90,78

81,00

89,227

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0,00

72,00

57,37

62,00

108,07

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53}

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli

78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate

țRd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83-*Rd.84+Rd.85), din care:

79

0,00

1,50

1,70

1,70

100

I

INDICATORI

1

1

i

Nr.

rd.

Prevederi an precedenî (2014)

an curent

1 2015

i

%

Aprobai

Preliminat /

Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

a)

ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu (axa de autotizare

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte laxe și impozite

85

0,00

1,50

1,70

1,70

100

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd. 100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

0,00

836,11

684,97

650,78

95,009

C0

Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

0,00

498,57

449,35

418,63

93,163

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

0,00

466,09

435,02

397,73

91,43

a) salarii de baza

89

0,00

422,59

412,08

375,12

91,03

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCNI)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cj alte bonificații (conform CCM)

91

0,00

43,50

22,94

22,61

98,561

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

0,00

32,48

14,33

20,90

145,85

a) ch 571/; corn]

eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. !003 privind Codul fiscal, cu modificările și Setările ulterioare, din care:

93

0,00

4,60

0,00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

0,00

27,88

14,33

20,90

145,85

c) tichete de vacantă;

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariațîlor la profitul obtinut în anul precedent

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM,

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.1O1+Rd.1O2+Rd.1O3), din care:

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b| ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

0,00

133,45

98,29

118,08

120,13

a) pentru directori/directorat

105

0,00

62,60

57,60

57,60

100

-componenta fixă

106

0,00

62,50

57,60

57,60

100

-componenta variabilă

107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrațle/consiliul de supraveghere, din care:

108

0,00

27,65

23,41

34,56

147,63

-componenta fixă

109

0,00

27,65

23,41

34,56

147,63

-componenta variabilă

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0,00

43,20

17,28

25,92

150

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

0,00

204,09

137,33

114,07

83,063

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

0,00

124,98

106,24

80,17

75,461

b) ch. privind contribuția ia asigurări ptsomaj

115

0,00

4,10

3,45

3,80

110,14

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

0,00

35,10

27,64

30,10

108,9

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI                 î

Nr. rd

Prevede

Apr

i an precedent (2014)

an curent |

— i?m<i

%

abat

Preliminat I

Realizat

Propuneri

7=6/5

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de nensii

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd,126+Rd.127+Rd.128), din

care:

120

0,00

518,22

443,66

499,50

112,59

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

0,00

7,66

17,46

12,50

71,592

■ către bugetul general consolidat

122

0,00

0,82

0,51

0,50

98,039

- către aiți creditori

123

0,00

6,84

16,95

12,00

70,796

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

126

0,00

0,56

0,00

0,00

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

0,00

210,00

186,20

187,00

100,43

n

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0,00

300,00

240,00

300,00

125

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0,00

300,00

240,00

300,00

125

H.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din participarea salariaților la profit

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dîn deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care;

136

0,00

32,00

25,52

25,00

97,962

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

0,00

31,00

25,52

25,00

97,962

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0,00

0,00

0,00

0,00

*0,00

32)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0,00

31,00

25,52

25,00

S7,962

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd.141+Rd.142), din care:

140

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I    — —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ni

REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

0,00

59,90

21,63

5,50

25,43

venituri neimpozabile

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0,00

9,58

14,74

0,98

6,6486

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

150

0,00

498,57

449,35

418,63

93,163

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

0,00

466,09

435,02

397,73

91,428

3

Nr, de personal prognozat la finele anului

152

0,00

16,00

15,00

10,00

66,67

4

Nr.mediu de salariați

153

0,00

16,00

15,00

10,00

66,67

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

(Rd.151/Rd.1531/12*1000                           .

154

0,00

2427,55

2416,78

3314,42

137,14

b|

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

0,00

2596,72

2496,39

3488,58

139,75

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

0,00

142,82

125,39

184,86

147,42

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

157

0,00

0,00

o,oc

o,oc

0,00

INDICATOR)

i

Nr. rd.

Prevederi an precedent (2014)

an curent

f 201 5

% i

Aprobat

Preliminat 1

Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

2

3

4

4a

5

6

7

1

d)

Elemente de calcul a productivități muncii in unități fizice, din care

158

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

| - cantitatea de produse finite (OPF)

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu țp)

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| - valcare-QPF x p

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

♦ pondere in venituri totale de exploatare = |Rd.161/Rd.2

162

0,00

0,00

0,00

0.00

7

Plăți restante

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Creanțe restante, din care:

164

0,00

641,72

909,05

621,37

68,354

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

166

0,00

641,72

909,05

621,37

68,354

- de la bugetul de stat

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul local

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

..................

- de la alte entități

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU

CONDUCĂTORULAnexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

MH lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an( 2013)

% 4=3/2

Prevederi an precedent (2014)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

1.862,44

1.934,44

103,87

2.285,20

1.880,90

82,31

1

Venituri din exploatare

1.862,39

1.934,39

103,87

2.285,15

1.880,90

82,31

2.

Venituri financiare

0,05

0,05

0,00

0,05

0,00

0,00

3.

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Ec NEDtLCU DUMITRU


Ec BLEJDEA ELVISS LIVIURepartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-tinancsari

mii lei

Srt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (2015)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

1848,56

462,14

924,28

1386,42

1848,56

Venituri totale din exploatare

2

1848,56

462,14

924,28

1386,42

1848,56

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

1818,56

454,64

909,28

1363,92

1818,56

a1)

din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

570,21

142,55

285,11

427,66

570,21

a3)

din redevențe și chirii

6

948,35

237,09

474,18

711,26

948,35

a4)

alte venituri

7

300,00

75,00

150,00

225,00

300,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c!

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

30,00

7,50

15,00

22,50

30,00

f1)

din amenzi și penalități

15

30,00

7,50

15,00

22,50

30,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19|, din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

1843,06

460,77

921,53

1382,30

1843,06

* ^Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd,86+Rd.120), din

30

1818,06

454,52

909,03

1363,55

1818,06

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din

31

666,08

166,52

333,04

499,56

666,08

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

541,27

135,32

270,64

405,95

541,27

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

6,00

1,50

3,00

4,50

6,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

b!)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

5,00

1,25

2,50

3,75

5,00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

526,27

131,57

263,14

394,70

526,27

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți {Rd.41+Rd.42*Rd.45|, din care:

40

14,00

3,50

7,00

10,50

14,00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

5,00

1,25

2,50

3,75

5,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fol)

- către operatori cu capital integral/majoritar de

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

45

9,00

2,25

4,50

6,75

9,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

46

110,81

27,70

55,41

83,11

110,81

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0,00

0,00

0,00

0,00

I 0,00

INDICATORI

rd.

an curent

(2015)

l rim I

i

l rim îl

i rim hi

i rim t v

0

1

2

3

4

5

6

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

5,00

1,25

2,50

3,75

5,00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

5,00

1,25

2,50

3,75

5,00

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd^3LjiirLca£e;

50

2,40

0,60

1,20

1,80

2,40

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1,40

0,35

0,70

1,05

1,40

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

1,00

0,25

0,50

0,75

1,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-ch.de promovare a produselor

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0,50

0,13

0,25

0,38

0,50

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0,50

0,13

0,25

0,38

0,50

-interna

65

0,50

0,13

0,25

0,38

0,50

-externa

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

10,00

2,50

5,00

7,50

10,00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șt asimilate

68

7,91

1,98

3,96

5,93

7,91

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

81,00

20,25

40,50

60,75

81,00

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

70

62,00

15,50

31,00

46,50

62,00

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli

78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă minte asimilate

(Rd.80+RO1+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

1,70

0,43

0,85

1,28

1,70

a)

ch, cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor pubiice și

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

ch, cu taxa de licență

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch, cu taxa de autorizare

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1,70

0,43

0,85

1,28

1,70

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

650,78

162,70

325,39

488,09

650,78

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

418,63

104,66

209,32

313,97

418,63

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

397,73

99,43

198,87

298,30

397,73

a) salarii de bază

89

375,12

93,78

187,56

281,34

375,12

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

22,61

5,65

11,31

16,96

22,61

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

20,90

5,23

10,45

15,68

20,90

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr.

93

0,00

0,00

0,001 0,00

0,00

rt

INDICATOR)

rd.

an curent

(2015)

[ ) rim I

J rsm n

t    i rim fn

l i lin t v

0

1

2

3

4

5

6

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

20,90

5,23

10,45

15,68

20,90

c) tichete de vacanță;

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch.

privind participarea salariațîior la profitul obtinut

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102+Rd.103),

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch.

cu plățile compensatorii aferente

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării,

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

104

118,08

29,52

59,04

88,56

118,08

a) pentru directori/directorat

105

57,60

14,40

28,80

43,20

57,60

-componenta fixă

106

57,60

14,40

28,80

43,20

57,60

-componenta variabilă

107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

34,56

8,64

17,28

25,92

34,56

-componenta fixă

109

34,56

8,64

17,28

25,92

34,56

-componenta variabilă

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

25,92

6,48

12,96

19,44

25,92

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

113

114,07

28,52

57,04

85,55

114,07

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

80,17

20,04

40,09

60,13

80,17

b) ch. privind contribuția la asigurări ptșomaj

115

3,80

0,95

1,90

2,85

3,80

c) ch.

privind contribuția la asigurări sociale de

116

30,10

7,53

15,05

22,58

30,10

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare fRd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128). din care:

120

499,50

124,88

249,75

374,63

499,50

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din

121

12,50

3,13

6,25

9,38

12,50

- către bugetul general consolidat

122

0,50

0,13

0,25

0,38

0,50

- către alți creditori

123

12,00

3,00

6,00

9,00

12,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r

alte cheltuieli

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporaie

127

187,00

46,75

93,50

140,25

187,00

f)

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

300,00

75,00

150,00

225,00

300,00

f1}

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

300,00

75,00

150,00

225,00

300,00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fi .2}

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

130a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru

131

0,00

0,00

o,ool

0,00

0,00

f2.1)

din anularea provizioanelor

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- provizioane in legătură contractul de mandat

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

25,00

6,25

12,50

18,75

25,00

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd,139), din care:

137

25,00

6,25

12,50

18,75

25,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2j

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

25,00

6,25

12,50

18,75

25,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),

140

575®

w

0,00

bt)

aferente creditelor pentru investiții

141

0,00

§75®

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0,00

oyw

®7î®

5755

0,00

7rt

INDICATORI

rd.

an curent

Irim I

1 nm il

) nrn l)l

! nm iv

0

1

2

3

4

5

6

c)

alte cheltuieli financiare

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0,00

~~ .....0,001

0,00

0,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

5,50

2,75

............4,13

5,50

venituri neimpozabile

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibife fiscal

147

0,00

(W

(3>

0,00

0,00

IMPOZIT PE PROFIT

148

0,98

0,25

0,49

0,98

Plăți restante

149

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Creanțe restante

150

641,72

T6OT

520,00

641,72

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru

152

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Programul de Investiții, dotări jirsele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării Investiției

an precedent (2014)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (2015)

an 2016

an 2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

f

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

318,41

121,72

125,00

130,00

133,00

1

Surse proprii, din care:

319,41

121,72

125,00

130.00

133,00

a) - amortizare

293,74

119,72

123,00

128,00

131,00

b) - profit

25,67

2,00

2,00

2,00

2.00

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

319,41

121,72

125,00

130,00

133,00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

*

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

319,41

121,72

125.00

130,00

133,00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului priva! a! statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul pubfic sau priva! al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

* (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

I.........                 1

INDICATORI

Data finalizării Investiție!

an precedent (2014)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (2015)

an201S

an 2017

3

Investiți! efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

319,41

121,72

125,00

130.00

133.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- {denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public a! stalului sau al unității ad m i ni st roti v t e rit ori a te:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului priva! al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau priva! al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (afte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"s

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

bj- externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,                                       CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI

Ec BLEJDEA ELVISS LMU                                            FINANCIAR CONTABIL

Ec NEDELCfU DUMITRU

Anexa nr.G


Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr.

Crt.

Plăți restante

Sold inițial an curent (2014}

Reduceri

Sold final an curent (2015)

Reduceri Total an 2016

Sold final an 2017

Reduceri

Total an 2017

Sold final an 2017

Total an curent (2015)

din care: Surse an curent (2015)

încasări creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4*5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1a.

- buget general consolidat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1b.

- alți creditori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,Pagina 1 din 1


CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Ec NEDELCU DUMITRU

Data 25.02.2015 Ora 09.00

Sîtuatia datoriilor rezultate din imprumuturlle contractate


Anexa nr. 7


Mii lei


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUIPagina 1 din 2
Data 25.02.2015 O<3 09 0i


Anexa nr.8


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.

cri.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (2014)

an curent (2015)

an 2016

an 2017

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut Și reducere a plăților restante

1

Măsura 1.........................

X

X

0

0

0

2

Măsura 2.........................

X

X

0

0

0

Măsură n............

X

X

0

0

0

TOTAL Pct. I

X

X

0

0

0

Pct.

!I

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

0

0

0

2

Cauza 2.........................

X

X

0

0

0

Cauza n......................

X

X

0

0

0

TOTAL Pct. II

X

X

6

0

0

Pct. HI

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Ec^BCEJDEA ELVISS LIVIU


Pagina 1 din 2


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANblAR CONTABIL Ec. NE0ELCU DUMITRU

A-


ȚData 25.02.2015 Ora 09.01


SC CARPII INDUSTRIAL PARC SA

RO15786039

STR 2IZINULUI NR 119

BRAȘOV

Nota de fundamentare

Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli

pe anul 2015

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 s-au avut in vedere

următoarele:
 • - realizările economico-îinanciare pe 2014;

 • -  masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul

2015, cuprinse in Memorandumul Ministerului Finanțelor Publice;

 • - micșorarea numărului mediu de personal si utilizarea eficienta a acestuia;

 • - influenta pregnanta a crizei economice cu impact pute rnic si asupra portofoliului

de contracte;

 • - menținerea tendinței de scădere a cererilor si comenzilor pe piața interna ;

 • -  productivitatea muncit s-a calculat, numai pentru personalul aflat in activitate;

 • -  creșterea eficientei activitatii societăților aflate in relații contractuale cu societatea;

 • - inflația prognozata pe anul 2015 de 2.50%; 2016 de 2.30%; pe anul 2017 de 2.20%.

reglementările legale in vigoare.

Buget uf de Venituri si Cheltuieli pe and 2015 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in condiții de eficienta si îndeplinește următoarele funcții :

 • - Funcția de previziune;

 • -  Funcția de control a execuției financiare;

* Funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societății.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 are la baza balanța sintetica de la 31.12.2014 intocmita pe bazele exercițiului financiar al anului 2014, a acordurilor si a contractelor ferme din anii precedenti dar si a perspectivelor de închirierea spatiilor libere, avand in vedere faptul ca exista cereri.

Pentru anul 2015 este prevăzut a se realiza 1.848,56 mii lei care se compune din următoarele categorii de venituri:

Veniturii din prestării servicii in valoare de 570,21 mii lei;

Venituri din redevente si chirii in valoare de 948,35 mii lei;

Alte veniturii in valoare de 330,00 mii lei.

Veniturile totale estimate a fî realizate in anul 2015, sunt in valoare de 1.848.56 mit lei, cu 32.34

mii lei mai micii decât veniturile țoale realizate in anul 2014, reprezentând o descreștere cu 1,72 %.

Pentru anul 2015 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 1.518,56 mii lei, fata de valoarea preliminată pentru anul 2014 de 1.638,42 mii lei, ceea ce inseamna o scădere cu 7,32.%, din care 13.42 % reprezintă chirii.

Aceasta diminuare de venituri este influientata de criza economica care a avut un impact foarte puternic asupra protofoliului de cîienti, determinând rezilierea a trei contracte in valoare totala fara TVA de 23.910 lei(intrarea in faliment a acestora).

Cheltuielile totale in valoare de 1.843.06 mii lei, au fost estimate in condiții de maxima eficienta si sunt in directa corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2015, astfel,indicele de descreștere a cheltuielilor totale este de 0.87 % comparativ cu indicele de descreștere a veniturilor totale , respectiv 1.72 %.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

Cheltuieli cu materiile prime 6,00 mii lei;

Cheltuieli cu combustibilii 4.00 mii lei;

Cheltuieli cu obiectele de inventar 5,00 mii lei;

Cheltuieli privind energia si apa 526.27 mii lei; (Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele de furnizare încheiate cu furnizorii de utilitati de către societatea noastra > precum si cu luarea in calcul a programului de creștere a preturilor energiei , asumate de Guvernul României.)

Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 14,00 mii lei,din care:

 • - 5,00 mii lei cheltuieli cu întreținerea si reparațiile . (Materialele necesare executării lucrărilor de reparații si /sau investiții au fost estimate in conformitate cu tehnologiile de reparație specifice fiecărui obiectiv si tip de lucrări, precum si consumurile realizate pentru lucrări similare precedente. In funcție de starea in care sunt aduse obiectivele pentru efectuarea lucrărilor de către beneficiarul spațiului, precum si a lucrărilor suplimentare solicitate a se efectua simultan cu programul de reparații)

 • - 9,00 mii Iei cheltuieli cu prime de asigurare

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 110,81 mii lei, care se compun din:

 • - cheltuieli privind comisioanele(taxele juridice): 5.00 mii lei;

 • -  cheltuieli de protocol: 1.4 mii lei;

 • -  cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane: 0,50 mii lei;

 • -   cheltuieli cu deplasări ,detasari in tara : 4,00 mii lei;

 • -  cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații 10,00 mii lei;

 • -   cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 7.91 mii lei;

 • -   cheltuieli cu paza 62,00 mii lei;

 • -  cheltuieli cu impozite si taxe 1,70 mii lei;

cheltuieli cu alte servicii (servicii medicale; servicii xerox;servicii PSI si SSM; servicii de salubritate, etc.)19,00 mii lei.

Cheltuielile cu personalul sunt in valoare totala de 650.78 mii lei,si cuprind:

cheltuieli de natura salariala 418,63 mii lei;

Cheltuieli cu combustibilii 4.00 mii lei;

Cheltuieli cu obiectele de inventar 5,00 mii iei;

Cheltuieli privind energia si apa 526.27 mii lei; (Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele de furnizare încheiate cu furnizorii de utilitati de către societatea noastra precum si cu luarea in calcul a programului de creștere a preturilor energiei , asumate de Guvernul României. )

Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 14,00 mii lei,din care:

 • - 5,00 mii lei cheltuieli cu întreținerea si reparațiile . (Materialele necesare executării lucrărilor de reparații si /sau investiții au fost estimate in conformitate cu tehnologiile de reparație specifice fiecărui obiectiv si tip de lucrări, precum si consumurile realizate pentru lucrări similare precedente. In funcție de starea in care sunt aduse obiectivele pentru efectuarea lucrărilor de către beneficiarul spațiului, precum si a lucrărilor suplimentare solicitate a se efectua simultan cu programul de reparații)

 • - 9,00 mii lei cheltuieli cu prime de asigurare

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 110,81 mii lei, care se compun din:

 • - cheltuieli privind comisioanele(taxele juridice) : 5.00 mii lei;

 • -  cheltuieli de protocol: 1.4 mîî lei;

 • -  cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane: 0,50 mii lei;

 • -   cheltuieli cu deplasări,detasari in tara : 4,00 mii lei;

 • -  cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații 10,00 mii lei;

 • -   cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 7.91 mii lei;

 • -   cheltuieli cu paza 62,00 mii lei;

cheltuieli cu impozite si taxe 1,70 mii lei; cheltuieli cu alte servicii (servicii medicale; servicii xerox;servicii PSI si SSM;

servicii de salubritate, etc.)19,00 mii lei.

Cheltuielile cu personalul sunt in valoare totala de 650.78 mii lei,si cuprind:

cheltuieli de natura salariala 418,63 mii lei conform anexei nr 1;

 • - cheltuieli aferent contractului de mandat ] 18,08 mii lei;

 • -  cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale 114,07 mii lei.

Cheltuieli aferente contractului de mandat in valoare de 57.60 mii lei ,precum si indemnizațiile pentru consiliu de administrație, cenzori si AGA este in conformitate cu calculatiile următoare:

Conform la OUG 51/2013 care modifica sî completează OUG 109/2011, care Stabilește limita maxima a indemnizației de pana la 4 - 6 salarii medii pe ramura, dar nu mai mult decât salariul unui vicepreședinte al CJ ( conform Hotărârii Consiliului Județean).

Pentru Directorul General a fost propus spre aprobare salariul vicepreședintelui consiliului județean care este de 4.800 lei.

in BVC-ul pentru 2015 la stabilirea indemnizațiilor aferente contractului de mandat si a celorlalte organe de conducere si control, comisii si comitete s-a avut in vedere indemnizația actuala a directorului general de 4.800 lei după cum urmeaza:

Pentru Directorul General

4.800x12 -57.600

Pentru membri CA

Conform Hotărârii CJ s-a stabilit o indemnizație lunara de 12% din salariul Directorului General

4,800xl2%=576 lei

576x12 luni=6.912 lei

6.912x5 membrii CA-34.560 lei

Pentru cenzori

Conform Hotărârii CJ s-a stabilit o indemnizație lunara de 10% din salariul Directorului General

4.800xl0%-480 lei

480x12 luni=5.760 lei

5.760x3 membrîi=17.28O lei

Pentru AGA restrânsă

Conform Hotărârii CJ s-a stabilit o indemnizație de 10% din salariul Directorului General la ședința.

4.800xl0%M80 lei

480x2 sedinte~960 lei

960x9 membrii-8.640 lei

Fundamentarea fondului de salarii s-a făcut ținând seama de următoarele aspecte:

Prevederile CCM valabil in SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA;

Hotararea Consiliului Județean de numire a 9 reprezentant) care sa faca parte din AGA restrânsă;

Hotărârile Consiliului Județean de stabilire a indemnizației pentru AGA restrânsă, CA si cenzori;

Realizările preliminate ale anului precedent;

Numărul mediu de salariat! aflati in activitate - 11 de persoane ;

Cheltuieli cu tichetele de masa,in valoare de 20.90 mii lei,acordate in conformitate cu Legea 142/1998;

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control;

Cheltuieli cu CA a fost prevăzută suma de 8.64 mii lei.

Cheltuielile financiare sunt estimate pentru anul 2015 la valoarea de 25,00 mii lei, ponderea o deține cheltuielile cu dobanda liniei de credit.

Cheltuieli cu indemnizația de deplasare acordata salariatilor pentru deplasări in Romania si străinătate, nu depasesc limita a de 2.5 ori nivelul legal stabilit pentru entitatiie publice;

Societatea noastra isi propune pentru anul 2015:

Realizarea unui profit brut de 5,50 mii lei prin ;

Creșterea veniturilor din chirii a spatiilor libere;

Reducerea consumurilor energetice prin modernizarea instalației, si monitorizarea consumului;

Achitarea obligațiilor către furnizori,generate de realizarea Pianului de Management; Asigurarea resurselor necesare pentru susținerea fondului de salarii in valoare de 650.78 mii lei;

Asigurarea plătii in termenele scadente a obligațiilor la bugetul consolidat al statului; Creșterea productivității muncii pe total personal in activitate;

Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei din venituri totale ;

Reducerea arieratelor, proiectul BVC 2015 prevede arierate zero;

Respectarea politicii saîariale;

Alocarea unor sume importante de bani din surse proprii pentru investiții in anul 2015.

Investițiile prognozate a se realiza pentru anul 2015 în valoare de 125,00 mii lei ( societatea nu are in derulare investiții noi sau in continuare ).

Realizarea obiectivelor din planul de investiții aferent anului 2015 se va face în totalitate din surse proprii ale S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

Prezenta nota de fundamentare a fost supusa controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMICEc BLEJDEA ELVISS LIVIU