Hotărârea nr. 114/2015

Hotărârea.nr. 114 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Consilprest SRL Braşov

România
ConsOIuI Jucleteao .Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 114 din data de 18.03.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Consilprest SRL Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Având în vedere referatul nr. 3078/16.03.2015 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și chltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Consilprest SRL Brașov, Hotărârea Adunării Generale a Asociațieilor nr.l 1 din 18.03.2015 precum și Decizia nr.2/2015 a Consiliului de Administrație al S.C.Consilprest SRL, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC. Consilprest SRL Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.19 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, art.6 din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoră, a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul art.97 și art.103 alin,2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, întocmit de S.C. Consilprest SRL Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -S.C. Consilprest SRL Brașov și Direcției Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE

Claudiu ComanContrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu