Hotărârea nr. 113/2015

Hotărârea.nr. 113 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov


CONSILIUL județean brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.113

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 martie 2015;

Analizând referatul nr.2356/11.03.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, cu următoarele modificări:

- Transformarea unui post de muzeograf, S, debutant în muzeograf, S, gradul II, urmare a examenului de promovare organizat la nivelul instituției;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 (1) lit.”a” și (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții modificat pentru Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

MUZEUL CASA MUREȘENILOR BRAȘOV


Stat de funcții


APROBAT,

Consiliul Județean Brașov p. 'trese.din/e. \/fCcpreședin-te. claud/u CaxuanNr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Grad/ Treapta

Nr. posturi

Total salariu de bază

1

Manager

S

II

1

3.455

2

Contabil șef

S

li

1

2.847

3

Șef serviciu

s

II

1

3.007

4

Muzeograf

s

IA

4

8.822

5

Muzeograf

s

II

1

1.228

6

Conservator

s

IA

1

2.175

7

Gestionar custode

M

IA

1

1.421

8

Restaurator

S

IA

1

2.175

9

Supraveghetor muzeu

M; G

2

1.895

10

Economist

S

IA

1

1.804

11

Casier

M

1

1.038

12

Administrator

M

I

1

1.179

13

Muncitor calificat

M

I

1

1.210

Total

X

X

17

32.256

Contabil șef,

Grațiela Maria ANCUȚA