Hotărârea nr. 112/2015

Hotărârea.nr. 112 - privind avizul de principiu pentru scoaterea la licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 2 m.p., în vederea închirierii acesteia de către Spitalul de Obstretică - Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


Website: www Judbrasov.ro
'ONSHJL'L-JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 112

din data de 18.03.2015

- privind avizul de principiu pentru scoaterea la licitație publică a unui spațiu în suprafață de 2 m.p.. în vederea închirierii acesteia de către Spitalul de Obstretică - Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 martie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2913/12.03.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul -Compartimentul Patrimoniu privind avizul de principiu pentru scoaterea la licitație publică a unui spațiu în suprafață de 2 m.p.. necesar amplasării unui automat de eliberare numerar. în vederea închirierii acestuia de către Spitalul de Obstretică-Ginecologie ,.Dr. I. A. Sbârcea'’ Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 293/30.07.2014 privind aprobarea demarării procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică și privată a Județului Brașov prin licitație publică și aprobarea regulamentului privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a Județului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr. 131/29.10.2012 privind aprobarea dării în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov a unor imobile incluse în domeniul public al județului, în care își desfășoară activitatea, de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractul ui-cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, precum și de Hotărârea nr. 66/20.02.2015 privind stabilirea cotei - părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2015;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 91, alin. (1) lit. .,b”, alin. (4) lit. „a” și art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se avizează de principiu scoaterea la licitație, în vederea închirierii de către Spitalul de Obstretică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov, în calitate de administrator, a unui spațiu în suprafață de 2 m.p.. necesar amplasării unui automat de eliberare numerar, cu respectarea regulamentului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 293/30.07.2014, precum și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 66/20.02.2015.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu și Spitalul de Obstretică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu