Hotărârea nr. 111/2015

Hotărârea.nr. 111 - privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov

RomâniaTel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.111 din data de 18.03.2015

- privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 martie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 2500/13.03.2015, întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea transmiterii unei părți din imobilul 3545, unde funcționează Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, situată în Brașov, str. Lungă, nr. 233, constituită din construcții în suprafață desfășurată de 227 mp, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pe o perioadă de 5 ani, ulterior, imobilul urmând să revină în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părți; în referat se face precizarea că la acest spațiu au fost executate de către Consiliul Județean Brașov, lucrări în valoare de 827.644,73;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 867, alin. (1) din Codul Civil adoptat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă preluarea, pe o perioadă de 5 ani, unei părți din imobilul 3545, situat în Brașov, str. Lungă, nr. 233, constituită din construcții în suprafață desfășurată de 227 mp, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov.

Art2. - După preluare, partea din imobil transmisă, prevăzută la art. 1, va fi utilizată pentru funcționarea exclusivă a Direcției de Sănătate și Asistență Medicală.

Art3. - După expirarea termenului de 5 ani, de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului, partea din imobilul 3545, situat în Brașov, str. Lungă, nr. 233, constituită din construcții în suprafață desfășurată de 227 mp, revine în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părți.

Art.4. - Consiliul Județean Brașov se obligă să asigure, din fonduri proprii, un nou sediu, în termen de 5 ani. pentru funcționarea Direcției de Sănătate și Asistență Medicală.

Art.5. - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.472/2014 privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Național,e în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brașov.

Art.6. - Prezenta hotărâre se transmite Ministerului Apărării Naționale în vederea întocmirii notei de fundamentare și a proiectului hotărârii de guvern, însoțită de avizul de legalitate al Instituției Prefectului -Județul Brașov.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTĂ Claudiu Coman l


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu