Hotărârea nr. 110/2015

Hotărârea.nr. 110 – privind includerea în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a imobilului cu destinaţia „Centrul de recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu handicap” situat în localitatea Brădet, municipiul Săcele, judeţul Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 110

din data 18.03.2015

- privind includerea în domeniul public ai județului Brașov și administrarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a imobilului cu destinația „■Centrul de recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu handicap” situat în localitatea Brădet, municipiul Săcele, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.2825/10.03.2015, întocmit de către Compartimentul Patrimoniu prin care se propune includerea în domeniul public al județului Brașov și administrarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a imobilului cu destinația „Centrul de recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu handicap” situat în localitatea Brădet, municipiul Săcele, județul Brașov, construit de către Fundația Sera România;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 244/2014 privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Consiliul Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația Sera România, Convenția de Asociere nr. 3330/04.2014, Autorizația de Construcție nr. 165/30.09.2013 emisă de Primăria Săcele precum și Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 27/26.05.2014;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.l, lit „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996 , cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă includerea în domeniul public al județului Brașov și administrarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a imobilului cu destinația „ Centrul de recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu handicap”, înscris în CF nr. 102682, Săcele, situat în localitatea Brădet, str. Barajului, nr. 76, municipiul Săcele, județul Brașov, construit de către Fundația Sera România.

Art.2. - Se împuternicește domnul Mihail Veștea să semneze Protocolul de transfer referitor la construcțiile și dotările realizate pentru obiectivul „Centrului de Reabilitare pentru Copilul cu handicap”, situat în municipiul Săcele, de la Fundația Sera România la beneficiar Consiliul Județean Brașov și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

- După semnarea Protocolului orice drept al Fundației Sera România asupra

construcțiilor, terenului și bunurilor . încetează .


Art.3. - Compartimentul Patrimoniu va intabula imobilul situat în municipiul Săcele, str. Barajului nr.76, Județul Brașov, înscris în CF nr. 102682, compus din teren și construcții în domeniul public al Județului Brașov și administrarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art«4. - Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu