Hotărârea nr. 109/2015

Hotărârea.nr. 109 - privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

România
HOTĂRÂREA NR. 109

din data de 18.03.2015

- privind validarea membrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr. 3056/16.03.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune numirea membrilor în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de:

  • • Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

  • • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean;

Având în vedere prevederile art.186 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin. (1), lit. ”d’1 și alin. (5), lit. *'a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează membrii în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3.-Directia Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală-Compartimentul de Management al Asistenței Medicale vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.


p. PREȘEDINTĂ VICEPREȘED'"

Coman Clau


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanun. P^Ș€b/A)rr yiQEPREȘ 67)/A// doudiu CoMO^-

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Săpunaru Alina Maxim Mihaela

Popescu Dumitru Bucur Mariana

Consiliul Județean Brașov

Machidon Gabriela Maria

Constantin Vasile Acrivopol

PresedinteCJ Brașov

Sovaiala Lutsch Cristian Zichil Alina

Koszta Katalin

Hagiu Magda

DSPJ Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Constandis Felicia

Socaciu Laura

Colegiul Medicilor

Brașov

Pora Tiberiu

Patrulescu Luminița

OAMGMAMR

Armenopol Mircea

Alexandrina Tobos

Grosu Liana

Sindicatul Medisan-

Sanitas Brașov