Hotărârea nr. 108/2015

Hotărârea.nr. 108 - privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean BraşovHOTĂRÂREA NR. 108

din data de 18.03.2015

- privind validarea membrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr. 3056/16.03.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune numirea membrilor în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de:

  • • Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

  • • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean;

Având în vedere prevederile art.186 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin. (1), lit. ”d” și alin. (5), lit. ”a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează membrii în Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3.-Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală-Compartimentul de Management al Asistenței Medicale vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.


p. PREȘEDINTE^ VICEPREȘEDIfiff Coman Clau

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu


.            IU •'U'J  •<'p. ?¥?€<!>

WEPAEȘEb/NTE

C/audi'u ComotO

NNSXk LA REFERAT

Spitalul de Boli Infectioase Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Corfariu Rodica Ciubotarii Mariana

Both Eniko Miricioiu Cristina

Consiliul Județean Brașov

Mândrescu Aurel ian

Barbu Codrina

PresedinteCJ Brașov

Defta Camelia Koszta Ratai in

Proca Gabriela Negoita Georgeta

DSPJ Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de

Garbacea Sorin

Andrei Laurentia

Colegiul Medicilor Brașov

Stoenescu Elena

Bisa Carmen

OAMGMAMR

Stoenescu Elena

Gratiele Drujba Bianca Nedelcu

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov