Hotărârea nr. 106/2015

Hotărârea.nr. 106 – privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Copii Braşov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

România

HOTĂRÂREA NR. 106

din data de 18.03.2015

- privind validarea membrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Copii Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr. 3056/16.03.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune numirea membrilor în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de:

  • • Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

  • • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean;

Având în vedere prevederile art.186 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin. (1), lit. ”d” și alin. (5), lit. "a,? pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data prezentei, se validează membrii în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Copii Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3-Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală-

Compartimentul de Management al Asistenței Medicale vor duce la îndeplinire prezenta

dispoziție.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu
2). ?m6Z)/A//T

daudiu Co/wa/)


Spitalul Clinic de Copii Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Mitarcă Maria

Condruz Simona

Boboc Daniela

Lapteș Monica

Consiliul Județean Brașov

Buzamet Otilia

Bejan Simona

PresedinteCJ Brașov

Chefneux Emil

Sovaiala Lutsch Cristian

DSPJ Brașov

Pascu Alina

Mitrica Maria

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA        |

Supleant in CA

Desemnat de :

Buzinschi Sorin      |

Sucaciu Dan Mirel

Colegiul Medicilor

Brașov

Sotiriade Laura       |

Ciucasel Mihaela

OAMGMAMR

Simionescu Elena    j

Ghise Maria Anghel Cristina

Sindicatul Medisan-

Sanitas Brașov