Hotărârea nr. 105/2015

Hotărârea.nr. 105 - privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Obstretică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: office&iudbrasov, ro Webșite: www'Judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 105

din data de 18.03.2015

- privind validarea membrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr. 3056/16.03.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune numirea membrilor în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de:

  • • Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

  • • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean;

Având în vedere prevederile art.186 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin. (1), lit. ”d” și alin. (5). lit. ”a’* pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data prezentei, se validează membrii în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie ..Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3.-Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală-Compartimentul de Management al Asistenței Medicale vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.


p. PREȘEDIN VICEPREȘEDI

Coman Claudiu"'^^

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu


•Anexa IQ ne/ mwjcj

d. PtfȘEbfNTZ

NÎcțî>£EșEl)ÎNT£

C/cfudi'u Coma b


Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Șchiopu Vaierica

Kope Attila

Iureș Octavian Boicu Delia Oana

Consiliul Județean Brașov

Stelea Nicoleta

Pop Ildiko

PresedinteCJ Brașov

Coman Magdalena

Buvnariu Lavinia

DSPJ Brașov

Moaa Marius

Popovici Diana

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Gogonea Dan

Stroescu Serban

Colegiul Medicilor

Brașov

Benga Florina

Spataru Steluta

OAMGMAMR

Balint Paraschiva Gabriela

Mardare Rodica

Herman Helga

Sindicatul Medisan-

Sanitas Brașov