Hotărârea nr. 103/2015

Hotărârea.nr. 103 - privind aprobarea Master Planului – Versiunea definitivă din cadrul proiectului „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRAŞOV” 2014-2020

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.103

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea Mașter Planului - Versiunea definitivă din cadrul proiectului „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚELE SIBIU ȘI BRAȘOV” 2014-2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr.2948/12.03.2015 întocmit de Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune aprobarea Mașter Planului - Versiunea definitivă din cadrul proiectului „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚELE SIBIU ȘI BRAȘOV” 2014-2020;

Ținând cont de adresa S.C. Apă - Canal S.A. Sibiu înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 1745/13.02.2015, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 252/2014 privind aprobarea planului de investiții prioritare inclus în Mașter Planul de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate (faza de investiții 2014-2020) propuse pentru finanțare din Fondul de Coeziune prin programul Operațional Sectorial -Mediu;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.2, lit „d” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Mașter Planului - Versiunea definitivă din cadrul proiectului „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚELE SIBIU ȘI BRAȘOV” 2014-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.

p. PREȘEDINTE^^01'00 ”^

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


VICEPREȘEDINTE:       C

Claudiu Comahn H