Hotărârea nr. 102/2015

Hotărârea.nr. 102 - privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2015 – Ghidul solicitantului

România
Con.si.IM Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.102

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2015 - Ghidul solicitantului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr.2956/12.03.2015 întocmit de Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport prin care se propune aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerabursabile din fonduri proprii ale județului Brașov a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pe anul 2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2015 - Ghidul solicitantului, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de dezvoltare.

//-f A M p. PREȘEDINTE^        £

Contrasemnează,

SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu


VICEPREȘEDINTE W // Claudiu ComaifA-.,, X ..A7Consiliul Județean Brașov

PROGRAMUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI A PROGRAMELOR, PROIECTELOR

ȘI ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 201.5

GHIDUL SOLICITANTULUI

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris: Autoritatea Finanțatoare: Consiliul Județean Brașov Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare

Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, Județul Brașov

Cuprins:

Capitolul 1. Informații generale

 • 1.1, Cadrul Legislativ

  • 1.2. Definiții

  • 1.3. Principiile care stau la baza finanțării nerambursabile

 • 1.4, Obiectivele programului

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitatea și înregistrarea solicitantului

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

 • 2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

 • 4.1. Publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile

 • 4.2. Publicarea anunțului privind sesiunea de selecție

 • 4.3. Termene de depunere/evaluare a propunerilor de proiecte

 • 4.4. Documentele dosarului de finanțare

 • 4.5. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție și selecția ofertelor culturale

 • 4.5.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare

 • 4.5.2. Comisia de evaluare și selecție

 • 4.5.3. Evaluarea propunerilor de proiecte

 • 4.5.4. Grila utilizată în evaluarea programelor / proiectelor / acțiunilor culturale

  • 4.6. Comunicarea publică a rezultatului selecției

  • 4.7. Contestații

Capitolul 5. Reguli privind derularea contractului de finanțare

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare

 • 5.2. Obligațiile beneficiarului

 • 5.3. Decontarea cheltuielilor

 • 5.4. Efectuarea plăților

Anexe

Anexa 1. Cererea de finanțare

Anexa 1,1.a, Bugetul de venituri și cheltuieli

zVnexa l.Lb. Planul de activități

Anexa 1.2. Parteneriatul și participarea locală

Anexa 2. Declarația pe propria răspundere a solicitantului

Anexa 2,1. Formularul de identificare financiară

Anexa 2,2. Curiculum Vitae

Anexa 2.3. Angajament de participare

Anexa 2.4, Angajament pe propria răspundere privind c o finanțare a

Anexa 3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului

Anexa 4, Contract cadru de finanțare nerambursabilă

Anexa 5. Declarație de imparțialitate și confidențialitate a membrilor Comisiei de evaluare și selecție

Anexa 6. Raportări intermediare/ finale

Anexa 7. Cerințe obligatorii pentru documentele solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget

Anexa 8. împuternicire

Anexa 9. Aniversări istorice și personalități istorice și culturale ale județului Brașov, în istoria și cultura Europei - 2015

Capitolul 1. Informații Generale

 • 1.1. Cadrul legislativ:

Județul Brașov acordă din bugetul propriu finanțări nerambursabile pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație în anul 2015 șl în temeiul următorului cadru legislativ:

 • •  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • *  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

» Ordonanța nr. 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare

 • •  Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare

® Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare

® Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare

 • *  Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare

 • *  Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare

1.2. Definiții:

1 autoritate finanțatoare

Județul Brașov - autoritate a administrației publice locale cu personalitate juridică, care funcționează conform prevederilor Legii 215/2001 republicată, cu sediul în Municipiul Brașov, B~dul Eroilor nr. 5

finanțare

n e rambursa bilă

alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetul autorității finanțatoare, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor necesare în vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public general, regional sau local, respectiv producerii și/sau exploatării de bunuri culturale

bun cultural

materializarea unei acțiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmărește, în funcție de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, județean, euroregional, național sau de reprezentare internațională;

acțiune culturală

prezentarea publică a rezultatului unei activități având caracter irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;

proiect cultural

suma activităților specifice unor anumite domenii culturale/artistice ; sau, după caz, ansamblul de acțiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excede, de regulă, durata unui exercițiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;

program cultural

ansamblul de proiecte culturale sau, după caz. ansamblu] de proiecte și acțiuni culturale, subsumat unei teme/concepții, realizat pe durata unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;

cerere de finanțare

document completat de către solicitanți în vederea obținerii finanțării pentru o propunere de proiect;

categorii de cheltuieli eligibile

categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul GHID, care pot fi finanțate în cadrul finanțărilor nerambursabile acordate de către Județul Brașov

cheltuieli eligibile

sunt considerate eligibile cheltuieli care reflectă costuri necesare și rezonabile, sunt oportune și justificate, sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului, sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și trebuie să fie prevăzute în formularul de buget, sunt înregistrate în contabilitate (în cazul persoanelor fizice autorizate sau al persoanelor juridice), identificabile și verificabile, sunt susținute de acte și documente justificative originale corespunzătoare și care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă.

ofertă culturală

propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect sau acțiune culturală;

solicitant

orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii - care depune o ofertă culturală / propunere de proiect

beneficiar

solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de Ghidul solicitantului, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;

contract de finanțare nerambursabilă

contract încheiat, în condițiile legii, între JUDEȚUL BRAȘOV și beneficiarul finanțării nerambursabile, prin care părțile stabilesc condițiile acordării acesteia.

cofmanțare/ contribuție proprie

cheltuielile presupuse de realizarea proiectului, suportate de către solicitantul finanțării, din surse proprii sau atrase, în numerar și, în procent de minimum 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

fonduri publice

sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituțiilor publice și credite externe contractate ori garantate de către stat sau de autorități ale administrației publice locale, precum și împrumuturi interne contractate de autorități ale administrației publice locale.

perioada de desfășurare a proiectului

perioada înscrisă în contractul de finanțare (are ca început data începerii primei activități și poate dura, cel târziu, până la 15 decembrie 2015).

15 decembrie 2015 reprezintă data limită până la care trebuiesc finalizate activitățile contractului, inclusiv plățile efectuate de

beneficiarul finanțării nerambursabile.

solicitant eligibil

orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii - care depune o propunere de proiect în vederea obținerii finanțării nerambursabile de la Județul Brașov și care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite de către autoritatea finanțatoare.

valoarea maximă a finanțării

valoarea maximă a contribuției JUDEȚULUI BRAȘOV. Aceasta este mai mică decât valoarea totală a costurilor programului / proiectului / acțiunii culturale.

bugetul proiectului

valoarea totală a costurilor eligibile ale programului/ proiectului/ acțiunii culturale constituită atât din finanțarea oferită de JUDEȚUL j BRAȘOV cât și din co-finanțarea asigurată de beneficiar.             ;

 • 1.3. Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul județean a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale:

» libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar:

 • •  eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

» transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor culturale;

 • •  tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități culturale să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • •  diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale, precum și promovarea diversității bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;

® neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată ia data încheierii contractului de finanțare:

» excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de Ia aceeași autoritate finanțatoare:

 • •  cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 20% din valoarea totală a finanțării;

 • 1.4. Obiectivele programului

Obiectivul general al programului este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Brașov, prin susținerea, programelor, proiectelor și acțiunilor culturale incluzive și sustenabile.

Pornind de la obiectivul general, se vor finanța programe, proiecte și acțiuni culturale care își propun:

 • 1.  Creativitate contemporană a județului Brașov în contextul principiilor “ Europei Creative”:

• Proiecte de cooperare transnațională

« Mobilitate și promovarea creatorilor

® Profesionalizarea și întărirea capacității sectoarelor culturale și creative la nivel transnațional

 • 2.  Aniversări istorice și personalități istorice și culturale ale județului Brașov în istoria și cultura Europei, conform Anexei 9

 • 3.  Promovarea în spiritual multiculturalității a valorilor istorice și culturale ale județului Brașov prin participarea la evenimente naționale și internaționale.

 • 4.  Promovarea evenimentelor cultural-științifice și a abordărilor multidisciplinare

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului

Pot solicita finanțare:

* Persoane fizice autorizate

« Persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, care, potrivit actelor constitutive, desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general regional sau local - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii

® Persoane juridice de drept public finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat care organizează sau desfășoară programe, proiecte și activități culturale (unități de învățământ, unități de cult, alte persoane juridice de drept public care, potrivit actelor de organizare și funcționare, desfășoară activități culturale), cu excepția celor care funcționează în subordinea Consiliului Județean Brașov

Conform prevederilor ari. 2 alin. 4 din Ordonanța 51 din 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și act.iun.ilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, finanțate integrai sau parțial de la bugetul Județului Brașov pot beneficia de finanțare nerambursabilă din partea oricărei autorități finanțatoare, cu excepția celei în subordinea căreia funcționează.

Persoanele juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii, pot beneficia de finanțare nerambursabilă, din partea oricărei autorități finanțatoare.

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

Finanțările nerambursabile se acordă numai pentru manifestările ce se desfășoară pe teritoriul județului Brașov. Prin excepție, se acordă finanțări nerambursabile pentru sprijinirea participării la evenimente naționale și internaționale a solicitanților care promovează valorile istorice și culturale ale județului Brașov.

Producerea și/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile legii și ale prezentului ghid, de mai multe autorități finanțatoare.

Parteneriate și eligibilitatea partenerilor

Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar, în condițiile stabilite de autoritatea finanțatoare.

Beneficiarii vor identifica posibilitățile de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii.

Sursele de finanțare atrase de beneficiar pot proveni și din contracte de parteneriat încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrative.

în cazul depunerii unei oferte culturale în parteneriat se va completa și depune în original Anexa 1,2. - Parteneriat și participare locală.

Partenerii solicitanților trebuie să satisfacă aceleași criterii de eligibilitate ca si solicitanții.

Pentru a fi eligibili la o finanțare nerambursabilă solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a.  pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu a contractat decât o singură finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare în decursul unui an fiscal;

 • b.  în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare.

 • c.  și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țară în care sunt stabilit;

 • d.  nu a comis o gravă greșeală în materie profesională sau și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens

 • e.  să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

fi să nu fi fost condamnați prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională sau pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

 • g.  să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • h.  să nu fie în incapacitate de plată;

 • i.  să nu furnizeze informații false în documentele prezentate.

 • j.  Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectiva are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice.

Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condițiilor mai sus menționate.

Autoritatea finanțatoare nu va permite participarea la selecția de proiecte solicitanțiîor care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare.

în scopul demonstrării solicitanții vor prezenta următoarele documente: Anexa 2 Declarația de eligibilitate (original)

Documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial cu sediul în județul Brașov (original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”)

actul constitutiv, statutul și alte acte adiționale, după caz, ale solicitantului (original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general din care să reiasă că solicitantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a proiectelor (original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale) din care să reiasă că solicitantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a proiectelor (original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originaiul”)

Anexa 2.1 - Formularul de identificare financiară (original) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent, înregistrate la autoritățile competente

Modelul de contract privind finanțarea nerambursabilă (Anexa 4) cu mențiunea "de acord cu propunerea de contract fără obiecțiuni” semnat și ștampilat, fără a fi necesară completarea în acesta etapă a altor informații

în cazul depuneri, unei oferte culturale în parteneriat, toți partenerii vor depune documentele menționate, iar cerințele privind criteriile de eligibilitate și înregistrare trebuie îndeplinite de fiecare partener.

Documentele emise în altă limbă trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Persoanele fizice având cetățenia străină sau persoanele juridice străine fără scop patrimonial vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilității și înregistrării eliberate de autorități din țara, de origine. în conformitate cu cerințele autorității finanțatoare.

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

 • a.  Experiența similară

Solicitantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați de la termenul limită de depunere a ofertelor culturale) a derulat proiecte culturale.

în acest sens se vor prezenta următoarele documente relevante care să demonstreze îndeplinirea experienței similare, respectiv prezentarea de certificate/documente/contracte/procesc verbale emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, care confirmă derularea proiectelor culturale ~ vor fî prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul”.

 • b. Personalul de specialitate propus pentru implementarea proiectului

Solicitant! i trebuie să demonstreze că dispun de personal de specialitate pentru implementarea proiectului propus spre finanțare.

«■ Se vor prezenta informații referitoare Ia studiile, pregătirea profesională și calificarea persoanelor responsabile pentru implementarea proiectului propus spre finanțare.

® Se solicită ca experții propuși să dovedească o experiență specifică de minim 1 an în domeniul aferent activităților din cadrul proiectului propus spre finanțare, dovedită prin participarea în cel puțin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare celui propus spre finanțare;

în acest sens se vor prezenta următoarele, documente:

Curriculum Vitae - Anexa 2.2. pentru fiecare persoană propusă în echipa de implementare (semnat și datat în original de titular)

Diplome de studii/certificate profesionale obținute/atestatele obținute - original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea '‘Conform cu originalul”)

Documente relevante prin care se face dovada îndeplinirii experienței solicitate (copie de pc fișa de post, copie de pe contractul de muncă, copia contractului de colaborare/prestări servicii, copie de pe Revisal, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare);

Angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea proiectului în original, semnat și datat - Anexa 2.3 (dacă solicitantul nu are angajat/angajate astfel de persoane)

în cazul depuneri unei oferte culturale în parteneriat, cerințele privind capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor partenerilor. Documentele emise în altă limbă trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba, română.

 • 2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Solicitând! trebuie să facă dovada disponibilității contribuției proprii și/ sau atrase de minim 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus spre finanțare. Cofmanțarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizări, parteneriate, alte finanțări, etc., pentru care beneficiarul va încheia contracte în condițiile legii.

în scopul dovedirii se va prezenta angajament pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al solicitantului sau împuternicitului - Anexa 2.4. în original, semnat și datat, însoțit de orice documente doveditoare care să susțină disponibilitatea contribuției proprii sau atrase - extrase de cont actual, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, documente privind eventuale parteneriate și colaborări în vederea realizării obiectivelor, etc.

Nu se acceptă dovada disponibilității proprii și/sau atrase de minim 20% în natură;

fn cazul depuneri unei oferte culturale în parteneriaf cerințele privind capacitatea financiară se demonstrează prin luarea în considerare a. resurselor tuturor partenerilor. Documentele emise în altă limbă trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Această sesiune de proiecte nu se adresează promovării și susținerii culturii scrise în condițiile legii 186/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect cultura] este de 30.000 lei.

Din finanțările nerambursabile se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

 • a.  cheltuielile de realizare a acțiunii/proiectului/programului cultural,, precum costuri materiale și servicii, costuri de producție, închirieri de spații și aparatură, onorarii, prestări servicii, premii și altele asemenea;

 • b.  achiziționarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural (în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate);

 • c.  cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/invitaților;

 • d.  alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii și cercetări, consultanță de specialitate, tipărituri (conform prevederilor legale în vigoare), seminarii, conferințe, ateliere de lucru, acțiuni promoționale și de publicitate;

 • e.  cheltuieli de masă ale participanților și/sau invitaților, la nivelul indemnizației zilnice de delegare și detașare, în condițiile legii;

 • f.  diurna, acordată în condițiile legii;

 • g.  cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acțiunii/proiectului/programului cultural.

Cheltuielile prevăzute la lit. e. și g. se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli de personal.

Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului.

Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati generatoare de profit.

Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;

 • b) dobânzi datorate;

 • c) comisioane bancare;

 • d) pierderi de schimb valutar;

 • e) achiziții de terenuri, clădiri, mijloace de transport, mijloace fixe

 • f) aporturi de tipul contribuției în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parțială, bunuri de folosință îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);

 • g) elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări;

 • h) credite la terțe părți.

 • i) cheltuieli de personal

 • j) transportul în regim de taxi

 • k) cartele de telefon

 • l) onorariile plătite de către beneficiarul de finanțare persoană fizică către alte persoane fizice

 • m) băuturi alcoolice și tutun, room service și mini bar

 • n) reparații, întreținerea echipamentelor închiriate

întocmirea bugetului

La completarea bugetului se verifică următoarele:

® cheltuielile sunt efectuate pe perioada de desfășurare a programului/ proiectului/ acțiunii culturale, conform contractului de finanțare;

 • •  cheltuielile sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzute în formularul de buget;

« reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea programului/ proiectului/ acțiunii culturale:

» cheltuielile sunt oportune și justificate;

 • •   sunt înregistrate în contabilitate (în cazul persoanelor juridice):

« sunt identificabile și verificabile;

® sunt susținute de acte și documente justificative, corespunzătoare;

 • •  nu sunt destinate unor activități a căror executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare.

 • •  bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individuale și pentru fiecare componentă este specificat numărul d.e unități de măsură;

« bugetul este întocmit în lei;

® bugetul este corect, corespunde cu limitele legale pentru categoriile de cheltuieli; toate categoriile de cheltuieli sunt incluse în totaluri;

. ® se solicită numai cheltuieli eligibile;

® toate activitățile din proiect sunt acoperite cu categorii de cheltuieli corespunzătoare;

® toate prețurile sunt realiste, având la bază oferte aferente

 • •  bugetul trebuie să acopere toate cheltuielile aferente programului/ proiectului/ acțiunii culturale, nu numai suma solicitată Județului Brașov.

 • •  partea constituind contribuția proprie sau atrasă se va evidenția în mod separat, pe fiecare categorie de cheltuieli, acolo unde este cazul.

Achiziția de servicii/ produse/ lucrări se realizează cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

 • 4.1. Publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

în aplicarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 350/2005 și art. 10 din O.G. nr. 51/1998, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile finanțatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VLa, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Județului Brașov. Programul anual, poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, în funcție de alocațiile financiare prevăzute în bugetul Județului Brașov. Publicarea în Monitorul Oficial al României a programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile nu creează autorității finanțatoare obligația de a efectua respectiva procedură de selecție.

 • 4.2. Publicarea anunțului privind sesiunea de selecție

Anunțul privind sesiunea de selecție se va publica pe site-ul Consiliului Județean Brașov, www.judbrasov.ro, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și în două cotidiene locale, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor culturale.

4.3. Termene de depunere/evaiuare a propunerilor de proiecte

termen

activitate

30 de zile calendaristice de la data comunicării anunțului public privind sesiunea de selecție

termenul de depunere a cererilor de finanțare

cu 6 zile înainte de data limită de i depunere a proiectelor

termenul maxim de depunere a solicitărilor de clarificare

cu 4 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor

termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificare

30 de zile lucrătoare de la data limită de depunere a cererilor de finanțare

evaluare programe/ proiecte/ acțiuni culturale stabilirea ierarhiei ofertelor culturale și postarea listei cuprinzând solicitanții ale căror programe/ proiecte/ acțiuni culturale au fost selectate spre     !

finanțare, respectiv lista cu proiectele neselectate, inclusiv punctajul obținut de fiecare proiect

3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției

Termenul pentru depunerea contestațiilor

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

Termenul pentru soluționarea contestațiilor

2 zile lucrătoare de la data limită de soluționare a contestațiilor, dar nu înainte de adoptarea bugetului local

Publicarea listelor finale

15 zile calendaristice de la publicarea listelor finale

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare      |

. .... „ .. . . _______ . . ........

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în prezentul ghid trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

 • a) scrisoare prin poștă;

 • b) telegramă;

 • c) telex;

 • d) telefax;

 • e) electronică.

Documentele scrise transmise sub formă electronica sau telefax trebuie confirmate de primire.

Autoritatea finanțatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una din formele prevăzute la lit. b) ~ d) are obligația de a transmite documentele respective în cel mult 24 de ore și sub formă de scrisoare prin poștă. în cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

Autoritatea finanțatoare are obligația de a nu face nici o discriminare între solicitanți din punctul de vedere al formei în care aceștia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

 • 4.4. Documentele dosarului de finanțare

Dosarul de participare la selecție trebuie să conțină:

Plicul I: Documente de eligibilitate (toate documentele menționate la capitolul 2 din prezentul ghid), respectiv:

Anexa 1.2. Parteneriat și participare locală (original, dacă este cazul)

Anexa 2- Declarația pe eligibilitate (original)

Documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial cu sediul în județul Brașov (original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”) actul constitutiv, statutul și alte acte adiționale, după caz, ale solicitantului (original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”)

Certificat fiscal privind datoriile Ia bugetul consolidat general din care să reiasă că solicitantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a proiectelor (original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale) din care să reiasă că solicitantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a proiectelor (original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”)

Anexa 2.1 - Formularul de identificare financiară (original)

situațiile financiare anuale Ia data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent, înregistrate la autoritățile competente

Curriculum Vitae - Anexa 2.2. pentru fiecare persoană propusă în echipa de implementare (semnat și datat în original de titular)

Diplome de studii/certificate profesionale obținute/atestatelor obținute ~ original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”)

Documente relevante prin care se face dovada îndeplinirii experienței solicitate (copie de pe fișa de post, copie de pe contractul de muncă, copia contractului de colaborare/'prestări servicii, copie de pe Revisal, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare);

Angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea proiectului în original, semnat și datat Anexa 2.3 (dacă solicitantul nu are angajat/angajaie astfel de persoane) documente relevante care să demonstreze îndeplinirea experienței similare a solicitantului, respectiv prezentarea de certificate/documente/contracte/procese verbale emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, care confirmă derularea proiectelor culturale - vor fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/'copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul”.

angajament pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al solicitantului - Anexa 2.4. în original, semnat și datat, însoțit de orice documente doveditoare care să susțină disponibilitatea contribuției proprii sau atrase - extrase de cont actual, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, documente privind eventuale parteneriate și colaborări în vederea realizării obiectivelor, etc.

Modelul de contract privind finanțarea nerambursabilă (Anexa 4) cu mențiunea ‘Ldc acord cu propunerea de contract fără obiecțiuni” semnat și ștampilat, fără a fi necesară completarea în acesta etapă a altor informații

Plicul II:

 • 1.  cererea de finanțare (Anexa 1) cu anexele la Cererea de finanțare ce fac parte integrantă din documentația de aplicare, respectiv:

• formularele pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli, Anexa 1.1.a și Anexa 1.1.b

 • 2. alte documente relevante privind activitatea solicitantului

 • 3. împuternicire reprezentatnt al solicitantului (Anexa 8, dacă este cazul)

La depunerea documentației se vor prezenta toate informațiile înscrise în formularele anexă la prezentul ghid. Omiterea de informații conduce la respingerea cererii de finanțare.

Documentația de solicitare a finanțării se va depune într-un exemplar îndosariat, la registratura Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor Nr. 5, camera 10, în termenul stabilit și adus la cunoștință publică înainte cu 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere. Orice propunere de proiect depusă după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare și va fi returnată nedeschisă solicitantului. Riscurile transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forța majoră, cad în sarcina solicitantului. Toate costurile privind întocmirea, redactarea și expedierea propunerii de proiect vor fi suportate de solicitant fără a putea emite pretenții autorității finanțatoare în acest sens.

Documentele (Plicul I și Plicul II) se vor introduce într-un plic închis, sigilat corespunzător și netransparent marcat cu: denumirea solicitantului, adresa autorității finanțatoare, inscripția “a nu se deschide înainte de data...........ora........” (conform anunțului publicat cu ocazia lansării

selecției de pro gram e/proiecte/acți uni culturale) și mențiunea “Pentru programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a pro grame 1 or/proiectel or/ acțiunilor culturale pe anul 2015”.

înainte de data și ora limită de depunere a proiectelor solicitantul are dreptul de a-și modifica proiectul numai printr-o solicitare scrisă și motivată în acest sens. Modificările se vor supune aceleiași proceduri ca în cazul primei depuneri, dar plicul va avea specificată și mențiunea "‘Modificări”. După data și ora limită de depunere a proiectelor solicitantul nu mai are dreptul de retragere sau modificare a proiectului. In situația în care lipsește unul dintre plicuri, se va considera că nu există propunere de proiect și are ca efect descalificarea solicitantului.

 • 4.5. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție și selecția ofertelor culturale

 • 4.5.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție se va efectua la sediul Consiliului Județean Brașov și se va urmări ca documentația depusă să fie completă și să îndeplinească criteriile de eligibilitate.

Verificarea conformității administrative va urmări, în principal, existența și forma cererii de finanțare, anexelor și valabilitatea documentelor, precum și eligibilitate, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară.

Autoritatea finanțatoare poate solicita clarificări privind documentele depuse de solicitant. Solicitantul va trebui să transmită răspunsul la solicitările de clarificări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții duce la respingerea cererii de finanțare.

Este exclus din procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care nu îndeplinește condițiile de participare.

 • 4.5.2. Comisia de evaluare și selecție

Selecția ofertelor culturale se face de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale care se va stabili punctajele finale.

Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov pentru fiecare sesiune de selecție în parte. Comisia de selecție constituită la nivelul autorității finanțatoare va fi alcătuită dintr-un număr impar de membrii, după cum urmează:

• Reprezentanți ai autorității finanțatoare

» Specialiști cu o experiență de minim 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare; aceștia nu pot face parte din categoria funcționarilor publici sau a personalului contractul angajat de autoritatea finanțatoare, iar numărul lor trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității finanțatoare.

Fiecare membru al comisiei de evaluare și selecție va semna la începutul fiecărei sesiuni o Declarație de imparțialitate și confidențialitate - Anexa 5

Comisia de evaluare și selecție stabilește ierarhia ofertelor culturale în funcție de valoarea, importanța sau reprezentativitatea acțiunii/ proiectului/ programului cultural pentru domeniul cultural respectiv, pe baza punctajului obținut.

Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autorității finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

 • 4.5.3. Evaluarea propunerilor de proiecte

Proiectele vor cuprinde informații despre scopul, obiectivele specifice, activitățile, costurile asociate și rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori preciși, a căror alegere este justificată.

Evaluarea propunerilor de proiect se efectuează în conformitate cu criteriile din Grila de evaluare.

Criteriile de evaluare sunt grupate în subcriterii.

Fiecare evaluator completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare propunere de proiect, acordând fiecărui subcriteriu punctaje. Punctajul final al unei propuneri de proiect se obține prin calcularea mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare expert în parte, pentru fiecare criteriu de evaluare. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.

Proiectul care nu va obține minim 1 punct Ia unul dintre criterii și/sau subcriterii este considerat neeligibil.

4.5.4. Grila utilizată în evaluarea programelor / proiectelor / acțiunilor culturale

Criterii

U.l. Claritatea viziunii artistice și adecvarea activităților în funcție de ] obiectivele proiectului cultural

PUNCTAJ MAXIM

7

1.2. Caracterul inovator al proiectului cultural și/ sau originalitatea

7

subiectului abordat

2.1. Relevanța proiectului cultural pentru nevoile cultural-științifice definite la prioritățile de finanțare ale Județului Brașov din ghidul solicitantului.

5

2.2. Argumentarea necesității implementării proiectului

(Identificarea. nevoilor și constrângerilor grupului/ grupurilor-țintă vizat/ vizate. In

10

j ce măsură activitățile prevăzute în proiect conduc la satisfacerea/ rezolvarea.

nevoilor culturale identificate ale grupurilor-țintă alese? Este relevantă alegerea grupurilor-țintă în raport cu nevoile culturale identificate?)

2.3. Relevanța proiectului cultural pentru organizația care îl propune și

3

pentru parteneri

3.1.1. In ce măsură concepția generală a proiectului dovedește coerență?

(coerenta activităților în concordanță cu obiectivele propuse; perioada de desfășurare și anvergura proiectului; adecvarea activităților la resursele existente; existența unui calendar de activități clar, adecvat și realist)

10

3.1,2. Care este gradul de implicare și participare a grupurilor-țintă și a beneficiarilor finali în proiectul cultural?

5

3.1.3. în ce măsură proiectul prevede o evaluare a activităților și a rezultatelor proiectului cultural descrisă în indicatori verificabili și obiectivi (studii, cercetări, anchete sociologice, chestionare pentru public și beneficiari, prin care să se evidențieze modul în care au fost satisfăcute nevoile culturale ale grupurilor-țintă)?

5

3,1.4. In ce măsură proiectul identifică riscuri realiste și obiective,

precum și măsuri de prevenire / diminuare a lor?

3.1.5. Măsura în care modalitățile de promovare a proiectului cultural asigură vizibilitatea acestuia în cadrul unui public cât mai larg?

10                j

HL2. Rezultatele si impactul proiectului cultural propus

Are proiectul impact asupra grupului/ grupurilor-țintă? Rezultatele și impactul scontate sunt pozitive și concludente pentru nevoile grupurilor-țintă? Sunt acestea măsurabile și verificabile?

3.3.1. In ce măsură finanțările și cofmanțările depășesc minimul

10

eligibil de 20%:

între 20-30% se acordă 1 punct

10

Mai mult de 30% - până la 40% se acordă 4 puncte

Mai mult de 40% - până Ia 50% se acordă 7 puncte

.........

Peste 50% se acordă 10 puncte_______________ ___________

 • 3.3.2. în ce măsură raportul dintre cheltuielile estimate și rezultatele așteptate este realist și în concordanță cu activitățile planificate?        ;

 • 4.1.  Măsura în care proiectul cultural poate fi continuat după

terminarea finanțării nerambursabile? _____________________

 • 4.2. Măsura în care proiectul generează mecanisme, procese sau produse durabile și contribuie la îmbunătățirea politicilor locale, naționale, europene

Comisia de evaluare analizează eligibilitatea fiecărei cheltuieli incluse în buget. în cazul în care se identifică cheltuieli neeligibile, comisia va propune prin notificare către solicitant, reducerea valorii finanțării nerambursabile cu sumele neeligibile identificate, care vor fi trecute în bugetul proiectului la categoria cheltuieli neeligibile și suportate integral de solicitant. Neacccptarea de către solicitant a cheltuielilor neeligibile conduce automat la descalificarea proiectului.

Ierarhizarea ofertelor culturale se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, alocarea sumelor fac-ându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării. în caz de punctaje egale, va primi finanțare propunerea de proiect cu valoarea finanțării nerambursabile cea mai scăzută.

Proiectele selectate și punctajul obținut de fiecare dintre acestea vor fi publicate pe site-ul www.judbrasov.ro, după aprobarea bugetului pentru anul 2015 și în termenele stabilite de prezentul Ghid.

Pentru a fi selectată în vederea finanțării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total minim de 60 de puncte. întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de alte autorități, ce vor fi depuse conform cerințelor din prezentul ghid.

în cazul în care documentația nu este completă, comisia de selecție și evaluare va solicita prezentarea documentelor lipsă. în cazul în care solicitantul nu prezintă documentele în termenul specificat în solicitare, proiectul este automat respins.

4.6. Comunicarea publică a rezultatului selecției se va afișa pe site-ul Consiliului Județean Brașov, www.judbrasov.ro. Lista va cuprinde proiectele culturale selectate pentru acordarea finanțărilor și punctajul obținut de fiecare dintre acestea precum și proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut de acestea.

 • 4.7. Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de modul de organizare și desfășurare a selecției de proiecte, după publicarea listei finale a rezultatelor sesiunii de finanțare, poate formula o contestație care va fi depusă transmisă autorității finanțatoare.

Contestațiile se pot depune/transmite la sediul autorității finanțatoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției și vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov, în condițiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere. în comisia de soluționare a contestațiilor nu sunt numiți membrii care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale.

Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecției, solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Județului Brașov nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

• Datele de identificare ale contestatarului

 • *  Numărul de referință a cererii de finanțare și titlul proiectului

« Obiectul contestației

« Motivele de fapt și de drept

« Dovezile pe care se întemeiază

« Semnătura reprezentantului legal al contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila (ducă este cazul). Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii.

Solicitantul va fi exclus din procesul de selecție pentru acordarea finanțării și cererea de finanțare respinsă, în cazul în care se dovedește că acesta:

 • •  se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității finanțatoare sau a comisiei de evaluare, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de selecție sau dacă a omis furnizarea acestor informații;

« a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisia de evaluare sau Autoritatea finanțatoare în timpul procesului de evaluare.

« nu a respectat prevederile Ghidului solicitantului în sesiunile anterioare.

în cazul în care organizațiile sau persoanele se dovedesc a fi vinovate de cele de mai sus. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a le exclude definitiv de la finanțările ulterioare.

Numărul de participant! la procedura de selecție nu este limitat. In cazul în care există un singur participant, procedura de selecție se repetă. In cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia. Dacă nici în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câștigător, autoritatea va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile. în ambele situații, sumele neatribuite rămân la dispoziția Județului Brașov pentru a fi utilizate conform legislației privind bugetele locale.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităților finanțatoare.

Procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă încheiate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Capitolul 5. Contractul de finanțare

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare

Solicitanților ale căror propuneri de proiect au fost selectate li se va propune un contract de finanțare, în conformitate cu contractul-cadru de finanțare nerambursabilă (Anexa 4).

Contractul se încheie între Județul Brașov și beneficiarul finanțării și va fi semnat pe fiecare pagină. Din partea solicitantului persoană juridică, contractul va fi semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri data în condițiile legii. (Anexa 8)

Contractul de finanțare nerambursabilă se întocmește în 3 exemplare originale, un exemplar pentru beneficiar și două pentru autoritatea finanțatoare.

Contractarea finanțărilor se va face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor finale ale evaluării. Va pierde finanțarea solicitantul care nu se prezintă, în acest termen, la semnarea contractului. La semnarea contractului de finanțare beneficiarul este obligat să semneze o declarație de imparțialitate (Anexa 3)

Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării celor două rapoarte, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut mai sus.

Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabilc prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile. Orice act adițional va putea viza doar modificări privind perioada de desfășurare a activităților, fără a modifica data finală de implementare.

Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia, în cazul în care valoarea totală a proiectului crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată față de finanțarea nerambursabilă maximă aprobată este suportată în întregime de beneficiar.

Prezentul Ghid se completează cu normele legale în materie.

 • 5.2. Obligațiile beneficiarului

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere programul/ proiectul/ acțiunea culturală pentru care primește finanțare cu respectarea legislației naționale.

Beneficiarul are obligația de a implementa programul/ proiectul/ acțiunea culturală pentru care s-a semnat un contract de finanțare, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și cererea de finanțare aprobată.

Dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare programul/ proiectul/ acțiunea culturală în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, acesta trebuie să își asume eșecul parțial sau total în realizarea obligațiilor.

în acest caz, Județul Brașov are dreptul de a întrerupe plățile, de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată, fiind exonerat de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Contribuția din fondurile publice poate fi redusă și/ sau Autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, de drept, fâră somație, punere în întârziere sau judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricăror despăgubiri de orice fel.

Alte obligații ale beneficiarului finanțării:

® Să furnizeze Județului Brașov, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare, orice informație cu privire la derularea programului/ proiectului/ acțiunii culturale, pe care acesta o poate solicita;

» să emită facturi pentru fiecare tranșă eliberată de autoritatea finanțatoare;

• să prezinte în original și în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”, documente justificative întocmite, conform noianelor legale în vigoare: OMFP nr. 1917/2005, Legea nr. 571/2003, HG nr. 44/2004 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, OMFP nr, 3512/2008, asupra cheltuielilor după cum urmează:

« în termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea acțiunilor prevăute la art. 1, aferente fiecărei tranșe plătite beneficiarului;

« în termen de 30 zile calendaristice de la finalizarea acțiunilor prevăute la art. 1, aferente ultimei tranșe plătite beneficiarului;

 • •  să restituie în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării somației de plată. Județului Brașov, sumele nejustificate sau justificate necorespunzător, precum și penalitlile aferente acestora, calculate potrivi dispozițiilor legale în vigoare;

 • •  Să prezinte Județului Brașov rapoarte intermediare și raportul final depuse în termenul stabilit prin contractul de finanțare;

« să documenteze foto/ video/ audio activitățile/ evenimentele programului/’ proiectului/ acțiunii culturale intr-un mod din care să rezulte data și locul desfășurării lor, participând i, publicul, și orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont și/ sau ar putea contribui la validarea rapoartelor intermediare/finale și să le atașeze la rapoartele intermediare/fmale (Ex: articolele de presă, fotografii ale locației programului/ proiectului/ acțiunii culturale, fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul programului/ proiectului/ acțiunii culturale din care sa reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare, copii după publicații, liste de prezență, etc.);

 • •  să atașeze la raportele intermediare/fmale câte un exemplar/ o mostră din materialele publicitare, de promovare sau de orice altă natură realizate - acolo unde nu este posibil (de ex. există un singur exemplar, ca în cazul bannerelor) beneficiarul trebuie să obțină o dovadă foto/ video/ audio a realizării acestora;

» să trimită și către Județul Brașov mesajele de informare/ promovare.

® să promoveze denumirea autorității finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/programelor/a.cțiunilor finanțate, astfel:

‘Trogram/proiect/acțiune cultural/ă fmanțat/ă de Consiliul Județean Brașov”

® să respecte procedurile de achiziții din fonduri publice conform reglementărilor legale în vigoare și să aibă în vedere prevederile art. 8 alin 5 din OG nr. 2/2008, conform căruia „finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit”;

 • •   să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu.

 • •  Să prezinte Județului Brașov documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (documentele originale - pentru verificarea conformității și un exemplar de documente în copie lizibilă, purtând mențiunea "conform cu originalul”, semnate și ștampilate de beneficiar). Documentele justificative se depun pentru întreg bugetul aprobat a! proiectului (inclusiv contribuția proprie beneficiarului sau sumele atrase de la terți). Documentele justificative (decontul) se depune, la camera 101, Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport. După verificarea conformității copiilor cu originalul, documentele originale se returnează beneficiarului, în aceeași zi și în prezența reprezentantului beneficiarului, iar documentele în copie se înregistrează de depunător la Registratura Consiliului Județean Brașov.

în termen de maximum 30 zile de la data finalizării ultimei activități se va trimite Autorității finanțatoare raportul final. în cazul în care, după verificarea rapoartelor intermediare sau finale, Autoritatea finanțatoare îi solicită beneficiarului clarificări în legătură cu activitățile derulate sau cu modalitatea de decontare a finanțării nerambursabile, beneficiarul are obligația de a răspunde în scris, respectând strict termenul stabilit de Autoritatea finanțatoare.

Raportările vor fi întocmite în limba română, și vor fi depuse, la sediul Consiliului Județean Brașov, prin registratură. Termenul limită pentru depunerea rapoartelor este cel stipulat în contractul de finanțare.

 • 5.3. Decontarea cheltuielilor

Pentru a fi aprobată, o cheltuială trebuie să fie eligibilă. Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face în conformitate cu prevederile prezentului Ghid.

Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face luând în considerare următoarele aspecte:

 • •  cheltuiala a fost realizată pentru programul/ proiectul/ acțiunea culturală (este dovedită legătura directă cu programul/ proiectul/' acțiunea culturală);

® cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a programului/ proiectului/ acțiunii culturale, pentru activități și plăți realizate după semnarea contractului de finanțare;

 • •  cheltuiala a fost aprobată în buget;

« beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată, conform precizărilor de mai jos, pentru fiecare tip de cheltuială;

 • *  beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost aprobată cheltuială în cauză.

Pentru a fi aprobate, documentele prezentate vor îndeplini următoarele condiții obligatorii pentru stabilirea eligibilității cheltuielii:

® Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării sau pe numele partenerului (partenerilor), după caz;

« Sunt emise în perioada de desfășurare a programului / proiectului / acțiunii culturale;

® Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate în legătură cu activitățile programului/ proiectului/ acțiunii culturale;

 • ♦  Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate și ștampilate);

® Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont);

® Toate documentele justificative externe (emise de un prestator din afara României către beneficiarului finanțării, către partener (parteneri) sau către participanții la proiect se vor prezenta la decont însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată, semnată și ștampilată de un traducător autorizat. Traducerea nu trebuie legalizată!

LA EFECTUAREA DECONTULUI:

 • •  Beneficiarii vor îndosaria documentele în ordinea activităților și a prezentării lor în raport;

 • •  Documentațiile de decont vor conține, în mod obligatoriu, elementele de identificare a proiectului: nume beneficiar, denumire proiect, titlu proiect, nr. ; contract finanțare etc;

 • •  Dosarele de decont vor include un opis al documentelor depuse, semnat și ștampilat de către beneficiar;

 • •  Documente aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, camera 101, unde se va verifica conformitatea documentelor în copie cu originalul acestora și conținutul opisului, în prezența reprezentantului beneficiarului. După verificare, documentele originale vor fi returnate beneficiarului, în aceeași zi, iar î documentele în copie vor fi înregistrate,

 • •  Verificarea cheltuielilor se va face pentru valoarea totală a proiectului, nu doar pentru finanțarea nerambursarilă acordată.

 • 5.4. Efectuarea plăților

Finanțările se acordă în tranșe, prin virament bancar în contul beneficiarului, din bugetul propriu al Județului Brașov, pe baza facturii emise de beneficiar pentru fiecare tranșă. Plățile se efectuează în lei.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc prin contractul de finanțare, în baza bugetului estimativ și în funcție de perioada de implementare a proiectului. Pentru proiectele cu durata de implementare mai mică de o lună, finanțarea se acordă într-o singură tranșă.

Prima tranșă se acordă la începutul proiectului, după semnarea contractului de finanțare și nu poate fi mai mare de 30% din totalul finanțării nerambursabile acordate. Următoarele tranșe se acordă în baza documentelor justificative pentru tranșa anterioară, prezentate de către beneficiar.

Tranșele următoare se acordă în funcție de calendarul stabilit la semnarea contractului între beneficiar și Autoritatea finanțatoare, după validarea rapoartelor respective, în baza solicitării scrise a beneficiarului.

Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Anexa I

CERERE DE FINANȚARE-CADRU

TITLUL PROIECTULUI:......................................................................................

I. Solicitantul

L Date de identificare

Nume legal, complet al solicitantului:

Cod fiscal/ CNP pt. persoană fizică autorizată:

Adresă sediului:

Adresă de corespondență:

Număr de telefon:

Număr de fax:

E-mail:

Web site:

Reprezentantul legal sau împuternicitul solicitantului: (nume complet și tel./e-mail)

2. Date cont bancar/trezorerie

Este de preferat ca banca să fie localizată în țara în care este înregistrat sediul solicitantului.

Cont IBAN

Numele băncii/ Trezoreria

Adresa Băncii/ Trezoreria

...... ..

 • 3. Descrierea solicitantului (maxim o pagină)

  • 3.1. Când a fost înființată organizația dvs. și când și ~a începui activitatea?

  • 3.2. Care sunt în prezent principalele activități ale organizației dvs.?

  • 3.3. Echipa de proiect

 • 4. Resurse (maxim o pagină)

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a resurselor diverse la care are acces organizația dumneavoastră, cu referire la resursele financiare, umane, tehnice, orice alte resurse ce ar putea contribui la implementarea proiectului

II. Programul/Proiectul/Acțiunea culturală

 • 1. Informații despre proiect

  • 1.1. Titlul proiectului

(Titlul trebuie să fie clar, concis și ușor de reținut, să exprime clar obiectivul proiectului, să trezească curiozitatea, să fie descriptiv)

 • 1.2. Localitatca/localitățile în care se derulează

 • 1.3. Domeniul căruia i se adresează proiectul:

 • 1.  Creativitate contemporană a județului Brașov în contextul principiilor “Europei Creative”:

® Proiecte de cooperare transnațională

 • *  Mobilitate și promovarea creatorilor

 • *  Profesionalizarea și întărirea capacității sectoarelor culturale și creative la nivel transnațional

 • 2.  Aniversări istorice și personalități istorice și culturale ale județului Brașov în istoria și cultura Europei, conform Anexei 9

 • 3.  Promovarea în spiritual mul ticul turalității a valorilor istorice și culturale ale județului Brașov prin participarea la evenimente naționale și internaționale.

 • 4.  Promovarea evenimentelor cultura!-științifice și a abordărilor muitudisciplinare

Se vor bifa unul sau mai multe domenii în funcție de adresabilitate. Proiectul care nu se adresează niciunui domeniu definit nu este eligibil pentru finanțare.

1.4. Suma solicitată de la bugetul autorității finanțatoare

Costul total al proiectului - lei -

Cheltuieli eligibile

- lei -

Cheltuieli neeligibile

- lei ~

Total, din care:

~ Iei -

Suma solicitată de Ia

Autoritatea Finanțatoare

- lei -

Cofînanțare proprie sau atrasă din costul total al proiectului

- Iei -

1-2+5

2-3 + 4

3

4

5

 • 1.5. Scop și Obiective (maxim 1/2 pagină)

Descrieți scopul și obiect! vul(ele) generale și obiectivele specifice ale proiectului cultural.

 • 1.6. Grupurile țintă și beneficiarii (maxim 1/2 pagină)

 • 1.6.1. Grupuri țintă (cui îi este adresat proiectul)

 • 1.6.2. Beneficiari:

o direcți ~ precizați categoria și numărul beneficiarilor implicați direct în proiect (participând, public, etc.)

o indirecți - categoria și numărul estimat al celor care vor beneficia în mod indirect de proiect

1. 7. Argumentarea, necesității implementării proiectului (maxim 3 pagini) Scurtă descriere a contextului în care se va realiza proiectul cultural Prezentați nevoile și oportunitățile adresate de proiect, justificarea nevoii/oportunității pentru realizarea proiectului, oferta culturală existentă, evoluția cererii de acțiuni culturale, etc.

Menționați aspecte care cresc relevanța proiectului propus: caracterul inovator, impactul

2

asupra organizației beneficiare și partenerilor, asupra publicului, grupurilor țintă, etc.

 • 1.8. Durata proiectului și descrierea detaliată a. activităților (maxim 10pagini)

Vă rugăm realizați succint planul de activități în ordine cronologică. Includeți titlul activității și o descriere detaliată a fiecărei activități avute în vedere pentru a produce rezultatele, specificând rolul fiecărui partener (sau asociați sau sub~contractori). Includeți planificarea financiară și în timp a fiecărei activități pe toată durata proiectului. Pe lângă activitățile specifice, includeți activitățile de pregătire, monitorizare și evaluare necesare. Descrieți detaliat metodele de implementare, gradul de implicare și participare al grupurilor țintă și beneficiarilor finali, motivele pentru alegerea metodologiei propuse, metodele de promovare și vizibilitate (cum veți promova evenimentele și produsele proiectului, cum veți asigura vizibilitatea proiectului și a finanțatorului), riscurile și dificultățile care ar putea influența negativ derularea proiectului, măsuri dc prevenire a acestora.

 • 2. Rezultate verificabile și măsurabile și impactul proiectului cultural (maxim 1 pagină)

(se va indica unitatea de măsură)

 • 2.1. Rezultatele imediate anticipate

 • 2.2. Produsele proiectului cultural (ex. Publicații, CD-ROM-uri, website)

 • 2.3. Impactul proiectului cultural (efecte scontate pe termen mediu și lung)

 • 4. Evaluarea proiectului cultural (maxim 1 pagină)

Vă rugăm prezentați modul în care veți evalua rezultatele și impactul proiectului. Menționați metodele, indicatorii și sursele de informare utilizate pentru evaluarea proiectului. Precizați indicatori verificabili și obiectivi (studii, cercetări, anchete sociologice, chestionare pentru public și beneficiari, prin care să se evidențieze modul în care au fost satisfăcute nevoile culturale ale grupurilor'-țintă)

 • 5. Continuitatea și sustenabilitatea proiectului cultural (maxim 1 pagină)

Prezentați succinct posibilitățile de continuare/repetare a proiectului cultural după terminarea finanțării. Descrieți în ce măsură proiectul generează mecanisme, procese sau produse durabile.

Vă rugăm să faceți distincția între următoarele 3 dimensiuni ale sustenabilității pe termen scurt și lung:

 • (a) aspectul financiar (cum. vor fi finanțate activitățile după încetarea finanțării nerambursabile?)

 • (b) nivelul instituțional (Vor mai funcționa structurile care susțin implementarea activităților la sfârșitul prezentului proiect? Va exista “proprietate" locală, asupra rezultatelor proiectului?

 • (c) nivelul politicilor (Care va fi impactul structural al proiectului - ex. va conduce acesta la îmbunătățirea, legislației, codurilor de conduită sau metodelor, etc?).

Notă: Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie completate cu informații!!!

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli

r                                           ■'       .........

Denumirea indicatorilor

Valoarea contribuției

- Iei -

% din valoarea totală

Venituri, din care:

I. Contribuția beneficiarului (proprie)

2. Alte surse

(se vor nominaliza)

3. Finanțare nerambursabilă solicitată Județului Brașov

TOTAL GENERAL

Cheltuieli                                                                                                   - lei -

Denumirea indicatorilor (categorii de cheltuieli)

Unitatea de măsură

----- - ------------

£

S* Q-

Valoarea/ unitatea de măsură

Total (TVA inclus)

Contribuția

solicitantului

Alte surse (se specific partenerul și contribuția)

Suma solicitată de Ia

Județul

Brașov

A. CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Premii acordate

participanților

2. Onorarii

3. Diurna (acordată în condițiile legii)

4. Cheltuieli materiale și servicii, din care:

4. E Cazare pentru narticipanți, invitați,

.2. Masa pentru participanți invitați, (cumulat cu cheltuielile administrative-maximum 20% din totalul finanțării ncrambursabile acordate)

4.3, Transport intern și/ sau internațional participanți, invitați, echipa de proiect

4.4. Achiziția de servicii

5. Cheltuieli          i

specifice, din care:

1

5.1. închirieri de spații, aparatură, mijloace de transport

5.2. Acțiuni promoționale și de publicitate

5.3. Tipărituri

5.4. Materiale consumabile necesare implementării proiectului

6. Cheltuieli administrative, din care: (cumulat cu cheltuielile de masa-maximum 20% din

Halul finanțării nerambursabile acordate)

7. Cheltuieli cu dotări independente (nu vor depăși 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate)

B. CHELTUIELI NEELIGIBILE

8. Alte cheltuieli

I

TOTAL

Solicitant.........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Plan de activități

Beneficiar.......................................

Activitățile din cadrul programului/ proiectului/acțiunii culturale..............................

Se completează câte un tabel pentru fiecare perioadă de implementare stabilită în planul de activități al proiectului în parte

Nr. Denumirea crt. activității


Perioada de desfășurare


Natura cheltuielilor


Nr. de

participanți


Total


Costul acțiunii

- lei (RON) -


Alte mențiuni


Contribuție Contribuție Județul proprie sau Brașov atrasă


TOTAL

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Parteneriat și participare locală

Organizații partenere în realizarea proiectului cultural

Partener nr. 1

Numele întreg al instituției / organizației:

Acronim (unde este cazul):

Statut juridic:

Cod fiscal:

Cont bancar/banca/'trezoreria

Adresa oficială:

Adresa poștală:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Web site:

Vă rugăm să multiplicați tabelul pentru fiecare partener în parte, dacă este cazul.

Subsemnatul ( a)..............................................................................................(piume/prenume)

........................................................ (date   de identificare), reprezentant împuternicit al

(denumirea / numele solicitantului) în calitate de solicitant la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru pro gram e/proiecte/acți uni cultarale, declar pe proprie răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informațiile de mai jos sunt reale.

Denumirea liderului....................................................................................................................................,

Agenție/filială/sucursală a liderului în țara autorității finanțatoare, dacă este cazul

Adresa sediului............................................................................................................................................

Telefon..............................Fax..............................E-mail.............

3        Denumirea, adresa și datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere

 • a)   ..............................................................................................

 • b)  ..............................................................................................

 • c)   ..............................................................................................

Etc...............................................................................................

Semnătură solicitantului sau a. reprezentantului solicitantului ................................................

Numele și prenumele semnatarului                     ......................................................

Capacitate de semnătură                               .......................................................

Notă: Acordul de parteneriat, va fi anexat cererii de finanțare și trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații:

ACORD DE PARTENER1AT

Art. 1 Părțile, constituite din următorii:

L numele complet al instituției, cu sediul în adresa, sediului, codul fiscal având calitatea de Lider de proiect (partener 1)

 • 2.  numele complet al instituției, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de ■ Partener 2

 • 3,  numele complet al instituției, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului

au convenit următoarele:

Art 2 Obiectul

 • 1.  Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția

fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului/programului/acțiunii culturale: ...................................................................................[titlul], care este depus în cadrul sesiunii de selecție pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru programe/proiecte/acțiuni culturale.

 • 2. Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului/

 • 1. Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din cererea de finanțare -■ care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

Organizația                             Roluri și responsabilități

Se vor descrie activitățile și sub activitățile pe care fiecare partener trebuie să le desfășoare, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare

Lider de proiect (Partener 1)

Partener 2

Partener n

 • 2. Partenerii vor asigura contribuția la co-fmanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este

precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția

Valoarea contribuției (în lei)precum și

Valoarea, contribuției la valoarea totală, a. proiectului (%)

Lider de proiect (partener 1)

Partener 2

Partener n

Total

 • 3. Plăți

Toate plățile pentru, proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din contul deschis............................................la..............................................

Plățile către parteneri pentru activitățile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de proiect (partener 1).

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informații: Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; Linia de buget din proiect corespunzătoare activității.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zzdl/a:a:aa (dala depunerii cererii de finațare) și 31 decembrie 201.6.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (partenerului 1).

 • 1. Drepturile liderului de proiect

 • (1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor intermediare/finale, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

 • 2.  Obligațiile liderului de proiect

 • (1) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și Ie va furniza copii ale rapoartelor intermediare/finale și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către autoritatea finanțatoare. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, Liderul de proiect (partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea autorității finanțatoare.

 • (4) Liderul de proiect se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare privind achizițiile publice, prin verificarea documentațiilor de atribuire aferente.

 • (5) Liderul de proiect va înainta autorității finanțatoare documentele justificative, rapoartele intermediare / finale etc., conform procedurii.

 • (6) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de decontare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (7) în cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofmanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • (8) în cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor 2, 3, n

 • 1. Drepturile partenerilor 2, 3, n

 • (1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de decontare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să Ii se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către autoritatea finanțatoare.

 • 2. Obligațiile partenerilor 2, 3, n

 • (1) Partenerii sunt obligați să pună 1a. dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (2) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică.

 • (3) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către autoritatea finanțatoare sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate de autoritatea finanțatoare.

 • (4) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor intermediare/finale.

 • (5) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Art. 7 Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea echipamentelor/dotărilor/bunurilor achiziționate prin proiect pe o perioadă de cel puțin 1 an după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate din finanțarea nerambursabilă. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, dotărilor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării nerambursabile pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Art. 8 Dispoziții finale

 • (1) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășură activități economice în scopul obținerii de profit din echipamentele achiziționate prin proiect.

 • (2) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășura alte activități economice în scopul obținerii de venituri din echipamentele/bunurile/dotările achiziționate prin proiect, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți (infrastructura și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinație decât cea principală).

 • (3) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

 • (4) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (5) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în număr.de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus un exemplar (pentru autoritatea finanțatoare).

Semnături

Lider de

Numele, prenumele și funcția reprezentantului

Semnătura    Dala, și locul

proiect

legal al organizației

semnării

(Partener I)

Partener 2

Numele, prenumele și funcția reprezentantului

Semnătura   Data și locul

legal al organizației

semnării

Partener n

Numele, prenumele și funcția reprezentantului

Semnătura Data și locul

legal al organizației

semnării.

DECLARAȚIE

Subsemnatul ________„____________, domiciliat în localitatea ____________________str.

___ ________________________________ nr. ________, bl. __________, ap. ____________, sectorul/județul __________________, codul poștal _____________posesor al actului de identitate ________ seria ____________~_ nr. ________________, codul numeric personal ______________________ în calitate de reprezentant al solicitantului _________________________, declar că am luat cunoștință de:

 • - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/ 1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 350/ 2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ghidului solicitantului.

Declar pe propria răspundere că persoana fizică/persoana juridică pe care o reprezint:

 • a.  nu a contractat pentru aceeași activitate nonprofit decât o singură finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare în decursul anului fiscal 2015, iar în cazul în care contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare.

 • b.  și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țară în care sunt stabilit;

 • c.  nu a comis o gravă greșeală în materie profesională sau și~a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens

 • d.  nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu este deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • e.  nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională sau pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

fi nu are conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • g.  nu se află în incapacitate de plată;

 • h.  nu furnizează informații false în documentele prezentate.

Cunoscând pedeapsa prevăzută, de ari, 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant le gal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

IDENTIFICARE FINANCIARĂ

TITULARUL CONTULUI                     |

Denumire

î

Adresa

Localitatea/' Județul

Cod poștal

Țara

Persoana de contact

Telefon/ Fax

E-mail

BANCA

Denumire1             1

------ - .......... '

Adresa                  j

Localitatea/ Județul

Cod poștal

„ ... ~ . .... „ .......

Țara

Număr cont

Cod IBAN

Data2 și Semnătura reprezentantului j Data și Semnătura titularului contului băncii, Ștampila băncii3

eurcpass


Curriculum vitae

Europass


Inserați fotografia, (rubrică facultativă)

Informații personale

Nume / Prenume Nume, Prenume

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Telefon(oane)

Mobil:


Fax(uri)

E-mail(uri)

Național itate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Rolul propus in cadrul

proiectului

Experiența profesională

Perioada Menționați separat fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare


Perioada Menționați separat fiecare forma de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent


Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Nivelul în clasificarea națională sau internațională


Aptitudini și competențe

personale


Limba(i) maternă(e)


Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă


Limbați) străină(e)

cunoscută(e)

Autoevaluare

Nivel european (*)


A

Înțelegere

Ascultare        Citire


Vorbire           Scriere

Participare la Discurs oral Exprimai conversație                   e scrisă


Limba


Limba

CV Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi

Străine


Competențe și abilități sociale


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite


Competențe și aptitudini organizatorice


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.


Competențe și aptitudini

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost

tehnice

dobândite.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Competențe și aptitudini artistice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Alte competențe și aptitudini


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere

Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria.

Informații suplimentare

Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.

Anexe

Enumerat! documentele anexate CV-ului.

Data.............................

Semnătura titularului............................

Solicitant

(denumire/numele)

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE

Subsemnatul_________________________________ _______________________________(numele), posesor al actului

de identitate ______ (lipul actului) seria ______ nr. ___________________, emis de

_______________________ (emitent) la data de ___________5 cod numeric personal __ ______ _ __, având încheiat în prezent contract de muncă pe perioadă determinată /

nedeterminată / contract de prestări de servicii / angajament de participare (se completează cw

varianta reală) cu __________________________„_______ (denumirea/ numele organizației), declar

că voi fî disponibil pe perioada de implicare pentru poziția de ________ ________________________________ la realizarea proiectului .........................................

................................................................................. în cazul în care acest proiect va fi implementat de către _____________________~_____(denumirea / numele solicitantului).

Data completării ______ ______

______________ (numele și prenumele persoanei)

______ ______ ____________(semnătura)

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii ..............................

Angajament pe propria răspundere privind cofmanțarea

Subsemnatul _ _____________________________________________ (nume, prenume), posesor al CI seria

. m.             , eliberată de_______________, CNF __ _________________________/ pașaport nr. _______________ ___________,

eliberat de________, în calitate de __________________________ (reprezentantul legal / împuternicii}

al__     _ ___________(denumire solicitant), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit

de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez proiectul _________ ______[titlulproiectului] în condițiile descrise în Ghidul de finanțare și mă angajez la următoarele:

 • 1.  să furnizez contribuția proprie, în cuantum de......% (dar nu mai puțin de 20%) din valoarea

totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus spre finanțare

 • 2.  să finanțez toate costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului

 • 3.  să asigur capacitatea operațională și administrativă necesare pentru a implementa proiectul (resurse umane suficiente și resurse materiale necesare) ;

De asemenea, declar că sunt de acord cu toți termenii și condițiile prevăzute în Ghidul de finanțare și în conformitate cu normele legale în vigoare.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele Consiliului Județean Brașov, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum acesta este definit mai sus și de asemenea, mă oblig să informez Consiliul Județean Brașov despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura și ștampila:

CONTRACT

Nr...................din....................

Privind Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2015

L PĂRȚILE CONTRACTULUI

Părțile contractante sunt:

Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov B-dul Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și contul IBAN nr. RO74TREZ13124590220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentat legal prin domnul Aristotel Căncescu, președintele Consiliului Județean Brașov, denumit în continuare autoritate finanțatoare.

și

........................... cu sediul în localitatea


județul ......................, telefon/fax ....................

juridice prin Sentința civilă nr...... din......... a

......................................... și cont


la.............................., reprezentată legal prin

calitatea de coordonator de program, și.............

în continuare beneficiar.


......... , str....................... nr........., ........ înregistrată în Registrul persoanelor Tribunalului............ având  cod fiscal

............................... deschis ............, cu funcția de................, având ............., responsabil financiar, denumită


între părți a intervenit următorul contract, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare (Ordonanța de Urgență nr,51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, modificată și completată cu Ordonanța Guvernului nr. 2/2008, Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și Hotărârea Consiliului Județean nr........din........)

II. OBIECTUL, VALOAREA ȘI DURATA CONTRACTULUI

ArtL (1) Obiectul contractului îl constituie acordarea finanțării nerambursabile pentru programul/ proiectul/ acțiunea culturală.........................................................................

 • (2) Costul total al programul/ proiectul/ acțiunea culturală ___ _

Cheltuieli eligibile

- lei -

Costul total al

proiectului

- lei ~

Total, din care:

- lei -

Suma solicitată de la

Autoritatea Finanțatoare

„ Iei -

...... — —

Cofmanțare proprie sau atrasă din costul total al proiectului

- Iei -

Cheltuieli neeligibile

- Iei ~

1—2 + 5

2 — 3 + 4

3

4

.........................................

(3) Documentele contractului: ghidul solicitantului, cererea de finanțare și toate anexele acestora, declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 3 la ghid).

Art.2. (I) Autoritatea finanțatoare repartizează beneficiarului suma de.........................lei

pentru finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art.I, reprezentând .........% din totalul

cheltuielior eligibile de.................lei.

(2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. în cazul în care valoarea totală a proiectului crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată față de finanțarea nerambursabilă maximă aprobată este suportată în întregime de beneficiar.

Art.3. Contractul intră în vigoare Ia data semnării Iui de către părți și este valabil până la data de 15 decembrie 2015 și reprezintă data limită până la care trebuiesc finalizate activitățile contractului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile.

HI. DREPTURILE PĂRȚILOR

Art.4. Drepturile autorității finanțatoare:

 • - să verifice modul în care este utilizată suma alocată pentru realizarea obiectului contractului;

 • - să i se restituie sumele neutilizate, sau justificate necorespunzător, în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării oricăror deficiențe/inadvertențe în ceea ce privește sumele alocate;

 • - în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării plăților sau diminuarea sumei repartizate, după caz;

 • - dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare programul/ proiectul/ acțiunea culturală în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, acesta trebuie să își asume eșecul parțial sau total în realizarea obligațiilor, Județul Brașov are dreptul de a întrerupe plățile, de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată, fiind exonerat de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • - contribuția din fondurile publice poate fi redusă și/ sau Autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricăror despăgubiri de orice fel.

Art.5. Drepturile beneficiarului:

~ să i se vireze în cont suma de ...................lei, TVA inclus, reprezentând finanțarea

nerambursabilă a Județului Brașov. în tranșe, ținând cont de planul de activități al proiectului, după cum urmează;

 • IV.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.6. Obligațiile autorității finanțatoare;

 • - să urmărească realizarea programului/proiectului/ acțiunii pentru care a acordat finanțarea

 • - să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de beneficiar la decont, atât pentru contribuția Județului Brașov cât și pentru contribuția proprie sau atrasă.

 • - să întocmească rapoarte de specialitate, prin Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport, privind modul de îndeplinire al activităților proiectului

Art.7. Obligațiile beneficiarului:

 • - să realizeze programul/proiectul/acțiunile prevăzute la art. 1

 • - să utilizeze suma prevăzută la art. 2., pe categoriile de cheltuieli cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli

 • - să contribuie cu................% (minim 20%) din valoarea totală a finanțării nerambursabile,

acțiunilor/activităților prevăzute la art. 1.

 • - să furnizeze Județului Brașov, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare, orice informație cu privire la derularea programului/ proiectului/ acțiunii culturale, pe care acesta o poate solicita;

 • - să emită facturi pentru fiecare tranșă eliberată de autoritatea finanțatoare;

 • - să prezinte în original și în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul", documente justificative întocmite, conform normelor legale în vigoare; OMFP nr. 1917/2005, Legea nr. 571/2003. HG nr. 44/2004 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003., OMFP nr, 3512/2008, asupra cheltuielilor după cum urmează:

o în termen de 15 zile calendaristice de Ia finalizarea acțiunilor prevăute la art. 1, aferente fiecărei tranșe plătite beneficiarului;

o în termen de 30 zile calendaristice de la finalizarea acțiunilor prevăute la art. 1, aferente ultimei tranșe plătite beneficiarului;

 • - să restituie în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării somației de plată, Județului Brașov, sumele nejustificate sau justificate necorespunzător, precum și penalitțile aferente acestora, calculate potrivi dispozițiilor legale în vigoare;

 • - să prezinte rapoartele intermediare și finale privind gradul de îndeplinire a! obiectului contractului; rapoartele se depun la Registratura Consiliului Județean Brașov, cam. 10, împreună cu decontul aferent fiecărei perioade stabilite în planul de activități al proiectului; beneficiarul va descrie în cadrul raportului/ rapoartelor intermediare și final toate activitățile desfășurate, aferente programului/proiectului/ acțiunii culturale

~ să documenteze foto/ video/ audio activitățile/ evenimentele programului/ proiectului/ acțiunii culturale într-un mod din care să rezulte data și locul desfășurării lor, pârtieipanții, publicul și orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont și/ sau ar putea contribui ia validarea rapoartelor intermediare/finale și să le atașeze la rapoartele intermediare/finale (Ex: articolele de presă, fotografii ale locației programului/ proiectului/ acțiunii culturale, fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul programului./ proiectului/ acțiunii culturale din care sa reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare, copii după publicații, liste de prezență, etc.)

 • - să atașeze la raportele intermediare/finale câte un exemplar/ o mostră din materialele publicitare, de promovare sau de orice altă natură realizate - acolo unde nu este posibil (de ex. există un singur exemplar, ca în cazul bannerelor) beneficiarul trebuie să obțină o dovadă foto/ video/ audio a realizării acestora;

 • - să trimită și către Județul Brașov mesajele de informare/' promovare.

 • - să promoveze denumirea autorității finanțatoare ~ Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/programelor/acțiunilor finanțate, astfel:

“Program/proiect/acțiune cultural/ă fmanțat/a de Consiliul Județean Brașov”

 • - să respecte procedurile de achiziții din fonduri publice conform reglementărilor legale în vigoare și să aibă în vedere prevederile art. 8 alin 5 din OG nr. 2/2008, conform căruia „finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit”;

 • - să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu

~ Să prezinte Județului Brașov documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (documentele originale - pentru verificarea conformității și un exemplar de documente în copie lizibilă, purtând mențiunea "conform cu originalul”, semnate și ștampilate de beneficiar). Documentele justificative se depun pentru întreg bugetul aprobat al proiectului (inclusiv contribuția proprie beneficiarului sau sumele atrase de la terți). Documentele justificative (decontul) se depune, la camera 101, Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport. După verificarea conformității copiilor cu originalul, documentele originale se returnează beneficiarului, în aceeași zi și în prezența reprezentantului beneficiarului, iar documentele în copie se înregistrează de depunător la Registratura Consiliului Județean Brașov,

 • V. FORȚA MAJORĂ

Art.8. (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

(2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract. Iară ca nici o parte să poată pretinde daune - interese.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTELE!

Art.9. (1) Prezentul contract de cooperare intră în vigoare la data semnării Iui de către părți și încetează odată cu neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.6.

 • (2) în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

 • (3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul.

VIL RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ArLIO. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art.lL (1) Nerespectarea de către beneficiară a obligațiilor asumate prin contractile de acordare a finanțărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parțial sau integral a sumelor primate, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condițiile legii.

 • (2) Pentru nerestituirea sumelor nejustificate sau justificate corespunzător în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării somației de plată, instituția finanțatoare va perceape penalități de 0,06% pe fiecare zi de întârziere, din suma datorată, până la plata integrală a sumelor datorate.

 • (3) Nerespectarea prevederilor privind promovarea denumirea autorității finanțatoare -■ Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiecteior/programelor/acțiunilor finanțate, se sancționează prin diminuarea cu 20% a finanțării nerambursabile acordate.

Art!2. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile din fonduri publice este supus controlului autorității finanțatoare, respectiv a Curții de Conturi și a oricărei instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art!3. (1) Modificarea sau completarea clauzelor prezentului contract se va putea face numai prin acte adiționale semnate de cele două părți.

 • (2) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

 • (3) Orice act adițional va putea viza doar modificări privind, perioada de desfășurare a activităților, fără a modifica data finală de implementare.

 • (4) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile. Orice act adițional va putea viza doar modificări privind perioada de desfășurare a activităților, fără a modifica data finală de implementare.

 • IX. LITIGII

Art.14. (1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor de judecată competente.

Ari. 15. Regimule de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii, Curtea de Conturi având calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării activității non profit finanțate din fonduri publice și asupra structurii ne guv ernamental e.

 • X. DISPOZIȚII FINALE

Art.16. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Ari. 17. Prezentul contract s-a. semnat astăzi în 3 (trei) exemplare, 2 (două) pentru Județul Brașov și 1 (unul) pentru beneficiar.

Autoritatea Finanțatoare,                                                     Beneficiar,

“De acord ca propunerea de contract fără obiectiuni ”

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal./împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

- pentru membrii comisiei de evaluare-

Subsemnatul ......................................,    domicialiat în localitatea........................,

str....................., nr......................, bl................., ap......, et......., sc........, sectorul/județul............, cod

poștal..........., posesor al actului de identitate...... seria......... nr..................... codul numeric

personal........................................................................................, membru în Comisia de evaluare și

selecție a ofertelor culturale, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații următoarele:

 • a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanții de finanțare nerambursabilă;

 • b) nu fac parte din consiliul de administrați e/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanții de finanțare nerambursabilă;

 • c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanții de finanțare nerambursabilă;

 • d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de selecție a ofertelor culturale.

 • e) nu mă aflu într-un conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

în cazul în care, pe parcursul procedurii de selecție și evaluare, mă voi afla în una din situațiile menționate mai sus, mă oblig să anunț această situație imediat ce a apărut.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor culturale, precum și asupra altor informații prezentate de către solicitanții de finanțare nerambursabilă a căror dezvăluiure ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și asupra lucrărilor comisiei de selecție.

înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informații sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației civile și penale.

Data


Semnătura.....................

FORMULAR

pentru raportări finale și intermediare

Către: Consiliul Județean Brașov

Contract nr.................................................................

Data încheierii contractului................................................

Beneficiarul contractului.........................................................

Adresa......................................................................

Telefon/fax.................e-mail........................................

Denumirea proiectului..............................................

Data intrării/înregistrării raportului..................................................

 • 1. Raport final/intermediar de activitate

 • 1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul programului/ proiectului sau acțiunii finanțate:

(Descrierea nu va depăși o pagină și va cuprinde dalele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului sau acțiunii și verificării realității prestațiilor: beneficiari, dosar de presă, colaborarea cu alți parteneri ele. Se vor anexa: câte un exemplar din materialele realizate în cadrul proiectului, copii după articolele de presă, fotografii ale locației programului/ proiectului/ acțiunii, fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul programului/ proiectului/ acțiunii din care sa reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare, copii după, publicații ele., după caz)

 • 2. Rezultate obținute și rezultate așteptate:

(Rezultatele obținute și rezultatele așteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfășurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficiență. Anexați documente relevante, după caz.)

 • 3. Alte comentarii (după caz):

II. Raport financiar final/intermediar

 • 1. Date despre beneficiar:

Cont bancar nr............, deschis Ia Banca ........./ (denumirea și sediul)

 • 2. Date despre finanțare:

Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu contractul încheiat:...............

Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului....................................................................

Suma primită în cadrul finanțării...........................................................................................................

Suma justificată prin documentele atașate............................................................................................

Se anexează documentele justificative financiar- contabile cu opis și orice altă dovadă considerată a fi edificatoare.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant Ie gal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Cerințe obligatorii pentru documentele

solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget:

Categorie buget

Modalitate de decont

A. CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Premii pentru participanți

Nu sc acordă premii persoanelor juridice:

Premiul se acordă conform regulamentului stabilit de beneficiarul finanțării (condiții de acordare și cuantumul premiului/participant)

 • - Premiile pot fi:

 • a. în natură (obiecte de mică valoare):

 • -  documene justificative de achiziție a obiectelor: contractul sau factura fiscală detaliată emisă de vânzător, prestator, locator;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - tabel cu premiați confirmat cu semnătură de beneficiari,

 • b. în bani: stat de plată

statul de plată, care să cuprindă numele și prenumele persoanele premiate, suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, CNP, semnătura beneficiarului, aprobarea de către benefiarul finanțării nerambursabile (persoana care răspunde de implementarea proiectului)

2. Onorarii - orice activitate prestată de o persoană fizică (artist, expert, lector, formator, etc) angajată să desfășoare o activitate în cadrul proiectului (cu excepția persoanelor din echipa de proiect)

Nu sunt eligibile onorariile plătite de beneficiarul de finanțe persoană fizică către alte persoane fizice

 • - contract încheiat între benefiarul finanțării nerambursabile și persoana fizică

 • - stat de plată

» dovada plății: ordin de plată beneficiar, inclusiv obligațiile de plată către bugete, vizate de bancă și / sau altă dovadă a onorariului (pentru plățile electronice) și extras de cont,

 • - nu se acceptă plata onorariilor în numerar

3, Diurna - acordată în condițiile legii - Hotărârea nr. 1860/2006 și Hotărârea 51.8/1995, cu completările și modificările ulterioare

 • - invitație de participare primită din partea unei organizații sau altor parteneri externi

 • - lista de participanți aprobată de organizația beneficiară a deplasării

~ pentru deplasări interne: ordin dc deplasare intern semnat și ștampilat care să confirme durata deplasării

 • - pentru deplasări externe:

tichete de îmbarcare - pentru deplasări cu avionul, trenul

declarație pe propria răspundere din care să reiasă intervalul deplasării (pentru deplasări cu mijloace de

transport auto)

4. Cheltuieli materiale

4.1. Cazare

Decontarea se va face cu respectarea haremurilor legale

 • - unitate cazare max. 3 stele pentru cazare internă conform HG

1860/2006

 • - plafoane cazare conform HG

518/1995 pt. cazare externă

 • 1. factură internă sau externă de cazare detaliată cu menționarea numelor persoanelor cazate, a duratei cazării și a tarifului perceput / noapte / persoană;

 • 2. dovada plății: chitanță (pentru plata făcută cu numerar) sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

4.2. Masa pentru participanți, invitați

masa se decontează la nivelul indemnizației zilnice de delegare și detașare, conform HG 1860/2006, în baza unui referat prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli și se anexează lista nominală semnată de persoanele beneficiare.

Notă: 1. Masa, împreună cu cheltuielile administrative, vor reprezenta maxim 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate

2. în situația în care se asigură masa participanților, aceștia nu beneficiază de indemnizația zilnică de delegare (diurnă)                                                                         :

4.3. Transport intern și/sau internațional pentru participanți/invitați, echipa de proiect

Transport intern (între localități, în aceeași țară) - conform HG

1860/2006 - și transport

Fransportul rutier cu autoturismul / microbuzul sau alte autovehicule destinate transportului de persoane: foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, distanța în km, consumul normat, consumul efectiv) delegațiile și bonurile de combustibil sau BCF-uri, contract închiriere a autovehiculelor, după caz.

1. Transport cu autoturismul sau autocarul propriu:

j internațional (avion, tren sau autovehicul) ~ conform HG 518/1995

Decontarea transportului efectuat cu mijloace auto proprii se face în baza:

consumului de 7,5 litri de carburant la 100 km, pentru transportul în România

în cazul în care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personală, pe ordinul de deplasare se va face mențiuenea “se aprobă deplasare cu mașina proprietate personală", iar aprobarea va fi făcută de către persoana responsabilă cu implementarea proiectului.

Dacă pentru aceeași acțiune se deplaseză până la 3 persoane, nu se va accepta deplasarea cu mașina

 • - bon de carburant, cu înscrierea pe verso a numărului mașinii și ștampilate (condiție pentru bonurile emise în România), însoțite de o declarație din care să reiasă ruta, datele de călătorie și persoanele care au efectuat transportul.

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică);

 • 2. Transport feroviar și / sau aerian:

 • - delegația;

 • - tichetele / biletele de transport.

Tariful pentru transport feroviar se decontează astfel: clasa I~a (pentru distanțe mai mari de 300 km) clasa a Il~a (pentru distanțe mai mici de 300 km)

 • 3. Servicii de transport

 • 1. contract sau comandă

 • 2. tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acestuia, care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta;

 • 3. factura internă sau externă;

 • 4. dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

 • 5. copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară

proprietate personală pentru fiecare persoană - contravaloarea celor 7,5 1 carburant la 100 km parcurși se va acorda unei singure persoane.

Se acceptă costul transportului documentațiilor, materialelor sau obiectelor necesare îndeplinirii obiectivului proiectului.

în cazul transportului intern, taxele de parcare nu sunt cheltuieli eligibile.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu transportul în regim de taxi

(unde se aplică) și / sau tichetele de îmbarcare:

6. biletele de călătorie (sau copii ale biletelor de avion, tren, autocar de linie);

Cheltuieli conexe transportului internațional de persoane -pentru persoanele care fac parte din delegație: cheltuielile cu viză, asigurare medicală, taxe de drum și taxe de parcare.

 • 1. document intern al beneficiarului finanțării prin care se aprobă expres efectuarea acestor cheltuieli din finanțarea primită, cu nominalizarea persoanelor care vor efectua deplasarea;

 • 2. factură externă sau internă detaliată;

 • 3. dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • 4. copie după pașaport cu viza (unde este cazul);

 • 5. asigurare medicală;

 • 6. bonuri taxe autostradă, bonuri taxe parcare.

4.4. Achiziția de servicii -destinate organizării și derulării proiectului, cum ar fi cheltuielile cu: producția (ex. editare, tehnoredactare, design, concepție), tipărituri, traduceri autorizate, expedieri poștale, etc.

 • 1. contract de închiriere încheiat cu prestatorul de astfel de servicii

 • 2. factură internă sau externă detaliată;

 • 3. dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • 4. proces verbal de recepție a serviciului

5. Cheltuieli specifice

5.1. închirieri de spații, instalații (de sonorizare, de traducere simultană), aparatură audio-video, alte echipamente

 • 1. contract de închiriere încheiat cu furnizorul de astfel de servicii

 • 2. factură internă sau externă detaliată;

 • 3. dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în ■ numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • 4. proces verbal de recepție a serviciului

5.2 Acțiuni promoționale și de publicitate (anunțuri publicitare, spoturi a.udio~video, etc)

 • 1. contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul

 • 2. factură detaliată;

 • 3. dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • 4. proces verbal de recepție a serviciului

 • 5. copie după anunțul publicitar

 • 6. caseta, înregistrarea și graficul de difuzare a spotului

audio-video parafat de societatea media care a efectuat    j

difuzarea

5.3. Tipărituri (pliante, broșuri, afișe, cărți, cataloage, albume, etc)

 • 1. contract

 • 2. factură detaliată;

 • 3. dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • 4. proces verbal de recepție

 • 5. notă de recepție

 • 6. bon de consum

5. declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea gratuită a materialelor de promovare, precum și destinatarii acestora

5.4. Materiale consumabile necesare implementării proiectului (hârtie, toner, cartușe imprimantă,

■ markere, rechizite, filme foto, dischete materiale sanitare, etc.)

 • 1. factură detaliată;

 • 2. dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numeraiv ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • 3. proces verbal de recepție

 • 5. notă de recepție

 • 6. bon de consum

6. Cheltuieli administrative: apă,

canal, electricitate, comunicații, gaze, costuri de încălzire - pe perioada de implementare a proiectului

Cheltuielile trebuie să aibe legătură directă cu proiectul (numai pentru

| locațiile unde au loc activitățile proiectului).

 • 1. factură detaliată;

 • 2. dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

i 7. Cheltuieli eu dotări

• independente - în măsura în care

j acestea sunt necesare echipei de

: proiect pentru desfășurarea

; activităților prevăzute în proiect și

j nu pot fi asigurate de către

| beneficiar din resurse proprii

 • 1. contract

 • 2. factură detaliată;

 • 3. dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • 4. proces verbal de recepție

 • 5. notă de recepție

 • 6. bon de consum (pentru materiale consumabile)

i Notă: Cheltuielile cu dotările independente se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

I

î. CHELTUIELI NEELIGIBILE

8. Alte cheltuieli (cheltuieli neeligibile - conform capitolul 3 din Ghidul solicitantului)

- document intern al beneficiarului prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli și se va anexa, dacă este cazuri lista nominală semnată de persoanele beneficiare

j - documente justificative privind efectuarea acestor cheltuieli ! (vezi modalitate de decont cheltuieli eligibile)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa __________________________________________________________________________________________________

sediu! în ______________________________________________________. înmatriculată la

_______________, cu nr................................ CU! ____________________________, atribut fiscal _____, reprezentată lega! prin ______________________________________________în calitate de __________ ___5 împuternicim prin prezenta pe____________________________

domiciliat în ___________________________________________________identificat cu B.I./C.L seria

_____, eliberat de _          , CNP _____________ ________________ având funcția de _________f să ne reprezinte la procedura de selecție și evaluare nr

programe/proiecte/acțiuni culturale organizată de autoritatea finanțatoare Consiliul Județean Brașov în anul 2015.

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Să semneze toate actele șl documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

 • 2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

 • 3. Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evaluare în timpul desfășurării procedurii.

 • 4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.

Prin prezenta. împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Aniversări istorice și personalități istorice și culturale ale județului Brașov

în istoria și cultura Europei - 2015

MAI

Crăciun, Gheorghe (8 mai 1950 - 30 ian. 2007) - 65 cie ani de ia nașterea scriitorului Popa-Lisseanu, Gheorghe (2 oct. 1866 14 mai 1945) - 70 de ani de la moartea istoricului literar Morres, Hermann (22 mai 1885 - 30 mart. 1971) 130 de ani de la nașterea pedagogului și pictorului

IUNIE

Bergel, Erich (1 iun. 1930 - 3 mai 1998) - 85 ani de la nașterea muzicologului Lacea, Constantin (1 iun. 1875 - 28 ian. 1950) - 140 de ani de la nașterea lingvistului

Dima, Gheorghe (10 oct.1847 - 4 iun. 1925) - 90 de ani de la moartea compozitorului și dirijorului Apăczai Csere Jănos (10 iun.1625 - 31 dec. 1659) - 390 de ani de ia nașterea pedagogului și filozofului

Micu, Emil (15 iun.1915 * 10 oct.1980) - 100 de ani de la nașterea scriitorului Herbert, Heinrich (27 iul. 1838 - 16 iun. 1905) - 110 ani de la moartea istoricului Nicoleanu, Nicolae (16 iun. 1835 - 1871) - 180 de ani de la nașterea poetului

Ștefănescu, Alexandru I. (21 iun.1915 - 20 aug.1984) - 100 de ani de la nașterea scriitorului

IULIE

Marienburg, Lukas Joseph (4 iul. 1770 - 8 aug. 1821) - 245 de ani de la nașterea istoricului Moroianu, George (9/22 iul. 1870 - 6/7 febr. 1945) - 145 de ani de la nașterea profesorului Banciu, Axente (20 iul. 1875 - 13 aug. 1959) - 140 de ani de la nașterea pedagogului și publicistului Bergel, Hans (26 iul. 1925 -) - 90 de ani de la nașterea scriitorului

Bănuț, Aurel Pave! (23 oct. 1881 - 28 iul. 1970) - 45 de ani de la moartea scriitorului

AUGUST

Zoe Băicoianu (15 august 1910 - 8 martie 1987) - 105 ani de la nașterea sculptoriței Baiulescu, Marja (21 aug. 1860 - 24 iun. 1941) - 155 de ani de la nașterea scriitoarei Richter, Paul (28 aug. 1875 - 16 apr. 1950) ~ 140 de ani de la nașterea compozitorului '

Lapedatu, Alexandru Ion (14 sept. 1876 - 30 aug.1950) - 65 de ani de la moartea istoricului

SEPTEMBRIE

Petric, Aron (2 sept. 1915 - 8 mai 1981) - 100 de ani de la nașterea istoricului Puchianu-Moșoiu, Gheorghe Nicolae (5 sept. 1930 -) - 85 de ani de la nașterea folcloristului Densușianu, Aron (19 nov. 1837 - 2/15 sept. 1900) - 115 ani de la moartea filologului

OCTOMBRIE

Filstich, loseph Wilhelm (7 sau 17 oct. 1844 - 6 oct. 1895) - 120 ani de la moartea scriitorului și omului politic

Ursu, loan (26 oct. 1875 6 oct. 1925) - 140 de ani de la nașterea istoricului Netoliczka, Oskar (8 oct, 1865 - 1940) - 150 ani de la nașterea pedagogului și filologului

Cazacu, Constantin (4 ian. 1920 - 15 oct. 2003) - 95 ani de la nașterea graficianului și caricaturistului Sassu Ducșoara, ion (19 oct. 1915 - 19 oct. 2000) ■■ 100 de ani de la nașterea poetului

Onițiu, Virgil (21 febr. 1864 - 21 oct. 1915) - 100 de ani de la moartea pedagogului losif, Ștefan Octavian (11/23 oct. 1875 - 22 iun, 1913) - 140 de ani de ia nașterea poetului

NOIEMBRIE

Eder, Hans (19 apr. 1883 - 5 nov. 1955) - 60 de ani de la moartea pictorului

Itu, Ion (8 nov.1935 ~ 5 apr. 2006) - 80 de ani de la nașterea scriitorului Gherghinescu, Vania (12 nov. 1900 - 5 oct. 1971) - 115 ani de la nașterea poetului KoIlărGusztăv (25 mart. 1879 - 17 nov. 1970) - 45 de ani de la moartea pictorului Koos Ferenc (19 oct.1828 - 21 nov. 1905) - 110 ani de la moartea pedagogului Bethlen Kata, Ărva (30 nov. 1700 ■■■■ 29 iul. 1759) •• 315 de ani de la nașterea scriitoarei

DECEMBRIE

Pop, Nicolae (1/13 dec. 1840 - 1888) - 175 de ani de la nașterea pedagogului

Gott, Johann (10 dec.1810 - 17 oct. 1888) - 205 de ani de la nașterea editorului și tipografului Pitiș, George (1 mart. 1858 - 11 dec.1920) - 95 de ani de la moartea etnografului Pușcariu, losif (11 dec.1835 - 22 dec.1923) - 180 de ani de la nașterea scriitorului Maximilian, Valeriu (15 dec. 1895 - 1945) ~ 120 ani de la nașterea pictorului

Tudoran, Victor (16 dec. 1910 - 15/16 apr. 1980) - 105 ani de la nașterea directorului publicației „ Plaiuri Săcele"

Bogdan-Duică, Gheorghe (21 dec. 1865 - 21 sept. 1934) - 150 de ani de la nașterea istoricului și criticului literar

Alte aniversări

Bergler, Stephan (1680 - 1738) ~ 435 de ani de la nașterea filologului

Eustatevici, Dimitrie (1730 - 1796) - 285 de ani de la nașterea autorului primei gramatici românești Fronius, Michael (1675 - 1728) ■■ 340 de ani de la nașterea cronicarului

Codri Jânos (1740 - 20 febr. 1795) - 275 de ani de la nașterea și 225 ani de la moartea istoricului Mureșianu, Aurel A, (15 iul. 1889 1950)  65 de ani de la moartea istoricului

Nica, I. Gheorghe (1792 - 1870) - 145 de ani de la moartea comerciantului, important animator cultural al vremii

Ostermayer, Georgius (1530 1571) - 485 de ani de la nașterea compozitorului și organistului Socec, loan V. (1830 - 1896) ~ 185 de ani de la nașterea editorului

Ucenescu, Gheorghe (1830 - 1896) ' 185 de ani de la nașterea compozitorului Wagner, Valentin (1510 - 1557) - 505 de ani de la nașterea umanistului Anui Coresi

70 de ani de la terminarea celui de-al ll-lea Război Mondial

1

Se va preciza și denumirea sucursalei/ filialei/ agenției etc

2

Identificarea financiară trebuie să fie emisă cu cel mult 7 zile calendaristice înainte de data depunerii proiectului.

3

Cont valid la data eliberării