Hotărârea nr. 101/2015

Hotărârea.nr. 101 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.101

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr.712/16.02.2015 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la S.C.Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, adresa nr.712/20.03.2015 a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str.Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/ 1922 /2003 și având CIF: RO15786047;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/09.03.2015;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/1.04.2014 privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 568/9.12.2013 privind aprobarea mandatului pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014, art.lll, alin. (2), lit. „e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, și art.45, art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.’*d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov și Direcția Economică vor duce la

îndeplinire prezenta hotărâre

..'7

p. PREȘEDINTE /X^T’’C VICEPREȘEDINTE} ^7^ Claudiu Coman /7,         <Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.....S.C.METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

Sediul/Adresa.....BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

, Cod unic de înregistrare.....RO 15786047

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL...2015

mu iei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2014

Propuneri an curent 2015

%

Estimări an 2016

%

Estimări an 2017

9=7/5

10=8/7

0

1^

2

3

4

5

6=5/4

7

8

5

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.366,0

2.355,6

99,56

2.400

2.450

101,88

102,08

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.362,9

2.353,6

99,61

2.400

2.450

101,97

102,08

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

2

Venituri financiare

5

3,1

2,0

64,52

0

0

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

6

0,0

0,0

0

0

0

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

y

2.301,6

2.283,1

99,20

2.343

2.392

102,60

102,11

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

§

2.301,6

2.283,1

99,20

2.343

2.392

102,60

102,11

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

990,0

977,3

98,72

1.005

1.010

102,83

100,50

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

10

23,9

25,0

104,60

25

27

100,00

108,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

876,8

914,7

104,32

933

955

101,95

102,41

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

502,0

512,0

102

525

540

102,54

102,86

C1

ch. cu salariile

13

490,5

500,0

101,9

510

520

102,00

101,96

C2

bonusuri

14

11,5

12,0

104,3

15

20

125,00

133,33

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

0,0

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disDonibilizarilor de Dersonal

16

0,0

0,0

0

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,

17

195,6

237,5

121,42

238

240

100,00

101,05

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale

18

179,2

165,2

92,19

170

175

102,91

102,94

D.

alte cheltuieli de exploatare

410,9

366,1

89,1

380

400

103,80

105,26

2

Cheltuieli financiare

20

0,0

0,0

0

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

0,0

0

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

64,4

72,5

112,6

58

58

79,31

100,87

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

15,4

12,0

77,92

10

10

83,33

100,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

49,0

60,5

123,5

48

48

78,51

101,05

1

Rezerve legale

25

3,2

3,6

112,5

3

3

83,33

100,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale nravă7iite rin lene

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor dp la Rd. 2S 26. 27 28. 29

30

45,8

56,9

124,24

45

45

78,21

101,12

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

31

0,0

0,0

0,00

0

0

0,00

0,00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital

32

22,9

28,5

65,11

23

23

80,84

97,83

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

22,9

28,5

124,5

23

23

80,70

100,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și rnnctituin curcă nrnnrio do finanțare

35

22,9

28,4

124

22

22

77,46

100,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0,0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2014

Propuneri an curent 2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

io

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0,0

e)

alte cheltuieli

42

0,0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

43

332,8

486,5

146,18

2.205

3.000

750,00

136,05

1

Alocații de la buget

44

0,0

alocații bugetare aferente plății anaaiamentelor din anii anteriori

45

0,0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

332,8

486,5

146,18

2.205

3.000

616,65

136,05

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

12,0

12,0

100,00

12

12

100,00

100,00

2

Nr.mediu de salariați total

49

12,0

12,0

100,00

12

12

100,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură

50

3.486,1

3.555,6

101,99

3.645,8

3.750,0

102,54

102,86

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) /rk 13/Rri49vi?*innn

51

3406,25

3.472,2

101,9

3.541,7

3.611,1

102,00

101,96

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total nersnnal mpriin /mii lai/nfirsnanăi /Rri. 2/Rri.4<N

52

196,9

196,1

99,61

200,0

204,2

101,97

102,08

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale /Rri.7/Rri/nx1000

54

972,78

969,2

99,63

890,42

877

91,87

98,47

8

Plăți restante

55

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante

56

252,7

252,7

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic..S.C.METROM INDUSTRIAL PARC S.A.. Sediul/Adresa...BRAȘOV, STR.CARPATILOR. NR.60..

Cod unic de înregistrare....RO 15786047.

Anexa nr.2


Detalierea indicatorilor economlco-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

pe anul 2015

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2014

Propuneri an curent 2015

%

Aprobat

Realizat 2014

Propuneri

7=6/5

conform Hotărârii CJ nr.404/29.10.

2014

conform Deciziei CA nr.

0

1

2

3

4a

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

2.257,0

2.358,5

2.366,0

2.355,6

99,56

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

2.247,0

2.355,5

2.362,9

2.353,6

99,61

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

2.077,0

2.207,4

2.213,3

2.253,6

101,82

31|

din vânzarea produselor

4

0,0

0,0

0,0

0,0

X

a2)

din servicii prestate

5

712,0

867,4

873,9

810,0

92,69

a3)

din redevențe și chirii

6

1.365,0

1.340,0

1.339,4

1.443,6

107,78

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

170,0

148,1

149,6

100,0

66,84

f1)

din amenzi și penalități

15

100,0

86,0

86,2

100,0

116,01

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

60,0

60,0

60,0

0,0

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

10,0

2,1

3,4

0,0

0,00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

10,0

3,0

3,1

2,0

64,52

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

10,0

3,1

2,0

64,52

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

2.198,5

2.300,0

2.301,6

2.283,1

99,20

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd,120), din

care:

30

2.198,5

2.300,0

2.301,6

2.283,1

99,20

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

956,1

1.010,4

990,0

977,3

98,72

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

657,0

746,0

742,0

721,0

97,17

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

13,0

8,0

8,8

9,0

102,27

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

30,0

24,0

22,5

23,0

102,22

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

30,0

24,0

22,5

23,0

102,22

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de invontar

37

10,0

17,0

14,6

15,0

102,74

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

604,0

697,0

696,1

674,0

96,83

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

70,0

61,1

60,8

65,5

107,73

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

63,0

52,0

51,7

55,0

106,38

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2014

Propuneri an curent 2015

%

Aprobat

Realizat

2014

Propuneri

7=6/5

conform Hotărârii CJ nr.404/29.10.

2014

conform Deciziei CA nr.

0

1

2

3

4a

5

6

7

b1)

* către operatori cu capital integral/majorltar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

7,0

9,1

9,1

10,5

115,38

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

229,1

203,3

187,2

190,8

101,92

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

15,0

2,9

2,9

0,0

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care:

48

15,0

15,0

14,2

15,0

105,63

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

65,0

43,0

33,9

35,0

103,24

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

15,0

25,0

18,7

19,0

101,60

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

50,0

18,0

15,2

16,0

105,26

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu mnriificârile nltnrinaro

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0,1

0,1

0,1

1,0

n

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

10,0

8,0

7,7

8,0

103,90

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

•interna

65

-externa

66

8)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

15,0

15,5

15,2

15,8

103,95

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

7,0

5,8

5,8

6.0

103,45

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

2,0

2,0

2,0

0,0

0

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

I4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

2,0

2,0

2,0

0,0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011

76

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli ct 628

78

100,0

111,0

105,4

110,0

104,36

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

35,0

25,0

23,9

25,0

104,60

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2014

Propuneri an curent 2015

%

Aprobat

Realizat

2014

Propuneri

7=6/5

conform Hotărârii CJ nr.404/29.10.

2014

conform Deciziei CA nr.

0

1

2

3

4a

5

6

7

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

35,0

25,0

23,9

25,0

104,60

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

927,4

927,4

876,8

914,7

104,32

CO

Cheltuieli de natură salariaiă (Rd.88+ Rd.92)

87

515,1

515,1

502,0

509,0

101,39

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

502,1

502,1

490,5

497,0

101,33

a) salarii de bază

89

368,0

366,0

365,5

370,0

101,23

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

134,1

136,1

125,0

127,0

101,60

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

13,0

13,0

11,5

12,0

104,35

a) ch 571/2 corni

eltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. (003 privind Codul fiscal, cu modificările și Jletările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

13,0

13,0

11,5

12,0

104,35

ci tichete de vacantă:

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

ei alte cheltuieli conform CCM.

99

6,6

0,0

0,0

0,0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri iiidecătoresti

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si r.nmitpfp

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

214,1

214,1

195,6

237,5

121,42

a) pentru directori/directorat

105

103,8

103,8

102,8

113,1

110,02

-componenta fixă

106

65,4

65,4

64,4

67,9

105,43

-componenta variabilă

107

38,4

38,4

38,4

45,2

117,71

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de suDraveahere. din care:

108

59,0

59,0

54,5

76,4

140,18

-componenta fixă

109

59,0

59,0

54,5

76,4

140,18

-componenta variabilă

110

0,0

0.0

0,0

0,0

0.00

c) pentru AGA și cenzori

111

51,3

51,3

38,3

48,0

125,33

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leaii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

198,2

198,2

179,2

168,2

93,86

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

150,0

150,0

133,6

119,0

89,07

b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj

115

2,8

2,8

3,0

4,0

133,33

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

37,3

37,3

35,7

38,0

106,44

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

6,5

6,5

5,7

6,0

105,26

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

1,6

1,2

1,2

100,00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

280,0

337,2

410,9

366,1

89,10

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

0,0

0,0

0,0

X

INDICATORI

Prevederi an precedent 2014

Propuneri an curent 2015

%

Nr. rd.

Aprobat

Realizat

2014

Propuneri

7=6/5

conform Hotărârii CJ nr.404/29.10.

2014

conform Deciziei CA nr.

0

1

2

3

4a

5

6

7

* către bugetul general consolidat

122

- către alțl creditori

123

0.0

X

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli ct654

126

0,0

44,4

44,3

68,1

100,00

e)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale și necoroorale

127

230,0

230,0

229,6

230,0

100,17

n

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

50,0

62,8

137,0

68,0

49,64

fi)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

129

62,8

137,0

125,9

91,90

fl.1)

-provizioane privind deprecierea clientllor

130

4,9

79,1

68,0

85,97

fi .2)

- provizioane In legătură cu contractul de mandat

130a

57,9

57,9

57,9

100,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

0,0

57,9

f2.1)

din anularea provizioanelor

fRd.133+Rd.134+Rd.135l. din care:

132

0,0

57,9

- din participarea salariaților Ia profit

133

0,0

- din doprocieroa Imobilizărilor corporale șl a actlvnlnr rirniilanta

134

0,0

- venituri din alte provizioane

135

0,0

2

Cheltuieli financiare (Rd,137+Rd.140+Rd,143), din

care:

136

0,0

0,0

0,0

0,0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din

care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

chelt (Rd.1

uiell din diferențe de curs valutar

41+Rd.142l. din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

0,0

0,0

0,0

0,0

0

III

REZULTATUL BRUT (profitiplerdere) (Rd.1 -

145

58,5

58,5

64,4

72,5

112,58

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

10,0

10,0

15,4

12,0

77,92

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

150

515,1

515,1

502,0

509,0

101,39

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

502,1

502,1

490,5

497,0

101,33

3

Nr. de Dersonal proanozat la finele anului

162

12,0

TZU

100,00

4

Nr.mediu de salariat!

153

ÎS»

izu

ÎZtf

ÎZU

106,00

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile

154

3.486,8

3.486,8

3.406,3

3.451,4

101,33

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură

155

3.577,1

3.577,1

3.486,1

3.534,7

101,39

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lel/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

187,3

196,3

198,9

196,1

99,61

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse

157

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in tinlfâfl fiylro din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere In venituri totale de exploatare = Ori        9

162

7

Plăți restante

163

0.0

0,0

_

QxO

0

8

Creanțe restante, din care:

164

301,0

301,0

301,0

252,7

83,95

- de la operatori cu capital intearal/maioritar de stai--------------------

165

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2014

Propuneri an curent 2015

%

Aprobat

Realizat 2014

Propuneri

7=6/5

conform Hotărârii CJ nr.404/29.10.

2014

conform Deciziei CA nr.

0

1

2

3

4a

5

6

7

- de la operatori cu capital privat

166

301,0

301,0

301,0

252,7

83,95

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169


CONDUCĂTORUL UNITĂȚU^vrd^-

M Ștefan

fS «DUS,»* ‘      PARC

W.v.nO”

CONDUCĂTORULCONDUCĂTORUL UNITĂȚII,,f&KZ Q >. ■

METROU


.■7.ș;'              V

Hârș^vescu Silviu Ștefarf.--’                    ;z.

î& INDUSTRIAL

•■ -v.x

-PARC

S.M

p«<<>


'I


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI


FINANCIAR-CONTABIL

Sima MargareS.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Anexa nr.3■>V ME I RUM 'p \

INOUSTAîAL

PARC *,/


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an (N-2)

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

—%—

7=6/5

Aprobat 2013

Realizat 2013

Aprobat 2014

Realizat 2014

0

1

2

3

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

2.244,5

2.290,7

102,06

2.358,5

2.366,0

100,32

1

Venituri din exploatare

2.244,5

2.279,0

101,54

2.355,5

2.362,9

100,31

2.

Venituri financiare

0

11,7

X

3

3,1

103,33

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,

Sima Margareta*

S.C. MET ROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Anexa nr.4


Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2015

mii lei

Nr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

2.355,6

565,5

575,5

616,5

598,1

1

Venituri totale din exploatare

2

2.353,6

565,0

575,0

616,0

597,6

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),

Hin raro-

3

2.253,6

540,0

550,0

591,0

572,6

a1)

din vânzarea produselor

4

0,0

a2)

din servicii prestate

5

810,0

190,0

200,0

220,0

200,0

a3)

din redevente si chirii

6

1.443,6

350

350

371

372,6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din s afere

ubvenții și transferuri de exploatare

nte cifrei de afaceri nete ÎRd.10+Rd.11L din

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

f)

alte venituri din exploatare

fRri.1fi+Rd.16+Rd/19+Rd.20+Rri.21k din care:

14

100,0

25

25

25

25

f1)

din amenzi și penalități

15

100,0

25

25

25

25

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de caDital (Rd.18+Rd.19L din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,0

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

15)

alte venituri

21

0,0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

22

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CH

ELI

rUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

2.283,1

564,3

567,7

594,6

556,5

1

Cheltuieli de exploatare

30

2.283,1

564,3

567,7

594,6

556,5

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

31

977,3

239

240,5

263,5

234,3

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

721,0

170

170

208

173

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

9,0

2

2

2

3

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

23,0

5

5

6

7

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

23,0

5

5

6

7

c)

cheltuieli privind materialele de natura

37

15,0

3

3

6

3

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

674,0

160

160

194

160

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45). din care:

40

65,5

23,5

25

10

7

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

55,0

15

25

10

5

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

b1)

> către operatori cu capital infnnral/mainritar rin ctat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

10,5

8,5

0

0

2

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67

46

190,8

45,5

45,5

45,5

54,3

Nr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0,0

0

0

0

0

b)

cneituieli privind comisioanele și onorariul, ain care:

48

15,0

4

4

4

3

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cneituieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.5l4-Rd.53L din care:

50

35,0

5

6

6

18

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

19,0

3

3

3

10

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

16,0

2

3

3

8

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, nil mnriifirărilp irlfprinarp

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1,0

1

0

0

0

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

63

8,0

2

2

2

2

- cheltuieli cu diurna (Rd.654-Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

15,8

4

4

4

3,8

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

6,0

1.5

1.5

1.5

1.5

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din

69

0,0

0

0

0

0

i1)

cheltuieli de asigurare si pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și

71

i3)

cheltuieli cu preaătirea profesională

72

I4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

73

0,0

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței Hp nrnpnfă a Guvernului nr 109/7011

76

iî)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

ih

alte cheltuieli

78

110,0

28

28

•28

26

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

25,0

5

8

8

4

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

,9

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

25,0

5

8

8

4

(Rț

Cheltuieli cu personalul

jl.874-Rd.1004-Rd.1044-Rd.113k din care:

86

914,7

213,8

243,6

243,6

213,7

CO

Cheltuieli de natură saiariaiă (Rd.88+ Rd.92)

87

512,0

128

128

128

128

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.894-Rd.904-Rd.91), din

88

500,0

125

125

125

125

a) salarii de bază

89

370,0

93

92

93

92

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente

90

130,0

32

33

32

33

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.934-Rd.964-Rd.974-Rd.984- Rd.99),

92

12,0

3

3

3

3

a) cheltuieli sociale prevăzute ia art. 21 din

93

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

95

b) tichete de masă;

96

12,0

3

3

3

3

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0,0

C3

Alte cheltuieli cu personalul

100

0,0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor oraane de conducere si control, comisii si

104

237,5

48,1

70,7

70,7

48

a) pentru directori/directorat

105

113,1

17

39,6

39,6

16,9

-componenta fixă

106

67,9

17

17

17

16,9

-componenta variabilă

107

45,2

0

22,6

22,6

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

76,4

19,1

19,1

19,1

19,1

-componenta fixă

109

76,4

19,1

19,1

19,1

19,1

-componenta variabilă

110

0,0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

48,0

12

12

12

12

d) pentru alte comisii și comitete constituite

112

0,0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

113

165,2

37,7

44,9

44,9

37,7

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

116,0

27

31

31

27

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

4,0

0,5

1,5

1,5

0,5

c) ch. privind contribuția ia asigurări sociale de

116

38,0

9

10

10

9

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

117

6,0

1

2

2

1

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri

119

1,2

0,2

0,4

0,4

0,2

D. Alte cheltuieli de exploatare

IRd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128L

120

366,1

106,5

75,6

79,5

104,5

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

121

0,0

- către bugetul general consolidat

122

- către aiți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

d)

alte cheltuieli ct.654

126

68,1

17

17

17,0

17,1

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și nprornnraln

127

230,0

58,0

58,0

58,0

56,0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare

128

68,0

31,5

0,6

4,5

31,4

f1)

cheltuieli privind ajustările si

129

125,9

31,5

31,5

31,5

31,4

f1.1)

-provizioane privind deprecierea ciientilorr

130

68,0

17,0

17,0

17,0

17,0

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130c

57,9

14,5

14,5

14,5

14,4

f2|

venituri din provizioane și ajustări pentru

131

57,9

0

30,9

27,0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

132

57,9

0

30,9

27,0

0

- provizioane in legătură contractul de

133

57,9

0

30,9

27,0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale

134

0,0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

135

0,0

• 0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),

136

0,0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din

137

0,0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea

139

b)

chelt

uieli din diferente de curs valutar

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

W

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

0,0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-

TOT

72,5

1,2

2T^

Nr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

b)

chelti

Liieli din diferente de curs valutar

146

bl)

aferente creditelor oentru investit!!

"W

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

0,0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere) (Rd.1-

T35|

TZ&

1,2

7,8

2*1,9

4T7?

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

IV

IMPOZIT PE PROFIT

1

2

4

5

V

Plăți restante

149

0,0

0

0

0

0

VI

Creanțe restante

J5U'

---2527

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

12,0

12

12

12

12

VIII

Număr efectiv de personal ia sfârțitul fiecărui trir

152

12,0

12

12

12

12

CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTA

Sima Margareta


Anexa nr.5

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Valoare

an 2014 aprobat

an 2014 realizat

an curent 2015

an 2016

an 2017

0

1

2

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

455,8

332,8

486,5

500,0

500,0

1

Surse proprii, din care:

252,7

252,5

258,4

322,0

322,0

a) - amortizare

230,0

229,6

230,0

300,0

300,0

b) - profit

22,7

22,9

28,4

22,0

22,0

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

203,1

80,3

228,1

178,0

178,0

- (denumire sursă

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

455,8

332,8

486,5

500,0

500,0

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

* (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)conform anexa

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unități administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv) conform anexa

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din

455,8

263

486,5

500,0

500,0

a) pentru bunurile proprietate^ privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ

390,5

263

486,5

500,0

500,0

-.(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

INDICATORI

Valoare

an 2014 aprobat

an 2014 realizat

an curent 2015

an 2016

an 2017

uy pcnuu uuiiuiiic luate iii lAJiiceaiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări

65,3

69,8

0

0

0

S

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

al - interne

b)- externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILAnexa nr.5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare mii lei

INDICATORI

Valoare

an 2014 aprobat

an 2014 realizat

an curent 2015

an 2016

an 2017

0

1

2

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

455,8

332,8

486,5

500,0

500,0

1

Surse proprii, din care:

252,7

252,5

258,4

322,0

322,0

a) - amortizare

230,0

229,6

230,0

300,0

300,0

b) - profit

22,7

22,9

28,4

22,0

22,0

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

203,1

80,3

228,1

178,0

178,0

- (denumire sursă

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

455,8

332,8

486,5

500,0

500,0

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)conform anexa

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv) conform anexa

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau prixfat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

~ (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din

455,8

263

486,5

500,0

500,0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ

390,5

263

486,5

500,0

500,0

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

-

INDICATORI

Valoare

an 2014 aprobat

an 2014 realizat

an curent 2015

an 2016

an 2017

UJ JJUIIIIU UUIIUIIIU lUUlU'lll LUlILUyuiIU, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări

65,3

69,8

0

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Sima Margareta//

4/

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV

BUGETUL VENITURILOR DIN EXPLOATARE PE ANUL 2015

1. Venituri din chirii

1

2

3

4

5

6

7

Nr. crt

Denumirea locatarului

Nr. și dată contract

Chirie lunară negociată euro

Chirie lunară negociată lei

Chirie anuală lei

Chirie anuală euro

I

S.C. Albacast S.R.L.

44/28.06.2010

1831

7.920

95.040

21.000

2

S.C. Contract Castings C.E.E. S.R.L.

76/01.08.2012

688

3.143,75

37.725

8.256

3

S.C. Axa Plus S.R.L.

52/17.01.2011

-

654

7.848

-

4

S.C. Cubo Showroom & Style S.R.L.

51/17.01.2011

-

4.474

53.688

-

5

S.C. CONSOFT S.R.L

35/02.10.2006

1.200

200

5.145

708,48

61.740

8.502

  • 14.400

  • 2.400

6

S.C. CONSOFT S.R.L

61/14.04.2011

1.390

5.702

68.424

16.680

7

S.C. CONSOFT S.R.L

62/16.05.2011

322

1.321,94

15.863

3.864

8

S.C. CONSOFT S.R.L

68/30.11.2011

849

3.693

44.316

10.188

9

S.C. DAVLASO S.RL.

67/01.09.2011

50

211

2.532

600

10

S.C. GUMY SERV S.R.L.

57/15.03.2011

327

1.368

16.416

3.924

11

S.C. Axa Plus S.R.L.

53/17.01.2011

-

6.131

73.572

-

12

S.C. KOL TRADING S.R.L.

37/29.11.2006

-

123

1.476

-

13

S.C. KOL TRADING S.R.L.

45/04.01.2010

-

156

1.872

-

14

S.C. LICOFRIG S.R.L.

66/15.07.2011

5.233

22.386

268.632

62.796

15

S.C. RAOTEXIMPEX S.R.L.

10/15.01.2004

-

2.100

25.200

-

16

S.C. SANOSAN S.R.L.

48/16.07.2010

865

3.684

44.208

10.380

17

S.C. SANOSAN S.R.L.

54/28.01.2011

1.762

7.827

93.924

21.144

18

S.C. SANOSAN S.R.L.

55/28.01.2011

1.289

5.726

68.712

15.468

19

S.C. SANOSAN S.RL.

63/24.05.2011

681

2.810

33.720

8.172

20

S.C. TERMOPROT S .R.L.

15/02.12.2003

-

4.814

57.768

-

21

S.C. XTEL COM S.R.L.

27/01.11.2004

-

3.806

45.672

-

22

S.C. XTEL COM S.R.L.

12.11.2003 novat la data de 18.12.2009

189

812

9.744

2.268

23

S.C. Grup Global DMS S.R.L. Suceava

72/25.07.2012

511

2.360

28.320

6.132

24

S.C. ECOPLANNET S.R.L.

88/12.06.2014

-

672

8.064

-

25

S.C. ROTHERM CORTINA S.R.L.

87/03.06.2014

-

1.043

12.516

-

26

S.C. RUSTA S.RL.

82/02.07.2013

2.697

32.364

-

27

S.C. LICOFRIG S.R.L.

85/18.03.2014

1.751

7.894

94.728

21.012

29

S.C. LICOFRIG S.R.L.

87/24.04.2014

448

2.002

8.262

5.376

30

S.C. EYSCAPE MEDIA S.R.L.

89/07.07.2014

303

1.330

15.960

3.636

31

UPS

310 x 12 luni

3.720

-

32

S.C. ECOPLANNET S.R.L.

80/01.03.2013

-

100

1.200

-

33

S.C. Axa Plus S.R.L.

84/19.03.2014

-

1.863

22.356

-

34

Ciubotă C-tin întreprindere indiv.

86/10.04.2014

-

183

2.196

-

35

S.C. Denimar Advertising S.R.L.

92/04.11.2014

218

962

11.544

2.616

36

S.C. Tipografia Denimar S.R.L.

91/04.11.2014

259

1.143

3.108

13.716

37

S.C. Mady MG Sport S.R.L.

90/01.10.2014

318

1.402

16.824

3.816

37

Hală 156 - 840 mp

1.092

4.914 x 6 luni

29.484

6.552

38

Obiectiv

39

teren 1.215 mp

608

2.736 x 6 luni

16.416

3.648

Total venituri din chirii

(1 euro = 4,5 lei)

1.443.656

  • 2. Alte servicii prestate chiriașilor (pază, salubritate, consumuri energetice, etc.)

  • 3. Venituri furnizare energie electrică

  • 4. Venituri din penalități


200.000 lei

610.000 lei

100.000 lei


VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE


2.353.656 lei


Director general

Hârsovescu JȘil^Sî^,

\               ’ex


Contabil Șef

Sima Margareta


S.C. "METROMINDUSTRIAL PARC” S.A.

BRAȘOV

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2015

Parcul industrial METROM a fost creat cu scopul de valorificare a potențialului uman și material existent, ca rezultat al restructurării industriei de apărare dar și pentru a stimula activitatea economica locală. Pentru a atinge performanțele cerute și a funcționa pe termen lung sunt necesare investiții care sunt prezentate în continuare.

Investițiile propuse pentru anul 2015 sunt estimate la 2.751.500 lei din care:

  • I. investiții necesare -cca. 486.500 lei

II. Alte investiții necesare -cca. 2.265.000 lei

9

  • I. Investițiile prioritare

  • 1.  Elaborarea documentației tehnice (proiect modificator construcții și instalații), la nivel PT+DE cu memorii tehnice pe specialități arhitectură și instalații - cca. 18.500 lei și realizarea de instalații și sisteme ce rezultă din această documentație, în vederea autorizării ISU pentru Hala 156 - cca. 65.000 lei.

TOTAL: cca. 83.500 lei

în cursul anului 2011 a avut loc un control efectuat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov.

în urma acestui control s-a constatat faptul că nu s-au obținut avize/autorizații de securitate la incendiu pentru clădirile de producție și depozitare cu suprafață desfășurată mai mare de 600 mp după efectuarea unor modificări constructive și schimbări de destinație la acestea și nici nu s-a asigurat identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu și corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor, contrar prevederilor art. 1 lit. e din HGR nr. 1739/2006 și art. 19 lit. b și c din Legea nr. 307/2006.

Având in vedere faptul că pentru aceste nereguli s-a aplicat sancțiunea „avertisment” iar în cazul nu se remediază deficiențele constatate, sancțiunea va fi una mai dură, propunem continuarea demersurilor necesare în vederea obținerii de avize/autorizații de securitate la incendiu pentru clădirile de producție și depozitare cu suprafață desfășurată mai mare de 600 mp.

Obiectivul vizat este Hala 156, cu suprafață de 8440 mp, pentru care in cursul anului 2013 s-a realizat un releveu de arhitectură și instalații, precum și un Raport de expertiză tehnică privind cerința de “securitate la incendiu”.

Prima măsură rezultată din acest raport este elaborarea lucrării propuse mai sus.

2.  Realizarea unui sistem de supraveghere video la nivelul întregului parc • cca. 45.000 lei.

Având in vedere numeroasele reclamații privind situații de furturi, dar și la recomandarea echipelor din cadrul poliției in urma controalelor efectuate, pentru o mai bună monitorizare a accesului și traficului, atât pe timpul zilei cât și al nopții, este necesară

Pag. 1/4 realizarea unui sistem performant de supraveghere video, bazat pe o infrastructură de fibră optică de peste 2 km. lungime, accesabil pe internet și de chiriașii din cadrul parcului pentru zonele de interes a fiecăruia.

3.  Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică - cca. 15.000 lei - etapa 4.

în cursul anului 2010 s-a realizat lucrarea de investiții “ Modernizare și extindere rețea electrică” care permite alimentarea cu energie electrică a spațiilor din cadrul obiectivului 155, 156, 68 și 96, iar in cursul anului 2013 a fost extinsa rețeaua electrică prin asigurarea a încă o cale de alimentara și creșterea puterii disponibile.

în cursul anului 2014, a s-a realizat extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică pentru asigurarea alimentării obiectivelor 65 și 71 și 49, obiective închiriate in cursul anului trecut și pentru care a fost necesară asigurarea alimentării cu energie.

In cursul anului 2015, va trebui extinsă rețeaua de alimentare cu energie electrică și la obiectivul 28 și va trebui realizat un racord de întărire a rețelei in zona din spate a parcului industrial, unde actuala cale de alimentare ce energie electrică nu mai permite preluarea altor consumatori.

Pentru restul obiectivelor, extinderea rețelei electrice se va realiza într-o etapă ulterioară. De asemenea, și realizarea unui post de transformare la care se va racorda întreaga rețea electrică va face obiectul unei alte etape.

4.  Extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare - cca. 28.000 lei.

Obiectivul 65 și 71 au fost, in trecut închiriate la aceeași societate, iar apa potabilă și canalizarea erau realizate doar la obiectivul 71.

Cum nu s-a găsit un chiriaș pentru ambele obiective, acestea au fost închiriate separat, la două societăți distincte.

In aceste condiții, este nevoie de a se racorda la rețeaua de canalizare și apă potabilă și a obiectivului 65.

Cu ocazia acestei lucrări, se va realiza și o drenare a apei de infiltrație din sol din zona respectivă, având in vedere cantitatea foarte mare de apă din zona respectivă.

Obiectivul 28-șopron, va putea fi închiriat după o lucrare de reabilitare, dar va trebui racordat la rețeaua de apă și canalizare.

5. Reabilitarea ob.28 • cca. 60.000 lei

Având în vedere faptul că pentru acest obiectiv există interes pentru inchiriere, propunem reabilitarea lui in vederea aducerii in stare corespunzătoare.

6. Reabilitarea acoperiș și luminatoare Hala 156 - cca. 85.000 lei

Având în vedere faptul că in urma unei expertize tehnice s-a constatat că există riscul căderii de bucăți de sticlă din luminatoare, putând provoca accidente, este necesară reabilitarea acestora în vederea eliminării acestui risc.

  • 7. Realizarea unei instalații de iluminat a zonei aferente halei 156 - cca. 15.000 lei

Zona sediului administrativ și perimetrul halei 156 nu are realizată o instalație de iluminat, iar odată cu lăsarea întunericului, accesul este dificil, lucru semnalat in nenumărate rânduri de chiriașii din parc.

Având in vedere ca acum avem realizat pe hala 156 un jgheab pentru circuite electrice, este oportun sa realizăm, cu costuri minime, o instalație de iluminat a zonei aferente acestei hale și sediului administrativ.

8. Amenajări, modernizări, compartimentări și reabiiitări - cca. 50.000 iei

în vederea diversificării ofertei de închiriere, este nevoie ca spațiile eliberate să fie reamenajate și modernizate in funcție de cerințele clienților.

9. Reabilitarea drumului de acces din zona stafiei de betoane - cca. 70.000 lei

Drumul de acces din zona statiei de betoane, pe o porțiune de cca 60 ml este într-o stare foarte proastă, necesitând urgent lucrări de reabilitare.

10. Reabilitarea parțială a halei 156 - cca. 35.000 lei

Având in vedere faptul că hala 156 - partea spre Laromet este într-o stare deplorabilă, este nevoie de o reabilitare a acestei zone a halei.

//. Alte investiții propuse pentru anul 2015

1. Realizarea unei hale industriale - cca. 450.000 lei

La ob 146 - platformă betonată, avem posibilitatea de a realiza o hala de mici dimensiuni pe o suprafață de cca 400 mp, dacă vom avea cerere, având in vedere faptul că in afară de poligon, nu mai există nici un spațiu disponibil in prezent.

2. Achiziția unei hale industriale* - cca. 415.000 lei

La înființarea parcului industrial, în anul 2003, hala 156 cu o suprafață totală de 8030 mp a fost predata de către SC METROM SA doar parțial, în suprafață de 6680 mp, restul de 1350 mp din hală nu s-a putut ceda parcului industrial din cauza unor restricții legate de producția specială de apărare.

Dacă în cursul acestui an se vor ridica aceste restricții, propunem achiziționarea de la SC METROM SA și a restului de 1350 mp de hală, în vederea întregirii acestui obiectiv.

3. Construcția ansamblului din fostul poligon Etapa 1 - cca. 1.400.000 lei

Fostul poligon are ca specific faptul că este pe un teren în pantă cu apa freatică aproape de suprafață și cu amenajări specifice dificil de eliminat. în anul 2005 a fost efectuat "Studiul de fezabilitate pentru Centrul de Afaceri Metrom Parc" în vederea realizării unui centru de producție și afaceri, studiu care a fost depus la Agenția de Dezvoltare Regională 7 Centru, care nu a fost declarată eligibilă^ pentru finanțare din programele naționale și internaționale active în perioada respectivă. în anul 2007 a fost trecut la rezerva de proiecte a județului. Investiția, așa cum a fost prevăzută inițial se ridică la 3.200.000 lei.

Pentru depășirea situației și utilizarea terenului disponibil s-a elaborat un plan de investiții pe 3 ani cu finanțare proprie prin credit bancar. Pentru anul 2015 este prevăzută Etapa 1, care constă în amenajarea căilor de acces, construcția unei hale de producție și un bloc de birouri. Suma necesară acestei faze este estimată la 1.400.000 lei.

In forma prezentată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Programului de investiții pe anul 2015.

Director General,                                      Director/Tehnic


ing.Ciamb jr


DumitruS.C. "METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. BRAȘOV

PROGRAMUL DE LUCRĂRI DE REPARAȚII SI ÎNTREȚINERE

PE ANUL 2015

Parcul industrial METROM a fost creat cu scopul de valorificare a potențialului uman și material existent, ca rezultat al restructurării industriei de apărare dar și pentru a stimula activitatea economica locală. Pentru a menține in stare corespunzătoare bunurile și pentru a putea funcționa, sunt necesare următoarele lucrări :

Lucrări de reparații și întreținere pentru anul 2015 sunt estimate la 59.500 lei.

I. Lucrări de reparații și întreținere

1. Reparații membrane bituminoase la acoperișul clădirilor • cca 15.500 lei

Acoperișurile multor obiective au fost reparate, in cursul anului 2004-2005. Datorită intemperiilor, acesta prezintă mumeroase infiltrații de apă pluvială. Au fost efectuate anumite reparații in cursul anului 2014 la membrana bituminoasă, dar încă sunt probleme cu infiltrațiile de apă.

Este nevoie de a remedia in cel mai scurt timp posibil o suprafață de cca.500 mp.

2.  Reparații drumuri de acces - cca. 8.000 lei.

în vederea menținerii în stare corespunzătoare a drumurilor de acces, sunt necesare lucrări de reparții (repararea gropilor formate).

3.  Reparații rețea de apă, hidranți și canalizare - cca. 7.000 lei.

în vederea menținerii în stare de funcționare, sunt necesare lucrări de reparții a defecțiunilor care apar la rețeaua de apă și canalizare.

4.  Reparații rețea electrică - cca. 7.000 lei.

în vederea menținerii în stare de funcționare, sunt necesare lucrări de reparații a defecțiunilor care apar la rețeaua electrică.

5. Reparații echipamente de birotică și calculatoare - cca. 3.000 lei.

r

în vederea menținerii în stare de funcționare, sunt necesare lucrări de reparații a defecțiunilor care apar la aceste echipamente.

6. Curățirea de zăpadă a căilor de acces în perioada de iarnă - cca. 4.000 lei.

în vederea menținerii în stare practicabilă a drumurilor de acces, este necesară contractarea serviciului de deszăpezire in perioada de iarnă.

7. Curățirea generală a căilor de acces și a spațiilor verzi - cca. 6.500 lei.

în vederea menținerii în stare corespunzătoare a căilor de acces precum și a spațiilor verzi, este necesară contractarea acestui serviciu.

8.  Revizii și reparații a autoturismelor din dotare • cca. 8.000 lei.

în vederea menținerii în stare de funcționare a autoturismelor din dotare sunt necesare lucrări de revizii și reparții a defecțiunilor care apar la acestea pe parcurs.

9.  Revizii și întreținere centrala termica sediu - cca. 500 lei.

în vederea menținerii în stare de funcționare si legalitate din punct de vedere a legislației in vigoare, având în vedere finalizarea perioadei de garanție, este nevoie de a încheia un contract de intretinere post-garanție cu o firmă autorizată pentru astfel de lucrări.

în forma prezentată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Programului de reparații și întreținere pe anul 2015.

Director General,


Director TehnicHârșoxescu Ștefan

\          II*   PA Or

ing.Ciambur Dumitru


S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A. BRAȘOV

CRITERII DE PERFORMANȚĂ pe anul 2015


Anexa la contractul de mandat


Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Modul de calcul

U/M

Realizat

2014

Nivel de realizat pe anul 2015

Coeficient de pondere

0

1

2

3

4

5

6

1.

Cifra de afaceri

mii lei

2.362,9

2.353,6

0,2

2.

Rata profitului

orofit brut x100 venituri totale

%

2,72

3,08

0,1

3.

Perioada de rambursare a datoriilor-fumizori

datorii    x 365 zile

cifra de afaceri

zile

3,19

max.

30 de zile

0,2

4.

Perioada de recuperare a creanțelor Inclusiv clienti incerti .respectiv cei în reorganizare judiciară

creanțe     x 365 zile

cifra de afaceri

zile

108,19

max.

150 de zile

0,1

5.

Productivitatea muncii

cifra de afaceri nr. total personal

mii lei/salariat

196,9

196,1

0,2

6.

Cheltuieli la 1000 lei venituri

cheltuieli de exploatare x 1000 venituri din exploatare

lei

972,7

969,2

0,2

Coeficient global de îndeplinire a criteriilor

1.0

Membrii Consiliului de Administrație

9

Criteriile de performantă au fost stabilite oe baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015