Hotărârea nr. 99/2013

Hotărârea.nr.99 - privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 623.866 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.99

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 623.866 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

în temeiul prevederilor art. 91 alin (3) lit.b, art.104 alin (4) lit. d. precum și ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările prin Legea nr. 109/2008 cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale OUG nr. 3/ 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 43 alin, (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de:

  • a) referatul Direcției Economice - Serviciul Buget în colaborare cu Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.2689/21.03.2013;

  • b) raportul comisiei de specialitate nr.l- de studii, prognoze economico -sociale, buget, finanțe

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, înregistrate în contabilitate, față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, în conformitate cu prevederile art.2 alin.4 din OUG nr.3/2013

Consiliul Județean Brașov adoptă prezenta hotărâre

Artl. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de maximum 623.866 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art.2. - Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, conform “Situației arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări”, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

ArL3. - Din bugetul Județului Brașov se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art.l.;

Art.4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Județului Brașov următoarele date:

  • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea finanțării rambursabile contractate;

  • c) gradul de îndatorare a Județului Brașov;

  • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

  • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

  • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege Președintelui Consiliului Județean Brașov și Prefectului Județului Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Brașov, precum și pe pagina de internet www.judbrasov.ro.