Hotărârea nr. 94/2013

Hotărârea.nr.94 - privind aprobarea de principiu privind instituirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru utilizarea reţelei de drumuri judeţene apartinând domeniului public al judeţului Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.94

din data 11.03.2013

- privind aprobarea de principiu privind instituirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru utilizarea rețelei de drumuri județene aparținând domeniului public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.2240 din 11.03.2013, întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri, precum și propunerea formulată în plenul consiliului județean Brașov de către președintele Aristotel Căncescu privind aprobarea de principiu a unor tarife, taxe și taxe speciale pentru utilizarea rețelei de drumuri județene apatinând domeniului public al județului Brașov;

Ținând cont de faptul că rețeaua de drumuri județene are o lungime de 801,678 km din care 50% are durata de exploatare depășită precum și de faptul că alocația bugetară în ultimii ani a fost redusă la 30% din necesar, de necesitatea asigurării securității și siguranței rutiere și pentru prevenirea evenimentelor rutiere și evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (3), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, aleO.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă de principiu instituirea unor tarifertaxe și taxe speciale pentru utilizarea rețelei de drumuri județene aparținând domeniului public al județului Brașov.

Art.2. - Direcția Administrare Drumuri și Poduri va prezenta până la următorul plen documentația fundamentată privind instituirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru utilizarea rețelei de drumuri județene aparținând domeniului public al județului Brașov

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,

prin Direcția Direcția Administrare Drummi^LgpduriContrasemnează, SECRETAR Mana Dumbrăveanu