Hotărârea nr. 93/2013

Hotărârea.nr.93 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 190/ 29.10. 2012 privind aprobarea modificării modelului contractului de vânzare-cumpărare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 53/ 11.09.2012, ce se va încheia în vederea vânzării spaţiilor (proprietate privată a Judeţului Braşov), cu destinaţie medicală şi a celor în care se defăşoară activitate conexă actului medical, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, nr. 1CONSI LIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.93

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 190/ 29.10. 2012 privind aprobarea modificării modelului contractului de vânzare-cumpărare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 53/11.09.2012, ce se va încheia în vederea vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov), cu destinație medicală și a celor în care se defașoară activitate conexă actului medical, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Câju Mariana privind aprobarea prelungirii până în data de 30 iunie 2013, a intervalul de timp pentru achitarea avansului din prețul total de vânzare-cumpărare pentru imobilul (proprietate privată a Județului Brașov), cu destinație medicală și a celor în care se defașoară activitate conexă actului medical, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”. nr. 1;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 190/ 29.10. 2012 privind aprobarea modificării modelului contractului de vânzare-cumpărare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 53/11.09.2012, ce se va încheia în vederea vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov), cu destinație medicală și a celor în care se defașoară activitate conexă actului medical, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”. nr. 1

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 190/2010, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 191/2010;

Văzând dispozițiile art.12 din O.U.G.nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”c” și alin.(4) lit.”b” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea aliniatului 3 al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 190/ 29.10. 2012 privind aprobarea modificării modelului contractului de vânzare-cumpărare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 53/11.09.2012, ce se va încheia în vederea vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov), cu destinație medicală și a celor în care se defașoară activitate conexă actului medical, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, nr. 1. care va avea următorul cuprins:

.,- se prelungește până în data de 30 iunie 2013, intervalul de timp pentru achitarea avansului din prețul total de vânzare-cumpărare pentru imobilul, care face obiectul vânzării”.

Art. 2. - Președintele Consiliului Jucj Investiții, Urbanism și Amenajarea


PREȘE&HîTE, Aristotel Canvescu^sigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția artimentul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu