Hotărârea nr. 88/2013

Hotărârea.nr.88 - privind stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov şi pentru directorul general


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 88

din data de 11.03.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

- privind stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov și pentru directorul general

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 11 martie 2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a S.C. CARFIL4NDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Analizând adresa înregistrată sub nr. 2188/07.03.2013 a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului, nr.119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 2003 și având CUI: 15786039, prin care se supune aprobării stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov și pentru directorul general;

Văzând Hotărârea nr. 2/06.03.2013 adoptată de către Consiliul de Administrație S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, prin care se solicită stabilirea acestui nivel în conformitate cu cerințele O.U.G. nr. 109/2011;

Având în vedere dispozițiile art.153 12, alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.91 alin. (1) lit.'’a” și alin.(2) lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.12 din Actul Constitutiv al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilește nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, în cuantum de 5.000 euro.

Art.2. - Se stabilește nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov în cuantum de 10.000 euro.

Art.3. - Se aprobă suportarea de către societate a primelor de asigurare aferente asigurărilor de răspundere profesională pentru directorul general și pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.4. - Consiliul^ Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.  Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDDȚE/ Aristotel Căn <Contrasemenază, SECRETAR Maria Dumbrăveanu