Hotărârea nr. 87/2013

Hotărârea.nr.87 - privind fixarea limitelor între care se stabilesc remuneraţiile directorului general, membrilor Consiliului de Administraţie şi ale cenzorilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR, 87 din data de 11.03.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

- privind fixarea limitelor între care se stabilesc remunerațiile directorului general, membrilor Consiliului de Administrație și ale cenzorilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 11 martie 2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Analizând adresa înregistrată sub nr. 2188/07.03.2013 a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului, nr.119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08 / 1923 / 2003 și având CUI: 15786039, prin care se supune aprobării fixarea limitelor între care se stabilesc remunerațiile directorului general, membrilor Consiliului de Administrație și ale cenzorilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Văzând Hotărârea nr. 2/06.03.2013 adoptată de către Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, prin care se solicită stabilirea acestor limite, în conformitate cu cerințele O.U.G. nr.109/2011;

Având în vedere dispozițiile art.153 18, alin.(l), art. 161, alin. (3) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 37 și art. 38 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, ale art.91 alin. (1) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 din Actul Constitutiv al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se stabilește remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, în cuantum de 12% din remunerația directorului general.

Art.2. - Se stabilește limita maximă a remunerației directorului general al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, la 4.800 lei brut.

Art.3. - Se stabilește indemnizația lunară pentru membrii Comisiei de cenzori a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, în procent de 10 % din remunerația directorului general. Pentru membrul supleant, indemnizația se va plăti, la același nivel, numai când înlocuiește un membru al comisiei.

Art.4. - Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE Aristotel CancescuContrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbraveanu