Hotărârea nr. 83/2013

Hotărârea.nr.83 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Brașov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.83

din data 11.03.2013

- privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul nr. 1707/27.02.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare statului de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov cu următoarele modificări:

Transformarea unui post ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional - conservator, SSD gradul III în conservator SSD, gradul II;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr.311/2003, republicată ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Muzeul de Arta Brașov și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.Contrasemneză, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

MUZEUL DE ARTA BRAȘOV


STAT DE FUNCȚIINr.

FUNCȚIA

Nivelul

Nivel

Nr.

Salariul

crt.

studiilor

incadr.

posturi

de

Treapta/

baza

Grad

1

Director manager

S

II

1

3045

2

Contabil sef

S

II

1

3028

3

Sef secție arta

S

II

1

2394

4

Muzeograf

S

IA

1

1851

6

Supraveghetor muzeu

M;G

6

5903

7

Restaurator

S

IA

1

2316

8

Restaurator

S

I

1

1353

9

Conservator

S

IA

1

2318

10

Conservator

SSD

II

1

1334

11

Economist

S

II

1

1449

12

Funcționar

M;G

1

955

13

Casier

M;G

1

1037

14

Sef formație muncitori

I

1

1257

15

Paznic

3

2877

16

Șofer

I

1

1120

TOTAL

22

32237

DIRECTORCONTABIL SEF Pădurean Lina