Hotărârea nr. 80/2013

Hotărârea.nr.80 - privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Ucea a zonei de siguranţă şi a zonei de protecţie a sectorului de drum judeţean DJ 105 C, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ucea, judeţul Braşov, în vederea exploatării şi valorificării masei lemnoase existente pe acesta

România
Consiliul Județean Brașov

CodF-16

HOTĂRÂREA NR. 80

din data 11.03.2013

- privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Ucea a zonei de siguranță și a zonei de protecție a sectorului de drum județean DJ 105 C, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ucea, județul Brașov, în vederea exploatării și valorificării masei lemnoase existente pe acesta

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul nr.633/07.03.2013 întocmit de Direcția Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Ucea a zonei de siguranță și a zonei de protecție a sectorului de drum județean DJ 105 C, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ucea, județul Brașov, în vederea exploatării și valorificării masei lemnoase existente pe acesta;

Având în vedere dispozițiile art.7 , art.22 și art.22Aldin OG nr.43/2007 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.3 alin (3) și art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia, cu modificările și completările ulterioare și ale art.120 alin.(l) și art.91 alin.(l) lit.c și alin.(4) lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile Legii nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului MAPPM nr.264/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Ucea a zonei de siguranță și a zonei de protecție a sectorului de drum județean DJ 105 C, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ucea, județul Brașov, în vederea exploatării și valorificării masei lemnoase existente pe acesta

Art.2. - Perioada de dare în administrare este până la data de 31.12.2013.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri
Contrasemneze, SECRETAR Maria Dumbrăveanu