Hotărârea nr. 79/2013

Hotărârea.nr.79 - privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.79 din data de 11.03.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

- privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11 martie 2013, care s-a constituit în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Analizând adresa nr. 2185/07.03.2013 a comisiei de selecție, prin care se propune un candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, ca urmare a finalizării procedurilor de selecție și evaluare;

Având în vedere dispozițiile art. 29, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 111 alin. 2 lit.”b” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin.(l) lit a și alin.(2) lit. „d” și art.94 alin.(l) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 12 din Actul constitutiv al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art»l. - Se desemnează membru în Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, domnul Iosif Răzvan, cetățean român, posesor al C.I. seria B.V. nr. 503080, născut la data de 10.03.1983, în Municipiul Brașov, Județul Brașov, C.N.P. 1830310080088, cu domiciliul în Municipiul Brașov, str. Emil Racoviță, nr. 9, bl. 31, ap. 30, Județul Brașov.

Art.2. - Durata mandatului domnului Iosif Răzvan, membru în Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, este de 4 ani, de Ia data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3.Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 120/29.10.2012 se modifică în mod corespunzător.                     z

Art.4. - Consiliul                              INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov asigură aducerea la

îndeplinirea a prezentei I