Hotărârea nr. 77/2013

Hotărârea.nr.77 - privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Braşov a obiectivului „Cetatea Feldioara” aflat în domeniul public al comunei Feldioara, pentru realizarea obiectivului „Consolidare, restaurare şi punerea în valoare a cetăţii Feldioarei” şi asigurare integrală a finanţării lucrărilor de către Consiliul Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 77

din data 11.03.2013

- privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov a obiectivului „Cetatea Feldioara” aflat în domeniul public al comunei Feldioara, pentru realizarea obiectivului „Consolidare, restaurare și punerea în valoare a cetății Feldioarei” și asigurare integrală a finanțării lucrărilor de către Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.2152/06.03.2013, întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, privind aprobarea preluării în administrarea Consiliul Județean Brașov a obiectivului „Cetatea Feldioara” aflat în domeniul public al comunei Feldioara, pentru realizarea obiectivului „Consolidare, restaurare și punerea în valoare a cetății Feldioarei”, și asigurare integrală a finanțării lucrărilor de către Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 569/2011 privind asocierea Județului Brașov cu Comuna Feldioara în vederea Realizării obiectivului „Consolidare, restaurare și punerea în valoare a cetății Feldioara”, de Contractul de Asociere nr. 2643/07.03.2012 preum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 131/09.03.2012 privind aportul Județului Brașov la realizarea acestui obiectiv;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”f” și art.123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările și prevederile art.867 și 868 din Codul Civil adoptat prin Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 289/2009 privind Codul Civil

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov a obiectivului „Cetatea Feldioara” aflat în domeniul public al comunei Feldioara, pentru realizarea obiectivului „Consolidare, restaurare și punerea în valoare a cetății Feldioarei, până la finalizarea lucrărilor de consolidare și restaurare ce face obiectul Contractului de asociere.

Art.2. - Finanțarea integrală a lucrărilor ce face obiectul Contractului de execuție nr.5/2013 privind „Consolidare, restaurare și punere în valoare a Cetății Feldioarei”, printr-un program multianual, în funcție de sumele ce se vor aproba anual prin bugetul județului Brașov pentru această destinație.

Art3. - Se aprobă modificarea Contractului de asociere nr.2643/2012 încheiat între județul Brașov și comuna Feldioara prin Actul Adițional nr.l, cu următoarele prevederi:

  • •  Județul Brașov devine asociat prim iar comuna Feldioara asociat secund, datorită schimbării raportului de finanțare a contractului de execuție lucrări;

  • •  Județul Brașov are obligația finanțării integrale a Contractului de lucrări „Consolidare, restaurare și punere în valoare a Cetății Feldioara”, proiectare și execuție în funcție de sumele ce se vor aproba anual prin bugetul județului Brașov pentru această destinație:

  • •  Comuna Feldioara poate să finanțeze Contractul de execuție cu orice sumă pe care o poate disponibiliza din bugetul propriu;

  • •  Județul Brașov va suporta financiar în baza contractului de execuție de lucrări, documentația tehnică, faza PT și DDE;

  • •  Comuna Feldioara va suporta financiar celelalte studii respectiv (SF, studiu Topo, studiu Geo, expertiza tehnică, Studiile arheologice preum și dirigenția de șantier);

    Art.4. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.Contrasemneză, SECRETAR Maria Dumbrăveanu