Hotărârea nr. 76/2013

Hotărârea.nr.76 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 225/20.12.2012 privind preluarea de către Consiliul Judeţean Braşov a dreptului de administrare asupra imobilului, monument istoric, „Cetatea Făgăraş”, pe perioada execuţiei lucrărilor de reabilitare, consolidare şi amenajare – Etapa I

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576

E-mail: nffice@iudbrasov.ro Website: wnn.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 76

din data de 11.03.2013

  • - privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 225/20.12.2012 privind preluarea de către Consiliu Județean Brașov a dreptului de administrare asupra imobilului, monument istoric, „Cetatea Fâgaraș , pe peno a uț lucrărilor de reabilitare, consolidare și amenajare - Etapa I

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2151/06.03.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajare; Teritoriului, prin care se propune:

  • - preluarea în administrare de către Județul Brașov, până la recepția finală a lucrărilor de reabilitare, a următoarelo obiective din cadrul Cetății Făgăraș: Corpul de Gardă Sud, Bastion Sud și Turn Intrare;

  • - suplimentarea sumei de participare a Județului Brașov la realizarea contractului nr. 73/27.10.2011 cu obiectivu „Reabilitarea, consolidarea și amenajarea Cetății Făgăraș - Etapa I”, cu suma de 11.076.317 lei;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 176/8.04.2011 s-a aprobat asocierea Județului Brașov cu Municipiu Făgăraș pentru realizarea investiției „Reabilitare, consolidare și amenajare a Cetății Făgărașului” și s-a aprobat contractul d asociere între Județul Brașov și Municipiul Făgăraș;

Având în vedere că între Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.225/20.12.2012 și Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Făgăraș nr.123/20.12.2012, există diferențe de abordare, privind limitetele dreptului de administrare a Cetăți Făgăraș, în sensul că în Hotărârea nr. 225/20.12.2012 se prevede preluarea în administrare a întregului obiectiv „Cetate Făgăraș”, însă în Hotărârea nr. 123/2012 se aprobă, în vederea finanțării lucrărilor de reabilitare a obiectivului, constituire dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean Brașov, doar a anumitor corpuri de clădiri;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ș completările ulterioare, art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „e”, și alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, ci modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ș completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ArLl. - Se aprobă modificarea art.l al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 225/20.12.2012, după cum urmează- ”S< aprobă preluarea de către Consiliului Județean Brașov a dreptului de administrare asupra următoarelor obiective, din cadru Cetății Făgăraș: Corpul de Gardă Sud, Bastion Sud și Tum Intrare, pe perioada de execuție a lucrărilor de reabilitare”.

ArL2. - Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de Asociere între Județul Brașov și Municipiul Făraș, îi care să se prevadă: preluarea de către Consiliului Județean Brașov a dreptului de administrare asupra următoarelor obiective, dii cadrul Cetății Făgăraș: Corpul de Gardă Sud, Bastion Sud și Tum Intrare, suplimentarea cu suma de 11.076.317 lei, a participări Județului Brașov, la realizarea contractului de lucrări nr. 73/27.10.2011, în vederea realizării investiției: „Reabilitarea consolidarea și amenajarea Cetății Făgăraș - Etapa I”, precum și preluarea finanțării Contractului de diriginte de șantier.

^rL3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.225/20.12.2012 privind preluarea de către Consiliul Județean Brașov e reptului de administrare asupra imobilului, monument istoric, „Cetatea Făgăraș”, pe perioada execuției lucrărilor de reabilitare, consolidare și amenajare - Etapa,!; se modifică în mod corespunzător.

ir l            pre§edinte,e Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții,

Urbanism și Amenâjarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDlr Aristotel Căn<