Hotărârea nr. 74/2013

Hotărârea.nr.74 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov, pe anul 2013Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 74

din data 11.03.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.2012/04.03.2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2013,;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Consiliul Județean Brașov

Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala

Spitalul de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490

Nr.paturi 107


Aprobat cu HCJBynr: In ședința dm idata:


STAT DE FUNCȚII PENTRU ANUL 2013

Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/treapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

1

2

3

4

6

7

8

A. Finanțare din venituri proprii

i

MANAGER

medic bob infeclioasae

s

il

i

3818

640

4458

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

economisi

s

u

1

3747

86-1

4611

3

DIRECTOR MEDICAL

medic boli infeclioasae

s

li

i

3430

1266

4696

4

MEDICPRIMAR SEF SECȚIE

boli infectioase

s

ii

2

8045

3129

11174

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

laborator

s

ll

1

3615

2096

5711

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

s

1

2629

665

3294

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

PI.

1

2133

368

2501

8

MEDIC PRIMAR

boli infectioase

s

8

24812

12003

36815

9

MEDIC PRIMAR

laboialoi

s

1

3257

1872

5129

10

MEDIC PRIMAR

radiologie

s

1

3036

1321

4.557

II

MEDIC SPE.C1 \l ISI

boli infectioase

s

3

7325

1 332

■ S655

12

MEDIC SPECIALIS T

terapie intensiva

S

1

2206

1333

3539

13

FARMACIST PRIMAR

farmacie

S

1

2729

739

3468

14

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

1

2519

1 15.3

3672

15

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

S

1

2456

1153

3609

16

BIOLOG SPECIALIST

laborator

S

2

4094

2474

6568

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

generalist

S

6

14792

5324

20116

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

terapie intensiva

S

1

2110

1331

2967

19

ASISTENT MEDICAL

generalist

S

1

1938

332

2967

20

ASISTENT MEDICAL

terapie intensiva

S

4

6424

3988

10412

21

ASISTENT MEDICAL

generalist

SSD

2

3202

720

3922

•*>■>

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

generalist

PL

14

26991

8277

35271

24

ASISTENT MEDICAL

generalist

PI.

9

14457

3233

17690

25

ASIS TENT MEDICAL

farmacie

PL

1

930

253

1183

2.6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

hdxTialui

PL

3

5570

3489

9059

27

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

radilogie

PL

1

1870

684

2554

28

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

dietetician

PL

1

1644

342

1986

29

STATIST1CIAN MEDICAL PRINCIPAL '

M

1

1420

.387

1807’

30

RAGISTRATOR MEDICAL

M

3

.3957

1077

5034

31

INFIRMIERA

M

22

21055

7135

28190

32

ÎNGRIJITOARE

G

4

3407

682

4089

33

SPALATOREASA

G

3

2808

465

3273

34

ECONOMIST IA

S

3

5567

1731

7298

35

ECONOMIST II

S

1

1583

430

2013

36

INSPECTOR DE SPECIALITAT E

IA

s

2

4061

1154

5215

37

CONSILIER JURIDIC I

s

2

2892

- 882

3774

18

REFERENT I A

M

245 7

71 1

3171

39

MAGAZINER II

G

1

1120

186

1306

40

ȘOFER I

M

1

1333

233

1566

41

MUNCITOR CALIFICAT 1

Ibclnsl

M

3

3553

672

4225

42

MUNCITOR CALIFICAT 1

instalator

M

1

1110

224

1334

43

MUNCITOR CALFICAT 1

zidar

M

1

1321

224

1545

44

MUNCITOR CALIFICAT II

Ibchist

M

1

1274

213

1487

TOTAL

121          218698


76790          288053


B. Finanțare de la Bugetul de Stat

|MEDIC REZIDENT III

| terapie intensivă'

TOTAL

l

1716

1008

2724

TOTAL GENERAL

122

220414

77798

298212


Total posturi aprobate, din care -funcții de conducere: -funcții de execuție:


8

114


Total posturi aprobate, din care -venituri proprii -bugetul de stat


121

IDIRECTOR FINANCIAR CON TABIL, Ec. Anca Maxin(0 SPITALUL O boli iO INFECȚIOASE^t


RUNOS Bogoi Corina


ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRAȘOV

Str. Mihai Viteazu nr 9 Tel. 0268/422490

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE

STR.MIHAI VITEAZUL NR.9

BRAȘOV

TELEFON/FAX 0268/422490

Adresa e-mail:sbibv@rdsbv.ro

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Spitalul de Boli Infectioase Brașov asigură prin secțiile și serviciile din structură asistență medicala complexă, curativă, preventivă și a pacienților.

Prin Unitatea de Primire a Urgențelor, spitalul asigură primul ajutor și asistență medicală de urgență persoanelor a căror stare de sănătate este critică.

Pentru pacienții internați spitalul asigură și răspunde de calitatea actului medical, condiții de cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Spitalul de Boli Infectioase Brașov constituie în același timp bază de învățământ și cercetare științifică medicală care consolidează calitatea actului medical cu respectarea drepturilor pacienților. a eticii și deontologiei medicale.

Conducerea Spitalului este formata din:

 • - Consiliul de Administrație

 • - Comitetul director

 • - Manager

CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE este format din 5 membrii:

1 reprezentant numit de Consiliu Județean - economist

2 reprezentanți numiți de Consiliul Județean

2 reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica

.Membrii care participa si nu au drept de vot:

Un reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Un reprezentant al OAMGMAMR

Manageri d Spilah ilui

2

Consiliul de administrație are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie si de organizare si funcționare a spitalului si de a face recomandări managerilor spitalului in urma dezbaterilor.

Avizează bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului

Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager

Aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale

Avizează programul anual al achizițiilor publice intocmit in condițiile legii

Analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii Comitetului director si activitatea managerului

Conducerea executivă a spitalului este asigurată de Comitetul director din care fac parte :

Manager

Director medical

Director financiar contabil

Atribuțiile Comitetului director :

elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;

analizează si recomanda masuri pentru dezvoltarea activității spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației:

- fundamentează si supune spre aprobare consiliului consultativ planul de achiziții publice, precum si a lucrărilor de investiții, de reparații curente sau capitale ce se realizează intr-un exercițiu financiar, în condițiile legii:

 • -  răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si dispune masuri de îmbunătățire a activității spitalului:

 • - prezintă consiliului administrativ informări trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul aflat în administrare, precum fi la execuția bugetului de venituri fi cheltuieli.

Managerul este ordonator de credite, reprezintă spitalul în relațiile cu terții și conduce activitatea Comitetului director, fiind președintele acestuia

Managerul arc în principal următoarele atribuții:

- în baza necesarului de servicii medicale pentru populația deservită, elaborează împreună cu ceilalți membrii al comitetului director, planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului.

n

J

 • - Răspunde în calitatea sa de președinte al comitetului director de fundamentarea și elaborarea planului anual de furnizare de servicii medicale.

 • - întocmește, fundamentează și supune spre aprobare Consiliului de administrație, cu avizul membrilor comitetului director planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar în condițiile'legii.

 • - Aplică strategiile și politicile de dezvoltare ale Ministerului Sănătății, respectiv ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie adecvată la necesarul de servicii medicale pentru populația deservită.

 • - Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului.

 • - înaintează Consiliului de administrație propuneri de creștere a veniturilor proprii ale spitalului în limitele legii.

 • - întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor de performanță a managementului spitalului.

 • - Răspunde de elaborarea regulamentului de organizare și funcționare, regulamentului intern al spitalului și a fișelor postului personalului angajat

 • - Negociază contractul colectiv de muncă la nivel de ramură.

 • - Realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă conform structurii organizatorice și soluționează contestațiile în funcție de nivelul ierarhic la care s-au făcut.

 • - Organizează selectarea, angajarea și concedierea personalului, cu respectarea legislației muncii, a contractului colectiv de muncă și a normativului de personal aprobate de Ministerul Sănătății.

 • - Răspunde de elaborarea planului de formare și perfecționare a personalului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • - Reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice.

 • - încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului conform legii.

 • - Asigură obținerea autorizației sanitare de funcționare și a certificatului de acreditare în condițiile prevăzute de lege.

 • - Asigură crearea condițiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital.

 • - Coordonează activitățile de control al calității serviciilor oferite de spital, colaborând cu Consiliul Medical și cu nucleul de calitate.

 • - Răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și prevenirea infecțiilor nosocomiale în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăți.

4

 • - Asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici precum și altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 • - Răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului.

 • - Pune la dispoziția organelor și organismelor competente la solicitarea acestora în condițiile legii, date privind activitatea spitalului.

 • - Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului.

Organizează arhiva spitalului și asigură securitatea documentelor prevăzute de lege în format scris și electronic.

 • -   încheie subcontract de administrare pe durata mandatului cu șefii de secții, laboratoare.

servicii, ca act adițional la contractul de muncă. în cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzute indicatorii de performanță al căror nivel se stabilește anual de către Consiliul administrativ Prezintă Consiliului de administrație informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la

patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale precum și executarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului.

încheie contracte și asigură condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activității de învățământ și cercetare științifică în conformitate cu prevederile legale.

Aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii.

Elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și coordonează asistența medicala în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză.

în cadrul spitalului se organizează Consiliul Medical format din medicii șefi de secție, șefi de departamente, laboratoare, compartimente condus de directorul medical în calitate de președinte.

Directorul medical împreuna cu Consiliul medical are următoarele atribuții și competențe :

Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele:

imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordării de servicii medicalede calitate in scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților

monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfășurate in spital in scopul creșterii performantelor profesionale si utilizării eficiente a resurselor alocate

elaborarea proiectului de plan de achiziții al spitalului in limita bugetului estimat intarirea disciplinei economico-fmanciare

Evaluează necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital și face propuneri pentru elaborarea:

 • - planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului

 • - planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului

 • - planul anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatura și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare

Face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului.

Participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern al spitalului.

Desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital, inclusiv :

 • - evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii in cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia

 • - monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală

 • - prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale

Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG și cu compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale de la nivelul spitalului.

Stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora.

Elaborează planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare directorului general

înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului.

Evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții / laborator și face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului.

Evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri directorului general cu privire la structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz.

Participă la stabilirea fișelor posturilor personalului medical angajat.

înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare și perfecționare continuă a personalului medico-sanitar.

Face propuneri și monitorizează desfășurarea activităților de educație și cercetare medicală desfășurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate.

 • -   Reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră.

Asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România.

Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare.

Analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite ( de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite, etc.).

Participă, alături de directorul general la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale.

Stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezidenței la medicamente.

Supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 • -   Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală. în condițiile legii.

Analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului.

Elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.

In vederea aplicării menținerii si auditarii sistemului de management al calitatii la nivelul Spitalului de Boli Infectioase Brașov, intenționam sa înființam biroul managemantului calitatii.

Acest birou va funcționa conform metodologiei de lucru elaborata prin OMS 975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sanatatii si administrației publice locale si va avea următoarele atribuții:

 • a) pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;

 • b) coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității:

1 manualul calității;

2. procedurile;

 • c) coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc. și a standardelor de calitate;

 • d) coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;

 • e) colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;

 • f) implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;

 • g) asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de manager;

 • h) asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice;

 • i) coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;

 • j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității:

 • k) asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților;

ljasistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.

Din biroul de management al calitatii vor face parte medici, juriști si economiști cat si alte categorii profesionale a căror pregătire este utila in desfasurarea activitatilor mai sus menționate.

La nivelul spitalului s-a constituit un Comitet de securitate și sănătate în muncă cu scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii și care are următoarele atribuții :

 • -  aprobă programul anual de securitate și sănătate în muncă ;

urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • -   analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți la locurile de muncă;

analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 • -  efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale:

8 efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

informează inspectoratele de protecție a muncii despre starea protecției muncii în propria unitate: realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție ( organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, ele..). cu implicații în domeniul protecției muncii;

dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate și sănătate în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat precum și programul de protecție a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecție a muncii;

verifică aplicarea normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

 • -  verifică reintegrarea sau menținerea în muncă a salariaților care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacității de muncă;

la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate și sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii;

comitetul de securitate și sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat și cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfășoară activități pe teritoriul României;

 • -  comitetul de securitate și sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadrați cel puțin 50 salariați;

în cazul în care condițiile de muncă sunt grele, vătămătoare sau periculoase, inspectorul de muncă poate cere înființarea acestor comitete și pentru angajatorii la care sunt încadrați mai puțin de 50 salariați.

 • -   în cazul în care activitatea se desfășoară în unități dispersate teritorial, se pot înființa mai multe comitete de securitate și sănătate în muncă. Numărul acestora se stabilește prin contractul de muncă aplicabil.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate și sănătate în muncă și în cazul activităților care se desfășoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni;

în situația în care nu se impune constituirea comitetului de securitate și sănătate în muncă, atribuțiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecția muncii numit de angajator;

- Componența, atribuțiile specifice și funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al Ministrului muncii și solidarității sociale.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

Pentru asigurarea asistenței medicale, structura spitalului de Boli Infectioase Brașov aprobată de Ministerul Sanatatii si Consiliul Județean Brașov cu nr. 5201/2011, cuprinde:

- secții cu un număr de 107 paturi, din care :

 • - 53 paturi - secția I.adulti clinica

 • - 38 paturi - secția II.pediatrie

 • - 10 paturi - compartiment HIV/SIDA

 • - 6 paturi - terapie intensiva

Laboratoare și servicii pentru investigații

Laborator de Analize Medicale

Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală

Prevenirea și Controlul Infecțiilor Nosocomiale

Are ca atribuții supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale, acestea fiind obligații profesionale și de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar și auxiliar sanitar din spital.

Activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale se organizează de către medicul din cadrul compartimentului și se desfășoară pe baza unui plan propriu de supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale. Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare secție de profil, protocoale de proceduri și manopere profesionale, standarde de îngrijire și de tehnici aseptice și alte normative specifice privind condițiile de cazare, igienă și alimentație, necesare pentru implementarea activităților programate.

Farmacie

în cadrul Spitalului de Boli Infectioase Brașov funcționează 1 farmacie cu circuit închis.

Farmacia asigură și gestionează întreaga medicație necesară bolnavilor internați.

Cabinet de Specialitate adulți și copii

Asigură prin cabinetele din structură asistență medicală la îndrumarea și recomandarea medicului de familie.

Cabinetul de Specialitate încheie contract de furnizare de servicii medicale de specialitate cu Casa de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu prevederile Contractului-Cadru.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară și

10 administrativă, Spitalul de Boli Infectioase Brașov are în structură servicii și compartimente funcționale : financiar-contabilitate, aprovizionare-transport, resurse umane, administrativ, statistică medicală, si juridic .

în principal prin serviciu! financiar-contabilitate. se asigură :

organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

 • -   organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale și luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri și servicii din unitate, în ceea ce privește stocurile disponibile, supranormative, fără mișcare sau cu mișcare lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;

întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seamă contabile;

 • -   exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

 • -   participarea la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;

 • -   organizarea evidenței tehnico-operative și gestionare; asigurarea ținerii lor corecte și la zi;

 • -   organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale și regularizarea diferențelor constatate;

 • -   întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri și cheltuieli;

 • -   efectuarea corectă și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasări și plăți în numerar;

se ocupă de creditele necesare, corespunzător comenzilor și contractelor emise, în limita creditelor aprobate;

verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunii;

întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăți în numerar;

luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului și pentru recuperarea pagubelor produse;

Serviciul Resurse Umane este subordonat managerului și asigură :

 • -   efectuarea tuturor lucrărilor cu privire la structură și toate modificările de structuri ale unității;

 • -   efectuează lucrări privind statul de funcțiuni - întocmire, modificări curente;

- întocmirea lucrărilor privind angajarea, promovarea și salarizarea personalului pornind de la normativele de personal aprobate prin Ordinul M.S., respectând criteriile stabilite pentru fiecare categorie de personal și avizate de Ministerul Muncii;

efectuează toate lucrările de acreditare a personalului pe care le transmite la Casa de Asigurări de Sănătate;

întocmește lucrări de pensionare, redistribuiri și disponibilizări cu respectarea prevederilor Codului Muncii;

în cadrul serviciului se efectuează toate lucrările impuse de legislația în vigoare cu referire la personal și cheltuielile de personal aferente;

în cadrul serviciului se efectuează toate lucrările privind salarizarea personalului, state de plată lunare, lucrările pentru întocmirea statelor de premii la sfârșitul anului, lucrări de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților, lucrări de indexare a salariilor în conformitate cu HGR și Ord. Guv., lucrări raportate la Direcția de Sănătate Publică, Casa de Asigurări de Sănătate Ministerul Sănătății, Agenția pentru Șomaj și Casa de Pensii;

Prin Serviciu! de Statistică se colectează datele la nivel de secție lunar, trimestrial, anual și se prelucrează în vederea trimiterii spre INCDS.

Se calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului.

Se întocmește raportul de decontare a serviciilor spitalicești pe baza grupelor de diagnostice.

Se analizează indicatorii pe spital.

Se întocmesc centralizatoare de diagnostice și proceduri care se transmit la Direcția de Sănătate Publică.

Se întocmesc situații prin care se informează conducerea spitalului cât și șefii de secție despre indicatorii obținuți, cazurile nevalidate, 1CM, lunar, trimestrial, anual.

Prin Serviciul aprovizionare-transport se asigură :

aprovizionarea ritmică și la timp cu toate bunurile, medicamentele și materialele necesare bunului mers al activităților medicale, administrative și tehnice;

respectarea legislației în domeniul achizițiilor de bunuri;

coordonarea activității colectivului de licitații electronice;

urmărirea încheierii și derulării contractelor de achiziții publice:

coordonarea activității magaziilor, asigurând condiții optime de păstrare și depozitare a bunurilor;

urmărirea distribuirii judicioase a materialelor în secțiile și serviciile spitalului;

intră în relații cu secțiile și serviciile din spital și cu furnizorii de materiale și medicamente: încheierea contractelor economice cu furnizorii, întocmirea și urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unității;

 • -  asigură aprovizionarea unității cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură în cele mai bune condiții;

recepționarea calitativă și cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori și asigurarea transportului acestora în condiții igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;

Oficiul juridic, are următoarele atribuții;

 • -  avizează la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum și orice alte acte care produc efecte juridice;

participă la negocierea și încheierea contractelor;

reprezintă și apără interesele spitalului în fața organelor administrației de stat, a instanțelor judecătorești și a altor organe cu caracter jurisdicțional, precum și în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației date de conducerea spitalului;

urmărește apariția actelor normative și semnalează organele de conducere și serviciilor interesate atribuțiile ce le revin din acestea.

Serviciul A dministrati v. are în principal următoarele atribuții :

 • -  asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiții de eficiență maximă;

 • -   asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condițiile și la termenele stabilite prin acte normative;

asigură recepționarea , manipularea și depozitarea corespunzătoare a bunurilor;

 • -   asigură întreținerea clădirilor, instalațiilor și inventarului spitalului;

asigură întreținerea curățeniei;

asigură păstrarea arhivei spitalului conform normelor legale.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI MEDICAL

Medic primar, medic specialist - din secțiile cu paturi

Examinează bolnavii imediat la internare și completează Foaia de Observație în primele 24 dc ore iar în cazuri de urgență, imediat folosește investigațiile paraclinice efectuate ambulator:

Examinează zilnic bolnavii și consemnează în Foaia de Observație evoluția explorărilor de laborator, alimentația și tratamentul corespunzător;

Prezintă medicului șef de secție situația bolnavilor pe care îi are în îngrijire și solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar;

Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire și care necesită supraveghere deosebită;

Medicul primar răspunde și conduce echipa de gardă conform graficului lunar.

în cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea medicală de urgență a întregului spital și soluționează toate problemele ivite. Informează ofițerul de serviciu despre orice eveniment din gardă.

întocmește și semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijește; supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii și auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează personal:

Recomandă și urmărește zilnic regimul alimentar al bolnavilor;

Răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de șeful clinicii.

Răspunde de activitatea rezidenților pe care îi are în pregătire.

Controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfășurată de personalul mediu, auxiliar și elementar sanitar cu care lucrează;

Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă și antiepidemice, precum și a normelor de protecția muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă;

Raportează cazurile de boli inf'ecțioase și boli profesionale potrivit dispozițiilor în vigoare;

Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului în subordine și al bolnavilor pe care îi are în îngrijire;

Asigură contravizita și gărzile în secție potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul șef de secție sau în situații deosebite, din dispoziția acestuia;

întocmește formele de externare ale bolnavilor și redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire.

Răspunde prompt la toate solicitările de urgență și la consulturile din aceiași secție și alte secții și colaborează cu toți medicii din secțiile și laboratoarele din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;

Asigură consultații de specialitate în ambulator conform programului întocmit de medicul șef al secției;

Face parte din echipa operatorie în intervențiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor allați sub îngrijirea lui, potrivit indicațiilor și programului stabilit de medicul de secție;

Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenții chirurgicale și în foaia dc observație a bolnavului;

îndeplinește orice alte sarcini stabilite de șeful de secție și conducerea spitalului

Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

Medic primar, specialist - Laborator

 • -  Efectuează analize si investigații medicale de specialitate din produsele biologice prezentate pentru analiza in laboratorul clinic, prin metode manuale (aplicând tehnicile standard de laborator) si automate (aplicând tehnicile din manualele de utilizare, recomandate de producătorii aparatelor), interpretează rezultatele obținute;

 • -  Prezintă cazurile deosebite medicului sef de laborator;

 • -  întocmește si semnează documentele privind investigațiile efectuate;

Răspunde prompt la solicitări in caz de urgente medico-chirurgicale ce necesita investigații de laborator si/sau la consult cu alti medici;

Efectuează si răspunde de calibrarea analizoarelor automate din compartimentul de lucru si/sau pe care le are in responsabilitate, de asemenea efectuează, interpretează si răspunde de IQC pentru analizoarele de mai sus, utilizând, in toate cazurile, materiale adecvate puse la dispoziție in acest scop de conducerea laboratorului, conform solicitării;

Efectuează si răspunde de introducerea programelor analitice in analizoarele automate, conform prospectelor existente in kiturile de reactivi, putând realiza, in cazuri justificate, modificări ale programelor analitice amintite insa numai după consultarea conducerii laboratorului si in urma autorizării primite din partea acesteia;

Interpretează si verifica toate testele de laborator efectuate manual in compartimentul de lucru, precum si rezultatele obținute in urma analizării produselor biologice pe analizoarele automate, autorizează eliberarea rezultatelor si este răspunzător pentru acestea;

Anunța, in scris, conducerea laboratorului despre defecțiunile si/sau funcționarea anormala a analizoarelor menționate la pct.l, a altor aparate, tehnicii de calcul si a sistemului informațional existent in compartiment;

Solicita intervenția service si intretinere tehnica periodica atunci când este cazul, după consultări cu conducerea laboratorului si noteaza aceste intervenții in jurnalul de service si intretinere al aparatului respectiv, conform dispozițiilor stabilite de conducerea laboratorului;

Răspunde de evidenta scrisa a reactivilor si materialelor de laborator primite in compartiment pentru utilizare, răspunde de utilizarea judicioasa a acestora, inaintand conducerii laboratorului, lunar, un raport scris conform modelelor stabilite de aceasta;

15 Verifica si autorizează eliberarea in scris, către conducerea laboratorului, a solicitărilor lunare si suplimentare de reactivi si materiale de laborator necesare desfășurării activitatii specifice, in funcție de disponibilul existent in compartiment;

Verifica si răspunde de utilizarea la efectuarea testelor de laborator, specifice compartimentului de lucru, numai a reactivilor si materialelor de laborator stabilite si/sau aprobate de conducerea laboratorului;

Anunța, in scris, conducerea laboratorului, despre eventualele nereguli constatate la reactivii si materialele de laborator eliberate spre utilizare si face propuneri pentru eliminarea sau remedierea situațiilor ivite;

Verifica si răspunde de indepartarea rezidurilor biologice rezultate din activitatea specifica compartimentului, conform normelor legale in vigoare;

Răspunde de întocmirea si pastrarea documentelor din compartimentului de lucru, inclusiv a celor menționate mai sus.

Verifica si răspunde de stocarea produselor biologice conform instrucțiunilor primite din partea conducerii laboratorului;

Verifica si răspunde de realizarea si menținerea curățeniei si dezinfectiei la locul de munca, conform normelor legale in vigoare;

Verifica, îndruma si răspunde de activitatea profesionala a personalului aflat in subordinea sa in compartimentul de lucru;

Urmărește introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi de laborator;

Folosește corect si răspunde de bunurile aflate in cadrul compartimentului de lucru si/sau pe care le are in grija si ia masuri, pentru conservarea, repararea si, daca este cazul, înlocuirea lor, după incunostintarea si avizarea primita din partea conducerii laboratorului;

Răspunde de asigurarea condițiilor igienico-sanitare la locul de munca, de disciplina si comportamentul personalului in subordine;

Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale (prevederile din Ordinul M.S. nr. 663 ! 4.10.1999 si din Ordinul M.S. nr. 219 / 01.04.2002): Supraveghează si răspunde personal, de mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le are in responsabilitate si/sau se alia in compartimentul de lucru: ustensile, aparate, produse etc.;

Răspunde de pastrarea in bune condiții si utilizarea corecta, raționala si eficienta a mijloacelor, materialelor si produselor pe care le primește si are in folosința sau care sunt utilizate de personalul in subordine:

Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului sef îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie;

16 Poarta in permanenta, in timpul programului de lucru, echipamentul de protecție stabilit, pe care-1 schimba ori de câte ori este necesar in vederea păstrării igienei si a aspectului estetic personal, precum si ecusonul standard pentru identificvare;

Respecta normele igienico - sanitare si de protecția muncii; Respecta normele de securitate, manipulare a reactivilor si celorlalte materiale de laborator, precum si a recipientelor cu produse biologice si patologice; Respecta normele P. S. I.;

Respecta programul de lucru si semnează zilnic si la timp in condica de prezenta; timpul de munca se consemneraza zilnic in condicile de prezenta ale laboratorului, cu trecerea orei de inc-epere a programului si a orei de terminare a programului de lucru;

Efectuează controlul intern al calitatii pentru analizele de laborator (hematologie, virusologie, imunologie, biochimie)

Nu paraseste serviciul înainte de sosirea schimbului si preda verbal toate problemele secției; Respecta comportamentul etic fata de pacienti, apartinatori si celelalte persoane cu care vine in contact sau colaborează, avand obligația folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfășurării intregii activitati in cadrul spitalului;

Respecta secretul profesional si Codul de etica si deontologie profesionala

Respecta prevederile din regulamentul intern al unitarii si al secției;

Respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale (prevederile cuprinse in Ordinul M.S. nr. 984 / 23.06.1994);

Se preocupa de actualizarea cunoștințelor profesionale, de insusirea cunoștințelor necesare utilizării echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educație continua;

Participa la procesul de formare a viitorilor asistenți si medici;

Cunoaște prevederile cuprinse in Ordinul M.S. nr. 119/2004 (pentru aprobarea normelor privind autorizarea si funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale); 38. Executa si alte sarcini de serviciu (corespunzătoare postului si in limita competentelor profesionale certificate), la solicitarea conducerii laboratorului;

Răspunde de modul de îndeplinire al sarcinilor de serviciu.

Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

Medic primar, medic specialist - Radiologie

efectuează investigații de specialitate;

prezintă cazurile deosebite medicului șef de secție;

întocmește și semnează documentele privind investigațiile efectuate;

 • -   urmărește perfecționarea pregătirii profesionale a personalului în subordine;

răspunde prompt la solicitări în caz de urgențe medico - chirurgicale sau de consulturi cu al ți medici;

controlează activitatea personalului subordonat;

urmărește introducerea în practică a metodelor și tehnicilor noi;

folosește corect aparatura și ia măsuri în caz de defecțiune prin anunțarea personalului tehnic în vederea reparațiilor;

răspunde de asigurarea condițiilor igienico - sanitare la locul de muncă, de disciplină, ținuta și comportamentul personalului în subordine;

 • -  supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect și în aceeași zi. răspunde de buna conservare și depozitare a filmelor radiografice;

urmărește aplicarea măsurilor de protecție contra iradierii, atât pentru personalul sanitar cât și pentru bolnavii care se prezintă pentru investigații radiologice;

 • -   îndeplinește orice alte sarcini stabilite de șeful secției și de conducerea spitalului;

Răspunde de activitatea medicilor rezidenți pe care îi are în pregătire.

Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

Asistent medical - secțiile cu paturi

își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului;

Respectă regulamentul de ordine interioară;

Preia pacientul nou internat și însoțitorul acestuia (în funcție de situație), verifică toaleta personală, ținuta de spital și îl repartizează la salon;

Acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul;

Participă la asigurarea unui climat optim și de siguranță în salon;

Identifică problemele de îngrijire ale pacienților, stabilește prioritățile, elaborează și implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute pe tot parcursul internării: Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia de la internare si pe tot parcursul internării, observă simptomele și starea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire și informează medicul;

Pregătește bolnavul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și tratament: Pregătește bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigații speciale sau intervenții chirurgicale, organizează transportul bolnavului și la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;

Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului;

Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon și supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, creării condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziției bolnavului;

Observă apetitul pacienților, supraveghează și asigură alimentarea pacienților dependenti. supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observație:

- Administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, conform prescripției medicale;

Pregătește echipamentul, instrumentarul și materialul steril necesar intervențiilor;

Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului;

Asigură îngrijirile postoperator;

Semnalează medicului orice modificări depistate;

Participă la acordarea îngrijirilor paliative și instruiește familia sau aparținătorii pentru acordarea acestora;

Supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor conform regulamentului de ordine interioară;

Efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea fiecărui pacient și a serviciului în cadrul raportului de tură.

Pregătește pacientul pentru externare;

în caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul și organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;

Utilizează și păstrează, în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va li schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal: Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;

Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical;

Respectă și apără drepturile pacientului;

Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă și conform cerințelor postului.

Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

 • -   respectarea manevrelor care implica soluții de continuitate, a materialelor utilizate si a condițiilor de sterilizare

respecta condițiile pentru neutralizarea materialelor si instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigura

I

Asistent medical - Radiologie

pregătește bolnavul și materialele necesare examenului radiologie;

înregistrează bolnavii în registrul de consultații pentru radioscopii și radiografii cu datele de identitate necesare;

 • -   efectuează radiografiile la indicațiile medicului;

 • -  execută developarea filmelor radiografice și conservă filmele în filmotecă, conform indicațiilor medicului;

păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare;

înregistrează filmele în camera obscură și după uscarea lor înscrie datele personale pe coperiile filmelor;

Păstrează evidența substanțelor și materialelor consumabile;

înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultații radiologice;

Asigură evidența examenelor radioscopice și radiografice;

Păstrează evidența la zi a filmelor consumate;

Participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învățământ și la activitatea de cercetare științifică;

Asigură utilizarea în condiții optime a aparaturii și sesizează orice defecțiuni în vederea menținerii ei în stare de funcționare;

Ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecționarea permanentă a cunoștințelor teoretice și practice;

Utilizează și păstrează. în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

Respectă regulamentul de ordine interioară;

Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;

Supraveghează ordinea și curățenia la locul de muncă.

Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

Asistent medical - farmacie

organizează spațiul de muncă și activitățile necesare distribuirii medicamentelor și materialelor sanitare;

Asigură aprovizionarea, recepția, depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor farmaceutice;

Eliberează medicamente și produse galenice, conform prescripției medicului;

Recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform prescripției medicului;

Oferă informații privind efectele și reacțiile adverse ale medicamentului eliberat;

Participă, alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice;

Verifică termenele de valabilitate a medicamentelor și produselor farmaceutice și previne degradarea lor;

Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale:

Participă la realizarea programelor de educație pentru sănătate;

- Participă la activități de cercetare;

Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical;

Utilizează și păstrează în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă;

Participă la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali de farmacie;

Respectă normele igienico-sanitare și de protecția muncii;

Respectă regulamentul de ordine interioară.

Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

Asistent medical - de Laborator

Pregătește fizic și psihic pacientul, în vederea recoltării, după caz;

Pregătește materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice;

Sterilizează materialele necesare investigațiilor de laborator;

 • -  Recoltează produse biologice (în ambulator sau la patul bolnavului, după caz);

Prelevează unele produse biologice necesare investigațiilor de laborator;

Prepară și pregătește coloranți, medii de cultură și anumiți reactivi necesari pentru tehnicile de laborator;

Prepară soluții dezinfectante;

 • -  Asigură autoclavarea produselor biologice;

Efectuează tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, parazitologic.

serologice, toxicologie, citologice și de anatomie-patologică);

Participă la efectuarea necropsiilor;

Respectă normele de păstrare și conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează;

Acordă primul ajutor în caz de urgență (accidente produse în timpul recoltării); întocmește documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator);

 • -  înmagazinează datele de laborator pe calculator, după caz;

Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate;

întocmește și comunică datele statistice din laboratorul clinic;

 • -   Asigură păstrarea și utilizarea instrumentarului și a aparaturii din dotare;

Supraveghează și controlează efectuarea curățeniei și a dezinfecției laboratorului;

Respectă normele igienico-sanitare și de protecția muncii;

Utilizează și păstrează în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.

Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;

Participă la realizarea programelor de educație pentru sănătate;

Informează persoana ierarhică superioară asupra deteriorării reactivilor și a aparaturii din dotarea laboratorului;

Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical;

Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale și de utilizare a echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă;

Participă la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali de laborator;

Respectă regulamentul de ordine interioară.

 • -  Respecta dreptul la libera alegere a furinizorilor de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

 • -  Respectarea manevrelor care implica soluții de continuitate, a materialelor utilizate si a condițiilor de sterilizare

Respecta condițiile pentru neutralizarea materialelor si instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigura

Psihologul

efectuează abordarea psihologica a tuturor cazurilor nou diagnosticate, in mod diferențial, in funcție de varsta persoanei afectate;

 • -   efectuează pentru fiecare copil evaluarea d.p.d.v. al dezvoltării psihomotorii, precum si evaluarea relațiilor intra-familiale;

comunica echipei interdisciplinare situațiile de criza din familie susține ședințe de consiliere psihologica cu îngrijitorii legali ai copilului si cu personalul secției de zi

participa la discuțiile interdisciplinare si alcătuiește planul de acțiune pentru fiecare caz in parte planifica, organizează si efectuează ședințe de psihoterapie cu copilul si membrii familiei participa la cererea coordonatorilor de proiect la realizarea programelor de cercetare , redactarea de publicații de specialitate.

Asistentul social

întocmește proiecte de intervenție pentru fiecare caz social

intreprinde acțiuni pentru reducerea numărului de abandonuri participa la investigațiile efectuate in teren pentru identificarea familiilor care si-au abandonat copii in instituții spitalicești sau alte instituții

 • -   ajuta familiile in obținerea drepturilor ce le revin, obținerea actelor de identitate pentru copii facilitează internarea mamelor cu probleme sociale in centre de ocrotire maternala

pastreaza si actualizeaza in permanenta evidenta copiilor abandonați in secțiile de nou nascuti. copii abandonați in spitale sau alte instituții

întocmește documentația necesara , anchete sociale pentru internarea copiilor abandonați . vârstnicilor si gravidelor si familiilor cu probleme

 • -   efectuează investigațiile necesare in cazuri de abandon, pentru identificarea aparținătorilor . persoanelor abandonate si pregătește reintegrarea acestora in propia familie sau in institulii de ocrotire

 • -  organizează si efectuează vizite active post - reintegrare si post - plasament si întocmește rapoarte de evaluare pe care le discuta cu autoritatile implicateorganizeaza si participa la

23 evaluarea rezultatelor programelor de protecție sociala si comunica autorităților si instituțiilor implicate, rezultatele obținute organizează si desfasoara programe de educație pentru sanatate, activitati de consiliere, lecții educative si demonstrații practice pentru populație si diferite categorii profesionale aflate in formare.

Infirmiera

își desfășoară activitatea în spital sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical; Pregătește patul și schimbă lenjeria bolnavului;

Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;

Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;

Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice;

Asigură curățenia, dezinfecția și păstrarea recipientelor utilizate în locurile și condițiile stabilite (în secție);

Asigură toaleta bolnavilor imobilizați ori de câte ori este nevoie;

Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;

Transportă lenjeria murdară (de pat și a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie și o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine interioară;

Execută la indicația asistentului medical, dezinfecția zilnică a mobilierului din salon;

Pregătește la indicația asistentului medical, salonul pentru dezinfecție, ori de câte ori este necesar:

Efectuează curățenia și dezinfecția cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor și a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare;

Pregătește și ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării și îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa;

Colectează materialele sanitare și instrumentarul de unică folosință, utilizate, în recipiente speciale și asigură transportul lor la spațiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării; Ajută asistentul medical și brancardierul la poziționarea bolnavului imobilizat;

Golește periodic sau la indicația asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanțul de către asistentul medical și au fost înregistrate în documentația pacientului;

După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregătește cadavrul și ajuta la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituției;

 • -  Nu este abilitată să dea relații despre starea sănătății bolnavului;

 • -  Va respecta comportamentul etic față de bolnavi și față de personalul medico-sanitar;

 • -  Poartă echipament de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

Respectă regulamentul de ordine interioară;

Respectă normele igienico-sanitare și de protecția muncii;

Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;

Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă și protecția muncii;

 • -  Transportă alimentele de la bucătărie pe secții sau la cantină cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;

 • -   Asigură ordinea și curățenia în oficiile alimentare;

Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului

îngrijitoare curățenie

efectuează curățenia în condiții corespunzătoare;

 • -   efectuează întreținerea gospodărească a spațiului repartizat și răspunde de starea de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;

curăță și dezinfectează băile și WC-urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri:

 • -  efectuează cu avizul personalului mediu și auxiliar aerisirea periodică a saloanelor și răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora;

curăță și dezinfectează urinarele, scuipăturile, etc. Conform indicațiilor primite ;

 • -  transportă gunoiul și reziduurile alimentare în condiții corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corect;

răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie ce le are în grijă personal, precum și a celor ce se folosesc în comun;

îngrijitoarea care își are activitatea în alte locuri de muncă în unitate primește în plus o serie de sarcini corespunzătoare de la conducătorul acestora.

OBLIGAȚII GENERALE

Manevrele care propun soluții de contuitate si materiale utilizate :

 • 1.  Punctia venoasa. Materiale utilizate : seringi, soluții antiseptice, bandaje sterile, ace unica folosința

 • 2.  Injecții intramusculare si intravenoase. Materiale utilizate : seringi, soluții antiseptice, bandaje sterile, ace de unica folosința

 • 3. Punctia lombara. Materiale utilizate : seringi, soluții antiseptice, bandaje sterile, ace de unica folosința

Obligația personalului de a respecta secretul de serviciu

Obligația păstrării de către personalul medical a confidențialității de către terti asupra informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor

Obligația acordării serviciilor medicale iii mod nediscriminatoriu asiguratilor

Obligația respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor

Obligația respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situațiile de trimitere in consulturi interdisciplinare

Verificarea înainte de utilizare a condițiilor si termenelor de sterilizare ( valabilitate ) a materialelor si instrumentelor medicale

Obligația completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute , subcutanate, cronice

Obligația pregătirii profesionale continue prin cursuri de specialitate si participare la diferite manifestări științifice a personalului medical

Obligația personalului spitalului de a respecta clauzele contractuale cu Casa de Asigurări de Sanatate Serviciul de garda permanent:

 • 1.  serviciul de garda are dotarea specifica pentru furnizarea serviciilor de urgenta

 • 2.  serviciul de garda este organizat conform prevederilor legale

în conformitate cu Legea nr.270/2003 și completările ulterioare, Spitalul de Boli Infectioase Brașov este finanțat prin Casa de Asiguari de Santate Brașov ,de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății și de la bugetul Consiliului Județean din sume care vor fi utilizate numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate.

De la Casa de Asiguari de Sanatate a Județului Brașov

Obiectul contractului il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala spitaliceasca in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate , conform Contractului - cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cârdul sistemului de asigurări sociale de sanatate si normelor metodologice de aplicare a acestuia

De la bugetul de stat se asigură:

desfășurarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate;

dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanță, în condițiile legii;

efectuarea de reparații capitale;

26 Bugetul Consiliului Județean participă la finanțarea unor cheltuieli de întreținere și gospodărire, reparații, consolidare, extindere, modernizare și finalizare a construcțiilor spitalului, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale;

Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din :

donații și sponsorizări

asocieri investiționale în domenii medicale ori de cercetare medicală și farmaceutică

 • -  închirierea temporară a unor spații medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alți furnizori de servicii medicale;

 • -   contracte privind furnizarea de servicii medicale. încheiate cu casele de asigurări private sau agenți economici:

editarea și furnizarea unor publicații cu caracter medical;

 • -   servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea pacienților ori a angajatorilor; servicii de asistență medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienților;

 • -   alte surse.

In cadrul Spitalului de Boli Infectioase Brașov la compartimentul HIV/SIDA exista un coordonator al Suprogramului de supraveghere si control al infecției HIV, conform HG 261/2010 privind aprobarea programelor naționale de sanatate in anul 2010.

Programele naționale, respectiv suprogramele de sanatate care sunt derulate in comun de către Ministerul Sanatatii si Casa Naționala de Asigurări de Sanatate sunt finanțate din fondurile transferate din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate.

Resursele financiare pentru finanțarea programelor naționale de sanatate provin de la bugetul de stai si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii. Pentru realizarea atribuțiilor si activitatilor in cazul programelor naționale de sanatate si subprogramelor unitățile de specialitate încheie contracte cu medicii si asistentele pe perioada derulării programelor.

Ministerul Sanatatii organizează proceduri de achiziție la nivel național pentru achiziționarea de:

 • -   vaccinuri si materiale sanitare, din sumele prevăzute in Programul național de imunizări teste de diagnostic rapide si ELISA necesare pentru depistarea persoanelor infectate cu HIV

 • -  contraceptive acordate in cadrul Programului național de sanatate a femeii si copilului medicamente, materiale sanitare , dispozitive medicale

Activitățile derulate la nivelul unitatii noastre sunt:

 • -   monitorizează si evalueaza la nivel regional derularea activitatilor specifice desfășurate de Spitalele de Boli Infectioase

27 monitorizează modul de aplicare a protocolului de prevenire a transmiterii materno-fetale de către Spitalele de Boli Infectioase

- organizează, in colaborare cu Institutul National Dr.Matei Bals sesiuni de pregătire a personalului cu responsabilități in domeniul supravegherii infecției HIV/SIDA

dezvolta si aplica programe integrate de servicii de consiliere si medicale la nivelul unităților care acorda tratament HIV/SIDA pentru a asigura un comportament sigur al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA

monitorizează tratamentul administrat pacientilor cu infecție HIV pentru prevenirea rezistentei la antiretrovirale, in conformitate cu ghidul de tratament HIV/SIDA


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, /EC. MAXIN ANCA