Hotărârea nr. 72/2013

Hotărârea.nr.72 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 72

din data 11.03.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1896/05.03.2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, pe anul 2013,;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Ărt»2.« Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

BRAȘOV

Brașov. Aleea Dealul Spirii. nr. 12

Tel.: 0268/477011,0268/477263: Fax.: 0372870370:

c-mail: manager^pneumologic.ro; website:wvvw.pneumologic.ro

CUPRINS

 • 1. DISPOZIȚII GENERALE

 • 2. CONDUCEREA

 • 3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 • 4. FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE

 • 5. FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII ALE APARATULUI FUNCȚIONAL

 • 6. FINANȚAREA SPITALULUI

 • 7. NORME OBLIGATORII ȘI DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Spitalul de Pneumoftiziologie este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, cc furnizează servicii medicale. Ca spital de specialitate, asigură asistență medicală în specialitatea pneumologie, în conexiune cu alte specialități complementare.

Serviciile medicale spitalicești se acordă sub formă de :

servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, prin care se acordă asistență medicală preventivă și curativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv;

servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi, pentru pacienții care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore și pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile.

Art. 2. Activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sâni tar din spital sunt reglementate și supuse controlului Ministerului Sănătății.

Art. 3. Spitalul funcționează numai în condițiile autorizației de funcționare eliberată de Direcția de Sănătate Publică.

Art. 4.

 • a) în spital se desfășoară și activități de învățământ medical, postiiceal, universitar și postuniversitar, precum și activități de cercetare științifică medicală. Aceste activități se desfășoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în dispensar și după caz, sub îndrumarea medicilor primari din spital. Activitățile de învățământ și cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical și să respecte drepturilor pacienților. etica și deontologia medicală.

 • b) Spitalul arc obligația să desfășoare activitatea de educație medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal. Costurile acestor activități sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri. în condițiile alocărilor bugetare. Personalul trebuie să-și perfecționeze continuu pregătirea profesională, aceasta fiind o îndatorire de serviciu, să cunoască și să aplice în practică actele normative specifice fiecărui loc de muncă.

 • c) Spitalul are obligația să elaboreze, de regulă la sfârșitul anului calendaristic, pentru anul următor. Planul de pregătire profesională continuă a personalului medical și a personalului nemedical angajat. Proiectul planului se întocmește de către Compartimentul resurse umane al spitalului pe baza propunerilor făcute de flecare șef de secție/serviciu/compartiment și se supune aprobării Comitetului Director.

Art. 5.

 • a) Spitalul asigură condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor legale în vigoare și răspunde de respectarea acestora.

 • b) Spitalul răspunde. în condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății, ce determină prejudicii cauzate pacienților. stabilite de către organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienților din culpă medicală, răspunderea este individuală.

Art. 6.

 • a) Spitalul are obligația de a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică. După stabilizarea funcțiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

 • b) Spitalul va fi în permanență pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

CAPITOLUL II

CONDUCEREA SPITALULUI

Art. 7.

 • (1) Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov este condus dc manager.

 • (2) în cadrul spitalului funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical și directorul financiar-contabil.

 • (3) în cadrul spitalului funcționează un consiliu de administrație care are rolul de a dezbate principalele probeme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1384/2010, managerul are următoarele obligații:

a) în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice:

 • 1. stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă. în funcție de normativul de personal în vigoare și pe baza propunerilor șefilor dc secții și dc servicii:

 • 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului:

 • 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă:

 • 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii dc personal, pentru personalul aflat în subordine:

 • 5. organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director;

 • 6. numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director;

 • 7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • 8. prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 9. încetează contractele de administrare încheiate. înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea;

 • 10. stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții dc conducere specifice comitetului director și arc contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii:

1 1. numește în funcție șefii de secție, dc laborator și de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceștia, în termen de maximum 30 de zile dc la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • 12. solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, în condițiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condițiile menționate;

 • 13. deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pc o perioadă de până la 6 luni. în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparcti acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

 • 14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical ocupate în condițiile prevăzute la pct. 13;

 • 15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat;

 • 16. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activități specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, comisia dc selecționare a documentelor care urmează a fi înlăturate ca fiind nefolositoare, expirându-lc termenul de păstrare, comisia de analiză a decesului ctc., al căror mod de organizare și funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului și/sau procedurile operaționale:

 • 17. realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz. soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale:

 • 18. aprobă planul de formare și perfecționare a personalului. în conformitate cu legislația în vigoare:

 • 19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, în confomitate cu reglementările specifice în domeniu ale autorității administrației publice județene;

 • 20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital. în calitate de furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea acesteia ori de câte ori situația o impune:

 • 21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul dc interese dc către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității. în vederea aprobării de către autoritățile administrației publice județene, în condițiile legii;

 • 23. în situația în care în spitaluTpublic personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte dc prestări servicii pentru asigurarea acestora;

 • 24. dispune măsurile necesare pentru ca. începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depășească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație:

 • 25. analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității spitalului:

 • 26. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de educație medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal. în condițiile legii;

 • 27. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii.

b) în domeniul managementului serviciilor medicale

 • 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, și îl supune aprobării consiliului de administrațic al spitalului;

 • 2. aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului. în concordanța cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5. elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservită: aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical ale autorității administrației publice județene;

 • 6. îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale;

 • 7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității asumați prin contract;

 • 8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramclor naționale dc sănătate derulate la nivelul spitalului:

 • 9. răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramclor naționale dc sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătății:

 • 10. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale dc calitate de către personalul med-ico-sanitar din spital;

 • 11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical:

 • 12. urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical și al celui științific:

 • 13. negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale:

 • 14. răspunde. împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și dc prevenire a infecțiilor nosocomiale. conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 15. negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului dc asigurări sociale de sănătate;

 • 16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele dc asigurări de sănătate private;

 • 17. poate încheia contracte cu direcția de sănătate publică județene în vederea derulării programelor naționale de sănătate și desfășurării unor activități specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

 • 18. poate încheia contract cu institutul dc medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salarialc ale personalului care își desfășoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum și a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete;

 • 19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

 • 20. răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 • 21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și dc asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu mcdicalizat la o altă unitate medico-sanitară dc profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia:

 • 22. răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor dc cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților.

 • c) în domeniul managementului economico-finaneiar

 • 1. răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile legii:

 • 2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare:

 • 3.  răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe secțiile și compartimentele din structura acestuia și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condițiile legii;

 • 4. răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 5. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli autorității administrației publice județene, precum și de publicarea acesteia pe site-ul autorității administrației publice județene;

 • 6. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli consiliului județean, dacă beneficiază de finanțare din bugetele locale;

 • 7. aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice:

 • 8. aprobă lista investițiilor și a.lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director;

 • 9. răspunde. împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului:

 • 10. identifică. împreună cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru creșterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale:

I 1. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii;

12. răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu.

 • d) în domeniul managementului administrativ

 • 1. aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea prealabilă de către autoritatea administrației publice județene:

 • 2. reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • 3. încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;

 • 4. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 5. încheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății. în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ;

 • 6. încheie. în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității de cercetare științifică medicală. în conformitate cu prevederile legale;

 • 7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului:

 • 8. răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății:

 • 9. pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;

 • 10. transmite autorității administrației publice județene informări trimestriale și anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli:

 • 11. răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic, conform procedurii operaționale de arhivare a documentelor și înregistrărilor:

 • 12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății:

 • 13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală. în condițiile legii:

 • 14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului:

 • 15. conduce activitatea curentă a spitalului. în conformitate cu reglementările în vigoare:

 • 16. propune spre aprobare autorității administrației publice județene, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absență motivată din spital. în condițiile legii:

 • 17. informează autoritatea administrației publice județene cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă. în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia:

 • 18. răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico-financiare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare:

 • 19. respectă măsurile dispuse de către președintele consiliului județean, în situația în care se constată disfuncționalități în activitatea spitalului public:

 • 20. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii. în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare;

 • 21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării:

 • 22. respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului:

 • 23. elaborează. împreună cu comitetul director, planul de acțiune pentru situații speciale și coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare:

 • 24. răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia:

 • 25. asigură și răspunde de organizarea activităților de învățământ și cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii’ și deontologiei medicale;

 • 26. avizează numirea. în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale clinice și o supune aprobării la autoritatea administrației publice județene;

e) tn domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese

 • 1. depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege și de prezentul contract. în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la autoritatea administrației publice județene:

 • 2. actualizează declarația prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială. în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților:

 • 3. răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

 • 4. depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. 1 și 2.

Art. 8.

 • a) în conformitate cu Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul M.S. nr. 921/2006. în spital funcționează un COMITET DIRECTOR care are următoarea componență:

MANAGER - Dr. MORARU DAN

DIRECTOR MEDICAL - Dr. MOLEAV1N ION

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL - Ec. GRUSEA CLAUDIU

b) Comitetul director al spitalului are următoarele atribuții:

 • 1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical:

 • 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, în vederea aprobării:

- numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare;

-organizarea concursurilor pentru posturile vacante. în urma consultării cu sindicatele, conform legii:

 • 4. elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale. conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

 • 6. elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către directorul financiar-contabil a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 • 7. urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • 8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 9.  asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor dale privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care Ic prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;

 • 11. elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;

 • 12. la propunerea consiliului medical. întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar. în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 14. întocmește informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă Direcției de Sănătate Publică, precum și Ministerului Sănătății și Consiliului Județean Brașov, la solicitarea acestora;

 • 15. negociază, prin manager, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate:

 • 16. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi ori a managerului spitalului public, și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii spitalului;

 • 18. negociază cu șeful de secție/laborator și propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanță ai managementului secțici/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secțici/laboratorului;

 • 19. răspunde în fața managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

 • 20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare și elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale, atribuțiile comitetului director în activitatea de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale în spital sunt următoarele:

 • ■  solicită și aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale;

 • ■  organizarea și funcționarea serviciului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii și controlului infecțiilor nosocomiale;

 • ■  asigură condițiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale;

 • ■  asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obținute, eficiența economică a măsurilor și investițiilor finanțate;

 • ■  verifică și aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităților fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale și îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfășurare a activităților și a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecție nosocomială;

 • ■  derularea legală a achizițiilor și aprovizionarea tehnico-materială. prevăzute în planul de activitate sau impuse de situația epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situațiilor de risc sau combaterii infecțiilor nosocomiale;

 • ■  comitetul director al spitalului va asigura condițiile de igienă, privind cazarea și alimentația pacienților;

 • ■  deliberează și decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a sesizării asistați lor în privința responsabilității instituționale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistați lor prin infecție nosocomială depistată și declarată;

 • ■  asigură dotarea necesară organizării și funcționării sistemului informațional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind infecțiile nosocomiale.

Art. 9

a) în baza art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. în cadrul spitalului funcționează CONSILIUL MEDICAL format din șefii de secție, șefii de laboratoare, farmacistul șef și asistentul șef cu următoarea componență:

Președinte

 • - Conf. dr. MOLEAVIN Ion - Director medical

Membri

 • - Dr. LÂPUȘAN Horia - Medic șef Secția Pneumologic 1 Stejăriș

 • - Dr. FROS1N Dorina - Medic șef Secția clinică Pneumologie II Stejăriș

 • - Dr. LASCU Monica Mariana - Medic șef Secția Pneumologie copii Stejăriș

 • - Dr. MUNTEAN Ionela Sorina - medic șef Laborator de analize medicale

 • - Dr. COR1U Olimpia Mariana - Medic coordonator Dispensar TB

 • - Farmacist NANDREAN Ion - farmacist

 • - Asistent med. șef MURG Claudia - Secția Pneumologie I Stejăriș

 • - Asistent med. șef VRAJA Mihaela - Secția Clinică Pneumologie II Stejăriș

 • - Asistent med. șef CIULEI Ana Daniela - Secția Pneumologie Copii Stejăriș

 • - Asistent med.MARDARE Violeta - coordonator Dispensar TB

b) Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele:

 • -  îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacicnților: monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;

monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță, aprobați prin decizie a managerului la propunerea Consiliului Medical, pentru medicii din secțiile cu paturi ale spitalului și pentru medicii din dispensar;

elaborarea proiectului de plan de achiziții al spitalului în limita bugetului estimat;

 • -   întărirea disciplinei economico-financiarc.

Art. 10

 • a) în conformitate cu art. 186 din OUG nr. 48/2010 în cadrul spitalului funcționează un CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE format din 5 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului, având următoarea componență:

Dr.Bularca Claudia - reprezentant Consiliul Județean Brașov (D.S.A.M) Ec.Ciubotaru Mariana - reprezentant Consiliul Județean Brașov (D.S.A.M) Stinghe loan - reprezentant Președinte Consiliul Județean Brașov Dr. Nemet Codruța - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Brașov Dr. Buvnariu Lavinia - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Brașov

 • (1) Reprezentantul sindicatului Medisan Sanitas, D-l Marian SIM1ONEL - asistent medical are statut de invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

 • (2) Managerul participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

 • (3) Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte de ședință, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

 • (4) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi. a președintelui de ședință sau a managerului și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

 • b) Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

 • -   avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al președintelui consiliului județean;

aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației:

avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;

 • -  analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) și la art. 183alin. (I).

Art. 11

 • a) în baza art. 185 din Legea nr. 95/2006 și a Ordinului nr. 1209/2006 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice. în cadrul spitalului funcționează un CONSILIU ETIC care arc următoarea componență:

Președinte

 • - Conf. dr. MOLEAVIN Ion - Director medical

Membri

 • - Dr. PROCA Gabriela - Consilier superior DSPJ Brașov

 • - As. med. MURG Claudia - Asistent medical principal șef Secția pneumologie 1 Stejaris

 • - Cons. juridic CORFAR1U Rodica - Consiliul Județean Brașov -DSAM

Secretar

 • - As. med. SOTIR Claudia - Asistent medical principal Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul etic se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient sau aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale.

 • b) Atribuțiile Consiliului etic sunt următoarele:

 • -  analizează cazurile de încălcare a normelor dc conduită în relația pacient-mcdic-asistentă. a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;

 • -  verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar și auxiliar încalcă drepturile pacienților prevăzute de legislația în vigoare;

sesizează organele abilitate ale statului în situațiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienților. precum și ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

 • -  analizează sesizările ce privesc plăți informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținerea unor foloase; propune. în funcție de caz. măsuri de intrare în legalitate;

 • -  veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnității umane și propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

Art. 12

a) în spital funcționează, în baza prevederilor Ordinului nr. 916/2006, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale, COMISIA DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE - C.P.C.l.N. având următoarea componență:

PREȘEDINTE

 • - Dr. GODRI Dora - medic specialist epidemiolog

MEMBRI:

 • - Dr. Ț1CÂU Oana - medic specialist Laborator de analize medicale

~ As. med. COȘEREA Luminița - asistent medical de igienă principal

b) Atribuțiile principale ale Comisiei de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale sunt următoarele:

elaborează și supune spre aprobare planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale din spital;

solicită includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea și controlul infecșiilor nosocomiale. condiție a autorizării sanitare de funcționare, respectiv componentă a criteriilor de acreditare:

organizează activitatea comisiei de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul anual dc supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale al spitalului:

propune și inițiază activități complementare de prevenție sau de control cu caracter dc urgență. în cazul unor situații de risc sau focar de infecție nosocomială;

răspunde pentru planificarea și solicitarea aprovizionării tehnico-materialc necesare activităților planificate, respectiv pentru situații de urgență;

întocmește liana punctelor și segmentelor de risc pentru infecție nosocomială privind modul de sterilizare și menținerea sterilității în unitate, decontaminarea mediului fizic și curățenia din unitate, zonele "fierbinți" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică și edilitară favorizantă pentru infecții nosocomiale:

elaborează "istoria" infecțiilor nosocomiale din spital, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apariției focarelor;

 • -  coordonează elaborarea și actualizarea anuală. împreună cu comitetul director și cu consiliul medical, a ghidului de prevenire a infecțiilor nosocomiale, care va cuprinde: legislația în vigoare, definițiile de caz pentru infecțiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere și tehnici de îngrijire, precauții de izolare, standarde aseptice și antiseptice, norme de sterilizare si menținere a sterilității, norme de dezinfectie si curățenie, metode și manopere specifice secțiilor și specialităților aflate în structura unității, norme dc igienă spitalicească, de cazare și alimentație, etc;

colaborează cu șefii de secție pentru implementarea măsurilor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acțiune și ghidul propriu al unității; verifică respectarea normativelor și măsurilor de prevenire;

 • -   organizează și participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienței activităților derulate;

 • -   participă și supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a unității și secțiilor;

 • -  supraveghează, din punct de vedere epidemiologie, activitatea laboratorului de diagnostic etiologic pentru infecțiile suspecte sau clinic evidente;

colaborează cu medicul laboratorului de microbiologic pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor de activitate și a caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor.

Art. 13

 • I. a) La nivelul spitalului s-a constituit în baza Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acesteia, un COMITET DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, cu scopul de a asigura implicarea salariaților în elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii, având următoarea componență:

PREȘEDINTE

- Dr. MORARU Dan - manager

MEMBRI

Conf. dr. MOLEAVIN ION - director medical - reprezentant al conducerii

Ec. GRUSEA Claudiu - director fin.cont. - reprezentant al conducerii

Ec. SAVU Gheorghe - șef serviciu ad m ni strat iv- reprez.al conducerii

As.med. MURG Claudia - asistent medical pr. - reprezentant al salariaților As.med. SIMIONEL Marian - asistent de laborator pr. - reprez. al salariaților As.med. VRA.IA Mihaela - asistent medical pr. - reprezentant al salariaților As.med. CIULEI Daniela - asistent medical pr.- reprezentant al salariaților As.med. MARDARE VIOLETA - asistent medical pr. - reprezentant al salariaților Dr. BUNGHIUZ Florea - medic medicina muncii

SECRETAR

As.med. VASS Ferencz- asistent de radiologie - serviciu intern SSM

b) Atribuțiile principale ale Comitetului de securitate și sănătate în muncă sunt:

 • -  analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare și funcționare;

 • -   urmărește realizarea planului de prevenire și proiecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă:

 • -  analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor și face propuneri în situația constatării anumitor deficiențe:

 • -  analizează alegerea, cumpărarea. întreținerea și utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecție colectivă și individuală;

 • -  analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin serviciului extern de prevenire și protecție, precum și menținerea sau. dacă este cazul. înlocuirea acestuia;

propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice:

 • -  analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă și modul în care își îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate și/'sau serviciul extern:

urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și inspectorii sanitari:

 • -  analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune introducerea acestora în pianul de prevenire și protecție;

 • -  analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale și evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

 • -   efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru și face un raport scris privind constatările făcute;

 • -  dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate și sănătate în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul încheiat, precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza în anul următor.

II. a) La nivelul spitalului s-a constituit COMISIA MEDICAMENTULUI, cu scopul de a urmări modul de prescriere și utilizare judicioasă a medicamentelor prescrise bolnavilor ținându-se cont de raportul cost/eficiență și de bugetul alocat pe spital și pe secții, având următoarea componență:

PREȘEDINTE

Dr. FROSIN Dorina-Medic șef Secția clinică pncumologie II Stejăriș

MEMBRI

Farm. NANDREAN lon-Farmacist

Dr.MURESAN Alina Ana Maria -Medic primar pneumolog

CH1RCĂ Alina -Asistent farmacie

b) Atribuțiile principale ale Comisiei Medicamentului sunt:

analizează consumul de medicamente pe secții, pe Spital și propun măsuri pentru reducerea sau suplimentarea consumului de anumite produse medicamentoase:

- centralizează fișele pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente întocmite de medicii care semnalează astfel de evenimente;

controlează și asigură la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov prescrierea și justa utilizare a medicamentelor și evitarea polipragmaziei;

evaluarea și comunicarea raportului risc/beneficiu pentru toate produsele medicamentoase prescrise;

transmiterea informațiilor pe formular tipizat la Centrul Național de Farmacovigilența din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului în cazul observării reacțiilor adverse;

urmăresc folosirea la prescripții a DCI a medicamentelor;

urmăresc eliberarea de medicamente din farmacia Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov doar pe bază de condici de prescripții medicamente:

III. a) La nivelul spitalului, s-a constituit „NUCLEUL DE CALITATE unitate de Control Intern. în vederea monitorizării permanente a calității serviciilor medicale furnizate pacienților. având următoarea componență:

PREȘEDINTE

Dr. FROSIN Dorina, medic șef secția clinică de Pncumologie II Stejăriș

MEMBRI

Dr. LÂPUȘAN Horia, medic șef secție Pncumologie I Stejăriș

Dr. LASCU Monica, medic șef secție Pneumologie Copii Stejăriș

Dr. MUNTEAN Ionela Sorina - medic șef Laborator de analize medicale

Dr. GABOR Daniela Maria - medic primar Dispensar TB Brașov

VRAJĂ Mihaela - asistent med. șef secția clinică de Pneumologie 11 Stejăriș

b) Atribuțiile principale ale Nucleului de calitate sunt:

implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație:

desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital:

analizează sugestiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului: analiza cazuisticii abordate;

analiza ratei de utilizare a paturilor la nivel de secții și pe întreg spitalul;

analiza ratei de morbiditate:'

analiza duratei medii de spitalizare:

analiza numărului de urgențe din totalul pacienților prezentați;

analiza corectitudinii completării documentelor medicale justificative cerute de lege și existența lor:

evaluarea gradului de satisfacție al pacienților:

analiza numărului de infecții nozocomiale și frecvența infecțiilor nozocomiale și evaluarea factorilor de risc;

implementarea și dezvoltarea mecanismului de monitorizare a calității îngrijirilor medicale in raport cu indicatorii activității clinice și financiari;

identifică, clasifică și determină indicatorii de calitate;

dezvoltă sistemele care asigură furnizarea serviciilor în sensul satisfacerii cerințelor pacienților; asigură calitatea cu scopul ca serviciile să îndeplinească sau să depășească așteptările pacienților:

desfășoară activitățile prevăzute în planul calității aprobat de către Comitetul Director și sc încadrează în cheltuielile aprobate pentru implementarea sistemului de management al calității; coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune Managerului/ Comitetului Director, acțiunile corective.

IV. a) La nivelul spitalului, s-a constituit COMISIA DE ETICÂ care are obligația de a-și formula opinia înaintea începerii oricărui studiu clinic pentru care a fost solicitată. în condițiile legii, având următoarea componență:

PREȘEDINTE

Conf.univ dr. MOLEAVIN Ion - director medical Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov MEMBRI

Dr. ALEXANDRESCU Dana - medic primar Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Cons.jur. CORFARIU Rodica-Consiliul Județean Brasov-Direcția de

sănătate și asistență medicală

Farm. NANDREAN Ion - farmacist Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Dr. ȘANDRU Valeria - medic primar Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Preot BRÂNZEA Bogdan

b) Atribuțiile principale ale Comisiei de etică sunt formularea opiniei asupra următoarelor elemente:

relevanța studiului clinic și proiectul acestuia;

o evaluare satisfăcătoare atât a beneficii lor anticipate, cat și a riscurilor, asa cum este prevăzut în art. 23 lit. a) din Ordinul nr.904/2006 precum și justificarea concluziilor;

protocolul:

calificarea adecvată a investigatorului și a personalului ajutător;

broșura investigatorului:

calitatea facilităților:

caracterul adecvat și complet al informațiilor care trebuie furnizate, precum și procedura dc urmat pentru obținerea consimțământului exprimat în cunoștința de cauza; este necesară, dc asemenea, justificarea cercetării la persoane incapabile sa isi exprime consimțământul în cunoștința de cauza conform dispozițiilor cap. IV;

prevederea de indemnizații sau compensații cu caracter reparatoriu în caz de prejudicii sau deces, imputabile studiului clinic;

- orice asigurare sau indemnizație care acoperă responsabilitatea investigatorului și a sponsorului; sumele și. atunci când este cazul, modalitățile de retribuire sau compensare a investigatorilor și subiecților studiului clinic și elementele relevante ale oricărui contract prevăzut între sponsor și locul studiului;

modalitățile de recrutare a subiecților.

Regulile de bună practică în studiul clinic - "Good Clinical Practice (GCP)" reprezintă standardele etice, științifice și de calitate pentru proiectarea, conducerea, înregistrarea și raportarea studiilor în care sunt implicați subiecți umani pentru a asigura :

 • 1.  Protecția drepturilor, siguranța și bunăstarea subiecților în studiu

 • 2.  Obțnerea de date credibile în studiile clinice

 • 3.  îmbunătățirea calității globale a cercetării clinice

 • 4. Acceptarea mutuală a datelor

Principii de bază :

 • -  studiile clinice trebuie să fie conduse în conformitate cu principiile etice care își au originea în "Declarația pentru drepturile omului" de la Helsinki

studiul trebuie inițiat și continuat numai dacă beneficiul anticipat justifică riscul

 • -  drepturile, siguranța și confortul subiecților trebuie să prevaleze față de interesele științifice și ale societății

 • -  informațiile non-clinice și clinice disponibile constituie suportul studiului clinic propus

 • -   studiul clinic trebuie să fie corect din punct de vedere științific si sa fie descris intr-un protocol clar si detaliat

 • -  studiul clinic trebuie condus in conformitate cu protocolul care a fost aprobat/ a obtinut o opinie favorabila de la Comisia naționala de etica

 • -  supravegherea medicala si deciziile medicale luate in numele subiecților trebuie sa fie întotdeauna in responsabilitatea unui medic calificat

 • -   fiecare persoana implicata in desfasurarca unui studiu clinic trebuie sa fie calificata prin studii, instruire si experiența

 • -  consimțământul-exprimat in cunoștința de cauza trebuie sa fie obtinut in mod liber de la fiecare subiect înainte dc participarea acestuia la studiul clinic

toate informațiile privind studiul clinic trebuie înregistrate, manevrate si păstrate in asa fel incat sa se asigure exactitatea raportării, interpretării si verificării lor

 • -   trebuie protejata confidențialitatea înregistrărilor care pol identifica subiecții, respectând reglementările legale in vigoare referitoare la confidențialitate si pastrarea secretului

medicamentele pentru investigație clinica trebuie fabricate, manevrate si păstrate conform regulilor dc buna practica de fabricație: ele trebuie sa fie folosite numai in conformitate cu protocolul aprobat

trebuie folosite sisteme de lucru cu proceduri care sa asigure calitatea fiecărui aspect al studiului clinic

V. a) COMISIA DE ANALIZĂ A DECESULUI constituită la nivelul Spitalului arc următoarea componență:

PREȘEDINTE

Conf.univ dr. MOLEAVIN'lon - director medical Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov MEMBRI

Dr. JUGÂNARU Victoria Petra, medic primar secția Pneumologie 1 Stejăriș

Dr. MUREȘAN Alina Ana Maria. medic primar secția clinică de Pneumologie II Stejăriș

Dr. Ț1CÂU Oana - medic specialist Laborator de analize medicale

 • -  MURG Claudia - asistent med. șef secția Pneumologie I Stejăriș

b) Atribuțiile principale ale Comisiei de analiză a decesului sunt:

analizează datele medicale obținute din foaia de observație, investigațiile paraclinice. diagnosticul anatomo-patologic necroptic (macroscopic și histopatologic);

evidențiază gradul de concordanță diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul dc externare și cel final (anatomo- patologic) având ca scop creșterea gradului de concordanță diagnostică:

 • -   realizează o statistică a deceselor din spital pe secții și al numărului dc necropsii în raport cu numărul de internări din spital, evidențiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor; dezbaterea cazurilor, aduce în atenție cele mai noi și corespunzătoare tratamente medicale care se aplică pacienților din spital reprezentând o modalitate de creștere a nivelului științific al echipei medicale.

președintele aduce la cunoștința membrilor comisiei reglementările legislative nou apărute în vederea optimizării activității medicale.

VI. Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă ia informațiile de interes public purtătorul de cuvânt numit este domnul conf. univ.dr. MOLEAVIN ION, având funcția de director medical.

Purtătorul de cuvânt este responsabil cu elaborarea și prezentarea mesajelor în numele Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov și cu asigurarea informării în timp util atât a mass-mediei cât și a populației.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 14

Structura organizatorică și funcțională a SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV.

2012:

 • - Secția pneumoftiziologie I Stejăriș                                                 75 paturi

din care:

-compartiment TBC-adulți                                                    42 paturi

 • - Secția clinică pneumoftiziologie II Stejăriș                                        50 paturi

din care:

-compartiment TBC-adulți                                                    31 paturi

 • - Secția pneumoftiziologie copii Stejăriș                                             25 paturi

din care:

-compartiment TBC -copii                                                    15 paturi

 • - Camera de gardă

TOTAL                       150 paturi

 • - Spitalizare de zi                                                                   10 paturi

 • - Farmacie

 • - Laborator radiologie și imagistică medicală

 • - Compartiment explorări funcționale

 • - Compartiment endoscopie bronșică

 • - Puncte de recoltare analize medicale Stejăriș

 • - Laborator somnologie

 • - Compartiment de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale

 • - Compartiment de evaluare și statistică medicală

 • - Compartiment asistență socială

 • - Dispensar TB Brașov cu sediul în str. Sitei nr. 17

-cabinete consultații

-cabinet asistente de teren

-cabinet DOT

-laborator radiologie și imagistică medicală

-compartiment explorări funcționale

-compartiment cndoscopie bronșică

 • - Laborator analize medicale cu puncte de recoltare la Stejăriș

 • - Dispensar TB Săccle cu sediul în str.Episcop Popeca nr.20

-cabinet consultații

-cabinet asistente de teren

-cabinet DOT

-laborator radiologie și imagistică medicală

-compartiment explorări funcționale

-compartiment evaluare și statistică medicală

- Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile:

 • - pneumologic

 • - cardiologie

 • - Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc paturile, ambulatoriu integrat și Dispensarele TB

în conformitate cu adresa nr. 1027/12.06.2012 prin care Președintele Consiliului Județean Brașov aprobă structura organizatorică a Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov

CAPITOLUL IV

FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE

Art. 15

 • 1. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov este. în principal, obligat să asigure:

 • ■  prevenirea și combaterea afecțiunilor respiratorii tuberculoase și/sau netuberculoase;

 • ■  adaptarea și aplicarea la specificul teritoriului județului Brașov a Programului Național de Prevenire și Combatere a Tuberculozei:

 • ■  controlul medical și supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi și a unor grupe de populație expuse unui risc crescut de îmbolnăvire;

 • ■  asistența medicală de specialitate a populației, precum și urmărirea aplicării măsurilor profilactice;

 • ■  primul ajutor medical și asistența medicală de urgență;

 • ■  continuitatea acordării asistenței medicale, în toate stadiile de evoluție a bolii, prin cooperarea permanentă a medicilordin această unitate sau din unități diferite;

 • ■   efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale, bolnavilor ambulatori și spitalizați;

 • ■  acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;

 • ■   desfășurarea de activități proprii de cercetare potrivit posibilităților de dotare și încadrare;

 • ■  promovarea acțiunilor privind educația sanitară a populației:

 • ■  condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație în scopul vindecării sau ameliorării suferinței și a invalidității pacicnților internați;

 • ■  aprovizionarea și distribuirea medicamentelor și a materialelor sanitare specifice;

 • ■  aprovizionarea cu substanțe și materiale de curățenie și dezinfecție;

 • ■  depozitarea, prepararea și difuzarea medicamentelor precum și distribuirea instrumentarului și a altor produse tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare; medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale sunt în termen de valabilitate, înregistrate și depozitate conform recomandărilor din prospectul de utilizare;

 • ■  controlul și urmărirea calității medicamentelor. în vederea ridicării eficienței tratamentelor, evitarea riscului terapeutic și a fenomenelor adverse;

 • ■  aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentații corespunzătoare atât din punct dc vedere calitativ cât și cantitativ, respectând alocația de hrană conform legislației în vigoare:

 • ■  un microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariția de infecții nosocomialc:

 • ■   neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;

 • ■  în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în spital;

 • ■   inscripționarea denumirii secțiilor, compartimentelor, cabinetelor și saloanelor;

 • ■  completarea prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute. cronice (inițiale);

 • ■  expunerea la loc vizibil a numelui Casei de Asigurări de Sănătate Brașov cu care spitalul se află în contract, adresa și numărul de telefon ale acesteia,

 • ■  afișarea în loc vizibil a numărului de telefon al serviciului de urgență 112;

 • ■  afișarea la loc vizibil a drepturilor asiguraților conform Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;

 • ■   afișarea drepturilor și obligațiilor asiguraților la asistența spitalicească;

 • ■   accesul neîngrădit al asiguraților la registrul dc reclamații și sesizări;

 • ■   site internet cu informații minime privind:

 • • structura aprobată a spitalului:

 • • serviciile medicale oferite;

 • • pachetul de servicii contractat cu casa de asigurări de sănătate;

 • • tarifele practicate pentru serviciile decontate de casa de asigurări de sănătate;

 • • condițiile de internare:

 • • adresa și telefonul biroului de programări;

 • • adresa de e-mail unde se pot face sesizări;

 • • chestionarul privind evaluarea gradului de satisfacție al pacientului.

 • ■  respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere la consulturi interdisciplinare;

 • ■  respectarea normele în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • ■  realizarea sistemului de colectare a deșeurilor cu risc biologic, conform normelor în vigoare:

 • ■  realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, medicina muncii și paza contra incendiilor;

 • ■  păstrarea confidențialității asupra conținutului informațiilor de care ia cunoștință personalul angajat, în funcție de nivelul de rclaționare prevăzut în fișa postului. Nu este permisă folosirea acestor date în relațiile cu terțe persoane din afara instituției, decât cu acordul managerului și în condițiile legii;

 • ■  respectarea de către personalul spitalului a clauzelor contractuale încheiate cu casa dc asigurări de sănătate. -

 • 2. Șefii dc secție/serviciu și compartimentele au obligația dc a elabora proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice fiecărui sector de activitate (profil medical sau non-medical) și transmiterea acestor propuneri spre avizare Comitetului Director care le va înainta managerului spre aprobare. Procedurile operaționale pentru fiecare secție/serviciu/compartiment fac parte integrantă din Regulamentul de Organizare și-Funcționare al spitalului și vor fi revizuite periodic.

 • 3. Comisiile organizate la nivelul spitalului își vor elabora Regulament de organizare și funcționare proprii, care fac parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare al spitalului și vor fi revizuite periodic.

Art. 16

Atribuțiile principale ale medicului dc gardă sunt:

 • •  supraveghează buna funcționare a secțiilor și răspunde de aplicarea dispozițiilor prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară, precum și a sarcinilor dispuse de managerul Spitalului de Pncumoftiziologie Brașov, pe care îl reprezintă în timpul aferent efectuării gărzii:

 • •  se asigură la intrarea în gardă de prezența la serviciu a personalului sanitar, existența mijloacelor necesare asigurării asistenței medicale curente și de urgență conform procedurii:

 • •  supraveghează desfășurarea în bune condiții a schimbului de tură dc pe fiecare secție și va fi anunțat de către cadrul medical mediu dacă au survenit modificări în graficul de lucru la schimbul de tură:

 • •  supraveghează modul de desfășurare a asistenței medicale de către cadrele medii și îngrijirile acordate de cadrele auxiliare și notează în raportul de gardă problemele constatate:

 • •  supraveghează cazurile grave existente în secții sau internate în timpul gărzii: acestea vor fi menționate în Registrul de gardă;

 • •  înscrie în Registrul Unic de Consultații orice bolnav prezentat la camera de gardă, completând toate rubricile; semnează și parafează în registru pentru fiecare bolnav;

 • •  internează cazurile de urgență precum și bolnavii prezentați cu bilet de trimitere de la medicul de specialitate sau medicul de familie. Răspunde de justa indicație a internării sau a refuzului acestor cazuri:

 • •  răspunde la chemările care necesită prezența sa în secțiile spitalului și rezolvă prin transfer către alte spitale cazurile care depășesc nivelul de competență și specialitatea sa completând și semnând epicriza și biletul de externare:

 • •  întocmește foaia de observație pentru toate cazurile internate, completează starea și evoluția bolnavilor internați care ridică probleme în timpul gărzii, precum și medicația de urgență pe care a recomandat-o să fie administrată;

 • •  acordă asistență medicală bolnavilor care nu necesită internarea și se asigură de internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvați în spital, după acordarea primului ajutor:

 • •  anunță cazurile cu implicații medico-legale directorului medical al Spitalului dc Pneumoftiziologie Brașov. în situația în care survine un deces în timpul gărzii are obligația de a întocmi foaia de examinare pentru decedatul respectiv și de a anunța „Serviciul de intervenție la evenimente'* din cadrul Politiei: tel: 112 (HGR 451/2004, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor de la cadavre în vederea transplantului), după caz;

 • •  constată decesul și consemnează data și ora decesului în foaia de observații cu semnătură și parafa. Medicul de gardă care a constatat decesul scrie epiciriza de deces, menționând data completării acesteia, semnează și parafează. După 2 ore de la deces întocmește procesul verbal de predare-primire a cadavrului conform protocolului încheiat și verifică dacă decedatului i s-a aplicat pe antebraț o brățară de identificare ce conține: numele, prenumele, vârsta, secția unde a fost internat, data și ora decesului, nr. F.O. (HGR 451/2004, Norme metodologice dc aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului) conform procedurii aprobate de conducerea spitalului:

 • •   la solicitarea telefonică a asistentei dietetician asistă dimineața la eliberarea alimentelor din magazie către blocul alimentar. în cazul în care asistenta dieteticiană constată că alimentele nu sunt corespunzătoare anunță medicul de gardă pentru ca acestea să fie refuzate pentru darea în consum și sesizează acest aspect conducerii spitalului;

 • •  controlează respectarea meniului și calitatea mâncărurilor pregătite înainte de servirea meselor de dimineață, prânz și cină a bolnavilor: refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând motivele în condica de la blocul alimentar.

 • •  anunță prin toate mijloacele posibile managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov în caz de: incendiu sau calamitate naturală survenite în timpul gărzii și ia măsurile imediate de intervenție și prim ajutor cu mijloacele pe care le are la dispoziție;

 • •  la terminarea serviciului. întocmește Raportul de gardă pe care îl consemnează în registrul destinat acestui scop. Raportul de gardă va conține succinct activitatea din spital pe durata gărzii (prezentări, internări, transferări, decese, etc.). măsurile luate, deficiențe constatate în activitatea medicală, administrative și orice alte observații considerate necesare, după caz;

 • •  fiecare medic va semna de luare la cunoștință cu privire la graficul de gărzi din luna următoare, la 26-28 ale lunii în curs,

 • •  prezintă raportul de gardă în ziua următoare;

 • •  respectă normele de protecția muncii;

 • •  respectă normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 17

Atribuțiile principale ale medicului curant sunt:

 • •  repartizarea bolnavilor în saloane. în condițiile respectării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor interioare, după caz;

 • •  asigurarea examinării medicale complete și efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • •  declararea cazurilor de boli contagioase, conform reglementărilor în vigoare;

 • •  asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare) individualizat și diferențiat, în raport cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale, indicarea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, medicamentelor;

 • •  asigurarea îngrijirilor medicale necesare pe toată durata internării bolnavilor;

 • •  prescrierea medicamentelor necesare tratamentului indicat în funcție de stocul din farmacie și administrarea corectă a acestora, nefiind păstrate medicamente la patul bolnavului;

 • •  recomandarea alimentației bolnavilor. în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

 • •  realizarea indicatorilor dc performanță, aprobați prin decizie a managerului la propunerea Consiliului Medical, pentru medicii din secțiile cu paturi ale spitalului și pentru medicii din dispensar;

 • •  asigurarea securității copiilor contra accidentelor în secția pneumoftiziologie copii;

 • •  transmiterea concluziilor diagnostice și a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați unităților sanitare ambulatorii prin bilet de externare, scrisoare medicală precum și alte documente solicitate de legislația în vigoare;

 • •  educația sanitară a bolnavilor, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 18

Atribuțiile principale ale medicului șef al secției medicale cu paturi sunt:

 • •  organizează și răspunde de întreaga activitate în secția pe care o conduce, astfel încât să fie realizați indicatorii de performanță negociați și aprobați de managerul spitalului și stipulați în subcontractul de administrare:

 • •  întreaga activitate de control efectuată asupra secției se confirmă prin semnarea documentelor verificate, acolo unde este cazul, conform prevederilor legale;

 • •  elaborează propuneri de proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice și Ic transmite spre avizare către directorul medical și aprobare către managerul spitalului;

 • •  răspunde de definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare pentru secție;

 • •  răspunde de aplicarea dispozițiilor legale privind internarea și externarea bolnavilor, conform procedurilor;

 • •  prezintă la raportul de gardă evenimentele din secție, propunând măsuri adecvate de rezolvare;

 • •  avizează fiecare bolnav care solicită internare, periodic și ori de câte ori este nevoie, face vizita pe secție împreună cu medicii curanți. asistenta șefa și asistenta de tură;

 • •  organizează, controlează și îndrumă direct activitatea personalului din secția cu paturi;

 • •  programează activitatea tuturor medicilor din secție, indiferent de încadrarea lor. astfel încât fiecare să lucreze periodic în diverse compartimente ale acesteia în scopul îmbunătățirii pregătirii profesionale și a practicării, conform competențelor și atribuțiilor, a tuturor profilclor de activitate din secție:

 • •  controlează consemnarea diagnosticului de la internare, de la 72 de ore și de la externare stabilit de către medicul de gardă și/sau medicul curant;

 • •  avizează prescrierea de medicamente paciențior din cadrul secției, avizează investigațiile paraclinice de înaltă performanță, asigură și urmărește stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicațiilor terapeutice în limitele dotării și aprovizionării cu medicamente, materiale sanitare și aparatură;

 • •  organizează acordarea asistenței medicale la primire în secție, precum și întocmirea corectă a documentelor medicale aferente internării și externării;

 • •  organizează și răspunde de activitatea de planificare a gărzilor conform reglementărilor în vigoare, prin rotație, conform procedurii:

 • •  organizează îngrijirea medicală adecvată a bolnavilor, rezolvarea cazurilor grave de pe secție;

 • •  organizează aplicarea corectă a tehnicilor aseptice cât și comportamentul igienic al personalului sanitar, prin respectarea normelor de igienă și aplicarea măsurilor de prevenire și control a infecțiilor nosocomiale din secția respectivă;

 • •  în cazul suspectării diagnosticului de infecție nosocomială verifică menționarea diagnosticului în foaia de observație și anunță cazul la CPC1N pentru derularea procedurii specifice dc confirmare a diagnosticului de infecție nosocomială;

 • •  controlează prin sondaj modul de efectuare a prelucrării sanitare a bolnavului la internare;

 • •  avizează, la solicitarea medicului curant, în funcție de starea bolnavului, metodele și tehnicile cele mai adecvate, de explorare și terapeutice, necesare pentru evitarea complicațiilor septice și a infecțiilor pe cale sanguină;

 • •  organizează în secție circuitele, precum și spațiile pentru izolarea bolnavilor cu boli transmisibile și aplicarea măsurilor de izolare în funcție de condițiile asigurate de conducerea spitalului. De asemenea, organizează spații și ia măsurile corespunzătoare pentru izolarea bolnavilor cu contagiozitate marc, după posibilități și dotare;

 • •  dispune măsuri pentru transferul imediat al cazurilor de boli transmisibile în spitale (secții) de boli infecțioase;

 • •  asigură utilizarea judicioasă a paturilor, stabilind măsuri pentru evitarea supraaglomerării bolnavilor și însoțitorilor;

 • •  analizează în cadrul Consiliului Medical modul de stabilire a diagnosticului de infecție nosocomială, corectitudinea tratamentului și a măsurilor de prevenire și control aplicate;

 • •  controlează obligatoriu în cadrul vizitei condițiile de igienă din secție, ținuta și comportamentul igienic al personalului, igiena saloanelor, aerisirea încăperilor, igiena grupurilor sanitare, igiena oficiului, igiena bolnavilor, respectarea măsurilor de izolare, efectuarea corectă a curățeniei și dczinfecției;

 • •  propune spre aprobare managerului amenajările și remedierile necesare asigurării condițiilor de igienă și aprovizionarea cu materiale necesare pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale;

 • •  urmărește organizarea dezinfecției ciclice a încăperilor din secție și asigură eliberarea spațiilor respective în momentul planificat;

 • •  colaborează cu medicii șefi ai altor secții, medic șef laborator și cu compartimentele. în vederea stabilirii diagnosticului și aplicării tratamentului corespunzător pentru toți pacienții internați:

 • •  propune introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic și tratament:

 • •  controlează completarea foilor de observație clinică a bolnavilor în primele 24 ore de la internare și de înscrierea evoluției și a tratamentului aplicat;

 • •  controlează și răspunde de eliberarea, conform normelor legale și a procedurilor existente, a documentelor medicale întocmite în secție;

 • •  controlează și răspunde de întocmirea în termen a datelor transmise Compartimentului Statistică și evaluare medicală în vederea centralizării datele solicitate de casa de asigurări de sănătate și de D.S.P.. D.S.A.M.. M.S. și alte instituții abilitate, privind furnizarea serviciilor medicale și starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora, potrivit formularelor de raportare stabilite prin actele normative în vigoare:

 • •  propune în Consiliul Medical măsuri de ridicare continuă a nivelului profesional a personalului din subordine;

 • •  controlează la ieșirea din spital documentele de externare întocmite de către medicul curant:

 • •  controlează modul de păstrare în secție, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observație, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de trimitere, etc);

 • •  organizează activitatea de educație sanitară a pacienților spitalizați:

 • •  controlează permanent ținuta corectă și comportamentul personalului din secție;

 • •  încheie subcontract de administrare cu managerul unității sanitare;

 • •  verifică aplicarea corectă de către colectivul secției a prevederilor contractului cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești cu respectarea pachetului de servicii de bază pentru asigurări și a pachetului minimal în cazul persoanelor cu asigurare facultativă;

 • •  ia măsuri specifice de informare a asiguraților despre serviciile medicale oferite, despre modul în care sunt furnizate, verificând respectarea criteriilor de calitate elaborate de către Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru aplicare în secțiile unităților spitalicești, conform procedurii elaborate;

 • •  răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraților, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuția de asigurări de sănătate pentru aceștia, precum și de solicitarea documentelor care atestă această calitate;

 • •  răspunde de respectarea la nivelul secției a regulamentului de organizare și funcționare, a procedurilor de lucru și a protocoalelor stabilite, a regulamentului de ordine interioară al spitalului și după caz a normelor de conduită stabilite pe secție;

 • •  controlează. îndrumă și răspunde de aplicarea/respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice, în scopul prevenirii infecțiilor nosocomiale; se preocupă de raportarea corectă a infecțiilor nosocomiale de către CPC1N. participând trimestrial la analizele specifice la nivelul Consiliului Medical al spitalului;

 • •  coordonează și controlează modul în care asigurații internați sunt informați asupra serviciilor medicale oferite;

 • •  răspunde de respectarea confidențialității tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, a intimității și demnității acestora;

 • •  coordonează, controlează și răspunde de evidența distinctă a pacienților internați în urma unor accidente de muncă, apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor și a prejudiciilor aduse altor persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau persoanele vinovate:

 • •  informează conducerea spitalului asupra activității secției, punând la dispoziție actele solicitate în acest scop;

 • •  organizează și răspunde de aducerea la cunoștința întregului personal al secției a regulamentului de organizare și funcționare al spitalului, a regulamentului de ordine interioară al spitalului, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicații asupra personalului din secție, a raporturilor de muncă ale acestora;

 • •  verifică respectarea, de către întregul personal al secției, a sarcinilor de serviciu și a normelor de comportare în unitate, stabilite prin regulamentul de ordine interioară al spitalului și controlează permanent comportamentul personalului secției;

 • •  întocmește fișele de post, precum și fișele de evaluare a performanțelor individuale ale personalului angajat în secție și le supune aprobării conducerii spitalului;

 • •  verifică și răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul secției pe care o conduce;

 • •  respectă prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității asupra dalelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • •  îndeplinește orice alte orice alte sarcini stabilite prin dispoziții și note interne emise de către managerul spitalului.

Art. 19

 • (1) în fiecare unitate de îngrijire (pavilion) se asigură dotarea minimă necesară cu medicamente, materiale sanitare și oxigen necesare CAMEREI DE GARDĂ, astfel încât să se asigure primirea și asistența cazurilor la momentul internării și să se ia măsurile imediate de intervenție și prim ajutor cu mijloacele pe care le are la dispoziție fiecare pavilion, conform procedurii operaționale specifice aprobate.

 • (2) în fiecare unitate de îngrijire (pavilion) se asigură PUNCT DE RECOLTARE ANALIZE MEDICALE, conform procedurii operaționale specifice aprobate.

Art. 20

Activitatea AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI, cu cabinete în specialitățile pneumologie și cardiologie, constă în:

a) stabilirea diagnosticului și tratamentului pacienților care au venit cu bilet de trimitere de la o unitate spitalicească, de la medicul de familie sau de la un medic specialist, aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate și care nu au necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;

 • b) monitorizarea și controlul pacienților care au fost internați în spital și care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aliat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecțiunile pentru care au fost internați;

 • c) consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei internați în alte spitale. în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective se vor acorda prioritar.

Art. 21

COMPARTIMENTUL SPITALIZARE DE ZI este destinat acordării de servicii medicale pentru pacienții care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore, care pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabilc.

Art. 22

FARMACIA are ca principale obligații:

 • •  păstrează, prepară și distribuie medicamente și produse cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • •  organizarea și funcționarea evidenței cantitativ valorice a medicamentelor;

 • •  asigură controlul calitativ al medicamentelor:

 • •  asigură stocul de medicamente necesar;

 • •  medicamentele să fie în termen de valabilitate, înregistrate și depozitate adecvat:

 • •  asigură aprovizionarea cu medicamente specifice programului antituberculos, respectând reglementările în vigoare;

 • •  asigură raportările periodice conform reglementărilor în vigoare.

 • •  obținerea, depozitarea și distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecțios către pacienți;

 • •  distribuirea medicamentelor antiinfccțioase și ținerea unei evidențe adecvate (potența, incompatibilitate, condiții de depozitare și deteriorare);

 • •  obținerea și depozitarea vaccinurilor sau serurilor și distribuirea lor în mod adecvat;

 • •  păstrarea evidenței antibioticelor distribuite departamentelor medicale;

 • •  înaintarea către serviciul de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale a sumarului rapoartelor și tendințelor utilizării antibioticelor;

 • •  păstrarea la dispoziție a următoarelor informații legate de dezinfectanți, antiseptice și de alți agenți antiinfecțioși: proprietăți active în funcție de concentrație, temperatură, durata acțiunii, spectrul antibiotic, proprietăți toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii și mucoasei, substanțe care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potența, condiții fizice care afectează în mod negativ potența pe durata depozitării (temperatură, lumină, umiditate), efectul dăunător asupra materialelor;

 • •  participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanți și produse utilizate pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor;

 • •  participarea la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului și materialelor pacienților;

 • •   participarea la controlul calității tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului în spital, inclusiv selectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor) și monitorizarea;

 • •  respectă normele de protecția muncii;

 • •  respectă normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Ari. 23

LABORATORUL DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ efectuează investigații pentru pacienții din spital și ambulator.

Are în principal următoarele atribuții:

 • •  elaborează propuneri de proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice (profil medical), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și le transmite spre avizare directorului medical și spre aprobare managerului;

 • •  efectuarea examenelor de radiologie convențională la recomandarea medicului curant:

 • •  colaborarea cu medicii din secții, servicii, cabinete medicale în scopul precizării diagnosticului, respectării normelor de radioprotecție și radiodiagnostic;

 • •  organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii;

 • •  aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor peste normele prevăzute de legislație, precum și a persoanelor care însoțesc bolnavul și/sau își desfășoară activitatea în acest serviciu:

 • •  respectă normele de protecția muncii și PSI.

Art. 24

COMPARTIMENTUL EXPLORĂRI FUNCȚIONALE efectuează explorări funcționale pentru pacienții din spital și ambulatoriu.

Art. 25

COMPARTIMENTUL ENDOSCOPIE BRONȘICĂ efectuează investigații fibrobronhoscopicc pacienților din spital și ambulatoriu.

Art. 26 COMPARTIMENTUL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE funcționează în baza prevederilor Ordinului nr. 916/2006. privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale.

Art. 27

DISPENSARELE TB asigură:

 • ■  condiții de investigații medicale și tratament;

 • ■   efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale bolnavilor:

 • ■   păstrarea confidențialității asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate pacienților;

 • ■  acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu pacienților;

 • ■   respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere la consulturi interdisciplinare;

 • ■  stabilirea corectă a diagnosticului și a conduitei terapeutice pentru pacienți; r

 • ■  obligativitatea completării prescripțiilor medicale conexe serviciului medical, atunci când este cazul, pentru afecțiuni acute, subacute și cronice:

 • ■  aprovizionarea, distribuirea și administrarea medicamentelor;

 • ■  neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;

 • ■  aprovizionarea cu substanțe și materiale de curățenie și dezinfccție;

 • ■  respectarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, medicina muncii și paza contra incendiilor.

Principalele atribuții ale CABINETULUI DE CONSULTAȚII din dispensare sunt:

 • ■  asigurarea asistenței medicale de monospecialilate precum și tratamentul bolnavilor TB adulți și/sau copii:

 • ■  asigurarea primului ajutor medical și a asistenței medicale de urgență;

 • ■  programarea bolnavilor la controalele periodice conform recomandărilor din Programul Național de Control a Tuberculozei:

 • ■  aplicarea măsurilor specifice de prevenire și combatere a tuberculozei și a altor boii cronice respiratorii care sunt încadrate în sindroamele posttuberculoase;

 • ■  organizarea depistării active, prevenirii și combaterii tuberculozei pulmonare:

 • ■  studierea morbidității și mortalității din teritoriul aferent prin tuberculoză, precum și efectuarea de studii cu caracter epidemiologie;

 • ■  dispensări zarea pacienților cu tuberculoză respiratorie și extrarespiratorie, precum și a unor persoane sănătoase supuse riscului crescut de îmbolnăvire T.B.C.;

 • ■  îndrumarea medicilor de familie din dispensarele medicale arondate în acordarea asistenței medicale a populației în profilul T.B.;

 • ■  deplasarea periodică a medicilor de specialitate la dispensarele de medicină generală și familie arondate Dispensarului TB Brașov și Dispensarului TB Săcele;

 • ■  informarea permanentă a bolnavilor privind problemele medico-sanitare, asupra drepturilor și îndatoririlor pe care le au pentru cunoașterea și păstrarea propriei sănătăți, potrivit prevederilor legale;

 • ■   instituirea înregistrărilor în evidența activă a tuturor cazurilor de tuberculoză;

 • ■  consultarea și urmărirea tratamentului antituberculos pentru pacienți, prin cabinetele de consultații și sala de tratamente;

 • ■  recoltarea de spute în camera specială, pentru toți pacienții în curs de tratament antituberculos:

 • ■  evaluarea funcției respiratorii pentru toți bolnavii de tuberculoză cărora le sunt solicitate documente medicale pentru precizarea stadiului bolii;

 • ■  depistarea precoce a tuberculozei pulmonare și/sau extrapulmonare de tip intratoracic în rândul populației arondate (consultații pentru urgențe respiratorii, pentru persoanele asigurate, cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie și medicii de alte specialități, consulturi intersecții);

 • ■  asigură asistența ambulatorie de monospecialitate (pneumoftiziologie) bolnavilor cu afecțiuni ne-T.B.C. acute și cronice, conform ghidurilor de diagnostic și tratament;

 • ■  la suspiciunea majoră de tuberculoză pulmonară activ-evolutivă, luarea de măsuri imediate de trimitere a bolnavului spre internare în spital cu profil pneumoftiziologie;

 • ■  organizarea de acțiuni de supraveghere și aplicare de măsuri specifice în focarele T.B. cazuri noi. readmise, eșecuri, etc., respectiv efectuarea, cu personal calificat, dc anchete epidemiologice cu controlul contacților intrafamiliali și de la locul dc muncă; instituirea tratamentelor antituberculoase profilactice sau curative (DOTS), cu monitorizarea aplicării DOTS;

 • ■  asigură preluarea bolnavilor cu T.B. externați din spitale, sanatorii și continuarea tratamentului antituberculos în faza sa ambulatorie;

 • ■  asigură evaluarea bacteriologică, radiologică și clinică a bolnavilor de tuberculoză în curs dc tratament, conform Programului Național de Control al Tuberculozei;

 • ■  organizează comunicarea cu rețeaua de medicină primară și colaborează cu aceasta în administrarea ambulatorie a tratamentului antituberculos, precum și în dispensarizarea activă a bolnavilor T.B. în curs de tratament;

 • ■  asigură organizarea, desfășurarea și evaluarea activității de depistare a tuberculozei prin instituirea de activități specifice de tip screening;

 • ■  asigură expertizarea și confirmarea stării de sănătate sau boală pulmonară pentru toate categoriile de persoane la care se impune obligația controlului radiologie pulmonar, conform legislației în vigoare;

 • ■  respectă normele de protecția muncii;

 • ■  respectă normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Ari. 28

 • (1) Principalele atribuții ale LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE sunt:

 • ■  efectuarea analizelor medicale de hematologic, biochimie, microbiologic, virusologie, parazitologie și examene profilactice necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluție a bolii. în conformitate cu dotarea și specificul laboratorului;

 • ■  pentru organizarea în cele mai bune condiții a activității de programare, de recoltare și de transport a probelor, laboratorul medical colaborează cu secțiile cu paturi;

 • ■  recepționarea produselor sosite pentru examenul de laborator și înscrierea lor corectă în documentele laboratorului.

 • ■  redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

 • ■  funcționarea pe baza unui program de lucru afișat și adus la cunoștință secțiilor cu paturi; cazurile de urgență se exceptează de la programare;

 • ■  respectarea normele de securitate și sănătate în muncă, medicina muncii și paza contra incendiilor.

 • (2) Atribuțiile principale ale medicului șef de laborator sunt:

 • ■  organizează și răspunde de întreaga activitate din laboratorul pe care îl conduce, astfel încât să fie realizați indicatorii de performanță negociați și aprobați de managerul spitalului și stipulați în subcontractul de administrare;

 • ■  întreaga activitate de control efectuată asupra laboratorului se confirmă prin semnarea documentelor verificate, acolo unde este cazul, conform prevederilor legale;

 • ■  elaborează propuneri de proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice și Ic transmite spre avizare către directorul medical și aprobare către managerul spitalului;

 • ■  răspunde prompt la solicitări în caz de urgențe medico-chirurgicale ce necesită investigații dc laborator și/'sau la consult cu alți medici;

 • ■  răspunde de evidența scrisă a reactivilor și materialelor de laborator primite în laborator pentru utilizare, răspunde dc utilizarea judicioasă a acestora, precum și încadrarea în bugetul dc venituri și cheltuieli;

 • ■  controlează și răspunde de întocmirea în termen a datelor transmise Compartimentului Statistică și evaluare medicală în vederea centralizării datele solicitate de casa de asigurări dc sănătate și de D.S.P.. D.S.A.M., M.S. și alte instituții abilitate, privind furnizarea serviciilor medicale, fiind direct răspunzător dc corectitudinea acestora, potrivit formularelor de raportare stabilite prin actele normative în vigoare;

 • ■  răspunde de întocmirea si păstrarea documentelor din cadrul laboratorului;

 • ■  verifică și răspunde de realizarea și menținerea curățeniei și dezinfecției la locul de muncă, conform normelor legale în vigoare;

 • ■  verifică, îndrumă și răspunde dc activitatea profesională a personalului aflat în subordinea sa;

 • ■  răspunde de asigurarea condițiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplina și comportamentul personalului din subordine;

 • ■  răspunde de respectarea reglementările în vigoare privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea specifică laboratorului:

 • ■  răspunde de păstrarea în bune condiții și utilizarea corectă, rațională și eficientă a mijloacelor, materialelor și produselor pe care le primește și le are în folosință sau care sunt utilizate de personalul din subordine;

 • ■  prezintă la raportul de gardă evenimentele din laborator, propunând măsuri adecvate de rezolvare;

 • ■  organizează, controlează și îndrumă direct activitatea personalului din laborator;