Hotărârea nr. 7/2013

Hotărârea.nr.7 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Oltean Vasile

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.7

din data de 29.01.2013

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Oltean Vasile

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013;

Analizând adresa Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Brașov, înregistrată sub nr.895/29.01.2013, prin care se propune ca domnul Oltean Vasile să ocupe funcția de consilier județean, funcție devenită vacantă în cadrul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de procesul - verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului Oltean Vasile;

Având în vedere dispozițiile art.892 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

'**'                               HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se validează mandatul de consilier județean al domnului Oltean Vasile, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 10.06.2012, din partea Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Brașov.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu