Hotărârea nr. 657/2013

Hotărârea.nr. 657 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obictivele de investiţii „Modernizare corp B – Spitalul clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” şi „Amenajare mansardă corp B - Spitalul clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.657

din data de 23.12.2013

- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții „Modernizare corp B-Spitalul clinic de obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” și ,.Amenajare mansardă corp B B-Spitalul clinic de obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.12.2013

Analizând referatul nr. 13847/23.12.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții „Modernizare corp B-Spitalul clinic de obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” și „Amenajare mansardă corp B B-Spitalul clinic de obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Șbârcea”;                                                   _      ... ......... _

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. f din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivele de investiții „Modernizare corp B-Spitalul clinic de obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” și „Amenajare mansardă corp B B-Spitalul clinic de obstetrică și Ginecologie „Dr.LA. Sbârcea”, conform anexelor nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea... la-îndeplinire-a. prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Denumire investiție:

Modernizare corp B-Spitalul clinic de obstetrica si ginecologie” Dr.l.A.Sbarcea”

1 .Valoarea totala a investiției (inel. T.V.A.): 249.897 lei

din care C+M (Constructii-Montaj): 249.897 iei

  • 2. Esalonarea investiției: (INV./C+M):

-anul 1: 200.000,00 lei

-anul II: 49.897,00 iei

  • 3. Durata de realizare (zile): 40

4.Capacitati:

Nr. crt.

Denumire obiect

Suprafețe

MP

1

Modernizare grup sanitar recepție

6,55

2

Modernizare baie 257-258

37,40

3

Modernizare camera 257

4

Modernizare camera 258

5

Modernizare salon 128 cu baie

10,24

6

Modernizare baie camera de garda OG2

5,95

7

Modernizare camera de garda OG2

12,95

8

Modernizare baie si hol 359-360

5,95

9

Modernizare baie et7

5,95

10

Modernizare baie camera de garda anestezie

17,33

11

Modernizare salon 505-506 si baie

37,40

12

Modernizare salon 402-403 si baie

37,40

13

Modernizare salon 352-353 si baie

37,40

14

Modernizare salon 355-356 si baie

37,40

TOTAL GENERAL

251,92


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI


Denumire investiție:

Amenajare mansarda corp B-Spitalul clinic de obstetrica si ginecologie “Dr.lon Aurel Sbarcea”

1 .Valoarea totala a investiției (inel. T.VA): 549.902,8 lei

  • 2. Esalonarea investiției: (INV./C+M):

-anul 1: 409.000 lei

-anul II: 140.902,8 lei

  • 3. Durata de realizare (luni): 1 (una)

  • 4. Capacitati:

Finisaje interioare: suprafața = 200mp

Tamplarie interioara si exterioara si copertina: suprafata=193mp

Sistem ventilație si climatizare mansarda=1 buc

Grup sanitarSuprafata=10 mp

Proiectant,

S.C.DIO PROIECT CONSTRUCT S.R.L.

arh.Alfred Gheorghiu


DIO PROIEcI CONSTRUCTEORGHIU


■ - I

| | cu dtepf de somnolutc