Hotărârea nr. 655/2013

Hotărârea.nr. 655- privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.655

din data de 23.12.2013

privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 decembrie 2013;

Analizând referatul nr. 13770/19.12.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, apobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 312/20.06.2013,

Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, art. II din Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998, aprobate prin H.G.R. nr.548/1999 și art. 91 alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ......................... ..........

HOTĂRĂȘTE:

Artl. -Se aprobă actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, în următoarea componență:

Președinte: Aristotel Căncescu - președinte Consiliul Județean Brașov Membri: Mihai Lucian Pascu - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

Ispas Radu Petru - administrator public

Maria Dumbrăveanu - Secretar

Aurelia Popescu - director executiv Direcția Economică

Ibănescu Adrian Emilian - arhitect șef al Județului Brașov

Secretariat: Claudia Crăciun - director executiv Direcția Administrație Publică Locală

Motoc Ana - director execuutiv adjunct - Direcția Economică              ---------

Maria Mitarcă - consilier - Compartiment Patrimoniu- DIUAT

Art.2. - Hotărârea nr. 312/20.06.2013 a Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu ......