Hotărârea nr. 653/2013

Hotărârea.nr. 653 - privind aprobarea Protocolului de Asociere între Judeţul Braşov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sistem Victoria şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Braşov în domeniul salubrizării localităţilor din judeţul Braşov pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.653

din data, de 23.12.2013

-privind aprobarea Protocolului de Asociere între Județul Brașov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sistem Victoria și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 23.12.2013;

Analizând referatul cu nr.13635/18.12.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Protocolului de Asociere între Județul Brașov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecco Sistem Victoria și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit.”e”, alin.(5), lit.”a”, pct.9 și alin. (6), lit. “a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Protocolul de Asociere între Județul Brașov, Asociația de Dezvoltare' Intercomunitară Eco Sistem Victoria și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Se împuternicește domnul Pascu Mihai, Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, să semneze Protocolul de Asociere prevăzut în anexă.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Nr /


Nr


Nr /


PROTOCOL DE ASOCIERE

Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, reprezentat de domnul Aristotel Căncescu, Președinte,

Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria, reprezentată de Dl. Cristian Gheorghe - Președinte,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I) ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, reprezentată de domnul Attila Kovâcs, Președinte,

având în vedere.

  • •  Programul Sectorial Operațional de Mediu, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor",

  • •   Planul de Investiții pe Termen Lung (P.I.T.L) pentru dezvoltarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Brașov" (S.M.I.D Brașov),

părțile convin:

  • 1.  Instalația de transfer și compostare a deșeurilor, apartinând^nităților administrativ teritoriale membre Asociației Intercomunitare Eco Sistem VictoriafsThtegreaîăjD/sistemul de management / integrat al deșeurilor din județul Brașov, propus în radrai'^rSectului Sistem de Management “ Integrat al Deșeurilor în județul Brașov, cu toate facilitățile și echipamentele.

  • 2.  Instalația de transfer și compostare a deșeurilor aparținând unităților administrativ teritoriale membre Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria va servi pentru gestionarea deșeurilor colectate de operatorii care, în prezent, desfășoară servicii de colectare și transport al deșeurilor municipale în baza unor contracte de delegare valabil încheiate, precum și de la operatori cu care A.D.I ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov va încheia contracte de delegare de gestiune pentru serviciile de colectare, transport, sortare și compostare.

  • 3.  Deșeurile gestionate în cadrul Instalației de transfer și compostare a deșeurilor aparținând unităților administrativ teritoriale membre Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria vor proveni de la utilizatorii arondați la aceasta, precum de la utilizatorii arondați conform proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov.

  • 4.  Instalația de transfer și compostare a deșeurilor aparținând unităților administrativ teritoriale membre Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria va funcționa în baza unui regulament aprobat de A.D.I ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, în care vor fi specificați indicatorii de performanță stabiliți și aprobați de A.D.I ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov.

  • 5.  Tarifele de tatare și depozitare vor fi stabilite după criterii economico-financiare, respectând normele economice și de mediu în vigoare, ținând seama de gradul de suportabilitate a populației, structura lor cuprinzând costuri directe, costuri indirecte, de amortizare, costuri financiare, costuri de închidere, profit, etc., respectând prevederile legislative europene și naționale.

  • 6.  Gestionarea deșeurilor în Instalața de transfer și compostare a deșeurilor aparținând unităților

administrativ teritoriale membre Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria se va face în conformitate cu legislația aplicabilă.

  • 7.  Consiliul Județean Brașov, în calitate de beneficiar eligibil al proiectului S.M.I.D Brașov, va urmări implementarea P.I.T.L.

  • 8.  Prezentul Protocol de Asociere va fi în mod obligatoriu adaptat în conformitate cu modificările care vor interveni în documentele de planificare de la nivel județean, în domeniul gestionării deșeurilor.

Prezentul Protocol de Asociere reflectă poziția părților în vederea participării la Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov, în condițiile prevederilor legale în vigoare și în interesul cetățenilor.

JUDEȚUL BRAȘOV


ADI ECO SISTEM VICTORIA


ADI ISO MEDIU BRAȘOV


Președinte,

9                  1

Președinte,


Președinte,