Hotărârea nr. 647/2013

Hotărârea.nr. 647 - privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 2027/2013 având ca obiect „Evaluare imobil apartament 5/B din Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25 în scopul cumpărării”, întocmit de către de către S.C. Revaltex S.R.L. Braşov, pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului situat în Municipiul Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 Braşov, sub nr. top. (5657-5658/1/3)/b

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 026B.410.777 Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.roCON S i LI U L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 647

din data de 23.12.2013

privind însușirea Raportului de evaluare nr. 2027/2013 având ca obiect „Evaluare imobil apartament 5/B din Brașov, Piața Sfatului nr. 25 în scopul cumpărării”, întocmit de către de către S.C. Revallex S.R.L. Brașov, pentru stabilirea valorii de piață a imobilului situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 Brașov, sub nr. top. (5657-5658/l/3)/b

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 13647/2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune aprobarea exercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov, în vederea cumpărării apartamentului nr. 5B, din imobilului, situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 Brașov, sub nr. top. (5657-5658/l/3)/b; imobilul ce face obiectul tranzacției a fost evaluat la 32400 euro, astfel cum rezultă din Raportul de evaluare nr.2027/2013, întocmit de către S.C. Revaltex S.R.L. Brașov; în referat se face, totodată, propunerea de însușirea a acestui raport de evaluare;

Văzând discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 481/25.10.2013 privind aprobarea întocmirii unui Raport dc evaluare întocmit de către un expert evaluator, atestat ANEVAR, care va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean Brașov, în vederea exercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov, pentru cumpărarea apartamentului nr. 5 B, din imobilului, situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 individuală Brașov, sub nr. top. (5657-5658/l/3)/b;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”f’ și art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, -Se aprobă însușirea Raportului de evaluare nr. 2027/2013 având ca obiect „Evaluare imobil apartament 5/B din Brașov, Piața Sfatului nr. 25 în scopul cumpărării”, întocmit de către de către S.C. Revaltex S.R.L. Brașov pentru stabilirea valorii de piață a imobilului, situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 Brașov, sub nr. top. (5657-5658/l/3)/b, în vederea exercitării dreptul de preemțiune al județului Brașov, la valoarea de piață estimată pentru imobilul apt.5/B de 143895 lei, echivalent 32400 euro (curs B.N.R. din 2.12.2013/valorile estimate nu includ T.V.A.).

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

S.C. REVALTEX S.R.L.

MEMBRU CORPORATIV AUTORIZAȚIE NR. 0353 BRAȘOV, str. Sitarului nr.22, bl.E.23, sc.B, ap.4 Telefon: 0744-322951

Evaluare proprietăți imobiliare și mobiliare, societăți comerciale, active tangibile și intangibile, management, expertize tehnice, consultanță, studii de fezabilitate

înregistrată la O.R.C. BRAȘOV cu nr. J08 / 530 / 2001 Cod fiscal: 13874312

Cont bancar Nr.RO95OTPV 210000033602 RO01 Deschis la OTP BANK ROMANIA

OBIECT:

Evaluare imobil apartament 5/B din Brașov , Piața Sfatului nr. 25 în scopul cumpărării.

Data: 9/12/2013

Exemplar nr.: 2- :

Conține: 2$ file

CUPRINS:

REZUMAT.....................................................................

Declarația evaluatorului.......................................................

 • I. Generalități - descriere proprietate:........................................

 • 1. Obiectivele scopul raportului.......................................

 • 2. Date generale privind dreptul de proprietate.....................

 • 3. Surse de informații...................................................

 • 4. Ipoteze și condiții restrictive.......................................

 • 5. Forme de exprimare a valorii.......................................

 • 6. Teren.......................................................

 • 7. Amplasare, acces.....................................................

 • 8. Construcția................f................................................

 • 9. Analiza pieței imobiliare..........................................

 • II. Evaluare...................................................................

 • 1. Cea mai bună utilizare...............................'................

 • 2. Bazele evaluării. Metodologie......................................

 • 3. Metode de evaluare...................................................

 • III. Concluzii...........................................................

 • IV. Anexe.........................................................................

 • -  Anexa 1 - fișă tehnică

 • -  Anexa 2 - fișă de evaluare imobil

 • -  Anexa 3 - fișă de evaluare chirie lunară

 • -  Anexa 4 - extras CF

 • -  Anexa 5 - schițe

 • -  Anexa 6 - foto

 • -  Anexa 7 - comparabile

Sinteza raport

Proprietatea evaluată: apartament 5/B situat la parter în curtea imobilului din Piața Sfatului nr.25 din Brașov, compus din 1 cameră, 1 bucătărie (fost spălătorie) și baie, 1 boxă beci cu cota de 25% din părțile de uz comun. Imobilul apartament este înscris în CF 27425 Brașov, nr.top (5657-5658) /1/3 totul/b.

NOTĂ: Părțile de uz comun sunt: terenul în suprafață de 631 mp. curtea, acoperișul, balconul de la etaj, fundațiile, branșamentele de apă, gaz,. Canalizare, electricitate, respectiv instalațiile sanitare.

Proprietari: Vulcan Florin căsătorit cu Vulcan Genica cu titlu de drept cumpărare ca bun comun asupra apartamentului cu act nr. 13538/1994 cf. și respectiv conf. LI8/1991 asupra terenului act nr. 762/1995 cf.

Beneficiar: Consiliul Județean Brașov

Locație: municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 25 în imobil Casa Mureșenilor, monument istoric clasa B, zonă ultracentrală.

Localizare în cadrul municipiului, zona ultracentrală. Centru istoric.

Vecinătăți: sedii de bănci, spații comerciale, muzee, locuințe

Acces auto în curtea imobilului: nu

Inspecția imobilului: 2.12.2013 în prezența d-nei Vulcan Genica. Menționez că boxa beci nu s-a putut viziona.

Data evaluării:             2.12.2013

(estimare valoare)

Curs valutar BNR la 2.12.2013: 1 EURO =4,4412 RON

Tip valoare estimată: valoare de piață

Informații privind proprietatea evaluată:

 • -  Suprafață totală teren (construit și neconstruit) 631 mp

 • -  Regim înălțime: Sp+P+ IE

 • -  Arie construită imobil apartament: 50,5 mp

 • -  Arie desfășurată imobil apartament: 50,5 mp

 • -  .Arie utilă apartament: 33,52 mp

 • -  înălțime medie expunere: 2,60 m

 • -  Descriere imobil v.anexal.

Abordare evaluare:

 • -  Prin comparații pentru imobil (anexa 2 pct.2.1.) și ptr. estimare chirie lunară (anexa 3)

 • -  Prin venituri pentru imobil (anexa 2 pct.2.2.)

Rezultatele evaluării

Valoare de piață estimată

Abordarea prin comparații

32400

143895

Abordarea prin venituri

32500

144339

Opinia evaluator: Având în vedere că începând cu anul 2009 piața imobiliară a avut un trend descendent și este o piață a CUMPĂRĂTORULUI - optăm pentru valoarea de piață a imobilului de 32400 EURO, echivalent 143895 RON, pe care o propunem ca prag de negociere.

Concluzie

Valoarea de piață estimată pentru imobilul apt. 5/B este

143895 RON, echivalent 32400 EURO .

Nota:

Valorile estimate nu sunt influențate de TVA. Ofertele de vânzare aparțin persoanelor fizice majoritare pe piața imobiliară.

 • 1 EURO = 4,4412 RON (curs BNR 2.12.2013)

Declarație de conformitate

 • -  Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

Certificare

 • -  Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezeritul raport sunt adevărate și coerente.

Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o.

Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative, menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 2. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 3. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 4. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 5. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • I. GENERALITĂȚI

1. Obiectivul raportului

Acest raport a fost întocmit la solicitarea CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV în baza contractului de prestări servicii nr. 817/2013.

Obiectivul evaluării:

apartament 5/B situat la parter în curtea imobilului din Piața Sfatului nr.25 din Brașov, compus din 1 cameră, 1 bucătărie (fost spălătorie) și baie, 1 boxă beci cu coța de 25% din părțile de uz comun. Imobilul apartament este înscris în CF 27425 Brașov.

NOTĂ: Părțile de uz comun sunt: terenul în suprafață de 631 mp, curtea, acoperișul, balconul de la etaj, fundațiile, branșamentele de apă, gaz,. Canalizare, electricitate, respectiv instalațiile sanitare.

Scopul evaluării îl constituie estimarea valorii de piață în scopul cumpărării imobilului. Pentru orice alt scop decât cel declarat mai sus proprietatea poate avea o valoare diferită.

Evaluarea efectuată prin prezentul raport are la bază prevederile din Standarde Internaționale de Evaluare IVS1 ED.2011 pentru estimarea valorii de piață definită astfel:

Valoare de piață:

“este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângeri”.

Data evaluării (estimare valoare): 2.12.2013, -1 EURO = 4,4412 RON

Pentru atingerea obiectivului propus, au fost parcurse următoarele etape:

 • -  documentarea efectuată în perioada 2-9.12.2013

 • -  inspecția directă a proprietății în data de 2.12.2013 în prezența d-nei Vulcan Genica

 • -  solicitarea de la proprietar a informației privind dreptul de proprietate, modul de comportare în timp a mijlocului fix, modul de exploatare, îmbunătățirile efectuate;

 • -  selectarea, verificarea și prelucrarea informațiilor obținute de pe piață

 • -  descrierea mijlocului fix:

 • -  evaluarea prin metodele recunoscute de standarde;

 • -  analiza și reconcilierea rezultatelor, formularea eventualelor rezerve;

 • -  formarea opiniei evaluatorului asupra rezultatelor evaluării.

Beneficiarul lucrării - Clauze limitative

Beneficiarul prezentului raport este CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV care va folosi raportul pentru scopul menționat.

Ipoteze:

 • -  informațiile furnizate sunt considerate autentice;

 • -  toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte;

 • -  se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății care ar avea ca efect modificarea valorii.

Evaluator

 • - SC REVALTEX SRL. membru corporativ autorizație nr. 0353 ANEVAR, având certificat de asigurare profesională nr. 3505/2013, valoare 50000 EURO, CIF 13874312, prin reprezentat legal ing. RUSU T.Lucian evaluator autorizat ANEAR, legitimația nr. 15857 valabilă în anul 2013, expert judiciar legitimația 3081-5910/1994, membru al Corpului Experților Tehnici din România - filiala Brașov, legitimația 38/1997.

2. Date generale privind dreptul de proprietate

Proprietari: Vulcan Florin căsătorit cu Vulcan Genica cu titlu de drept cumpărare ca bun comun asupra apartamentului cu actnr. 13538/1994 cf. și respectiv conf. LI8/1991 asupra terenului act nr. 762/1995 cf.

3. Surse de informare

Pentru realizarea lucrării au fost consultate următoarele documente:

 • -  Acte de proprietate anexate la raport

 • -  Planșe - puse la dispoziție de PROPRIETAR

 • -  Măsurători și culegere informații privind imobilul evaluat

 • -  Standardele Internaționale de Evaluare ed.2011

 • -  Evaluare proprietăți imobiliare ANE,VAR

 • -  Comparabile (informații preluate din piața imobiliară a municipiului Brașov)

 • -  Curs de schimb valutar BNR (2.12.2013):  1 EURO = 4,4412 RON

4. Ipoteze și condiții restrictive

 • -  S-a considerat că toate informațiile obținute sunt corecte și complete.

 • -  NU s-au inspectat acele părți ascunse care sunt acoperite sau inaccesibile ale mijlocului fix, evaluarea realizându-se considerând că acestea sunt în condiții bune.

 • -  Nu s-au investigat prezența sau absența substanțelor nocive emanate în atmosferă în condiții de funcționare a mijlocului fix.

 • -  Selectarea metodelor de evaluare cât și modalitățile de aplicare s-au realizat având în vedere utilizarea actuală a mijlocului fix, astfel încât valorile estimate să conducă la o ^valoare cât mai apropiată față de condițiile actuale de piață.

/v'7 -' ' A_______________________________:____________________________________________________ 7

 • -  La elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care influențează valoarea, nefiind omisă deliberat nici un fel de informație. După cunoștința evaluatorului, toate informațiile sunt corecte.

 • -  Bunurile au fost vizionate și inspectate personal de către evaluator.

 • -  Evaluatorul nu va fi făcut responsabil pentru aspectele de natură juridică ale inventarului de gestiune privind mijloacele fixe ale societății. Evaluatorul a presupus că proprietatea asupra mijlocului fix este valabil și nu există sarcini asupra acestuia la data evaluării.

 • -  Evaluatorul nu va fi făcut răspunzător pentru existența unor vicii ascunse privind funcționarea și întreținerea mijlocului fix care ar putea influența valoarea;

 • -  Evaluatorul nu a efectuat o expertiză tehnică de detaliu a mijlocului fix și nici nu a inspectat acele părți ale acestuia care, sunt acoperite sau inaccesibile,, acestea fiind considerate în stare tehnică corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părților neexpertizate în acest raport nu trebuie înțeleasă că ar valida integritatea lor.

 • -  Evaluatorul a obținut informații, estimări și opinii care au fost evidențiate în raportul de evaluare, de la surse pe care el le considera credibile și nu își asumă nici o responsabilitate în privința corectitudinii datelor furnizate de client și de terțe persoane.

 • -  Evaluatorul a presupus că mijloacele fixe evaluate se conformează normativelor tehnice în vigoare privind exploatarea utilajelor.

 • -  Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor referitor la mijlocul fix evaluat.

 • -  Evaluatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate în prezentul raport de evaluare.

 • -  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață reprezentate de factorii economici, sociali și politici rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

5. Forma de exprimare a valorii

Valoarea estimată va fi exprimată cash în monedă națională (lei) și în EURO, specificându-se raportul de transformare leu/EURO la data întocmirii prezentului raport. Curs de schimb comunicat de BNR la 2.12.2013: 1 EURO - 4,4412 RON

6. Teren

Suprafața totală a terenului construit și neconstruit 631 mp. Cota de teren în indiviziune ce revine imobilului apt.evaluat 157,75 mp. Utilități și branșamente la utilități (existente pe teren) apă, canalizare, curent electric, gaz metan.

7. Acces

Acces pietonal din Piața Sfatului.

9. Analiza pieței

9.1. Analiza productivității proprietății imobiliare

 • a) informații privind dreptul de proprietate: imobilul apartament a fost cumpărat ca bun comun act 13538/1994 cf. iar terenul a fost atribuit cf.L18/1991 act 762/1995 cf.

 • b) servituți și restricții: conform descrierii din CF a părților de uz comun

 • c) utilizarea imobilelor (clădire + teren în zonă) - rezidențiale, sedii de bănci, spații comerciale, de interes public (muzee)

  Caracteristicile fizice pentru imobilul evaluat

  Efectul caracteristicilor asupra utilizării

  Proiectul spațiului

  pozitiv

  Pozitiv

  Neutru

  Neutru

  Semnalizare

  Pozitiv

  Extrem de pozitiv

  Neutru

  Pozitiv

  Iluminare exterioară

  Neutru

  Neutru

  Neutru

  Negativ

  Amenajări

  Pozitiv

  Pozitiv

  Negativ

  Pozitiv

  Parcare

  Negativ

  Negativ

  Negativ

  Neutru

Caracteristicile proprietății au un efect pozitiv pentru o afacere ca spațiu de birou, cabinet medical și mai puțin favorabil pentru rezidențial având în vedere structura spațiului nedecomandat și faptul că lumina naturală este insuficientă datorită amplasării.

9.2. Delimitarea pieței

Având în vedere locația spațiului în ”Casa MUREȘENILOR” zona ultracentrală a municipiului Brașov estimăm că imobilul prezintă interes pentru deschiderea unui cabinet de avocatură, consultant financiar etc.

9.3. Previziunea cererii

Tip de serviciu

Descriere

Cerere previzionată

Pesimist

Scăderea cererii la nivelul anului 20'00

Grad de neocupare spații de birouri în zonă de cca. 15%

Cel mai probabil

Menținerea cererii la nivelul anilor 2004-2005

Grad de neocupare între (3-10) % . Echilibru între ofertă și cerere. Nivel previzionat al chiriilor în ușoară creștere.

Optimist

Cererea va reveni la nivelul anului 2008

Grad de neocupare spațiu de birouri în zonă sub 3%. Nivel chirie în creștere.

Pornind de la previziunile de mai sus estimăm câ spațiile cu destinație de birouri și cabinete în zonă prezintă interes.

9.4. Analiza ofertei competitive

- oferta de spații comparabile (amplasare, notorietate imobil, calitate construcție, amenajări) în zonă este limitată, fapt ce aduce un plus de interes în piață pentru deținerea sau închirierea spațiului analizat.

9.5. Echilibrul cererii și ofertei

în perioada de vârf 2007-2008 raportul dintre cerere și ofertă depindea de amplasamentul în zonă (în zona cu densitate mare de construcții - cererea penttu cumpărarea sau închirierea unui spațiu depășea oferta. în prezent datorită crizei economice în piață se observă o scădere a chiriilor, o scădere a suprafeței închiriate.

A

In prezent oferta este mai mare decât cererea, piața este încă în scădere fiind o piață a CUMPĂRĂTORILOR cu influențe directe asupra prețurilor de tranzacționare a imobilelor.

9.6. Estimarea atractivității proprietății imobiliare

Criteriu

Subiect

Comparabile

Al

A2

A3

A4

A5

0

1

2

3

4

5

6

Localizare

4

4 '

3

3

4

2

Notorietate clădire

4

2

2

2

2

2

Accesibilitate

3

3

3

3.

3

3

Mărime și configurație

2

3

3

3

4

4

Apropierea de spații comerciale, instituții financiare

4

4

4

4

4

3

Utilități

4

4

4

4

4

4

Apropierea de instituții publice (Primărie, spitale, școli)

4

4

4

4

4

3

Apropierea de rețea de transport în comun

3

3 ,

3

3

3

3

TOTAL RATING

28

27

26

26

28

24

Scală:

 • 1 - nesatisfacătoare

 • 2 - satisfăcătoare

 • 3 - bine

 • 4 - f. bine

io O proprietate localizată în aceeași zonă, dar cu o configurație mai bună a spațiului interior are același rating, iar celelalte 4 proprietăți au un rating inferior.

Concluzie: Proprietatea este atractivă în aria de piață studiată.

II. Evaluare

 • 1. Cea mai bună utilizare

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a bunurilor imobile și mobile selectată din diferite variante posibile, care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării. Definiția acestui concept este următoarea:

 • -  “utilizarea rezonabilă probabilă și legală a unei proprietăți (mijloc fix), fundamental adecvată, fezabilă financiar care are ca rezultat cea mai mare valoare pentru aceasta”

Cea mai bună utilizare a proprietății imobiliare evaluate având în vedere LOCAȚIA este pentru activități comerciale.

Această activitate este:

 • -  permisibilă legal;

 • -   posibilă fizic;

 • -   fezabil financiar:

 • -  maxim productivă în condițiile în care imobilul este folosit ca și spațiu de birou, cabinet medical etc. (chiria lunară estimată 280 EURO, comparativ utilizare rezidențială 200 EURO/lună - v.anexa 3.1. și 3.2.)

 • 2. Bazele evaluării - metodologie

La baza evaluării stau Standardele internaționale de evaluare - IVS privitoare la:

 • -  principiile de evaluare și cerințele legate de raportul de evaluare,

 • -  scopul evaluării și bazele evaluării.

Evaluarea realizată urmărește determinarea valorii de piață, valorii de lichidare și valorii de recuperare, așa cum a fost definită în obiectivele evaluării, conf. Standardelor Internaționale.

Pentru stabilirea valorii de piață, se pot folosi următoarele metode de evaluare:

 • -  metoda costurilor,

 • -  metoda comparațiilor de piață

 • -  metoda capitalizării veniturilor

Prin aplicarea acestor metode, se obțin o serie de valori, care pot fi interpretate de evaluator, și prin concilierea lor, se formează opinia evaluatorului privind valoarea.

 • 3. Metode de evaluare

  • 3.1, Metoda costurilor

Abordarea prin costuri reflectă gândirea pieței prin recunoașterea faptului că participanții la piață recunosc relația între valoare și cost. Prin această metodă se estimează costul de a

cumpăra o comparabilă a bunului de evaluat, din care se scade deprecierea estimată la data evaluării. Metoda nu s-a aplicat fiind neconcludentă pentru cazul de față.

3.2.  Metoda comparațiilor de piață;

Opinia asupra valorii se face în urma analizei unor proprietăți similare și comparării acestora cu proprietatea în cauză.

La metoda comparațiilor de piață se aplică principiul cererii și ofertei, echilibrului, precum și condițiile externe. Prin aplicarea acestor principii care eflectă condițiile din piață imobiliară locală se formează opinia evaluatorului asupra valorii de piață a proprietății.

Metoda s-a aplicat pentru evaluarea imobilului (clădire + teren) (v.anexa 2 pct.2.1.) și pentru estimarea chiriei (v.anexa 3)

3.3. metoda de randament - metoda comparației directe

Această metodă consideră proprietatea ca o investiție generatoare de venituri.

Potențialii cumpărători, pot fi sau nu< ocupanții proprietății, în ambele situații ei sunt interesați de veniturile realizate din exploatarea proprietății și nu de avantajele deținerii acesteia.

La proprietățile imobiliare care se achiziționează ca investiții, proprietarul este interesat de capacitatea de a genera profit, acesta constituind elementul esențial care influențează valoarea proprietății.

Fișă de evaluare în anexa 2 pct.2.2. (ptr.imobil clădire + teren)

IV. REZULTATELE EVALUĂRII

Valoare de piață estimată

Abordarea prin comparații

32400

143895

Abordarea prin venituri

32500

144339

Opinia evaluator: Având în vedere că începând cu anul 2009 piața imobiliară a avut un trend descendent și este o piață a CUMPĂRĂTORULUI - optăm pentru valoarea de piață a imobilului de 32400 EURO, echivalent 143895 RON, pe care o propunem ca prag de negociere.

Concluzie

Valoarea de piață estimată pentru imobilul apt. 5/B este

143895 RON, echivalent 32400 EURO .

Nota: Valorile estimate nu includ TVA.

1 EURO = 4.4412 RON (curs BNR din 2.12.2013)

Anexa nr.l Fișă tehnică: imobil

Proprietatea evaluată: apartament 5/B situat la parter în curtea imobilului din Piața Sfatului nr.25 din Brașov, compus din 1 cameră, 1 bucătărie (fost spălătorie) și baie, 1 boxă beci cu cota de 25% din părțile de uz comun. Imobilul apartament este înscris în CF 27425 Brașov, nr.top (5657-5658) /1/3 totul/b.

NOTĂ: Părțile de uz comun sunt: terenul în suprafață de 631 mp, curtea, acoperișul, balconul de la etaj, fundațiile, branșamentele de apă, gaz,. Canalizare, electricitate, respectiv instalațiile sanitare.

Proprietari: Vulcan Florin căsătorit cu Vulcan Genica cu titlu de drept cumpărare ca bun comun asupra apartamentului cu act nr. 13538/1994 cf. și respectiv conf. L18/1991 asupra terenului act nr. 762/1995 cf.

Locație: Brașov, Piața Sfatului nr. 25 în imobil Casa Mureșenilor, monument istoric clasa B, zonă ultracentrală.

Vecinătăți: sedii de bănci, spații comerciale, muzee, locuințe

Acces auto în curtea imobilului: nu

Inspecția imobilului: 2.12.2013 în prezența d-nei Vulcan Genica. Menționez că boxa beci nu s-a putut viziona.

An construire imobil: -1800

Regim înălțime: Sp + P + IE

Nivel la care este dispus apartamentul evaluat: PARTER și parțial subsol (boxă beci) Infrastructură: fundații continue rigide din piatră cu liant de var

Suprastructură:

 • -  Pereți portanți și compartimentări din zidărie

 • -  Planșee intermediare din bolțișoare de cărămidă

 • -  Șarpantă + astereală lemn

 • -  învelitoare țiglă

Finisaje (cu referire la imobilul apartament evaluat)

Exterioare:

 • -  Placaj din lambriu de rășinoase

 • -  Tâmplărie ușă PVC armat cu geam termopan, dublată spre interior de o ușă metalică de siguranță

 • -  Tâmplărie PVC armat la fereastra de la cabinet

 • -  Tâmplărie lemn dublă cuplată la fereastra de la baie

______________________________________________________________________________________________________________ 13 \         CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV • RAPORT DE EVALUARE NR. 2027/2013

 • -  Tencuieli exterioare driscuite

Interior:

 • -  Tencuieli driscuite fin + zugrăveli lavabile

 • -  Tavan fals în cabinet

 • -  Lambriu rășinoase în sala de așteptare

 • -  Placaje faianță la baie

 • -  Tâmplărie uși din PVC cu geam / lambriu de interior între sala de așteptare și cabinet și între cabinet și baie

 • -  Pardoseală gresie în baie

 • -  Pardoseli parchet acoperite cu linoleum în rest

Instalații:

 • -  încălzire centrală cu CT pe gaz cu corpuri încălzire (convecto-radiatoare)

 • -  Instalații sanitare la baie (vas WC, lavoar, cadă de fontă)

 • -  Instalații electrice: iluminat + prize la 220V

Constatări în teren:

 • -  La data de 2.12.2013 - apartamentul era nefolosit (mobilierul și echipamentul cabinetului medical era amplasat într-o altă LOCAȚIE)

 • -  Pardoseala din parchet în special în salonul de așteptare este afectată de durata de utilizare și de faptul că a fost acoperită cu linoleum

Estimăm că imediat după cumpărare se impune o reparație capitală sau schimbare pardoseală

Grad de finisare: MEDIU

Stare de întreținere: BUNĂ cu excepția pardoselii din parchet

Suprafețe:

Cota de teren construit și neconstruit în indiviziune 25% , respectiv 157,75 mp

Arie construită: 50,5 mp

Arie utilă apartament: 33,52 mp

Arie utilă debara (construcție realizată prin închidere metalică vizată): 2,55 mp14


Anexa 2 Fișă de evaluare: imobil apartament

2.1. abordarea prin comparații de piață

SUBIECT: Apartament situat la parter în curte, amenajat ca și cabinet medical, fără acces auto , în Piața Sfatului nr. 25. nedecomandat, arie utilă 33,52 mp, construcție anexă debara 2,55 mp, boxă beci și cota de 25% din terenul construit și neconstruit deci 631 mp (respectiv 157,75 mp în indiviziune)Apartamentul dispune de grup sanitar propriu, încălzire centrală cu CT pe gaz, tâmplărie PVC armat la fereastra dinspre curte a cabinetului medical, și la ușa de intrare în apartament, dublată cu ușă metalică de siguranță. Tâmplărie uși din PVC armat cu geam / lambriu simplu la ușile dintre sala de așteptare și cabinet și la cea dintre cabinet și baie.

Pardoseli parchet acoperite cu linoleum în încăperi.

Pardoseli gresie în baie.

Tavan fals pe structură metalică în cabinet.

Finisaje medii - superioare.

Al (imobiliare.ro): Garsonieră . spațiu cabinet, str. Republicii, situată în curte la et.l, SD, arie utilă 36 mp, la interior necesită renovare::. încpălzire cu sobe teracotă. Tâmplărie uși și ferestre din lemn. Boxă beci. Curte comună - cota de teren aferentă garsonieră cumpărată. An construire imobil 1814. Oferta de vânzare 31500 EURO (7.10.2013)

A2 (mercador.ro) Garsonieră zona Republicii / Piața Sfatului, localizată la parter, SD, G+F+P, CT, tertmopane, 27 mp, oferta de vânzare 23800 EURO (3.12.2013)

A3 (mercador.ro): Garsonieră în casă, structură SD, zona Piața Sfatului, etaj 1/1, încălzire cu sobe cu gaze, ACM cu cazan de presiune pe gaz, fără îmbunătățiri, 40 mp, oferta de vânzare 31000 EURO (25.11.2013)

A4 (mercador.ro): Garsonieră, decomandată, Piața Sfatului, localizată la parter, parchet de calitate, gresie, faianță, CT, termopane. grădină comună cu loc amenajat ptr. grătar. 30 mp, oferta de vânzare 30000 EURO (28.11.2013)

A5 (mercador.ro): Garsonieră, zona centru , situată la casă , renovată, G+F+P, termopane, ușă metalică, CT, mobilată, 40 mp, oferta de vânzare 33000 EURO (12.2013)

NOTA: Comparabilele sunt anexate la raport

-■i                                                                                                                                                           15

SUBIECT             COMPARABILE

Al

A2

A3

A4

A5

Oferta de vânzare (EURO)

31500

23800

31000

30000

33000

Oferta de vânzare (EURO/mp)

875

881

775

1000

825

Sursa

Imobiliare ro

Mercador.ro

Mercador ro

Mercador ro

Mercador.ro

0

1

2

3

4

5

6

1 .Drept de proprietate evaluat

real

Real

Real

Real

Real

Real

Corecții

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

31500

23800

31000

30000

33000

2, Condiții de piață

12.2013

10.2013

12.2013

11.2013

11.2013

12.2013

Corecție

-1

0,0

0,0

0,0

0,0

- ■

-315

0,0

0,0

0,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

31185

23800

31000

30000

33000

3.Condiții de finanțare

cash

Cash

Cash

Cash

Cash

Cash

Corecții

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

31185

23800

31000

30000

33000

4. Condiții de vânzare

La piața

La piață

La piață

La piață

La piață

La piață

Corecție

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

31185

23800

31000

30000

33000

5. Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Ptr. reparații la pardoseala din încăperi cu excepția băii

Necesită renovare la interior

nu

Necesită renovare

nu

nu

Corecție %

+8

-4

+8

-4

-4

brută

+2495

-952

+2488

-1200

-1650

Valoare corectată (EURO)

33680

22848

33480

28800

31350

6. Localizare

Piața Sfatului

Str.

Republicii

z.

Republicii

1 Piața

Sfatului

z. Piața

Sfatului

Piața

Sfatului

z.centru

Corecție %

0,0

+3

+3

0,0

+5

brută

0,0

+685

+ 1004

0,0

+1567

Valoare corectată (EURO)

33680

23533

34484

28800

32917

7. Suprafața (mp)

33,52

36

27

40

30

40

Corecție

-2170

+5744

-5022

+3520

-5346

Valoare corectată (EURO)

31510

29277

29462

32320

27571

8. Structură apartament

nedecomandat

SD

SD

SD

D

D

Corecție %

-1

-1

-1

-1,5

-1,5

16

brută

-315

-2936

-295

-485

-414

Valoare corectată (EURO)

31195

28984

29167

31835

27157

9. Amplasare în cadrul imobilului

PARTER

l/l

PARTER

ET.I

PARTER

PARTER

Corecție %

..

-2

0.0

-2

0.0

0.0

brută

-624

0.0

-583

0.0

0,0

Valoare corectată (EURO)

30571

28984

28584

31835

27157

10. Vechime

-1800

comparabil cu subiectul

comparabil cu subiectul

comparabil cu subiectul

comparabil cu subiectul

comparabil cu subiectul

Corecție

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

Valoare corectată (EURO)

30571

28984

28584

31835

27157

11. Componente neimobiliare

DA

NU

nu'

NU

NU

NU

Corecție %

+10

+ 10

+ 10

+10

+10

brută

+3057

+2898

+2858

+3183

+2916

Valoare corectată (EURO)

33628

31882

31442

35018

30073

12. Apartamentul se vinde mobilat

NU

NU

NU

NU

NU

DA

Corecție %

0.0

0.0

0.0

0.0

-2,5

brută

0.0

0.0

0.0

0.0

-752

Valoare corectată (EURO)

33628

31882

31442

35018

29321

Corecție brută totală (EURO)

8976

10572

12250

8388

12645

%

28.49

44.42

39.52

27.96

38,32

Valoare adoptată: Comparabila A4 are corecția brută cea mai mică.

Discount ptr. ofertă -7,5%.    35018 EURO x (1-0,075)

Rotunjit 32400 EURO, echivalent 14389 RON

= 32391 EURO.

2.2. metoda capitalizării veniturilor

Este o metodă de randament care are la bază profitul obtenabil ce poate fi obținut din exploatarea activului (în cazul de față - închiriere), perioada de referință.

Capacitatea beneficiară a unui activ (CB) înseamnă aptitudinea activului de a degaja un beneficiu în viitorul apropiat în condiții normale și de continuitate a afacerii.

Profitul obtenabil, în sensul de randament al capitalurilor care finanțează exploatarea în scenariu estimat provine din veniturile provenite din chirii (DECI ÎNCHIRIEREA activului) în varianta celei mai bune utilizări - adică închirierea imobilului pentru activități comerciale, cabinet, spațiu de birouri etc.

Chiria lunară estimată în varianta CMBU pe baza informațiilor preluate din presă este 280 EURO/lună (v.anexa 3.1.1)

Perioada de referință luată în calcul = 12 luni

Rata de capitalizare c = 8,85%

Estimarea ratei de capitalizare (metoda bazată pe costul capitalului)

C = RCV x Rd + (1 - RCV)RKpr

RCV = raport credit valoare = 0,7

Rd = rata medie a dobânzii pentru credite în EURO = 7,5

RKpr = rata de rentabilitate așteptată de investitori pentru capitalul investit în

domeniul de activitate = 12%

c = 0,7 x 7,5% + 0,3 x 12% = 8,85%  '

Pentru o proprietate închiriată structura cheltuielilor este următoarea:

Cheltuieli de exploatare

Repartiție cheltuieli

Fixe

Taxe de proprietate, impozite

Proprietar

Variabile

Management și administrație

Proprietar

Reparații + amenajări

Proprietar

Cheltuieli de regie

Chiriaș

Cheltuielile de întreținere - regii (apă, canalizare, en.electrică, gaz metan, telefon) ce intră în sarcina chiriașului nu se iau în calculul cheltuielilor pentru proprietatea de evaluat. Față de cele mai sus vom avea următoarea situație a veniturilor.

Situația estimativă a veniturilor obținute din chirii și a cheltuielilor.

Venit brut (100% grad de ocupare)

280 EURO/lună x 12 luni = 3360 EURO

Risc de neocupare spațiu (10%)

336 EURO

Venit brut efectiv

3024 EURO

Cheltuieli fixe asigurare taxe locale și impozite (1%)

30 EURO

Cheltuieli variabile

 • - management, administrație (1,0%)

 • - amenajări, reparații (3%)

'  35 EURO

91 EURO

TOTAL CHELTUIELI

151 EURO

Venit net din exploatare (VNE)(EURO)

2873 EURO

V = VNE / c (EURO)

V = 2873 EURO / 0,0885 = 32463 EURO

Rotunjit: 32500 EURO, echivalent 144339 RON

2.3. RECAPITULAȚIE

Abordarea prin comparații

32400 EURO, echivalent 143895 RON

Abordarea prin venituri

32500 EURO, echivalent 144339 RON

Opinia evaluator: Având în vedere că începând cu anul 2009 piața imobiliară a avut un trend descendent și este o piață a CUMPĂRĂTORULUI - optăm pentru valoarea de piață a imobilului de 32400 EURO, echivalent 143895 RON, pe care o propunem ca prag de negociere.

Nota:

Valorile estimate nu includ TVA.

1 EURO = 4,4412 RON (curs BNR 2.12.2013)

Anexa 2 Estimare chirie lunară: Garsoniere

3.1. abordarea prin comparații de piață

SUBIECT: Garsonieră, Piața Sfatului nr.25, Casa Mureșenilor, la parter /1, situată în curte (acces pe gang), suprafață 33,52 mp, G+F+P, termopan parțial, ușă metalică. CT, amenajată ptr. cabinet medical / birouri

CI (0723625676): Garsonieră Republicii, parter 30 mp, centrală electrică, termopane, gresie, faianță, mobilată, utilată modem, 220 EURO/lună (12.2013)

C2 (0745333768) Garsonieră str. Lungă, aproape de Livada Poștei. SD, cf.l, parter, 27 mp, G+F+P, termopan, separare gaz, ușă metalică, loc de parcare, mobilată și utilată, șemineu 200 EURO/lună (12.2013)

C3 (0726397378): Garsonieră, Alecu Russo, SD, cf.l, 36 mp, et. 1/1, G+F+P, termopan, CT, ușă metalică, mobilată, 150 EURO/lună (12.2013)

C4 (0758106994): Garsonieră, N. Bălcescu, cf.l, D, 35 mp, nemobilată, 150 EURO/lună (12.2013)

C5 (0729499566): Piața Sfatului, în gang spațiu comercial, 100 mp, bun ptr.birouri, pizzerie, cabinete medicale, 750 EURO/lună (7,5 EURO/mp lună) (12.2013)

C6 (0268471122): Castelului, spațiu comercial, birouri, curte, parcare. 130 mp, 450 EURO/lună (3,46 EURO/mp lună) (10.2013)

C7 (0267471122): str. Sf. Ioan, spațiu comercial, 40 mp, grup sanitar, 300 EURO/lună (7,5 EURO/mp lună) (11.2013)

C8 (0722653103): Michael Weiss, spațiu comercial, 60 mp, vitrină și intrare la stradă, termopan, CT, 1200 EURO/lună (20 EURO/mp lună) (11.2013)

C9 (0268471122): Michael Weiss, garsonieră 60 mp, cf.l sporit, mobilată și utilată lux, 250 EURO/lună (12.2013)

CIO (0268471122): Mureșenilor, spațiu comercial, 50 mp, vitrină, grup sanitar, 700 EURO/lună (12 EURO/mp lună) (11.2013)


20

A) Estimare chirie lunară ptr.imobil - varianta utilizării ca spațiu de birouri, cabinet

SUBIECT

COMPARABILE

C5

C6

C7

C8

CIO

Oferta de închiriere (EURO/mp lună)

7,5

3,46

7,5

20

2

Sursa

0726499566

0268471122

0267471122

0722653103

0268471122

0

1

2

3

4

5

6

1 .Drept de proprietate evaluat

depline

depline

depline

depline

depline

depline

Corecții

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

7,5

3,46

7,5

20

2

2. Condiții de piață

12.2013

12.2013

10.2013

11.2013

11.2013

11.2013

Corecție

0,0

-1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,05

0,0

0,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

7,5

3,41

7,5

20

2

3. Localizare

Piața

Sfatului

Piața Sfatului

Castelul ui

Sf. Ioan

Michael Weiss

Michael Weiss

Corecție %

0,0

+5

+2,5

0,0

0,0

brută

0,0

+0,17

+0,19

0,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

7,5

3,58

7,69

20

12

4. Caracteristici fizice

4.1. Expunere stradală

nu

Nu

Da

Da

Da

Da

1

Corecție %

0,0

-10

-10

+ 10

-10

brută

0,0

-0.36

-0,77

+2

-1,2

Valoare corectată (EURO)

7,5

3,22

6,92

18

10,8

4.2. Suprafață închiriabilă (mp)

35.52

100

130

40

60

50

Corecție %

+6

+10

0,0

+2

+ 1

brută

+0,45

+0,32

0,0

+0.36

+0,10

Valoare corectată (EURO)

7,95

3,54

6,92

18,36

10,9

4.3. Finisaje / CT

Medii / da

Medii / nu

Medii / nu

Medii / nu

Superioare

/da

Medii / nu

Corecție %

+2

+2

+2

-3

+2

brută

+0,16

+0,07

+0,14

-0,55

+0,22

Valoare corectată (EURO)

8,11

3,61

7,06 .

17,81

11,12

4.4. Priveliște amplasament

Curte interioară necesită iluminat artificial

Curte interioară i Spațiu dispus la

l

| parter și etaj

Stradal

Stradal

Stradal

StTadal

Corecție %

-3

-5

-5

-5

-5

brută

-0.24

-018

-0.35

-0.89

-0.56

Valoare corectată (EURO)

7.87

3.43

6.71

16.92

10,56

5. Clauze de închiriere

LOCATOR - cheltuieli ptr. reparații capitale

LOCATAR - suportă cheltuieli de întreținere

da

Da

Da

Da

Da

Da

Corecție

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

7,87

3,43

6,71

16,92

10,56

6. Utilizare proprietății

Cabinet medical, sp birou

Cabinet medical, sp.birou

Cabinet medical, sp.birou

Sp.

comercial •

Sp.

comercial

Sp.

comercial

Corecție %

0.0

0.0

-2

-2

brută

0.0

0.0

-0.13

-0.51

-0,32

Valoare corectată (EURO)

7,87

3,43

6,58

16,41

10,24

7. Componente neimobiliare

Amplasat intr-un imobil istoric

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Corecție %

+5

+5

+5

-5

+5

brută

+0.39

+0,17

+0,33

+0.82

+0,51

Valoare corectată (EURO)

8,26

3,60

6,91

17,23

10,75

Corecție brută totală (EURO)

1,24

1,32

1,91

5,13

2,91

%

16,53

38,15

25,47

25.65

24,25

Valoare adoptată: Comparabila C5 are corecția brută cea mai mică.

Discount ptr. ofertă -5%.    8,26 EURO /mp lună x (1 -5/100) = 7,85 EURO/mp lună

Chirie lunară estimată pentru imobil: 35,52 mp x 7,85 EURO/mp lună = 278,83 EURO Rotunjit 280 EURO / lună

B) Estimare chirie lunară ptr.imobil - varianta utilizării rezidențiale

SUBIECT

' COMPARABILE

CI

C2

C3

C4

C9

Oferta de închiriere (EURO/mp lună)

220

200

150

150

250

Oferta de închiriere (EURO/ lună)

7,33

7,40

4,17

4,28

4,17

Sursa

0723625676

0745333768

0726397378

0758106994

02638471122

0

1

2

3

4

5

6

1 .Drept de proprietate evaluat

depline

depline

depline

depline

depline

depline

Corecții

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

Valoare corectată (EURO)

220

200

150

150

250

2. Condiții de piață

12.2013

12.2013

12.2013

12.2013

12.2013

12.2013

' 22

Corecție

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

220

200

150

150

250

3. Localizare

Piața

Sfatului

Republicii

Lungă

Alecu Russo

N.

Bălcescu

Michael Weiss

Corecție %

0,0

+5

+3

+4

0,0

brută

0,0

+10

+4,5

+6,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

220

210

154,5 •

156

250

4. Caracteristici fizice

4.1. Structură

nedecomand

at

D

SD

SD

D

SD

Corecție %

-2

-1

-1

-2

-1

brută

-4,4

-2,1

-1,54

-3,12

-2,5

Valoare corectată (EURO)

215,6

207,9

152,96

152,88

247,5

4.2. Suprafață (mp)

33.52

30

27

36

35

60

Corecție %

+1,5

+3

-1,2

-1,0

-13,24

brută

+3,23

+6,24

+ 1,84

-1,53

-32,77

Valoare corectată (EURO)

218.83

214,14

154,80

151.35

214.73   •

4.3. Etaj

P/l

P/l

P/l

1/1

nespecificat

nespecificat

Corecție %

0.0

0,0

-3

0,0

0,0

brută

0,0

0,0

-1,64

0,0

0,0

Valoare corectată (EURO)

218,83

214,14

150,16

151,35

214,73

4.4. Finisaje interioare

medii

Medii

Medii

Medii

Inferioare

Medii

Corecție %

0.0

0.0

0,0

+5

0,0

brută

0,0

0.0

0,0

+7,57

0,0

Valoare corectată (EURO)

/

218,83

214,14

150,16

158,92

214,73

4.5. încălzire centrală cu CT proprie

da

Da

Cu șemineu

Da

Sobe teracotă

Sobe teracotă

Corecție %

0,0

+2

0.0

+2

+2

brută

0.0

+4,28

0,0

+3.18

+4,29

Valoare corectată (EURO)

218,83

218,42

150,16

162.10

219,02

5. Condiții de închiriere LOCATOR - cheltuieli ptr. reparații apartament

LOCATAR -cheltuieli de regie

da

Da

1

Da

Da

Da

Da

Corecție

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

Valoare corectată (EURO)

218.83

218,42

150.16

162,10

219.02

6. Componente neimobiliare

nu

Mobilată și utilată

Mobilată și utilată

Mobilată

Nu

Mobilată și utilată lux

.                              •                                            23

Corecție %

-3

-3

-2

0.0

-3,5

brută

-6.56

-6.55

-3,0

0,0

-7,66

Valoare corectată (EURO)

212,27

211,87

147,16 •

162,10

211,36

Corecție brută totală (EURO)

14.19

29.17

15,52

21,4

47,22

%

6.45

14.58

10.35

14.27

18.89

Valoare adoptată: Comparabila CI are corecția brută cea mai mică.

Discount ptr. ofertă -5%.   212.27 EURO x (1-5/100) = 201,65 EURO

Valoare de piață chirie lunară estimată ptr. SUBIECT 200 EURO / lună (rotunjit)

Expert tehnic și evaluator, ing. Rusu-XXucian

RUSU

\'r. IJ ffc'.^;.’.îrca: . E?i, J.EM

' v •'! ? 0SU • H

5357 I] '•            Jf


ROMÂNIA Brașov

JUDECĂTORIA.................

rții*


Județul Brașov          _

Nr.........anul l^xx. ]Una *?Ș.feruar ieziua .15

2000

EXTRAS BE CARTE FWiCIARA

Ap.nr.5/B situat în Blocul din str.Piața 23 August nr.25 c E nr 27425 individuală                      Comuna..............Brașov.

A) FOAIA DE AVERE


Nr. top. al parcelei


5657-5658/1/3 b

de 25% din părțile


1.


Descrierea imobilului


întinderea în ha și mp


Observații


- Ap.nr.5/B,situat la parter în mer^,l bucătarie/fost

de uz comun care s

de la etaj,fundațiile,branșament


spălătorie/și unt:terenul în


u cota de 25% din părțile

Ur 16 8 , E C op( ri șui , ba lc onul WC xa « ug» j , x unua jjjiAAn , UJ.          m

1. .trie itate,respectiv instalațiile sanitare .C.F. colectiv


curte,.compus din L, caie,l boxă în beci suprafață de 631 sie de apă,gaz,caia ’ă 25192 Brașov.


SUBIECT

COMPARABILE


B) FOAIA DE PROPRIETATE


înscrieri privitoare la proprietate


Observații


19,21

2o,< 1


. VULCAN FLORIN căsăt.cu

• VULCAN GENICA - cu titlul de drept cumpărar ap.cu act nr.13558/1994 cf.si respec asupra terenului,cu act nr.762/1995 c


3 ca bun comun asup tiv conf.L.18/1992 f.


C) FOAIA DE SARCINIA

înscrieri privitoare la sarcini


Observații

t


Nu sunt.


B.21,C.2.


Certific câ prezenta copie în extras corespunde întru toiul cu pozițiile în vigoare din coala de c.f. originala pâstratâ de aceasta instanța, Judecătoria Brașov._________'    ________________________

;Bănea Naționala


uresehilor.


imobil be:-fâce^obîettiLil studiuibi


Scara1/2500


■ Plan de încadrare in zona <venfi


___

iv'TSC^C’oăteJ^ilî^^


nume;


iserrinăturâ;


scara:irwia'irvitiitt)f»i -■-i muinufiiii!w - «trtirttmrmtii .VKaiiit trtrtitni

■ fcntunttKwrrrai i pami «iuraiui»

I ij l.«;i ti ItHjtftn rt 1 "cLj.Mr*fti«»nu wrtitiniEiHtfttet iLiH’rittiiamrr mie a i > »i (vaiti B i isax-ciaujf itm


Miclea C„ Orafnu B. si c.Arh. Serban G. la data deBENEFICIAR


Muzeul „Casa Mureșenilor”


proiect nr.:

27/2013


sef proiect- SiDemeterrkowe r» rrt IO ci31.


Is.Demeter-Lowe


TITLU PROIECT: Realizare pictură murală • Proiect cultural „Fațada istorică-proiect pilot de diversificare a ofertei cultural-turistice din orașul Brașov”.

AMPLASAMENT:       str. p.ta sfatului nr.25, Brașov.


faza: DTAC


rt/V


«»<•*• •’* ■

•i               "

•jZ-j ,,-

i'.ri'-V''1''

>1 r

■? zr ?.' '< J 1

’’ ./j/WlțyV* ■<

£ U£r,^4,,-.C- ■
■ ■ >' r*4* , . '


.....>22


r—,

///7/>77


ț

I

fit'&SijîS»S*fe:*T-

1

I .VA^&îr^''

1^'ArX

| -* [>

tew


r^X^I

UV »r4fkwwr5.?râ%Sr’.’|


• .V?r^"=s^^^"7Z?'’S..ȘQ^Ș’r'V

1. rTJ         i:>            ^r‘£


j OiN EC’MÂHiA

■        33J4

* Silvia Svstlsns iuEMETER-LGWE


Releveu preluat din docijrrientâtiâîntocmită d& arhitect» Miclea C.. Orfanu B. si c.Arh. Serban G. la data de na 10.2008./____


' vr - r~           -' y/SiiiMî. <>, •

-        '.     “ r . t *■ ' *' 5”  .*>'■$   »

SC Contoxt ArchlteCUtro SRL , Str. Macin W.4A. Bra„spv,           r

J08/2357/2007 ’.^-f .4^.^,^^*; c , - ■ ■ ■ 22333928 Jx-.' <      *, > *fc V~ <?


...

^proiect:1' proiectat -.•desenat. '


ntftnefj>,<b

Jt<

f}ț^.'»țL,''îțZr semnațura:>

S.Demelericwfe

A’. /tyi

S.Dernatar;Lm!ve

w

3.DafTieter-LCwe

r'^

“;.-7 9\-‘:.faza:

SFAnunțuri imobiliare


Garsoniere de vânzare


Garsoniere de vânzare in Brașov


Garsoniera / spațiu cabinet Republicii, excelent investiție

Brașov, zona Ultracentral

Strada Republicii

31.500 EUR Preț negociabil - Comision de la cumpărător 0%

CASA MEA BCR - Rate.de la 737 RON/Lună - vezi detalii


zona UltracentralSemidecomandat Confort 1 Etaj 1 /1 Suprafața: 36 mp An construcție: 1814


Prezentare


Imagini Poziționare pe hartă


Informații crediteDetalii

Interior ideal personalizare, pod mansardabil.

Oferta detaliata in fișier pdf atașat.


Caracteristici


Klr. camere:

1

An construcție:

Suprafața utilă:

36 mp

Structură rezistență:

Compartimentare:

semidecomandat

Tip imobil:

Confort:

1

Regim înălțime:

Etaj:

Etaj 1 /1

Suprafața construită:

Nr. bucătării:

-

Nr. garaje:

Nr. băi:

1

Nr. locuri parcare:

Nr. balcoane:

(


Specificații


•fagii*?-

Intră în cont             Cont

nou


Date contact


RELU PROPRIETAR


Adaugă anunț


Contactează prin telefon

click pentru a vguaEza numerele de telefon


Nu uita să spui că al văzut anunțul XVOOOONKI pe lmobiliere.ro

Contactează prin email□ Trimite-mi o copie a mesajului

Trimite


download PDF

Urmărește oroprietatea

1814

Trimite unui prieten

Raoortează oferte incorectă

beton

casa/vila

Tipărește

S+P+1E+M

------------------------

Salvează anunț

41 mp


Modificat la: 07/10/2013


Feedback


© Realmedia Network 1999-2013. Toate drepturile rezervate, ww.imobiliare.ro, siglavww.imobi5are.ro și Politica de confidențialitate | Despre noi•tra-f@c


04/12/2013 14:01


•4>


Ai o întrebare?


Utilitali generale: Curent, Apa, Canalizare, Gaz Sistem încălzire: Soba/Teracota

Acces internet: Wireless

Finisaje

Stare interior Necesita renovare

Ferestre cu geam termopan: Lemn

Usa intrare: Lemn

Podele: Parchet

Usi interior Lemn

Pereți: Var

Dotări

Alte spatii utile: Terasa, Boxa la subsol Contorizare: Contor gaz. Apometre Mobilat NemobHat

Dotări imobil: Curte comuna

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: Pietruite

Iluminat stradal

Mijloace de transport in comun

Ultimele întrebări si răspunsuri

 • • daca eu sunt vanzator independent de o agenție imobiliara Fii'primul care răspunde...

 • • Are cineva o casa de vanzare in București sau aproape de Am un apartament de 3 camere in București. Sector 2 Piața... (acum 14 ore)

 • • Gurile rele au zis ca nu au fundație; finisajele am văzut Fii primul care răspunde...

 • • pensia o icasez in străinătate. de ce nu avem dreptul si Fii primul care răspunde...

 • • preiau ipoteca pt un apartament 2-3 camere sau casa Fii primul care răspunde...

Vezi toate întrebările si răspunsurile date

îAlte informații

Alte detalii: imobil cu situația juridica clarificata 100 %. Cota-parte de teren este cumparata si nu atribuita gratuit, dea prevederile legislative viitoare nu vor genera costuri suplimentare de achiziție. Disponibilitate proprietate: imediat

httpJ/www.imobiliare.ro/anunt/XVOOOONKI

Tipărește


Salvează anunț


Puncte de interes

Streef/iew i Mijloace de transport


Învățământ


SupermarkeVMall


Recreere


Contul meu + Ac


Scrie aici ce cauți...


Înapoi Anunțuri Brașov » Imobiliare Brașov » Apartamente - Garsoniere de vanzare Brașov » 1 camera Brașov


Următorul Wactea2a va


!         Trimite

I

l


07xx xxx

Arata numărul t


Garsoniera ( in casa ) Republicii / Piața Sfatului

Brașov Adaugat La 09:05, 3 Decembrie 2013, Număr anunț: 12947709

Îmi piace ' O 1\veet<b| 8*1 O

f2


Brașov, Piața S Vezi oe harta


Anunțul nu conține fotografii.

Cere-i vanzatojuluLsa__ada_UQelSilviu

Pe site din feb

Anunțurile utili:


Tipărește Modifica Raportează


P; la un împrumut și câșî a câte 1.500 de lei în te

In perioada 7 octombrie •


Oferit de:

An construcție:

Suprafața:

Agenție

înainte de 1977

27 m2

Compartimentare:

Semidecomandat


Vând garsoniera in casa zona Piața Sfatului, parter, 27 mp, camera, baie, bucătărie, centrala proprie, termopane, gresie, faianța, parchet, preț 23800 euro ușor negociabil


Inaool

'«’-alizari: 270

acteaza vânzătorul

37XX XXX XXX Arata numărul de telefon .......

sa ta de email...

Mesajul tau...


Următorul anunț


Adăugă atașament


Scrie aici ce cauți...

Inanoi Anunțuri Brașov » Imobiliare Brașov » Apartamente - Garsoniere.de vanzare.Brașo.v » 1 camera BrașovUrmătorul Lucrează va

Trimite

07XX XXX

Arata numărul i


Garsoniera ( in casa ) Central zona Piața Sfatului

Brașov, Piața S

Vezi D& harta


Brașov Adaugat La 08:21, 25 Noiembrie 2013, Număr anunț: 15263919 îmi place !_0 Tweet O* g+1 oSilviu

Pe site din feb.

Anunțurile utili:


Modifica


Raportează


P: la un împrumut și câșt ( o câte 1.500 de lei în fie în perioada 7 octombrie -


Oferit de:

e


An construcție: înainte de 1977


Suprafața:

40 m2


rtimentare:

$C^W»and«rr 1 t ,

garsoniera ( in casa ) central zona Piața Sfatului, 40 mp, etaj 1/1, pod pe

suprafața garsonierei cu acces din casa, insorlta cu 5 ferestre mari, beci 14 Mftj, 'feate utilitatlle separat, fara alte îmbunătățiri, libera la vanzare, preț 31000 zeuro


31 OOC

Contactează va


Trimite

07xx xxx

Arata numărul i

Brașov, Piața S

Vezi pe harta

Silviu

Pe site din feb . Anunțurile utili:

Tipărește Modifica Raportează

P: la un împrumut și câșt a câte 1.500 de lei în fie în perioada 7 octombrie -


31 OOC


Contactează va

Trimite

07xx xxx

Arata numărul <

Brașov, Piața S

Vezi oe harța

Silviu

Pe site din feb

Anunțurile utili:

Tipărește Modifica Raportează

P: la un împrumut și cășt a câte 1.5110 de lei în fie în perioada 7 octombrie -


Contul meu


+ A<


Scrie aici ce cauți...


înapoi


Anunțuri Brașov » Imobiliare Brașov » Apartamente - Garsoniere de vanzare Brașov »


i__1

Următorul i^poeana vaTrimite

07xx xxx

Arata numărul i


vând garsoniera centrul istoric piața sfatului

Brașov Adaugat La 11:2B, 28 Noiembrie 2013, Număr anunț: 12033165 îmi place; J( 0~ ■ Tweet !< OI i g+1 O

Brașov

Vezi oe hartarodica fior

Pe site din ian I

Anunțurile utili:

Tipărește Modifica Raportea

P; la un împrumut și cast a câte 1.550 de iei in fie in perioada 7 octombrie ■

' Oferitele:                         An construcție:                    Suprafața:

Agenție                   înainte de 1977            30 m2

----rtimentare:

llâClABndat

âTfi Centrala termopane parchet de calitate gresie faianța bale mare cu cada pe colt 7/itretlnuta . are gradina comuna cu loc amenajat pt. gratar . este libera la

f604/12/2013 13:43

■n /30 OOC


contactează va


Trimite

07xx xxx

Arata numărul i

Brașov

Vezi oe harta

rodica fior Pe site din ian : Anunțurile utili;

Tipărește Modifica Raportează

p: la un împrumut și câșt a câte 1.5fi0 de lei in te In perioada 7 octombrie •30 00C


Contactează va


Trimite

07xx xxx

Arata numărul <


Brașov

Vezi oe harta


rodica fior

Pe site din ian: Anunțurile utili:

Tipărește Modifica Raportează

P: la un împrumut și câșt a câte 1.5Q0 de iei in fie in perioada 7 octombrie -


04/12/2013 13:43
30 OOC

Contactează va


Trimite

07xx xxx

Arata numărul i

Brașov

Vezi pe harta

rodica fior Pe site din ian i Anunțurile utili:-

Tipărește Modifica Raportează

P: la un împrumut și câșt a câte 1.500 de Ier în fe în perioada 7 octombrie ■

Vizualizări: 379


•niera Centru Brașov • Mercaaor.ro


Contul meu + A<

Scrie aici ce cauți...

ÎnapoiAnunțuri Brașov »Imobiliare Brașov » Apartamente - Garsonierele y^nzara Brașov » 1 camera Brașov următorul C^țacteaza va

Garsioniera Centru

Brașov Adaugat La 09:23, 3 Decembrie 2013, Număr anunț: 12S97B91

Trimite

07xx xxx

Arata numărul i

Brașov, Centru

Vezi oe hartaDelon Imc Pe site din nov Anunțurile utili:

Tipărește Modifica Raportează

Oferit de:                       An construcție:                   Suprafața:

Agenție                   înainte de 1977            40 m2

rtimentare:

țy ecomandat

>niera zona Centru, la casa, 40mp, renovata, termopane,centrala, ,faianța; parchet,usa metalica, mobilată. Prșt negociabil.


33 OOC

Negociabil

Contactează va

T rimite

07XX XXX

Arata numărul t

Brașov, Centru

Vezi oe harta

Delon Imc Pe site din nov Anunțurile utili:

Tipărește Modifica Raportează


33 OOC

NegoceM

contactează va

Trimite

07xx xxx

Arata numarui <

Brașov, Centru

Vezi pe harta

Delon Imc

Pe site din nov Anunțurile utili:

Tipărește

Modifica Raportează

apoi


Vizualizări: 25533 OOC

Negociabil

Contactează va

Trimite


07XX XXX

Arata numărul i


Brașov, Centru

Vezi oe harta


Delon Imc

Pe site din nov

Anunțurile utili:


Tipărește Modifica Raportează


Următorul anunț


Q>) 0731/307.300  |

3:259385 / Vând teren, intravilan, 437 ont 20 m m, apă, curent, gaz, terenul £• spre vânzare este în suprafață de np, lângă construcții noi cu utilitățile . 0741234065, 0723315675-Gabi, stru, preț -17500 Euro 44/584.210; 0263/311.026__________

1:266712/ Vând teren, intravilan, 1150 ronț 20 m, apă, curent, gaz, parcele castel, zonă de vile, panoramă ibită, Bran, preț - 30 Euro/mp


: 260963/Vând teren, intravilan, 1700 •ont 34 m, Plaiul Foii, Zămești, desti-rezidențial, id intern: vip12288, sti, preț -12000 Euro

:6/710.352:0268/311.026___________

• 263240 / Vând teren, intravilan, 500 int 19 m, apă, canalizare, curent, gaz, 3meu zona Calea Feldioarei -iior, PUZ, .loturi 500 mp, utilității (apă, curent, gaz). Prin contract, drum de amenajat Loturile pe care le prop-spre vânzare sunt situate in zona feldioare strada care face legătura cu gă la 3 km de Centru Istoric. Drumul •s creat care va fi amenajat la stadiul ;tru este situat între două străzi asfal-lo un< ’ vit și stațS de autobuz pen-ura L. 3șul. In prețul negoâat se pe baza de contract utilitățile (apă, urerrt, gaz). Cod intern: VIP1794. ■00 /negociabil (în funcție de modul , preț-17500 Euro 584.210:0268/311.026__________

64601 / Vând teren, intravilan, 500 18 m, curent la ieșirea din Hățchiu 1 Nou, în zonă de vile cu suprafețe 0.500 mp și 732 mp, cu PUZ, PUD, jrbanism, extras de carte funciară r fiecare parcelă. Există posibili-ziționării în rate direct de la propri-iobândă, Halchiu, preț - 7000 Euro 42.628; 0268/311.027___________

5937 / Vând teren, intravilan, 665 •3 m, apă, canalizare, curent, gaz, mtru construcții Sânpetru, toate sfalt, îngrădit, situată între case :u front la stradă asfaltată și toate pă, gaz, curent canalizare) pe nul este îngrădit cu gard de lemn 'zațle de împrejmuire. Cod totem: Sânpetru, preț -15500 Euro 4.065:0268/311.026__________

261 / Vând teren, intravilan, 542 m, Sânpetru, două loturi de 542 se noi, front 25 m fiecare, zonă zvolt.‘    la 100 m de drum

altat,     -21 Euro/mp


8 / Vând teren, intravilan,. 648 5 m, curent locuri de casă etru, curent asigurat prin con-arcelă are extras de carte fun-irbanism zonal aprobat, teren ivilanut comunei Sânpetru. parcele (648 mp, 700 mp) •iiitatea achiziționării în rate inelar, fără dobândă, adever-J credit bancar pe o perioadă ani, Sânpetru, preț - 11500 42.628:0268/311.027 'Vând teren, intravilan, 1800 apă, canalizare, curent, gaz, a Lacea, parcelabil, preț -0722/397.378____________

Vând teren, intravilan, 2200 ipă, curent gaz, teren zona front la DN 62 m, preț - 80 7397,378

o voa: 268569 / intravilan, 430 mp, front 14

m, apă, canalizare, curent, gaz, zona Magazinului Star, toate utilitățile pe teren.P+2.POT.40% acte-in regula intabulat- preț • 150 Euro/mp S 0726'268.215                        s

'42              /wt/t


mint


mr


Diverse imobile


• Cod: 257038 / Vând pensiune, mobilată și utilată lux, str. Lungă, la stradă 6 camere cu


Cumpărări schimburi

o Cod: 252490 / Particular, cumpăr garsonieră sau apartament,' ofer plata pe loc, 8 0755/189.696        ______________

o Coo: 276033 / Particular, cumpăr casă 2000 mp, județul Brașov, 20.000 euro. Plata cash, B 0752/477.196; 0368/885.417 '

o uoa: 277825 / Schimb garsonieră, cu apartament plus diferență, Alexandru cel Bun, zona Răcâdău, Ăstra, Scriitorilor, Zorilor, Județean, preț - 20000 Euro

S 0721/527.703    __________________

 • • ixxr: 277819 / Particular, cumpăr aparta-merit sau garsonieră, conf. I, la etajul 1 sau 2, fără intermediari, dau la schimb și cu casă în Săcele + diferență, 8 0724/109.857

® boc: 277813 / Cumpăr apartament 2 camere, la parter, sau 2 camere lacasă, fără amenajări, exclus: Noua, Bartolomeu, Schei, Uzina 2, Triaj, Tractorul, B 0727/244.856 o boc; 242753 / Cumpăr garsonieră sau apartament 2 camere, Centru Civic, Răcâdău, Scriitorilor, Onix, 8 0722/726.072

 • •      25^933 / Cumpăr apartament 3 camere, decomandat, semidecomandat, plata pe ky,B 0740/242.622; 0725/262.554 e bco: 265914 / Cumpăr apartament cu 2 sau 3 camere, zonă bună., Doresc să achiziționez apartament cu 2 sau 3 camere, situat intr-o zonă bună, la etaj intermediar. Ofer prețul zonei, preț - 0 Euro 8 0731/323.394 <Lbc.c: 275000 / Cumpăr garsonieră, ofer plata cash., Situată la etaj intermediar, zonă bună, S 0731/323.394

® boc: 265975 / Cumpăr imobil, în orice zonă, cu sau fără îmbunătățiri,

8 0743/116.662:0268/333,526

 • • bco: 262493 / Cumpăr garsoniera oeco-mandatăi preț • 25000'Euro neg

8 0722/653.103      ____________

 • • Coc: 270717 / Cumpăr apartament două

camere, b-dul Ștefan cel Mare, plata cash, preț - 37000 Euro 8 0731/323.395; 0745/030.191        ■  ________________

 • • cea: 274194 / Cumpăr apartament 3-4 camere, zona Pârâului - Carpațiior, preț -60000 Euro B 0731Z323.395; 0745/030.191 « boc: 276721 / Vând țiglă top solzi., Vând urgent și foarte ieftin, țiglă tip solzi, folosită, starefoarte bună, preț • 200 Lei

B 0745/051.762        ____________

 • • bea: 276261 / Cumpăr apartamant in

Brașov, zonă bună, etaj intermediar, preț -65000 Euro B 0745/030.191; 0731/323.395 e Uoe: 273560 / Cumpăr apartament, carti-er Astra, preț • 55000 Euro 8 0745/030.191; 0731/323.395             _____________

 • • Cea: 273423 / Cumpăr 10 ha teren, in vecinătatea orașului Brașov, preț - 50000 Euroneg 8 0745/501.502; 0720/501,502

 • • Ucc: 269934 / Agenție Imobiliară cumpără apartament cu 2 camere în zona Griviței sau împrejurimi, prin programul Prima Casă, etaj intermediar, cu îmbunătățiri,

B 0726/397.378

IMOBILIARE - NCHIR1ERI aaiiiiiii

Garsonieră/Cameră


• Coi 275297 / Ofer spre închiriere garsonieră, Centrul Istoric, N. Bălcescu, dec., conf/ I, 35 mp, nemobiiată, A3286,. preț - 150 Euro/lună B 0368/465.148; 0268/471,122 \ spaun, leievizor, cablu TV, internet, garsonieră la casă, mobilată, utilată, curte, parcare la stradă sau garaj (50 euro/lună), preț -170 Euro/lună neg


g 0745/333.944; 0724/751.020__________

• Cod: 27503B / Ofer spre închiriere garsonieră, Gării, conf. 1,36 mp, gresie, faianță, par-


chet, termopan, apometre, separare gaz, centrală termică, ușă metalică, izolată exterior, mobilată, utilată, utilată cu: frigider, aragaz, mașină spălat, televizor, cablu TV, preț - 200 Euro/lună B 0745/333.768

• Cod: 253037 / Ofer spre închiriere garsonieră, Centrul Istoric, semidec., str. Lungă, aproape de Livada Poștei, conf. 1,27 mp, et Parter din 1, gresie, faianță, parchet, termopan, apometre, separare gaz, ușă metalică, loc de parcare, mobilată, utilată, utilată cu: frigider, aragaz, mașină spălat mobilată


8 0745/333.768______________________

• Cod: 277016 / Oier spre închiriere garson-ieră, Centrul Istoric, Alecu Russo, semidec., X^xconf. 1,36 mp, et. 1 din 1, gresie, faianță, par-(i;A||chet, termopan, apometre, separare gaz, centrală termică, ușă metalică, mobilată, preț -150 Euro/lună B 0726/397.378_________

o Cod: 274308 / Ofer spre închiriere garsonieră, Centrul Civic, conf. I, 34 mp, gresie, faianță, parchet, termopan, apometre, separare gaz, centrală termică, ușă metalică, izolată exterior, .mobilată, utilată, utilată cu: frigider, aragaz, mașină spălpt, televizor, cablu TV, utilată total, preț - 200 Euro/lună8 0745/333.76B______________________

e Cad: 277606 / Ofer spre închiriere garsonieră, Astra, dec., conf. I, el 3, gresie^ faianță, parchet, termopan, renovată, nemobilată, anticipat 1 lună +1 lună garanție, preț -140 Euro/lună B 0762/518.039; 0268/333.528 • Ccd: 276595 / Ofer spre închiriere garson-ieră, Centrul Istoric, gresie, faianță, parchet, termopan, apometre, separare gaz, centrală termică, ușă metalică, Izolată interior, pretabil spațiu sau de locuit, preț - 150 Euro/lună

8 0745/333.768______________________

• Coc; 277854 / Ofer spre închiriere garson-ieră, Astra, dec., conf. I, gresie, faianță, parchet, termopan, apometre, separare gaz, semi-mobilal (bucătăria), semi-utilat (aragaz) (cod 876), pret-140 Euro/lună

8 0725/262.554; 0740/133.309


Ccd: 273210 / Ofer spre închiriere garson-Jțenl, Centrul Civic, dec., conf. I, et 2 din 8, '..mobilată și utilată lux. Pentru mal multe detalii contactați Compania Imobiliară ZmmO: 0368802001, preț - 280 Euro/lună

. »'IB 0740/133309; 0725/262.554

 • • Cod: 276216 / Ofer spre închiriere gars

ieră, dec., Matei Basarab, conf. I, bioc v mobilată, A3298, preț -140 Euro/lună 8 036S/465.148; 0268/471.122   .

 • • Cod: 277022 / Ofer spre închiriere gars< ieră; Aurel Vlaicu, dec., conf. I,.4O mp, et din 3, gresie, faianță, parchet termopr apometre, caiorimetre, separare gaz, ce trată termică, ușă metalică, izolată extati; utilată cu: frigider, aragaz, mașină spăl' cablu TV, bioc nou, mobilată parțial, do bucătăria este mobilată și utilată (se poe mobila la cerere), preț • 200 Euro/lună


• Cod: 276813 / Ofer spre închiriere garsonieră, Centrul Civic, Hărmanului, semidec.. conf. I, 35 mp, et. 1, gresie, faianță, parchet termopan, apometre, separare gaz, centrala termică, ușă metalică, mobilată, utilată, preț-195 Euro


e boi269876/Oferspre închiriere garsonieră, Centrul Istoric, dec., conf. 1,23 mp, et. 2 din 3, gresie, faianță, parchet, apometre. centrală termică, loc de parcare, garaj, izolată interior, beci, mobilată, utilată cu: frigider, aragaz, cablu TV, internet, garsonieră în vilă -i- terasă, plajă, central, lângă Drumul Poienii - Brașov, cu livadă, liniște. Rog seriozitate, preț -.600 Lei/lună neg


8 0741/981.019_________________.

| • Cod: 276380 / Ofer spre închiriere garson-. iară, Centrul Istoric, Republicii, dBC„ conf. I,

; 30 mp, et Parter din 1, utilate cu: frigider, ■ aragaz, mașină spălat, televizor, telefon, . cablu TV, internet gresie, faianță, parchet ;

i termopan, apometre, centrală termică, jbqW- ' late, utilată, preț - 220 Euro/lună neg/Tn) ;

. 8 0726/397.378___________■

• Cod: 274709 / Ofer spre închiriere garsonieră, Centrul Istoric, Memorandului, dec., conf. I, 30 mp, et. Parter din 1, parchet termopan, utilată, utilată cu: frigider, aragaz, televizor, internet garsonieră la casă, mobilate și utilată, pretabilă pentru o fată, prețul include și utilitățile, preț • 900 Lei/lună 8 0748/B03.026

• Cod: 255315 / Ofer spre închiriere garsonieră, Gării, b-du! Gării, semidec., conf. I, 34 mp, et. 9 din 12, gresie, faianță, parchet, termopan, apometre, separare gaz, centrală termică, ușă metalică, mobilată, utilate, utilate cu: frigider, aragaz, mașină spălat, televizor, cablu TV, intemet, preț -175 Euro/lună


 • • Cod: 274406 / Ofer 6pre Închiriere spațiu comercial, zona Șalvarii, 180 mp, vitrină, parcare, renovat, S0556, preț - 700 Euro/lună g 0368/465.148; 0268/471.122

 • • Cod: 274023 / Oier spre închiriere spațiu comercial, zona M. Viteazul, 85 mp, vitrină, 2 grupuri sanitare, curte 150 mp, S0547, preț -380 Euro/lună g 0368/465.148;

0268/471.122       __________________

 • • Cod: 274054 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, Spațiu birou, Brașov., Spațiu dotat cu instalație de aer condiționat, situat ta mezaninul clădirii, cu prețul de închiriere de 8,50, preț - 85 Euro/lună


g 0726/775.022_____________________

 • • Cod: 274759 / Ofer spre închiriere spațiu

comercial, Saturn, cf. 1. renovat, S0570, preț -180 Euro/lună g 0358/465.148; 0268/471,122 .____________________

 • • Cod: 274758 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, Mircea Cel Batran, casă, 190 mp, S0569, preț • 350 Euro/lună

g 0368/465.148:0268/471.122__________

 • • Cod: 274757 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, str. Lungă, 60 mp, renovat, utilități incluse, S0566, preț - 350 Euro/lună

  I i

  i !

  i

  i •

  l

  1 ___________________________________________________________________________________________________ i « Cod: 270737 / Oier spre închiriere spațiu ■{ ------------- . . ..


g 0368/465.148; 0268/471.122 comercial, închiriez spațiu central., Spațiu comercial cu vitrină la stradă, vad comercial, lângă.Paninr, funcționează, Opportunity Bank", preț - 2500 Eurofiună neg


« Cod: 276222 / Oier spre închiriere spațiu comercial, zona Gării, 110 mp, renovat, vitrină la stradă, S0517, preț -550 Euro/lună g 0368/465.148; 0268/471.122

e Cod: 274404 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, M. Kogalniceanu, 160 mp, renovat, S0243, preț - 6 Euro/mp/lună g 0368/465.148; 0268/471.122__________

e Cod: 273866 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, spațiu birouri, 57 mp utili, comision 0., Spațiu de birouri situat într-'un centru de afaceri clasa A, zonă centrală. Tariful de închiriere pe lună este de 12 euro/mp util, fără a lua în considerare spațiile tomune (lift, casa scării, toalete, etc), pentru care nu se." percepe nici un tarif, preț • 12 Euro/mp/îună

ț:g 0727/B10.B90____________

- • Cod: 274022 / Ofer spre închiriere spațiu >•"’ ‘. comercial, Castelului, 130 mp, curta, par-' pare, S0552, preț - 450 Euro/lună .

g 0358/465.148; 0268/471.122


» Cod: 274889 / Oier spre Închiriere spațiu l comercial, Republicii, 102 mp, vitrină 7 m, : preț • 2000 Euro/lună g 0755/387.306      ;

* Cod: 274888 / Oier spre Închiriere spațiu l comercial, Spațiu comercial Onix., 220 mp, J vitrină 7 m, spațiul este destinat activităților ; bancare, fiind compartimentat pentru acestă activitate. COD: 6451, preț - 4400 Euro/lună . g 0755/387.306_______________________ * e OFERTAU! CASA TOPORASULUl. 7 CAMERE. 2 BAI, 540 MP TEREN, l SINGURA IN CURTE, SUPRAFAȚA ’ UTILA 315 MP., GARAJ, FINISAJE LUX, SEMINEU, LIVING 4- D1NNIHG + BUCĂTĂRIE 100 MP., PARCHET DE STEJAR, SALCAM SI FRASIN, CENTRALA, BECI, 280.000 EURO

• OCAZIEI!! CASA SCHEI, EGALITATIl, SINGURA IN CURTE, ACCES AUTO, CONSTRUCȚIE NOUA,           MANSARDA

NECOMPARTIMENTATA, CURTE 300 MP. 149.000 EURO.

o CASA 1/2 DUPLEX, STUPINI, F-e-K, 4 CAMERE, BUCĂTĂRIE, 2 BAI, HOL. TERASA, CURTE, GRADINA, POARTA TELECOMANDA, GARAJ, FINISAJE LUX, 1.10.000 EURO +TVA NEG.

TERENURI

 • • OFERTA!!! TEREN CRISTIAN SPRE VULCAN, INTRAVILAN, APA, CANALIZARE, URMEAZA CURENT ELECTRIC, DRUM IN CURS DE ASFALTARE, PARCELA DE 650 MP., FS 22 M., PUZ, 18 EURO/MP NEG.

 • • TEREN DÂMBUL MORII, ZONA . ȘTRAND, 5.300 MP, INTRAVILAN, | POATE FI PARCELAT, PANORAMA

DEOSEBITA, BUN PENTRU j CONSTRUCȚII CASE, CASE DE . • VACANTA, PENSIUNI, 68 EURO/MP. î NEG.

o TEREN UZINA II LA OCOLITOARE, 4.000 MP, INTRAVILAN CONSTRUIBIL. 18 EURO/MP. NEG.

© TEREN TARLUNGENI, 30.000 MP., FRONT LA DRUM JUDEȚEAN 115 ML., VIS-Â-VIS INTRARE IN TÂRG, 9 EURO/MP NEG.

© TEREN VIS-Ă-VIS CET, 6.000 MP., PLATFORMA BETONATA(60 CM.), GAZ. CURENT, APA, CANALIZARE, ZONA INDUSTRIALA, 143 EURO NEG.

• DÂMBUL MORII, 2.000 MP, MASURAT 4.226 MP., ZONA SUPERBA, FOARTE BUN PENTRU PENSIUNI, VACANTA SAU LOCUIT, ZONA LINIȘTITA, 35 EURO/MP.

e DÂMBUL MORII, 2.000 MP, FS- 37 M., ZONA SUPERBA, FOARTE BUN PENTRU PENSIUNI, VACANTA SAU LOCUIT, ZONA LINIȘTITA, 35 EURG/MP.

 • • OFERTAU! TEREN RULMENTUL, STR. CIOBANULUI, 10.400 MP., INTRAVILAN, CONSTRUCȚII CASE,

8 EURO/MP.

« TEREN CENTRU CIVIC, 22.300 MP., CU PROIECTE DE BLOCURI, SPATII COMERCIALE SI SPATII DE BIROURI APROBAT, P+20, P+16, P+14, P+8, P+6, PUZ, URBANISM, TOATE UTILITĂȚILE, 350 EURO/MP.

c TEREN BRAN-PREDELUT, 1.7B2 MP., UTILITATI PE TEREN, 35 EURO/MP. NEGOCIABIL

 • •  TEREN

EMINESCU, DEOSEBITA, 425 MP., F.S.«=13 I&3 85.000 EURO NEG.            \v .

;A Zf;

 • •  TEREN STUPINI- MERILOR, INTRAVILAN, 684MP, UTILITATI, INTRE CASE, 45 EURO/MP

e TEREN -LUNCA CALNICULUI, INTRAVILAN, UTILITATI, 700 MP, 16.500 EURO

55.869

59335 / Ofer spre închiriere IjS pua, 4 camere, 180 mp, gresii tchet, termopan, apometre, sepa-.entrală termică, .acces auto, izo-br, mobilată, utilată, utilată cu: agaz, mașină spălat, televiza; blu TV, internet, închiriez aparta-nere In vilă tip duplex, carter razi-biiat și utilat modem, preț - 640 & 0748/803.026


e TEREN BRAȘOV- STEJERIȘ, 1500 MP, 220 EURO/MP NEG.

(1606 / Ofer spre închiriere vita; re, 150 mp, gresie, faianță, apometre, separare ga£ acces auto, izolată exterior, utilată cu: frigider, aragaz,’ at, televizor, P+E, parter: living + baie, etaj: 3 dormitoare + baie + - 650 Euro/lună negSPATII COMERCIALE

• SPAȚIU. COMERCIAL, MIHAI VITEAZUL CONSTRUCȚIE 2010, SUPRAFAȚA UTILA-132 MP., P+1, TEREN 364 MP., ALARMA, SUPRAVEGHERE VIDEO," 2 GR. SANITARE, 165.000 EURO NEG.


• SPAȚIU COMERCIAL, TRACTORUL, ZONA CU VAD, 40 MP, GRUP SANITAR, TRIFAZIC, TERMOPAN, GRILAJ METALIC, GRESIE, 33.00D EURO


D.930; 0746/904.907 1221 / Ofer spre închiriere vilă, amere, 330 mp, gresie, faianță, popan, apometre, separare gaz, pică, acces auto, izolată exterior, stă, utilată, utilată cu: fr^    *,

bina spălat, televizor, D+fk   4

l/hivel, mobilată și utilată, teren J - 800 Eura/lună-neg


 • • AP. 2 CAMERE TAMPA GARDEN, MOBILAT SI UTILAT LUX, TERASA, ETAJ 4/9, 370 EURO.


 • • AP. 2 CAMERE AVRAM IANCU, EUROPA RESIDENCE, MOB1LAT-UT1LAT, LUX, 450 EURO • AP. 3 CAMERE SPITALUL JUDEȚEAN, CALEA BUCUREȘTI, MOBILAT SI UTILAT(MA1 PUȚIN 1 DORMITOR), ETAJ 2/8, EURO/LUNA NEG.

  280


  SPATII COMERCIALE


& SPAȚIU COMERCIAL, NOIEMBRIE, VITRINA 12 M. STRADA, LIPIT DE „PANINI”, MP., BECI AMENAJAT 68 MP., 2.500

15

LA

100


825 / Ofer spre închiriere vilă, iu, 4 camere, 150 mp, gresie, net, termopan, apometre, sepa-htrală termică, acces auto, izo-l mobilată, utilată, utilată cu: gaz, mașină spălat, televizor, ), construcție 2012, preț - 380 /720.930; 0746/904.907

115 / Oier spre închiriere vilă, amere, 330 mp, gresie, faianță, lopan, apometre, calorimetre, , centrală termică, acces auto, )r, mobilată, utilate, utilată cu: az, mașină spălat, televizor, ! TV, internet, mobilată utilate snajata, teren 600mp., prr


EURO/LUNA UȘOR NEGOCIABIL, MERITA VAZUTII!

• SPAȚIU COMERCIAL CENTRUL ISTORIC, P-TA SFATULUI IN GANG, 100 MP, BUN PENTRU BIROURI, PIZZERIE, CABINETE MEDICALE, ETC, 750 EURO/LUNA NEG. fa")

o SPAȚIU COMERCIAL, URANUS NR. 6. 55 MP., FUNCȚIONEAZĂ Si CASA DE SCHIMB VALUTAR 6 MP., 400 EURO/LUNA, CU UTILITĂȚILE INCLUSEfFUNCTIE DE CE ACTIVITATE SE VA DESFASURA).


B8 / Ofer spre închiriere casă, ' Griviței, 2 camere, bucătărie, jere mari, centrală termică, , terasă, curte 25 mp, loc par-O Euro/lună g 0722/669.200 Î3 / Ofer spre închiriere casă, Griviței, 2 camere, 80 mp, paris, separare gaz, centrală ter-țuto, garaj, beci, utilate, utilată «jaz, mașină spălat, cablu TV, re, semldec., singur In curte, ; pentru locuit sau birouri, zonă ă, preț - 300 Euro/lunăCASA SAU IN BRAȘOV• CUMPĂR SPAȚIU COMERCIAL, CU VITRINA, PE STRADA. REPUBLICII SAU MUREȘENILOR.

Mlt/%rAR®Ăh«ENT ...   ________

PAWOPJ® *DE Z0WA-/.S/CUMPĂH TEREN IN BRAȘOV SI JMPREJUftlMI, CU UTILITATI.


8g 03bB/4b'3.Zd3; U//1/ZMM.31M

,    © Cod: 273560 / Cumpăr apartament, cartier

Astra, preț - 55000 Euro 8 0745/030.191; 0731/323.395      __________’_________

® Cod: 273423 / Cumpăr 10 ha teren, In vecinătatea orașului Brașov, preț - 50000 Euro neg 8 0745/501.502; 0720/501.502

® Cod: 262493 / Cumpăr garsonieră decomandată, preț - 25000 Euro neg

8 0722/653.103     _____

o Cod: 270717 / Cumpăr apartament .două camere, b-dul Ștefan cel Mare, plata cash, preț - 37000 Euro 8 0731/323395; 0745/030.191____________'

• Cod: 269934 / Agenție imobiliară cumpără apartament cu 2 camere în zona Griviței sau împrejurimi, prin programul Prima Casă, etaj intermediar, cu îmbunătățiri, 8 0726/397.378 ieră, Central Civic, Mihai Viteazul, semidec., conf. I, 35 mp, et. Parter, gresie, faiană, parchet, termopan, apometre, separare gaz, centrală termică, ușă metalică, mobilată, utilată, preț -180 Euro 8 0746/233.B86;

IMOBILIARE - ÎNCHIRIERIGarsonieră/Cameră


 • • Cod: 273673 / Ofer spre închiriere garson-zT^ieră, Michae! Weiss, .60 mp, cont I sporit, \Q (mobilată și utilată lux, A3195, preț - 250

J /Eurd/lună 8 0368/465.148: 0268/471.122'

 • • Cod: 273672 / Ofer spre închiriere garsonieră, Republicii, mobilată și utilată nou, preț -200 Eura/lună 8 0368/465.148;0743/338.817__'

o Cod: 273812./ Ofer spre închiriere garsonieră, Centrul Istoric, Mureșenilor, semidec., conf. 1,56 mp, et. 1 din 1, gresie, faianță, parchet, termopan, apometre, separare gaz, centrală termică, mobilată, utilată, preț -200 Euro neg 8 0743/338.817; 0746/233.889

 • • Cod; 273807 / Ofer spre închiriere garsonieră, Central Istoric, Matei Basarab, dec., conf. I, 35 mp, et 4, gresie, faianță, parchet, termopan, apometre, separare gaz, centrală termică, ușă metalică, mobilată, utilată, preț -170 Euro/lună 8 0743/338.817; 0746/233.889

 • • Cod: 273746 / Ofer spre închiriere garson-';] ieră, Trectorul, et. 2 din 4, preț -150 Euro

8 0735/190.499; 0744/680.909   ________f

•© Cod; 253037 / Ofer spre închiriere garson-ieră, Central Istoric, semidec., str. Lungă, aproape de Livada’Poștei, conf. 1,27 mp, et Parter din 1, gresie, faianță, parchet, termopan, apometre, separare gaz, ușă metalică, loc de parcare, mobilată, utilată, uSlată cu: frigider, aragaz, mașină spălat mobilată și utilată nou, modem, șemineu, preț - 200 Euro/lună


240 Euro/lună S 0745/030.191; 0731/323.395


Ap. 2 camere - închirieri

• Cod: 273403 / Ofer spre închiriere apartament 2 camere, Răcădău, Tampa Gardens, semidec.; conf. I, etaj intermediar, mobilat șl utilat modem, toate îmbunătățirile, preț - 350 Euro/lună neg


8 0757/648.330   ._____________________1

© Cod: 272819 / Ofer spre-închiriere apartament 2 camere, Central Istoric, Republicii, dec., conf. I, et. 1 din 2, mobilat și utilat mod-em, preț - 450 Euro/lună 8 0757/648.330 © Cod; 273065 / Ofer spre închiriere apartament 2 camere, Centrul Istoric, Postăvarului, semidec., conf. I, et. Parter, gresie, faianță, parchet, termopan, separare gaz, centrală termică, ușă metalică, mobilat, utilat, preț - 350 Euroriună 8 0757/648.330________________

• Cod: 273404 7 Ofer spre închiriere aparte-, ment 2 camere, Răcădău, Tampa Gardens, semidec., conf. I, toate îmbunătățirile, mobilat și utilat modem, preț - 380 Euro/lună neg

8 07577648.330 '__________ © Cod: 273406 / Ofer spre închiriere apartament 2 camere, Răcădău, Tampa Gardens, semidec., conf. I, etaj intermediar, mobilat și utilat modem, preț - 380 Euro/lună neg

8 0757/648.330 o Cod: 273973 / Ofer spre închiriere apartament 2 camere, Centrul Istoric, la curte, ukra-mobilat, complet utilat, centrală proprie, particular, preț • 250 Euro/lună 8 0726/999.241

 • • Cod: 271657 / Ofer spre închiriere aparta

ment 2 camere, Răcădău, Valea Cetății, dec., conf. I, etaj intermediar, mobilat șl utilat, A3076, preț - 240 Euro/lună 8 0368/465.148; 0268/471.122___________________________

 • • Cod: 271535 / Ofer spre închiriere apartament 2 camere, Avantgarden 2, dec., conf. I, 50 mp, et 5 din 6, gresie, faianță, parchet, termopan, apometre, separare gaz, centrală termică, ușă metalică, loc de parcare, izolat exterior, mobilat, utilat utilat cu: frigider, aragaz, mașină spălat televizor, telefon^, cablu TV. Internet loc nou, mobilat utilat totul nou, preț -300 Euro/lună.


® Cod; 273674 / Ofer spre închiriere apartament 2 camere, Colonel Buzoianu, conf. I, in casă, mobilat și utăat nou, A2887, preț • 400 Euro/lună 8 0368/465.148; 0268/471.122

 • • Cod; 273934 / Ofer spre închiriere aparta-meni 2 camere, Tractorul, dec., et Parter, gresie, faianță, parchet termopan, centrală termică, nemobilat, anticipat 1 lună + 1 lună garanție, iber din 15 octombrie, preț - 1QP Euro/lună B 0763/648.008; 0268/333328

 • # Cod; 273914 / Ofer spre închiriere apartament 2 camere, Răcădău, dec., gresie, faianță, termopan, centrală termică, utilat mobilat, mașină de spălat, preț - 250 Euro/lună 8 0728/132.316 • • (.orj: 268160 / Ofer spre închiriere spațiu

comercial, De Mijloc, 80 mp, vitrină la str., S0465, preț • 650 Euro/lună ffi 0368/465.148; 0268/471.122     ______________________

 • • Oca: 264571 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, zona P-ța Sfatului, 100 mp, cu îmbunătățiri, pe 2 nivele, pretebll cabinet stomatologic, salon de înfrumusețare, birouri, pizzerie, restaurant, sedus bar, preț - 780 Eura/lună • • Cod; 269705 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, str. Sfântul loan, 40 mp, grup sanitar, S0353, preț - 300 Eura/lună-

8 0368/465.148; 0267/471.122___________

 • • Cod: 270449 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, spafiu birouri, în zona Griviței., Spațiul este situai la etajul 1 al unei clădiri de birouri, având acces separat, încălzirea se face cu centrală proprie, termopane, aer condiționat Curte comună unde se pot parca 3 mașini, preț - 600 Eura/lunăCod: 268159 / Ofer spre închiriere spațiu /j (comercial, Mureșenilor, 50 mp, vitrină, grup (f W sanit, S0469, preț - 700 Euro/lună 'J 8 0368/465.148; 026B/471.122__________

© Ccd: 264516 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, zona luliu Maniu, spațiu birouri, 50 mp, renovat, S0430, Dreț • 220 Eura/lună 8 0368/465,148; 0268/471,122___________

© Ccd: 265136 / Ofer spre închiriere spațiu||$-

8 07457333.944; 0724/751.020___________

• Cod: 270932 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, str. Lungă, 70 mp, vitrină, renovat S0509, preț - 700 Euro/iună S 0368/465.148-0268/471.122
© Ccd: 260545 / Ofer spre închiriere hală industrială, închiriez hală Brașov., Pretabilă producție/depozltare/showroom, structură metalică 2012, h- 7,54 m, deschidere 41 m, toate utilitățile, încălzire cu tuburi radiante, canalizare, post transformare propriu, 3 uși acces fir, luminatoare din policarbonat acces fadl și vizibilitate maximă (fin DN 73 - Sos. Cristianului. Ag. Brahouse, preț - 6825 Euro/lună


o^â/41^917;' bV^2/118.91^1 2

• Cod: 209400 / Ofer spre închiriere hală industrială, închiriere hală industrială Brașov., Pretabilă producție sau depozitare cu suprafață de 10368 mp, L = 96 ml x l= 108 ml, h= 7 m, vestiare, sală de mese, grupuri san- • • Cori: 270489 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, Astra-Traian., la casă, suprafață 60 mp, intrare din exterior, vitrină, 2 încăperi, grop sanitar, centrală termică, geamuri termopan, pretebll birouri sau comercial (cod 1213). Cov-Alin Imobiliare, preț - 400 Euro/lună

8 0722/602.687; 0268/315.22R___________

 • • Cod: 257754 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, 60 mp, Avram lancu, vitrină la stradă, toate îmbunătățirile, preț - 500 Euro/lună neg

8 0757/149.722; 0725/738342_________

 • • Cod: 266725 / Ofer spre închiriere spațiu

comercial, Zorilor, 62 mp, vitrină, recent renovat SO44O, preț - 450 Euro/lună neg 80368/465.148; 0268/471.122__________

 • • Cod: 260594 / Ofer spre închiriere spațiu comercial, 177 mp, Avram lancu, pretebll restaurant, bar, sediu firmă, sală de dansuri, preț -1500 Euro/lună neg• Cod: 266059 / Ofer spre închiriere : comercial, zonă centrală, -1 loc de pa centrală, gresie, faianță, 3 gr. sar bucătărie făcută după standarde SANspațiu! se află pe gang, poate font ■ pizzerie, birouri avocați, notari sau cor tete, cabinete medicale, stomatologice, i-separată, preț - 750 Eura/lună neg


8 0729/499.566• Cod: 266738 / Ofer spre închiriere ; comercial, spațiu birouri lux, nemobfiat. trată, aer condiționat, pretabH birou a\ contabili, etc., preț - 400 Eura/iună


spațiu comercial

snnrafarâ 60 mn1

0268/471.122_________________________

2

Cod: 273931 / Ofer spre închiriere garsonieră, Astra, semidec., conf. I, et. 7, gresie, faianță, parchet, termopan, centrală termică, mobilată, utilată, utilată cu: frigider, aragaz, mașină spălat, televizor, preț -180 Euro neg 8 0763/648.008; 0268Z333.528____________

8 Cod: 273930 / Ofer epre închiriere cameră cămin, Tractorul, lângă piață, cu baie, nemobilată, preț • 100 Euro/lună 8 0721/440.904