Hotărârea nr. 644/2013

Hotărârea.nr. 644 - privind modificarea Hotărîrii nr. 571/9.12.2013 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov, în sensul modificării denumirii obiectivului de investiţii, respectiv, „Centrul Intermodal Regional de Transport Marfă Braşov-Feldioara”


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.644

din data de 23.12.2013

- privind modificarea Hotărârii nr.571/9.12.2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov, în sensul modificării denumirii obiectivului de investiții, respectiv “Centrul Intermodal Regional de Transport Marfa Brașov - Feldioara”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.12.2013

Analizând referatul nr.13372/19.12.2013 întocmit de către domnul vicepreședinte Pascu Mihai prin care propune modificarea Hotărârii nr.571/9.12.2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov, în sensul modificării denumirii proiectului, respectiv “Centrul Intermodal Regional de Transport Marfa Brașov - Feldioara”;

Ținînd cont de Hotărârea nr.571/9.12.2013 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Compania Națională de Căi Ferate CFR SA - CNCF CFR SA, Municipiul Brașov și Comuna Feldioara în vederea realizării obiectivului de investiții „ Terminal intermodal de marfa Brașov -Feldioara” și de adresa Ministerului Transporturilor prin care se precizează că s-a agreat denumirea proiectului de “Centrul Intermodal Regional de Transport Marfa Brașov - Feldioara”;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:                           -         -- •-

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr.571/9.12.2013 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Compania Națională de Căi Ferate CFR SA - CNCF CFR SA, Municipiul Brașov și Comuna Feldioara în vederea realizării obiectivului de investiții „Terminal intermodal de marfa Brașov - Feldioara” în sensul modificării denumirii obiectivului de investiții, respectiv “Centrul Intermodal Regional de Transport Marfa Brașov - Feldioara”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu