Hotărârea nr. 643/2013

Hotărârea.nr. 643 - privind premierea celor trei meşteri populari care au primit distincţia „Tezaur Uman viu”


.sîitil Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 643 din data de 23.12.2013

-privind premierea celor trei meșteri populari care au primit distincția ”Tezaur Uman Viu'*

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.12.2013,

Analizând referatul nr. 13702/19.12.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune premierea celor trei meșteri populari care au primit distincția "Tezaur Uman Viu”

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr. 558/2013 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 și al instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (5), lit. ..a”, pct. 4 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă premii în sumă de totală de 10716 lei, din bugetul local al județului Brașov aprobat pe anul 2013- Cap. 67.02. - Cultură, recreere și religie, pentru premierea celor trei meșteri populari care au primit distincția ’Tezaur Uman Viu”, după cum urmează:

  • 1.     Dumitru Sofonea

  • 2.     Barko Etelka

  • 3.     Purcărea Nicolae


Meșter cojocar

3.572 lei

3.572 lei

3.572 lei


Meșter în încondeiat ouă

Meșter în crestături și sculptură în lemn

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR, ria Dumbrăveanu