Hotărârea nr. 641/2013

Hotărârea.nr. 641 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş şi finanţarea cu suma de 70.000 lei în vederea realizării unor lucrări de reparaţii la Colegiul Naţional „Radu Negru” Făgăraş

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.641

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș și finanțarea cu suma de 70.000 lei în vederea realizării unor lucrări de reparații la Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând propunerea domnului POPA MIHAI VALENTIN, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș și finanțarea cu suma de 70.000 lei în vederea realizării unor lucrări de reparații la Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit.”a”, pct. 4 și 5 și alin. (6), lit. ..c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș, în vederea realizării unor lucrări de reparații la Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș și finanțarea cu suma de 70.000 lei, după cum urmează:

  • •  50.000 lei din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov rectificat pe anul 2013

  • •  20.000 lei în limita fondurilor disponibile.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

\)

Red.BC

Se difuzează la:

lex.- MUNICIPIUL FAGARAS

1 ex.- Direcția Economică-Serviciul Buget

1 ex.- Direcția Coordonare, Integrare Europeană lex.- d-nulPOPAMIHAIVALENTIN

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție