Hotărârea nr. 639/2013

Hotărârea.nr. 639 – privind revocarea şi demararea procedurilor de selecţie în vederea desemnării unui nou membru în Consiliul de Administraţie al SC „CONSILPREST” S.R.L. Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 639

din data de 09.12.2013 a Adunării Generale a Asociaților S.C. “CONSILPREST” S.R.L. Brașov

- privind revocarea și demararea procedurilor de selecție în vederea desemnării unui nou membru în Consiliul de Administrație al SC „CONSILPREST” S.R.L. Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9. 12.2013 care se constituie în Adunare Generală Ordinară a Asociaților S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov;

Analizând propunerea domnului Pascu Mihai Lucian - vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov prin care se propune Adunării Generale a Asociaților S.C. „Consilprest” S.R.L. Brașov privind înlocuirea domnului Poverlovici Eugen, din Consiliul de Administrație al S.C. „Consilprest” S.R.L. Brașov, cu domnul Ticușan Adrian-Radu;

Având în vedere dispozițiile art.13 din Statutul actualizat al S.C.Consilprest S.R.L. Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.163/28.03.2013 a Adunării Generale a Asociaților S.C. Consilprest S.R.L., art. 3, pct. 2, lit. „b”, art. 12, alin. (3),art. 29, alin.(l) și (3), art.60 din OUG nr. 109 /2011 privind guvemannța corporativă a întreprinderilor publice, art.lll alin.2 lit.”b” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin.(l) lit a și alin.(2) lit. „d” și art.94 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art»l. - Se revocă domnul Poverlovici Eugen din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov.

Art.2. - Se demarează procedurile de selecție efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane în vederea desemnării unui nou membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art.3. - Se numește domnul Ticușan Adrian-Radu, cetățean român, născut la data de 21.03.1966, în municipiul Brașov, cu domiciliul în mun. Brașov, str. Neagoe Basarab, nr.39, apart. 3, posesor a C.I. seria BV, nr.676841, membru al Consiliului de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov, până la finalizarea procedurilor de selecție.

Art.4. - Se mandatează Consiliul de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov să actualizeze Statutul societății în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.5. - Art. 14 din Statutul S.C. „Consilprest” S.R.L. Brașov privind componența Consiliului de Administrație al S.C. „CONSILPREST” SRL Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.6. - Consiliul de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov asigură aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu