Hotărârea nr. 638/2013

Hotărârea.nr. 638 – privind aprobarea propunerii de revocare a domnului Ticuşan Adrian-Radu şi demararea procedurilor de selecţie în vederea desemnării unui nou membru în Consiliul de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.638

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea propunerii de revocare a domnului Ticușan Adrian-Radu și demararea procedurilor de selecție în vederea desemnării unui nou membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09 decembrie 2013;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Câju Mariana prin care se propune Adunării Generale a Acționarilor S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov înlocuirea domnului Ticușan Adrian-Radu, ca urmare a demisiei, din Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu domnul Galborcea Constantin;

Având în vedere dispozițiile art. 3, pct. 2, lit. „b”, art. 12, alin. (3), art. 29, alin.(l) și (3), art.60 din OUG nr. 109 /2011 privind guvernannța corporativă a întreprinderilor publice, art. 111 alin.2 lit.”b” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin.(l) lit a și alin.(2) lit. „d” și art.94 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă propunerea de revocare a domnului Ticușan Adrian-Radu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Se aprobă propunerea de numire a domnului Galborcea Constantin, cetățean român, născut la data de 02.10.1953, în orașul Pătârlagele, județul Buzău, cu domiciliul în Corn. Budila, sat Budila, nr. 584, Jud. Brașov, posesor a C.I. seria BV, nr.545902, CNP 1531002084457, membru al Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, până la finalizarea procedurilor de selecție.

Art.3. - Ducerea la îndeplinire a dispozițiilor art. 1 și 2 din prezenta hotărâre se va realiza de către Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.532/25.10.2013.

Art.4. - Se demarează procedurile de selecție efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane în vederea desemnării unui nou membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu normele legale în vigoare.