Hotărârea nr. 636/2013

Hotărârea.nr. 636 - privind desemnarea domnului consilier judeţean CRISTEI NICOLAE - membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 636

din data de 09.12.2013

- privind desemnarea domnului consilier județean CRISTEI NICOLAE - membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09 decembrie 2013;

Văzând propunerea formulată de către doamna consilier județean Câju Mariana privind desemnarea domnului consilier județean CRISTEI NICOLAE ca membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a demisiei domnului consilier județean MATEI GAVRIL;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/29.01.2013 privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând act de demisia, înregistrată sub nr. 12526/29.11.2013, a domnului consilier județean MATEI GAVRIL din calitatea de membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 29.11.2013;

Având în vedere dispozițiile art. 6 din anexa 1 la H.G. nr. 1434/2004, privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliul Județean Brașov 225/22.05.2012, coroborate cu art. 91, alin (1), lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Consiliul Județean Brașov ia act de demisia domnului consilier județean MATEI GAVRIL din calitatea de membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2. - începând cu data prezentei se desemnează domnul consilier județean CRISTEI NICOLAE ca membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială ^Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu c/A '

Red. BC Se difuzează la:

1 ex.- Cabinet Președinte

1 ex.- d-nul CRISTEI NICOLAE

1 ex.- d-nul MATEI GAVRIL

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- DGASPC

1 ex.- Colecție