Hotărârea nr. 635/2013

Hotărârea.nr. 635 - privind desemnarea domnului consilier judeţean MANEA ION - membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 635

din data de 09.12.2013

- privind desemnarea domnului consilier județean MANEA ION - membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09 decembrie 2013;

Văzând propunerea formulată de către doamna consilier județean Câju Mariana privind desemnarea domnului consilier județean MANEA ION ca membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a demisiei doamnei consilier județean MINE A LUANA;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/29.01.2013 privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând act de demisia, înregistrată sub nr. 12887/06.12.2013, a doamnei consilier județean MINEA LUANA din calitatea de membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 6 din anexa 1 la H.G. nr. 1434/2004, privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliul Județean Brașov 225/22.05.2012, coroborate cu art. 91, alin (1), lit. ,,f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Consiliul Județean Brașov ia act de demisia doamnei consilier județean MINEA LUANA din calitatea de membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2. - începând cu data prezentei se desemnează domnul consilier județean MANEA ION ca membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art»2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE,                      Contrasemnează,

Aristotel Căncescu                        SECRETAR,

£         • A Maria Dumbrăveanu

Red. BC

Se difuzează la:

1 ex.- Cabinet Președinte

1 ex.- d-na MINEA LUANA

1 ex.- d-nul MANEA ION

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- DGASPC

1 ex.- Colecție