Hotărârea nr. 633/2013

Hotărârea.nr. 633 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, domnului CHIOREAN GHERASIM, cu domiciliul în Municipiul Braşov, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate


CONSILIUL JUDEȚEAN BR^

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.633

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, domnului CHIOREAN GHERASIM, cu domiciliul în Municipiul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Văzând propunerea domnului consilier județean Zavarache Constantin privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, domnului CHIOREAN GHERASIM, cu domiciliul în Municipiul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil, precum și dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, domnului CHIOREAN GHERASIM, cu domiciliul în Municipiul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. BC: Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex.

1 ex

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - DGASPC

  • - DIRECȚIA ECONOMICA-SERVICIUL BUGET

  • - Colecție