Hotărârea nr. 630/2013

Hotărârea.nr. 630 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov şi, corespunzător, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


CON SI LI U L JUDEȚE AN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.630

din data de 9.12.2013

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov și, corespunzător, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul nr. 12083/20.11.2013, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov și, corespunzător, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, la Capitolul 68.02-„Asigurări și asistență socială”; propunerea este determinată de adresa Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, înregistrată sub nr. 12083/20.11.2013, conform căreia, a fost alocată suma de 900 mii lei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pentru asigurarea drepturilor personelor cu handicap pe trimestrul IV 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit. „b” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificaările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov și, corespunzător, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov la Capitolul 68.02-„Asigurări și asistență socială”, astfel:

BUGET LOCAL - secțiunea de funcționare

VENITURI

Suplimentarea cu suma de 900 mii lei la titlul 42.02.21 - Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

CHELTUIELI

Suplimentarea cu suma de 900 mii lei, din care:

•       25 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii”

•       875 mii lei la titlul 57 ”Ajutoare sociale”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Economică.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Colecție