Hotărârea nr. 625/2013

Hotărârea.nr. 625 - privind aprobarea organigramei și statului de funcţii pentru Camera Agricolă Județeană Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.625

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie 2013;

Analizând Referatul nr.12566/02.12.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama și statul de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Brașov ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Camera Agricolă Județeană Brașov.


PREȘEDINTE, Aristotel Căi

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

MM

Difuzare:

1 ex. Instit. Prefectului județului Brașov

1 ex. CABINET PREȘEDINTE

1 ex. CAMERA AGRICOLA

1 ex. SRUSI

1 ex. COLECȚIE

CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ BRAȘOV

ORGANIGRAMA

01.12.2013CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV1

COMPARTIMENT

-

Tehnic de specialitate

lfpCOMPARTIMENT Economic si Resurse umane

3

-

2fp+lpc

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

1

-

1 pciv;

LCAMERA^AGRICOLĂ județeană & brașov oy


Consiliul Județean Brașov


Camera Agricolă Județeană Brașov

Cod înregistrare fiscala 11335486

Str. Calea Feldioarei, Nr.20B, Cod Postai :500483

Tel /fax: 0368 465033; e-mail:caj.brasov@yahoo.com

Trezoreria Brașov: R086TREZ1315010XXX010946

STAT DE FUNCȚII CENTRALIZAT la 01.12.2013

Nr.crt

Funcția deconducere

.. A' . p.

Functiade execuție

Studii.

profesional

d" 11 11 H

Treapta; profes.

Număr posturi

Salariu de baza

Funcție publica de conducere

1

Director executiv

s

11

1

3603

Funcția publica de execuție

2

Consilier

s

superior

12

27488

3

Referent de specialitate

SSD

superior

1

1504

Posturi in regim contractual

4

șofer

M

I

2

2202

Total posturi

16

34797